Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002R0178
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens område

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Albanien – kolera og histamin

Kapitel 4   Bangladesh – chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner, tetracyklin, malakitgrønt og krystalviolet

Kapitel 5   Gabon - tungmetaller og sulfitter

Kapitel 6   Republikken Guinea - fiskevarer

Kapitel 7   Indien – chloramphenicol og tetracycklin samt nitrofuraner og deres metabolitter

Kapitel 8   Indonesien – Chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner og tetracykliner (tetracyklin, oxytetracyklin og chlortetracyklin)

Kapitel 9   Kina – chloramphenicol, nitrofuraner, malakitgrønt og krystalviolet samt deres metabolitter, aviær influenza samt melamin

Kapitel 10   Kroatien - aviær influenza

Kapitel 11   Madagaskar - infrastruktur- og hygiejneproblemer

Kapitel 12   Mexico - stoffer med hormonal virkning og beta-agonister

Kapitel 13   Myanmar - chloramphenicol

Kapitel 14   Peru - hepatitis A

Kapitel 15   Schweiz - aviær influenza

Kapitel 16   Sydkorea - aviær influenza

Kapitel 17   Thailand - antimikrobielle stoffer, nitrofuraner og deres metabolitter samt aviær influenza

Kapitel 18   Fællesbestemmelser for ikke-animalske fødevarer

Kapitel 19   Brasilien, Kina, Iran, Tyrkiet, USA og Ægypten - aflatoksin

Kapitel 20   Indførsel af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien

Kapitel 21   Indførsel af risprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina

Kapitel 22   Indførsel af soja og sojaprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina

Kapitel 23   Indførsel af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine

Kapitel 24   Mere intensiv offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer

Kapitel 25   Indførsel af svampe til konsum med oprindelse i visse tredjelande

Kapitel 26   Straffebestemmelser

Kapitel 27   Ikrafttrædelsesbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner1)

I medfør af § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr og § 29, § 37, stk. 2 og 3, § 39, stk. 1, § 41, § 49, stk. 1, § 50, § 51, samt § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes:

Afsnit I

Bekendtgørelsens område og definitioner

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter indførsel til Danmark samt indførsel via Danmark til andre EU-lande, Andorra, Norge og Schweiz samt for fisk og fiskevarer desuden til Færøerne og Island af fødevarer m.v. pålagt særlige restriktioner med oprindelse i eller afsendt fra lande uden for samhandelsområdet, jf. § 4, stk. 3, samt modtagelse i Danmark af visse fisk, fiskevarer og levende fisk med oprindelse i Færøerne.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke de i kapitel 19-24 anførte produkter, der er indført via andre EU-medlemsstater og frigivet til fri omsætning. Hvis disse produkter herefter overgår til fri omsætning i Danmark, er produkterne omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer.

§ 3. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal læses i sammenhæng med Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. Ved fiskevarer forstås produkter, der består af eller indeholder fisk, krebsdyr eller bløddyr, herunder sækdyr, pighuder og havsnegle eller bestanddele heraf.

Stk. 2. Ved et parti forstås en mængde af en fødevare af samme type og forarbejdningsgrad, som er omfattet af samme foreskrevne dokument, hidrører fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, er bestemt til samme modtager, og, for så vidt angår animalske fødevarer, præsenteres samtidig for veterinærkontrol.

Stk. 3. Ved samhandelsland forstås et EU-land, Andorra og Norge og for fisk og fiskevarer samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle desuden Færøerne og Island. Disse lande betegnes samhandelsområdet.

Stk. 4. Ved samhandel forstås afsendelse fra en virksomhed i et andet samhandelsland til en bestemmelsesvirksomhed i Danmark af

1) fødevarer, som i en virksomhed i et samhandelsland er blevet sundheds- eller identifikationsmærket i henhold til fællesskabsbestemmelserne, eller

2) fødevarer med oprindelse i tredjelande, som ved indførsel til EU er accepteret til fri omsætning.

Stk. 5. Ved animalske fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Kina forstås fødevarer, der helt eller delvist er fremstillet af produkter fra dyr.

Stk. 6. Ved fødevarer med oprindelse i et givet tredjeland forstås fødevarer, der hidrører fra virksomheder, der er beliggende i dette tredjeland, eller som hidrører fra fabriksfartøjer eller fryseskibe, der er indregistrerede af dette tredjeland.

