Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner

I medfør af § 5, stk. 1, § 13, stk. 1, og § 14 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkiver og offentlige arkivers virksomhed og efter drøftelse med de kommunale og regionale parter fastsættes:

Område

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder for arkivalier skabt af den offentlige forvaltning og domstolene, og som af Statens Arkiver er bestemt til bevaring.

§ 2. Bevaring af data fra it-systemer og af lyd og video skal ske i form af arkiveringsversioner.

Stk. 2. Statens Arkiver kan af bevaringsmæssige grunde fastsætte, at bevaringen af andre arkivalier skal ske i form af arkiveringsversioner.

§ 3. En arkiveringsversion af bevaringsværdige data skal fremstilles efter de anvisninger, der udstedes af rigsarkivaren, jf. bilag 2-8.

Stk. 2. Rigsarkivaren kan anvise anden bevaringsform end en arkiveringsversion, fremstillet efter anvisningerne i bilag 2-8, hvis bevaringsmæssige hensyn tilsiger det.

Produktion og aflevering

§ 4. Produktion og aflevering af arkiveringsversioner af data fra den statslige forvaltning og domstolenes it-systemer skal finde sted på tidspunkter, der fastsættes af Statens Arkiver.

§ 5. Produktion og aflevering af arkiveringsversioner af data fra kommunernes og regionernes it-systemer, som indeholder personoplysninger, skal finde sted, inden data skal slettes. Den pågældende kommune eller region kan træffe aftale om tidligere tidspunkter med det modtagende arkiv.

Stk. 2. Produktion af arkiveringsversioner af data fra øvrige it-systemer skal finde sted, inden data slettes, eller når it-systemet tages ud af brug.

Stk. 3. Statens Arkiver kan derudover fastsætte, at der skal produceres en arkiveringsversion af data fra et it-system, når det af bevaringsmæssige hensyn er nødvendigt.

§ 6. Arkiveringsversioner af statslige myndigheders data skal godkendes af Statens Arkiver. Arkiveringsversioner af kommunale og regionale myndigheders data skal godkendes af det modtagende arkiv. Arkiveringsversioner af bevaringsværdige kommunale og regionale data, som ikke er omfattet af afleveringspligt, skal godkendes af samme offentlige arkiv, som modtager myndighedens afleveringspligtige arkiveringsversioner.

Stk. 2. Data, som er overført til en arkiveringsversion, må ikke slettes hos myndigheden, før arkiveringsversionen er godkendt.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 302 af 16. april 2009 om aflevering af lyd og video ophæves.

Stk. 4. Til og med 1. juli 2011 kan der indgås aftale med offentligt arkiv om, at arkiveringsversion af data udarbejdes efter reglerne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse.

Stk. 5. Arkiveringsversioner af data efter reglerne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse skal være afleveret til det pågældende offentlige arkiv inden 31. december 2011.

Stk. 6. Rigsarkivaren kan efter ansøgning meddele dispensation for reglerne i stk. 4 og 5.

Rigsarkivet, den 20. august 2010

Asbjørn Hellum

/ Kirsten Villadsen Kristmar


Bilag 1

Bilag 1 Bilagsfortegnelse
 
Bilag 2 Grafisk oversigt over elementer og struktur i en arkiveringsversion
 
Bilag 3 Arkiveringsversion af it-systemets data og eventuelle dokumenter
 
3.A. Generelle regler om arkiveringsversioner
 
3.B. Datastruktur
 
3.C. Dataindhold
 
3.D. Information om arkiveringsversionen
   
Bilag 4 Datastruktur
 
4.A. Generelle regler om datastruktur
 
4.B. Placering af mapper og filer
 
4.C. Mappen Indices
 
4.D. Mappen Tables
 
4.E. Mappen ContextDocumentation
 
4.F. Mappen Schemas
 
4.G. Mappen Documents
   
Bilag 5 Dataindhold
 
5.A. Tabelindhold
 
5.B. Datatyper
 
5.C. Konvertering af tabelindhold til digitale dokumenter, lyd, video eller geodata
 
