Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse

I medfør af § 13, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009, fastsættes:

Formål

§ 1. På 9. klassetrin udarbejder eleverne enkeltvis eller gruppevis som en del af undervisningen en obligatorisk projektopgave. Projektopgaven er en tværfaglig opgave, der tager afsæt i fagenes mål.

Stk. 2. Projektopgaven skal bidrage til at udvikle elevens projektfaglige kompetencer.

Stk. 3. Projektopgaven skal endvidere give eleven mulighed for at få en vurdering af sine projektfaglige kompetencer.

Forberedelse og gennemførelse

§ 2. Klassens eller klassetrinnets lærere finder i samarbejde med eleverne frem til et overordnet emne. Emnet skal formuleres således, at det giver mulighed for delemner med udfordringer for den enkelte elev.

Stk. 2. Inden for det overordnede emne vælger eleven et delemne, der giver mulighed for at inddrage viden, metoder og arbejdsformer fra flere fag. Delemnet skal indeholde en formuleret problemstilling, som godkendes af klassens eller klassetrinnets lærere.

§ 3. Klassens eller klassetrinnets lærere og eventuelt andre lærere skal vejlede eleverne under hele processen.

Stk. 2. Lærerne skal differentiere vejledningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at arbejde med

1) indkredsning og formulering af problemstilling,

2) afgrænsning af projektopgavens indhold i forhold til den formulerede problemstilling,

3) valg og brug af arbejds- og undersøgelsesformer,

4) valg og brug af indhold og metoder,

5) valg og brug af kilder og materialer,

6) valg og brug af udtryks- og formidlingsform,

7) fremstilling af produkt og

8) tilrettelæggelse og gennemførelse af fremlæggelsen.

§ 4. Eleverne skal forud for arbejdet med projektopgaven orienteres om, hvad der vil blive lagt vægt på ved bedømmelsen, jf. § 7.

§ 5. Arbejdet med projektopgaven afsluttes inden udgangen af april.

Stk. 2. Eleverne gives en uge med 5 sammenhængende skoledage til det afsluttende arbejde med indsamling af informationer, bearbejdning af emnet, færdiggørelse af deres produkt og forberedelse af fremlæggelsen af det samlede arbejde.

Stk. 3. Fremlæggelsen sker enkeltvis eller gruppevis i umiddelbar forlængelse af elevernes færdiggørelse af deres arbejde.

§ 6. Projektopgaven skal resultere i et produkt og en fremlæggelse.

Stk. 2. Produkt og formidlingsform vælges af eleverne inden for de rammer, som stilles til rådighed af skolen.

Bedømmelse

§ 7. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter.

Stk. 2. Den skriftlige udtalelse og karakteren gives ud fra en samlet vurdering af elevens projektfaglige arbejde med

1) opgavens faglige indhold,

2) arbejdsprocessens forskellige faser,

3) produktet samt

4) fremlæggelsen og formidlingen.

Stk. 3. Projektopgaven skal være bedømt senest 1 uge, før de skriftlige prøver finder sted.

§ 8. Efter elevens valg kan udtalelsen og/eller karakteren påføres afgangsbeviset. Meddelelse herom skal gives inden den 1. juni.

Øvrige bestemmelser

§ 9. Skolens leder er ansvarlig for, at projektopgaven afholdes efter gældende bestemmelser.

Stk. 2. Ved en elevs sygdom eller andet fravær beslutter skolens leder, om eleven skal gives mulighed for at gennemføre projektopgaven uden for det af skolen fastsatte tidsrum.

§ 10. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde fravige reglerne i denne bekendtgørelse.

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 558 af 7. juni 2006 om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse.

Undervisningsministeriet, den 12. juli 2010

P.M.V.
E.B.
Ole Hvilsom Larsen

/ Louise Ebbe Jørgensen