Stk. 7. Ved transit forstås landtransport fra et grænsekontrolsted direkte og uden omladning gennem samhandelsområdet til et andet grænsekontrolsted af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

Stk. 8. Ved ikke-konform oplagring forstås midlertidig placering i veterinært udpeget lager i frizone, toldoplag eller skibsprovianteringsvirksomhed af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

Stk. 9. Ved ikke-konforme fødevarer forstås fødevarer, som har oprindelse i tredjeland, og som ikke opfylder gældende lovgivning.

Stk. 10. Ved udpegede importsteder forstås de steder, igennem hvilke al import til Fællesskabet af de fødevarer, der er omhandlet i kapitel 19-24, skal foregå.

Stk. 11. Ved snegle med oprindelse i eller afsendt fra Madagaskar forstås landsnegle af arterne Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller og Helix lucorum samt arter af Achatinides-familien, der er kølede, frosne, uden skal, kogte, tilberedte eller konserverede.

Afsnit II

Animalske fødevarer

Kapitel 3

Albanien – kolera og histamin

§ 5. Det er forbudt at indføre levende fisk og skaldyr, der transporteres i vand med oprindelse i eller afsendt fra Albanien.

§ 6. Det er forbudt at indføre partier af fisk og fiskevarer bestemt til konsum fra Albanien tilhørende familierne Scombridae, Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae og Scombresosidae.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis de nævnte partier er ledsaget af resultaterne af en analytisk undersøgelse foretaget i Albanien eller af et udenlandsk akkrediteret laboratorium før afsendelsen, der viser, at grænseværdierne for histamin i forordning (EF) nr. 2073/2005 er overholdt.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte undersøgelser skal foretages efter den prøveudtagnings- og analysemetode, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2073/2005.

Stk. 4. Er kravene i stk. 2 og 3 ikke opfyldt, er indførsel af de nævnte partier dog tilladt, hvis alle partier af de pågældende varer undersøges med henblik på at kontrollere, at de overholder grænse-værdierne for histamin i forordning (EF) nr. 2073/2005.

Stk. 5. De i stk. 4 nævnte undersøgelser skal foretages af prøver, der er udtaget på grænsekontrolstedet.

Stk. 6. De i stk. 4 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet kan indføres.

Stk. 7. Udgifter efter stk. 2-6 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 4

Bangladesh – chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner, tetracyklin, malakitgrønt og krystalviolet

§ 7. Det er forbudt at indføre krebsdyr til konsum fra Bangladesh.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, der ved indførslen er ledsaget af resultaterne af de analytiske tests, der er foretaget på oprindelsesstedet for at sikre, at krebsdyrene ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed. De analytiske tests skal være foretaget med særligt henblik på at påvise chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner, tetracyklin, malakitgrønt og krystalviolet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2377/90 og beslutning 2002/657/EF.

Stk. 3. Partier af krebsdyr til konsum fra Bangladesh, som ikke er ledsaget af de i stk. 2 nævnte resultater, må dog tillades indført, på betingelse af at hvert parti af de pågældende produkter underkastes en særlig kontrol ved ankomsten til EU’s ydre grænse for at sikre, at partierne ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed.

Stk. 4. Grænsekontrollen udtager prøver af hvert af de i stk. 3 omhandlede partier og underkaster disse en kemisk test med henblik på at påvise chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner, tetracyklin, malakitgrønt og krystalviolet.

Stk. 5. De i stk. 4 omhandlede partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet kan indføres.

Stk. 6. Alle udgifter i forbindelse med stk. 2-5 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 5

Gabon - tungmetaller og sulfitter

§ 8. Denne bestemmelse gælder for indførsel af fiskevarer til konsum indført fra Gabon.

Stk. 2. Fødevareafdelingerne foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 601/2008 af 25. juni 2008 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende fiskevarer importeret fra Gabon og bestemt til konsum.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til at partiet kan indføres.

Stk. 4. Alle udgifter efter stk. 2-3 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 6

Republikken Guinea - fiskevarer

§ 9. Det er forbudt at indføre fiskevarer bestemt til konsum fra Republikken Guinea.

Stk. 2. Stk. 1 gælder for alle partier, som modtages ved grænsekontrolsteder i Fællesskabet, uanset om partierne er produceret, oplagret eller certificeret i oprindelseslandet inden den 7. februar 2007.