5.D. Tekstformat
 
5.E. Digitale dokumenter
 
5.F. Lyd og video
 
5.G. Geodata
 
5.H. Komprimering
 
5.I. Optimering
 
5.J. Ingen forringelse
   
Bilag 6 Information om arkiveringsversionen
 
6.A. Arkivbeskrivelsesfil
 
6.B. Kontekstdokumentation
 
6.C. Data om arkiveringsversionens tabeller
 
6.D. SQL-forespørgsler
   
Bilag 7 Afleveringsmedie
 
Bilag 8 Skemaer


Bilag 2

Grafisk oversigt over elementer og struktur i en arkiveringsversion

Figur 2.1

AK769_18_1.jpg Size: (308 X 617)


Bilag 3

Arkiveringsversion af it-systemets data og eventuelle dokumenter

3.A. Generelle regler om arkiveringsversioner

3.A.1 En arkiveringsversion består af:

datastruktur, jf. 3.B

dataindhold, jf. 3.C

information om arkiveringsversionen, jf. 3.D

3.A.2 En arkiveringsversion må ikke indeholde krypteret information.

3.A.3 En arkiveringsversion skal indeholde samtlige bevaringsværdige data og eventuelle dokumenter fra en afgrænset periode, hvor der ikke længere rettes i eller tilføjes data, eller udformes som et øjebliksbillede og indeholde samtlige bevaringsværdige data og eventuelle dokumenter på et bestemt tidspunkt.

3.A.4 Hvis arkiveringsversionen af et it-system med dokumenter udarbejdes uden skift af journalperiode, eller hvis der i forbindelse med skift af journalperiode sker overførsel af dokumenter til ny periode, skal de dokumenter, der indgår i arkiveringsversionen, markeres på en sådan måde i it-systemet, at de kan undtages fra efterfølgende arkiveringsversioner.

3.B. Datastruktur

3.B.1 Datastrukturen i arkiveringsversionen består af:

en mappestruktur, jf. 4.B, illustreret i figur 2.1.

en relationel databasestruktur på 1. normalform eller højere, angivet i indeksfilen tableIndex.xml, jf. 4.C.5.a.

øvrige indeksfiler i XML, jf. 4.C, der strukturerer data om arkiveringsversionens overordnede indhold, samtlige filer i arkiveringsversionen, dens kontekstdokumentation og dens eventuelle digitale dokumenter.

3.C. Dataindhold

3.C.1 Dataindholdet består af:

tabelindhold i standardiserede datatyper, jf. 5.B.

eventuelle digitale dokumenter, lyd, video og geodata i standardiserede dataformater, jf. 5.E - 5.G.

3.D. Information om arkiveringsversionen

3.D.1 Information om arkiveringsversionen består af beskrivelser af administrativ brug, dataindhold og it-system, jf. bilag 6.


Bilag 4

Datastruktur

4.A. Generelle regler om datastruktur

4.A.1 I en arkiveringsversion skal alle nøgler have en entydig identifikator. Der må ikke forekomme situationer, hvor det er nødvendigt at uddrage dele af nøglefelter for at forstå it-systemets indhold eller funktion.

4.A.2 Når en værdi i et felt er en kode som repræsentation for en fast og entydig værdi, skal koderne forklares. Såfremt værdien ikke findes i en kode- eller opslagstabel i it-systemet, skal der i arkiveringsversionen genereres én eller flere tabeller med angivelse af værdierne i kodede felter. Alternativt skal kodeværdien i tabeldata ved udtræk til arkiveringsversion udskiftes med det egentlige indhold.

4.A.3 Såfremt dokumenterne i et it-system med dokumenter er lagret i en betydningsbærende struktur, skal denne struktur i arkiveringsversionen omdannes til en eller flere tabeller.

4.B. Placering af mapper og filer

4.B.1 I roden af filsystemet på afleveringsmediet, jf. bilag 7, skal der være placeret en mappe navngivet med mediets navn. Mediets navn består af det unikke arkiveringsversionsID med tilføjelse af et suffiks ».n«, der angiver rækkefølgen af medierne, hvor n er et fortløbende medieløbenummer begyndende med 1.

4.B.2 Arkiveringsversionens indhold fordeles i mapper, som angivet i figur 4.1.

       
Figur 4.1
Navn på mappe
Beskrivelse
Obliga­torisk
Placering
Indices
Indeksfiler, jf. 4.C
Ja
Altid på første medie
Tables
Tabelindhold, jf. 4.D
Ja
Kan placeres frit og fordeles over flere medier
ContextDocumentation
Kontekstdokumentation, jf. 4.E
Ja
Altid på første medie
Schemas
XML-skemaer, jf. 4.F. Skemamappen skal have to undermapper: standard og localShared
Ja
Altid på første medie
Documents
Eventuelle dokumenter, lyd, video og geodata, jf. 4.G
Nej
Kan placeres frit og fordeles over flere medier
       

4.B.3 Mapperne skal navngives som angivet i figur 4.1.

4.B.4.a Et arkiveringsversionsID består af præfikset AVID, en kode på 2-4 bogstaver, som angiver det modtagende arkiv, samt et arkiveringsversionsløbenummer. Elementerne adskilles med punktum.

4.B.4.b ArkiveringsversionsID udleveres af Statens Arkiver.

4.B.5.a En arkiveringsversion, som ikke kan være på ét medie, jf. bilag 7, kan fordeles over flere medier.

4.B.5.b Mapperne ContextDocumentation, Indices og Schemas skal altid være placeret på afleveringens første medie.

4.B.5.c Mappen i roden på efterfølgende medier skal kun indeholde de mapper, hvis indhold kræver fordeling over flere medier. Disse mapper navngives altid som angivet i figur 4.1 uden brug af suffiks.

4.B.6 Der må kun være én af hver af de i figur 4.1 angivne mapper på hvert medie.

4.C. Mappen Indices

4.C.1.a Mappen Indices skal indeholde følgende indeksfiler med oplysninger om arkiveringsversionen og dens indhold:

fileIndex.xml

archiveIndex.xml

contextDocumentationIndex.xml

tableIndex.xml

4.C.1.b Hvis arkiveringsversionen indeholder digitale dokumenter, lyd, video eller geodata, skal mappen Indices endvidere indeholde følgende indeksfil:

docIndex.xml

4.C.1.c Alle indeksfiler skal overholde deres tilhørende skema, jf. bilag 8.

4.C.2.a fileIndex.xml skal indeholde en komplet liste over samtlige filer, der findes i arkiveringsversionen. fileIndex.xml er dog undtaget fra denne regel.

4.C.2.b For hver enkelt fil i arkiveringsversionen angives de oplysninger, som fremgår af figur 4.2.

         
Figur 4.2
Elementnavn
Betegnelse
Beskrivelse
Forekomst
pr fil
Obligatorisk
foN
Sti
Angivelse af sti til den mappe i arkiveringsversionen, hvor filen findes
1
Ja
fiN
Navn
Filens navn
1
Ja
md5
Kontrolsum
Filens kontrolsum af typen MD5 iht. IETFRFC1321 - The MD5 Message-Digest Algorithm:
128 bit (16 bytes) repræsenteret som 32 hexadecimale cifre, alle angivet med enten minuskler eller versaler (små eller store bogstaver). Krav om 32 hexadecimale cifre medfører således krav om, at der afhængigt af værdien anvendes foranstillede nuller
1
Ja
         

4.C.3 archiveIndex.xml skal indeholde de oplysninger, som fremgår af 6.A.

4.C.4.a contextDocumentationIndex.xml skal indeholde et indeks over de dokumenter, som findes i arkiveringsversionens kontekstdokumentation.

4.C.4.b For hvert dokument i kontekstdokumentationen angives de oplysninger, som fremgår af figur 4.3.

         
Figur 4.3
Elementnavn
Betegnelse
Udfaldsrum
Forekomst pr. dokument
Obligatorisk
documentID
DokumentID
ID på op til 12 cifre
1
Ja
documentTitle
Dokumenttitel
Fritekst
1
Ja
documentDescription
Dokumentbeskrivelse
Fritekst
0-1
Nej
documentDate
Dato
År, år-måned, år-måned-dag, iht. XML-standarden
0-1
Nej
authorName
Forfatternavn
Fritekst
0-m
Nej
authorInstitution
Forfatterinstitution
Fritekst
0-m
Nej
documentCategory
Dokumentkategori
Kategori iht. bilag 6,
figur 6.2
1-m
Ja
         

4.C.5.a tableIndex.xml skal indeholde en angivelse af en relationel databasestruktur på 1. normalform eller højere. Samtlige tabeller i arkiveringsversionen skal angives.