Stk. 3. Udgifter som følge af stk. 1 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 7

Indien – chloramphenicol og tetracycklin samt nitrofuraner og deres metabolitter

§ 10. Denne bestemmelse gælder for indførsel af akvakulturprodukter bestemt til konsum fra Indien

Stk. 2. Det er forbudt at indføre akvakulturprodukter bestemt til konsum fra Indien.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for partier, der ved indførslen er ledsaget af resultaterne af de analytiske tests, der er foretaget på oprindelsesstedet for at sikre, at de ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed. De analytiske tests skal være blevet udført på officielle prøver med særligt henblik på at påvise forekomst af chloramphenicol, tetracycklin, oxytetracycklin, chlortetracycklin og metabolitter af nitrofuraner. De pågældende prøver skal være blevet analyseret under anvendelse af analysemetoder, der er i overensstemmelse med artikel 3 og 4 i beslutning 2002/657/EF.

Stk. 4. Partier af akvakulturprodukter bestemt til konsum fra Indien, som ikke er ledsaget af de i stk. 3 nævnte resultater af analytiske tests, må kun tillades indført på betingelse af, at grænsekontrollen udtager prøver af hvert parti til laboratorieanalyse for påvisning af chloramphenicol, tetracycklin, oxytetracycklin, chlortetracycklin og metabolitter af nitrofuraner.

Stk. 5. Grænsekontrollen skal udtage officielle prøver af mindst 20 % af de i stk. 3 omhandlede partier til laboratorieanalyse for påvisning af restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som defineret i artikel 2, litra a, i forordning (EF) nr. 470/2009, navnlig af chloramphenicol, tetracycklin, oxytetracycklin, chlortetracycklin og metabolitter af nitrofuraner.

Stk. 6. De i stk. 4 og 5 omhandlede partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet kan indføres. Partierne må kun indføres hvis resultaterne af laboratorieanalyserne bekræfter, at partierne er i overensstemmelse med forordning (EF) 470/2009.

Stk. 7. Udgifter som følge af stk. 3-6 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 8

Indonesien – Chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner og tetracykliner (tetracyklin, oxytetracyklin og chlortetracyklin)

§ 11. Denne bestemmelse gælder for akvakulturprodukter importeret fra Indonesien og bestemt til konsum.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal udtage prøver af mindst 20 % af partier af de i stk. 1 omhandlede akvakulturprodukter. Prøverne skal udtages til kontrol for indhold af chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner og tetracykliner (som minimum tetracyklin, oxytetracyklin og chlortetracyklin) for at sikre, at de pågældende akvakulturprodukter ikke er sundhedsskadelige for mennesker.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet kan indføres.

Stk. 4. Alle udgifter i forbindelse med stk. 2-3 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 9

Kina – chloramphenicol, nitrofuraner, malakitgrønt og krystalviolet samt deres metabolitter, aviær influenza samt melamin

§ 12. Det er forbudt at indføre animalske fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Kina.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for:

1) Gelatine, og

2) fiskevarer, bortset fra

a) akvakulturprodukter,

b) pillede eller forarbejdede rejer, og

c) krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for nedennævnte produkter, hvis hvert parti ledsages af en erklæring fra de kompetente kinesiske myndigheder hvoraf dels fremgår, at partiet inden eksporten er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed dels resultaterne af de analytiske undersøgelser fremgår og viser, at partiet ikke indeholder chloramphenicol, nitrofuraner eller deres metabolitter:

1) Akvakulturprodukter,

2) pillede eller forarbejdede rejer, og

3) krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri

4) tarme,

5) kaninkød,

6) fjerkrækødprodukter,

7) ægprodukter,

8) honning, og

9) gelée royale.

Stk. 4. For partier af akvakulturprodukter skal det desuden fremgå af den i stk. 3 nævnte erklæring fra de kompetente kinesiske myndigheder, dels at partiet inden eksporten er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed dels resultaterne af de analytiske undersøgelser fremgår og viser, at partiet ikke indeholder malakitgrønt, krystalviolet eller deres metabolitter.

§ 13. Det er på grund af sygdommen aviær influenza forbudt at indføre fersk fjerkrækød, kødprodukter og tilberedt kød bestående af eller indeholdende fjerkrækød samt konsumæg med oprindelse i eller afsendt fra Kina.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for fjerkrækødprodukter, når det i kødprodukterne anvendte fjerkrækød har gennemgået en behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves), eller for fjerkrækødprodukter fra den kinesiske provins Shandong en varmebehandling til der opnås mindst 70 oC overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning.