4.C.5.b »tableIndex.xml« skal overholde det generelle XML-skema »tableIndex.xsd«, jf. 4.F.

4.C.5.c Hvis et felt må have værdien NULL, skal der i »tableIndex.xml« være angivet værdien »true« for kolonnens tilhørende element »nullable«.

4.C.6.a docIndex.xml skal danne forbindelsen mellem hvert dokument og dets placering. »docIndex.xml« skal desuden indeholde oplysninger om dokumenternes oprindelige filnavne, filtype i arkiveringsversionen samt eventuelle overordnede dokumenter. »docIndex.xml« skal ikke indeholde oplysninger om dokumenterne i kontekstdokumentationen.

4.C.6.b For hvert enkelt dokument i docIndex.xml angives de oplysninger, som fremgår af figur 4.4.

           
Figur 4.4
Elementnavn
Betegnelse
Beskrivelse
Udfalds­rum
Forekomst pr. dokument
Obliga­torisk
dID
DocID
ID, som entydigt udpeger det enkelte dokument
ID på op til 12 cifre
1
Ja
pID
Parent
ID på overordnet dokument
DocID
0-1
Nej
mID
MediaID
Navn på det lagringsmedie, som dokumentet ligger på
Jf. 4.B.1
1
Ja
dCf
SubFolder
Dokumentsamlingsmappe, som dokumentet ligger i
Jf. 4.G
1
Ja
oFn
OrigFilename
Angivelse af filens navn (inkl. ekstension) i it-systemet
Fritekst
1
Ja
aFt
ArchivalFormat
Angivelse af filens format i arkiveringsversionen
Ekstension, jf. 4.G.8
1
Ja
gmlXsd
Schema
For GML filer angives reference til det skema, der skal bruges til validering af den pågældende GML-fil
Fritekst
0-1
Nej
           

4.D. Mappen Tables

4.D.1 Mappen Tables skal indeholde én mappe for hver tabel i arkiveringsversionen.

4.D.2.a Mappen for en tabel navngives »table[fortløbende nummer]«.

4.D.2.b Den fortløbende nummerering begynder med 1. Foranstillede nuller må ikke anvendes.

4.D.3 Mappen for hver tabel skal indeholde to filer:

table[fortløbende nummer].xsd

table[fortløbende nummer].xml

4.D.4 »table[fortløbende nummer].xsd« er et XML-skema, der kun angiver strukturen for den enkelte pågældende tabel, og skal være i overensstemmelse med XML-instansen »tableIndex.xml«, jf. 4.C.5.a, der angiver strukturen for hele den pågældende relationelle database, herunder samtlige tabeller.

4.D.5 »table[fortløbende nummer].xml« er en XML-instans, der indeholder data for den pågældende tabel, og dens struktur skal være i overensstemmelse med det tilhørende XML-skema, »table[fortløbende nummer].xsd«.

4.D.6 Hvis et felt i en tabel kan have værdien NULL, skal den pågældende kolonne i det tilhørende skema (»table[fortløbende nummer].xsd«) indeholde attributten nillable=»true«. Tilsvarende skal XML-instansens (»table[fortløbende nummer].xml«) element indeholde attributten xsi:nil=»true« jf. W3C standarden for håndtering af NULL værdier i XML.

4.E. Mappen ContextDocumentation

4.E.1 Mappen ContextDocumentation skal indeholde én eller flere dokumentsamlingsmapper med kon­tekst­dokumentation, jf. 6.B.

4.E.2 En dokumentsamlingsmappe med kontekstdokumentation må indeholde op til 10.000 dokumentmapper.

4.E.3 Dokumentsamlingsmapperne navngives »docCollection[fortløbende nummer]«, begyndende med 1. Navnet skal være unikt inden for ContextDocumentation.

4.E.4 Hvert dokument i kontekstdokumentationen skal tildeles et ID på op til 12 cifre. Dokumentets ID skal være unikt inden for ContextDocumentation.

4.E.5 En dokumentmappe skal indeholde ét dokument, som består af én eller flere filer af samme format, og navngives med dokumentets ID. Foranstillede nuller må ikke anvendes.

4.E.6 Et dokuments fil (eller filer) navngives fortløbende med et nummer, begyndende med 1 samt formatets ekstension, jf. 4.G.8

4.F. Mappen Schemas

4.F.1 Mappen Schemas skal være opdelt i undermapperne standard og localShared.

4.F.2 Mappen standard skal indeholde skemaer for arkiveringsversionens indeksfiler, jf. bilag 8, samt W3C standard XML-skema, jf. http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd.

4.F.3 For skemaerne fileIndex.xsd, archiveIndex.xsd, contextDocumentationIndex.xsd, tableIndex.xsd, doc­Index.xsd samt W3Cs standard XML-skema gælder, at der altid skal anvendes de skemaer, som Statens Arkiver stiller til rådighed. Skemaerne og deres navngivning må ikke ændres i arkiveringsversionen.

4.F.4 Mappen localShared skal indeholde eventuelle GML-skemaer, som ikke er placeret sammen med det pågældende GML-dokument, jf. 4.G.7.a.

4.G. Mappen Documents

4.G.1 Mappen Documents skal indeholde én eller flere dokumentsamlingsmapper, dog maksimalt 10.000.

4.G.2 Dokumentsamlingsmapperne navngives »docCollection[fortløbende nummer]«, begyndende med 1. Navnet skal være unikt inden for Documents.

4.G.3 En dokumentsamlingsmappe må indeholde op til 10.000 dokumentmapper.

4.G.4 Hvert dokument skal i arkiveringsversionen tildeles et ID på op til 12 cifre. Dokumentets ID skal være unikt inden for Documents.

4.G.5 En dokumentmappe skal indeholde ét dokument, som består af én eller flere filer af samme format, og navngives med dokumentets ID. Foranstillede nuller må ikke anvendes.

4.G.6 Et dokuments fil (eller filer) navngives fortløbende med et nummer, begyndende med 1 samt formatets ekstension. Foranstillede nuller må ikke anvendes.

4.G.7 For GML-filer lagres det relevante skema i samme mappe som GML-filen, og navngives med fort­løbende nummer efterfulgt af .xsd, jf. dog 4.G.7.a. Foranstillede nuller må ikke anvendes.

4.G.7.a GML-skemaer kan alternativt lagres i den skema-mappe, som navngives localShared, jf. 4.F. GML-skemaer i mappen localShared navngives »localSchema[fortløbende nummer]«, begyndende med 1.

4.G.8 Anvendelse af ekstensions

4.G.8.a Dokumenter i formatet TIFF skal have ekstension tif.

4.G.8.b Dokumenter i formatet MP3 skal have ekstension mp3.

4.G.8.c Dokumenter i formatet MPEG-2 og MPEG-4 skal have ekstension mpg.

4.G.8.d Dokumenter i formatet JPEG-2000 skal have ekstension jp2.

4.G.8.e Dokumenter i formatet GML skal have ekstension gml.

4.G.8.f Dokumenter i formatet WAVE skal have ekstension wav.

4.G.9 Muligheden for at fremsøge sagligt sammenhørende dokumenter skal overføres til arkiveringsversionen efter det modtagende arkivs nærmere anvisning.


Bilag 5

Dataindhold

Arkiveringsversionens dataindhold består af tabelindhold i standardiserede datatyper og af eventuelle digitale dokumenter, lyd, video og geodata i standardiserede formater.

5.A. Tabelindhold

5.A.1.a I overensstemmelse med den tabelstruktur, der er defineret for hver tabel i hvert sit tilhørende XML-skema, navngivet »table[fortløbende nummer].xsd«, jf. 4.D, skal hver tabel findes i en XML-instans navngivet »table[fortløbende nummer].xml«.

5.A.1.b Den fortløbende nummerering begynder med 1. Foranstillede nuller må ikke anvendes.

5.A.2 Indholdet af de enkelte felter skal renses for eventuelle foran- og efterstillede blanktegn.

5.B. Datatyper

5.B.1.a De standardiserede datatyper, som skal anvendes for tabelindhold, er angivet i figur 5.1. De er et uddrag af datatyper fra standarden SQL:1999 repræsenteret som datatyper i W3C XML Schema Language 1.0.

5.B.1.b Det er datatypen i W3C XML Schema Language 1.0, som skal anvendes.

Oversættelsen fra datatyper i SQL:1999 er angivet for at vise, hvorledes oversættelsen til datatyper i W3C XML Schema Language 1.0 skal foretages.