§ 14. Fødevareafdelingerne foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1135/2009 af følgende produkter med oprindelse i eller afsendt fra Kina:

1) Ammoniumbicarbonat til brug i fødevarer eller foder, og

2) sammensatte produkter med oprindelse i eller afsendt fra Kina, som indeholder mælk, mælkeprodukter, soja eller sojaprodukter.

Kapitel 10

Kroatien - aviær influenza

§ 15. Det er på grund af sygdommen højpatogen aviær influenza, subtype H5N1, forbudt at indføre fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af vildtlevende fjervildt samt kødprodukter, som består af eller indeholder kød af vildtlevende fjervildt med oprindelse i eller afsendt fra alle områder i Kroatien, for hvilke de kroatiske kompetente myndigheder officielt anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, der er fastsat i beslutning 2006/563/EF.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for kødprodukter, når det i kødprodukterne anvendte kød har gennemgået en af følgende behandlinger:

1) Behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves), eller

2) varmebehandling til der opnås mindst 70 oC overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning.

Kapitel 11

Madagaskar - infrastruktur- og hygiejneproblemer

§ 16. Det er forbudt at indføre produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskevarer og snegle, med oprindelse i Madagaskar.

Kapitel 12

Mexico - stoffer med hormonal virkning og beta-agonister

§ 17. Grænsedyrlægen skal udtage prøver af alle partier fersk kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien med oprindelse i eller afsendt fra Mexico. Prøverne udtages til kontrol for indhold for stoffer med hormonal virkning og beta-agonister, der anvendes som vækstfremmere.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til at partiet kan indføres.

Stk. 3. Udgifter efter stk. 1 og 2 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 13

Myanmar - chloramphenicol

§ 18. Grænsedyrlægen skal udtage prøver af alle partier krebsdyr eller fødevarer fremstillet af eller med krebsdyr med oprindelse i eller afsendt fra Myanmar. Prøverne udtages til systematisk kontrol for indhold af chloramphenicol for at sikre, at de pågældende produkter ikke er sundhedsfarlige for mennesker.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til at partiet kan indføres.

Stk. 3. Udgifter efter stk. 1 og 2 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 14

Peru - hepatitis A

§ 19. Det er forbudt at indføre toskallede bløddyr, som defineret i punkt 2.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, som importeres fra Peru og er bestemt til konsum. Forbuddet finder anvendelse på alle partier af toskallede bløddyr som modtages ved grænsekontrolstederne, uanset om partierne er producerede, oplagrede eller certificerede i oprindelseslandet før den 17. november 2008.

Stk. 2. Det er dog tilladt at indføre følgende toskallede bløddyr fra Peru:

1) Pectinidae, hvorfra organerne er fjernet og som hidrører fra akvakulturbrug, og

2) toskallede bløddyr, som er blevet underkastet varmebehandling i henhold til afsnit VII, kapitel II, del A, punkt 5, litra b), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Stk. 3. Udgifter efter stk. 1 og 2 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Kapitel 15

Schweiz - aviær influenza

§ 20. Det er på grund af sygdommen højpatogen aviær influenza, subtype H5N1, forbudt at indføre fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af vildtlevende fjervildt samt kødprodukter, som består af eller indeholder kød af vildtlevende fjervildt med oprindelse i eller afsendt fra alle områder i Schweiz, for hvilke de schweiziske kompetente myndigheder officielt anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, der er fastsat i beslutning 2006/415/EF og 2006/563/EF.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for kødprodukter, når det i kødprodukterne anvendte kød har gennemgået en af følgende behandlinger:

1) Behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves), eller

2) varmebehandling til der opnås mindst 70 oC overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for fødevarer med kød, der stammer fra fugle, der er slagtet eller nedlagt inden den 1. februar 2006.

Kapitel 16

Sydkorea - aviær influenza

§ 21. Det er forbudt at indføre konsumæg med oprindelse i eller afsendt fra Sydkorea.

Kapitel 17

Thailand - antimikrobielle stoffer, nitrofuraner og deres metabolitter samt aviær influenza

§ 22. Grænsedyrlægen skal udtage prøver af alle partier af krebsdyr, fjerkrækød eller fødevarer fremstillet af eller med krebsdyr eller fjerkrækød, der ledsages af et sundhedscertifikat udstedt før den 21. september 2002 med oprindelse i eller afsendt fra Thailand. Prøverne udtages til systematisk kontrol for indhold af antimikrobielle stoffer, navnlig nitrofuraner og deres metabolitter for at sikre, at de pågældende produkter ikke er sundhedsfarlige for mennesker.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til at partiet kan indføres.