Figur 5.1

Datatype

SQL:1999

XML-datatype

Tekst
CHAR, CHARACTER, NCHAR,
NATIONAL CHAR, NATIONAL CHARACTER, VARCHAR,
CHARACTER VARYING,
NATIONAL CHARACTER VARYING
string
Heltal
INTEGER, SMALL INTEGER
integer
Decimaltal
NUMERIC, DECIMAL, FLOAT, DOUBLE PRECISION, REAL
decimal
Boolsk
BOOLEAN
boolean
Hexadecimal
CHAR, CHARACTER, NCHAR,
NATIONAL CHAR, NATIONAL CHARACTER, VARCHAR,
CHARACTER VARYING,
NATIONAL CHARACTER VARYING
hexBinary
Dato
DATE
date
Tidspunkt
TIME[WITH TIME ZONE]
time
Tidsstempel
TIMESTAMP[WITH TIME ZONE]
dateTime
Tidsperiode
INTERVAL
duration
     

5.B.2 Datatypen string må kun indeholde ikke-opmærket tekst, som umiddelbart kan fortolkes.

5.B.3 Datatypen boolean kan jf. W3C kun antage værdierne 1; 0 eller true; false.

5.B.4 Datatyperne date, time og dateTime kan bruges med eller uden Time Zone.

5.C. Konvertering af tabelindhold til digitale dokumenter, lyd, video eller geodata

5.C.1 Tabelindhold skal overholde de angivne datatyper, jf. 5.B. Det følger heraf, at dataindhold i tabelform fra et it-system, som skal overføres til en arkiveringsversion og som ikke umiddelbart kan overholde dette krav, skal have sit dataindhold konverteret således:

5.C.1.a til digitale dokumenter, lyd, video eller geodata, idet indholdet konverteres til de formater, som fremgår af 5.E - 5.G.

5.C.1.b til tabelindhold af datatypen string, jf. 5.B, idet andet indhold end det for datatypen tilladte slettes.

5.C.2 Det modtagende arkiv anviser, om et givet indhold skal håndteres iht. 5.C.1.a eller 5.C.1.b.

5.D. Tekstformat

5.D.1 Unicode indkodning

5.D.1.a Data i arkiveringsversionens indeksfiler og tabelindhold skal være indkodet som well-formed UTF-8, som angivet i ISO/IEC 10646:2003 Annex D og som beskrevet i The Unicode Standard 5.1, kapitel 3.

5.D.1.b De indkodede karakterer skal være gyldige Unicode skalarværdier. Surrogater/RC-elementer og Unicode noncharacters må ikke anvendes.

5.D.1.c Ingen karakterer i Private Use Area må indkodes.

5.D.1.d Styrekodetegnene fra og med #x00 til og med #x1F er ikke tilladt med undtagelse af styrekodetegnene tabulator (TAB) #x09, nylinje (LF) #x0A og vognretur (CR) #x0D.

5.D.2 XML indkodning

5.D.2.a I henhold til XML-standarden gælder de regler for angivelse af de pågældende tegn, som fremgår af figur 5.2.

       
Figur 5.2
 
Tegn
Entitet
Anvendelse
 
<
&lt;
Obligatorisk
 
>
&gt;
Anbefalet
 
&
&amp;
Obligatorisk
 
&apos;
Anbefalet
 
"
&quot;
Anbefalet
 
       

5.D.2.b Tegnene fra og med #x7F til og med #x9F skal angives med deres decimale eller hexadecimale tegnreference.

5.D.2.c CDATA sektioner <![CDATA ]]> må ikke anvendes.

5.E. Digitale dokumenter

5.E.1.a Et digitalt dokument, jf. dog 5.F og 5.G, skal lagres i ét af følgende formater:

det grafiske bitmapformat TIFF, version 6.0 baseline.

JPEG-2000 efter standarden ISO/IEC 15444-1:2004. Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 1: Core coding system.

5.E.1.b Det er tilladt at benytte begge formater inden for samme arkiveringsversion.

5.E.2 Dokumenter i TIFF skal komprimeres efter følgende kompressionsregler:

5.E.2.a Sort/hvide dokumenter skal komprimeres med CCITT/TSS grp. 3, grp. 4, PackBit eller LZW.

5.E.2.b Dokumenter med gråtoner eller farver skal komprimeres med PackBit eller LZW.