Stk. 3. Udgifter efter stk. 1 og 2 afholdes af den ansvarlige for partiet.

§ 23. Det er på grund af sygdommen aviær influenza forbudt at indføre fersk kød af fjerkræ, strudsefugle samt opdrættet og vildtlevende fjervildt, kødprodukter og tilberedt kød bestående af eller indeholdende kød af ovennævnte arter samt konsumæg med oprindelse i eller afsendt fra Thailand.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for fjerkrækødprodukter, når det i kødprodukterne anvendte fjerkrækød har gennemgået en af følgende behandlinger:

1) Behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves), eller

2) varmebehandling til der opnås mindst 70 oC overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning.

Afsnit III

Ikke-animalske fødevarer

Kapitel 18

Fællesbestemmelser for ikke-animalske fødevarer

§ 24. De i kapitel 19-24 omhandlede produkter skal ved indførsel direkte fra et tredjeland indføres via danske havne eller lufthavne.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også ved indførsel fra et tredjeland til Danmark via et andet EU-land.

§ 25. Forud for indførsel af de kapitel 19-24 anførte produkter, der indføres direkte fra tredjelande, skal den ansvarlige for partiet anmelde indførslen til fødevareregionen i det område, fødevarerne indføres i Danmark. Anmeldelsen skal være fødevareregionen i hænde senest den sidste arbejdsdag (mandag til fredag) forud for indførslen.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for produkter, der indføres til Danmark via andre EU-lande, men som ikke er frigivet til fri omsætning.

Kapitel 19

Brasilien, Kina, Iran, Tyrkiet, USA og Ægypten - aflatoksin

§ 26. Fødevareafdelingerne foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1152/2009 af følgende fødevarer:

1) Paranødder med skal med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien,

2) pistacienødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Iran,

3) jordnødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Kina,

4) figner, hasselnødder og pistacienødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Tyrkiet,

5) mandler fra USA, og

6) jordnødder m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Ægypten.

Kapitel 20

Indførsel af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien

§ 27. Denne bestemmelse gælder for indførsel af følgende fødevarer:

1) Guargummi henhørende under KN-kode 1302 32 90 med oprindelse i eller afsendt fra Indien og bestemt til menneskeføde, og

2) fødevarer med et indhold på mindst 10 % guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien.

Stk. 2. Fødevareafdelingerne foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 258/2010 af de i stk. 1 omhandlede fødevarer.

Kapitel 21

Indførsel af risprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina

§ 28. Det er forbudt at indføre følgende fødevarer med oprindelse i eller sendt fra Kina:

1) Uafskallet ris, henhørende under KN-kode 1006 10,

2) afskallet ris (hinderis), henhørende under KN-kode 1006 20,

3) delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret, henhørende under KN-kode 1006 30,

4) brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00,

5) rismel, henhørende under KN-kode 1102 90 50,

6) gryn og groft mel af ris, henhørende under KN-kode 1103 19 50,

7) pellets af ris, henhørende under KN-kode 1103 20 50,

8) flager af ris, henhørende under KN-kode 1104 19 91,

9) korn, bearbejdet på anden måde (f. eks. Afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen havre, hvede, rug, majs, byg og flager af ris, henhørende under KN-kode 1104 19 99,

10) risstivelse, henhørende under KN-kode 1108 19 10,

11) tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg, henhørende under KN-kode 1901 10 00,

12) pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, med indhold af æg, henhørende under KN-kode 1902 11 00,

13) pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, uden indhold af æg, henhørende under KN-kode 1902 19,

14) pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, henhørende under KN-kode 1902 20,

15) andre pastaprodukter (andet end pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt og pastaprodukter med fyld, også kogte eller på anden måde tilberedt.), henhørende under KN-kode 1902 30,

16) varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter af ris, henhørende under KN-kode 1904 10 30,

17) blandinger af »müsli-typen« baseret på ikke-ristede kornflager, henhørende under KN-kode 1904 20 10,

18) tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager eller ekspanderet korn - varer af ris (undtagen blandinger af »müsli-typen« baseret på ikke-ristede kornflager), henhørende under KN-kode 1904 20 95,

19) ris, forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andet steds tariferet, (undtagen mel, gryn eller groft mel, tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning, eller af ikke-ristede flager af korn eller anden blanding af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderede korn), henhørende under KN-kode 1904 90 10,

20) kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel og stivelser, henhørende under KN-kode ex 1905 90 20,

21) klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris, med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder, henhørende under KN-kode 2302 40 02,

22) klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris i andre tilfælde end med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder, henhørende under KN-kode 2302 40 08, og

23) peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med chromsalt, henhørende under KN-kode 3504 00 00.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, som er ledsaget af en original analyserapport, der godtgør, at partiet ikke indeholder, består af eller er fremstillet af den genmodificerede Bt-63 ris. Analyserapporten skal være udstedt af et officielt eller akkrediteret (ISO 17025) laboratorium og skal være udarbejdet på grundlag af analysemetoder, baseret på den konstruktionsspecifikke metode udviklet af D. Mäde et al., til påvisning af den genetisk modificerede Bt 63 ris. I tilfælde hvor rapporten er udstedt af et kinesisk akkrediteret laboratorium, skal analyserapporten være godkendt af den relevante kompetente myndighed. Analyserapporten skal endvidere forelægges på dansk eller engelsk, samt på et sprog som forstås af udstederen.

Stk. 3. Hvis den i stk. 2 nævnte analyserapport ikke foreligger, skal importøren lade partiet undersøge med henblik på at godtgøre, at fødevaren ikke indeholder det genmodificerede Bt 63 ris. Indtil analyserapporten foreligger med tilfredsstillende resultat, må parties ikke markedsføres i EU.

Stk. 4. Fødevareregionen underkaster partierne, som nævnt i stk. 2 og 3, dokumentkontrol for at sikre, at kravene vedrørende resultaterne af prøveudtagning og analyse er opfyldt.

Stk. 5. Hvis et parti skal opdeles i to eller flere partier, skal kopier af den i stk. 2 og 3 omhandlede analyserapport henholdsvis den i stk. 6 nævnte erklæring følge hvert af de nye partier. Kopiernes ægthed skal ved påtegning bekræftes af den kompetente myndighed i det EU-land, hvor opdelingen har fundet sted.

Stk. 6. Hvor de i stk. 1 nævnte produkter ikke indeholder, består af eller er fremstillet af ris, kan den originale analytiske rapport erstattes af en erklæring fra den ansvarlige for markedsføringen af produktet i EU, som indikerer at fødevaren hverken indeholder, består af eller er fremstillet af ris. Denne erklæring skal udformes på et sprog, som den ansvarlige for markedsføringen af produktet i EU forstår, så vedkommende er klar over omfanget af den erklæring, han underskriver. Erklæringen skal forelægges på dansk eller engelsk, samt på et sprog som forstås af importøren.

Stk. 7. Partier, der er underkastet prøveudtagning og analyser efter stk. 3, må ikke omsættes eller tages i anvendelse, før fødevareregionen har meddelt tilladelse hertil, herunder godkendt rapporten af den foretagne analyse, jf. stk. 3.

Stk. 8. Hvis der i et parti omfattet af stk. 1 påvises den genetisk modificerede Bt-63 ris, beslaglægger fødevareregionen partiet og påbyder returnering til tredjeland eller destruktion af partiet. Importøren skal på forlangende kunne forevise dokumentation for destruktionen til fødevareregionen.

Stk. 9. Udgifter i forbindelse med denne paragraf afholdes af den virksomhed, der er ansvarlig for partiet.

Stk. 10. Der gælder specielle importrestriktioner for de i stk. 1, nr. 12 og 13 nævnte produkter med indhold af æg, jf. §§ 12 og 13.

Kapitel 22

Indførsel af soja og sojaprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina

§ 29. Denne bestemmelse gælder for indførsel af fødevarer med indhold af soja eller sojaprodukter, der ikke er omfattet af § 14, med oprindelse i eller afsendt fra Kina.

Stk. 2. Fødevareafdelingerne foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1135/2009.

Kapitel 23

Indførsel af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine

§ 30. Denne bestemmelse gælder for indførsel af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine.

Stk. 2. Fødevareafdelingerne foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelser med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1151/2009.

Kapitel 24

Mere intensiv offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer

§ 31. Fødevareafdelingerne foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 669/2009 af de i bilag 1 i forordningen nævnte fødevarer.

Kapitel 25

Indførsel af svampe til konsum med oprindelse i visse tredjelande

§ 32. Denne bestemmelse gælder for indførsel af visse svampe til konsum med oprindelse i visse tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Stk. 2. Fødevareregionerne foretager kontrol af samtlige partier med svampe fra visse tredjelande i overensstemmelse med bestemmelserne i:

1) Forordning (EF) nr. 733/2008 af 15. juli 2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl, og

2) forordning (EF) nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Stk. 3. Udgifter til prøveudtagning og laboratorieanalyser, samt destruktion eller returnering efter stk. 2, nr. 2 afholdes af den ansvarlige for partiet.

Afsnit IV

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Kapitel 26

Straffebestemmelser

§ 33. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 5, § 6, stk. 1, eller 3-6, § 7, stk. 1, 3 eller 5, § 8, stk. 3, § 9, stk. 1, § 10, stk. 2, 4 eller 6, § 11, stk. 3, § 12, stk. 1 eller 4, § 13, stk. 1, § 15, stk. 1, § 16, § 17, stk. 2, § 18, stk. 2, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1, § 21, § 22, stk. 2, § 23, stk. 1, § 24, § 25, eller § 28, stk. 1, stk. 2, 2., 3. eller 4. pkt., stk. 3, 5-7 eller stk. 8, 2. pkt.,

2) undlader at efterkomme påbud efter § 28, stk. 8, eller

3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 6, § 7, stk. 5, § 10, stk. 6, § 11, stk. 3, § 17, stk. 2, § 18, stk. 2, § 22, stk. 2, eller § 28, stk. 7.

Stk. 2. For overtrædelser, der angår fødevarer m.v. omfattet af lov om hold af dyr, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis

1) overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller

2) overtrædelsen er begået med forsæt og der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. For overtrædelser, der angår fødevarer m.v. omfattet af lov om fødevarer, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl:

1) Artikel 1, stk. 1,

2) artikel 1, stk. 3,

3) artikel 1, stk. 4, eller

4) artikel 3, stk. 1.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der undlader at efterkomme påbud efter artikel 1, stk. 4, i den i stk. 1 nævnte forordning.

§ 35. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) Nr. 601/2008 af 25. juni 2008 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende visse fiskevarer importeret fra Gabon og bestemt til konsum.

§ 36. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 2 i Rådets forordning (EF) Nr. 733/2008 af 15. juli 2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der undlader at efterkomme påbud efter følgende bestemmelser i den i stk. 1 nævnte forordning:

1) Artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, eller

2) artikel 3, stk. 3.

Stk. 3. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af følgende bestemmelser i den i stk. 1 nævnte forordning:

1) Artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, eller

2) artikel 3, stk. 3.

§ 37. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF:

1) Artikel 6,

2) artikel 7, første afsnit,

3) artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit,

4) artikel 11,

5) artikel 12, eller

6) artikel 14, stk. 2.

§ 38. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1135/2009 af 25. november 2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF:

1) Artikel 2, stk. 1,

2) artikel 3,

3) artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, 2. pkt.,

4) artikel 4, stk. 2, eller

5) artikel 4, stk. 4.

§ 39. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1151/2009 af 27. november 2009 om fastsættelse af særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine på grund af risiko for forurening med mineralsk olie og om ophævelse af beslutning 2008/433/EF:

1) Artikel 3, stk. 1,

2) artikel 3, stk. 2,

3) artikel 3, stk. 3,

4) artikel 3, stk. 4,

5) artikel 3, stk. 5,

6) artikel 3, stk. 6,

7) artikel 5, eller

8) artikel 6.

§ 40. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse af særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af beslutning 2006/504/EF:

1) Artikel 4, stk. 1,

2) artikel 4, stk. 2,

3) artikel 4, stk. 5,

4) artikel 5,

5) artikel 6, stk. 3,

6) artikel 8, eller

7) artikel 9.

§ 41. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 258/2010 af 25. marts 2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om ophævelse af beslutning 2008/352/EF:

1) Artikel 2,

2) artikel 3,

3) artikel 6,

4) artikel 8, eller

5) artikel 9.

Kapitel 27

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. juli 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 617 af 9. juni 2010 om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.

Fødevarestyrelsen, den 9. juli 2010

e.b.
Jan Mousing

/ Erik Engelst


Bilag 1

Grænsekontrolsteder for sammensatte fødevarer med indhold af mælk, mælkeprodukter, soja eller sojaprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina

Grænsekontrolsted
Adresse, tlf. og fax
Københavns lufthavn
Kystvejen 16, 2770 Kastrup
Tlf. 32 46 00 99 / 72 27 64 50
Fax 32 45 19 91 / 72 27 64 51
Københavns havn
Glückstadsvej 8, 2100 København Ø
Tlf. 32 46 00 99 / 72 27 64 50
Fax 32 45 19 91 / 72 27 64 51
Århus havn
Østhavnsvej 31, 8000 Århus C
Tlf. 86 13 11 33
Fax 86 13 10 40

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører følgende EU-retsakter eller dele af disse: Kommissionens beslutning 2002/249/EF af 27. marts 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for akvakulturprodukter til konsum importeret fra Myanmar (EF-Tidende 2002 L 84 s. 73), Kommissionens beslutning 2002/251/EF af 27. marts 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for fjerkrækød og visse fiskerivarer og akvakulturprodukter til konsum importeret fra Thailand (EF-Tidende 2002 L 84 s. 77), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/895/EF af 19. december 2003 (EF-Tidende 2003 L 333 s. 92), Kommissionens beslutning 2002/994/EF af 20. december 2002 om beskyttelses-foranstaltninger overfor animalske produkter importeret fra Kina (EF-Tidende 2002 L 348 s. 154), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2009/799/EF af 29. oktober 2009 (EF-Tidende 2009 L 285 s. 42), Kommissionens beslutning 2004/225/EF af 2. marts 2004 om beskyttelsesforanstaltninger over for bestemte levende dyr og animalske produkter, der har oprindelse i eller kommer fra Albanien (EF-Tidende 2004 L 68 s. 34), Kommissionens beslutning 2005/692/EF af 6. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i en række tredjelande (EF-Tidende 2005 L263 s. 20), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2009/6/EF af 17. december 2008 (EF-Tidende 2009 L 4 s. 15), Kommissionens beslutning 2005/749/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med mistanke om højpatogen aviær influenza i Kroatien (EF-Tidende 2005 L 280 s. 23), Kommissionens beslutning 2006/27/EF om særlige betingelser for kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien importeret fra Mexico og bestemt til konsum (EF-Tidende 2005 L 19 s. 30), Kommissionens beslutning 2006/241/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskevarer, med oprindelse i Madagaskar (EF-Tidende 2006 L 88 s. 63), som ændret ved Kommissionens beslutning 2008/825/EF af 23. oktober 2008 (EF-Tidende 2008 L 290 s. 23), Kommissionens beslutning 2006/532/EF af 28. juli 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i Sydafrika (EF-Tidende 2006 L 212 s. 16), Kommissionens beslutning 2007/82/EF af 2. februar 2007 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Republikken Guinea af fiskevarer bestemt til konsum (EF-Tidende 2007 L 28 s. 25), Kommissionens beslutning 2007/642/EF af 4. oktober 2007 om beredskabsforanstaltninger vedrørende fiskevarer importeret fra Albanien bestemt til konsum (EF-Tidende 2007 L 260, s. 21), Kommissionens beslutning 2008/289/EF af 3. april 2008 om beredskabsforanstaltninger vedrørende den ikke tilladte genetisk modificerede organisme »Bt 63« i risprodukter (EF-Tidende 2008 L 96 s. 29), Kommissionens beslutning 2008/555/EF af 26. juni 2008 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Kroatien og Schweiz (EF-Tidende 2008 L 179 s. 14), som ændret ved Kommissionens beslutning 2009/494/EF af 25. juni 2009 (EF-Tidende L 166 s. 74), Kommissionens beslutning 2008/630/EF af 24. juli 2008 om beredskabsforanstaltninger vedrørende krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh (EF-Tidende 2008 L 205 s. 49), Kommissionens beslutning 2008/866/EF af 12. november 2008 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum (EF-Tidende 2008 L 307 s. 9), som ændret ved Kommissionens beslutning 2009/297/EF af 26.marts 2009 (EF-Tidende 2009 L 81 s. 22), Kommissionens afgørelse 2010/220/EU af 16. april 2010 om beredskabsforanstaltninger vedrørende sendinger af akvakulturprodukter importeret fra Indonesien og bestemt til konsum (EU-Tidende 2010 L 97 s. 17) og Kommissionens afgørelse 2010/381/EU af 8. juli 2010 om beredskabsforanstaltninger vedrørende sendinger af akvakulturprodukter importeret fra Indien og bestemt til konsum (EU-Tidende 2010 L 174 s. 51). Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer Rådets forordning (EF) nr. 733/2008 af 15. juli 2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EF-Tidende 2008 L 201 s. 1), Kommissionens forordning (EF) nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EF-Tidende 2006 L 306 s. 3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 601/2008 af 25. juni 2008 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende visse fiskevarer importeret fra Gabon og bestemt til konsum (EF-Tidende 2008 L 165 s. 3).