5.F. Lyd og video

5.F.1 Lydfiler skal lagres efter standarden MP3 DS/EN ISO/IEC 11172-3.

5.F.2 Det modtagende arkiv kan tillade, at lydfiler afleveres i formatet WAVE LPCM som specificeret i Multimedia Programming Interface and Data Specifications 1.0. IBM Corporation and Microsoft Corporation, August 1991. Dog begrænset til bitdybder, der er hele multipla af 8.

5.F.3 Videofiler skal lagres efter en af følgende standarder:

MPEG-2 DS/EN ISO/IEC 13818-2. Eventuel lyd indkodes som MP3, som specificeret i ISO/IEC 13818-3.

MPEG-4 AVC DS/EN ISO/IEC 14496-10 (ITU-T H.264). Video indkodes som specificeret i ISO/IEC 14496-10. Eventuel lyd indkodes som AAC, som specificeret i ISO/IEC 14496-3. Video og lyd indpakkes i MPEG-4 formatet som defineret i ISO/IEC 14496-14.

5.G. Geodata

5.G.1 Data fra geografiske informationssystemer samt øvrige geodata lagres som GML-filer iht. GML 3v3.DK, den danske profil af GML-standarden ISO 19136.

5.G.2 GML-filer, som er større end 1 GB, opdeles i enheder efter det modtagende arkivs anvisning.

5.G.3 Hver GML-fil, evt. efter opdeling jf. 5.G.2, behandles som et separat dokument iht. reglerne i 4.G.

5.G.4 De nødvendige XML-skemaer til validering af GML-filerne skal indgå i arkiveringsversionen.

5.H. Komprimering

5.H.1 En arkiveringsversion må ikke være komprimeret udover den kompression, som er anvist for eller følger af de dokumentformater, der kræves til brug for arkiveringsversionen, jf. 5.E og 5.F.

5.I. Optimering

5.I.1 Det modtagende arkiv kan i konkrete tilfælde træffe afgørelse om nedbringelse af dokumenters pladsforbrug, f.eks. ved at anvise anvendelse af optimal bitdybde.

5.J. Ingen forringelse

5.J.1 I forbindelse med generering af arkiveringsversionen må der ikke ske en kvalitetsmæssig forringelse af dokumenterne, herunder lyd og video, ud over hvad der måtte være en konsekvens af det krævede format til brug for arkiveringsversionen eller de anvisninger, som i øvrigt gives af det modtagende arkiv.


Bilag 6

Information om arkiveringsversionen

Informationen om arkiveringsversionen består af følgende elementer:

Arkivbeskrivelsesfil, jf. 6.A.

Kontekstdokumentation, jf. 6.B.

Data om arkiveringsversionens tabeller (tabelindeks), jf. 6.C.

Evt. SQL-forespørgsler, jf. 6.D.

6.A. Arkivbeskrivelsesfil

6.A.1 Enhver arkiveringsversion skal indeholde en arkivbeskrivelsesfil med angivelse af oplysninger iht. figur 6.1.

6.A.2 Arkivbeskrivelsesfilen navngives archiveIndex.xml og skal overholde det tilhørende skema, jf. bilag 8.

6.A.3 Indholdet af arkivbeskrivelsesfilen fastlægges efter drøftelse mellem den afleverende myndighed og det modtagende arkiv.

Figur 6.1

Elementnavn

Betegnelse

Beskrivelse

Udfaldsrum

Fore­komst

Obliga­torisk

archiveInforma­tionPackageID
Arkiverings­versionsID
Entydigt ID som tildeles arkiveringsversionen af Statens Arkiver
Arkiverings­versionsID, som defineret i denne bekendt­gørelse
1
Ja
archiveInforma­tionPackageID­Previous
Tidligere aflevering
Entydigt arkiveringsversions­ID på tidligere aflevering fra samme it-system
Arkiverings­versionsID, som defineret i denne eller tidligere bekendt­gørelse
0-1
Nej
archivePeriod­Start
Arkiverings­version startdato
Startdato for de afleverede data
År, år-måned, eller år-måned-dag
1
Ja
archivePeriod­End
Arkiverings­version slutdato
Slutdato for de
afleverede data
År, år-måned, eller år-måned-dag
1
Ja
archiveInforma-tionPacketType
Slutaflevering
Angivelse af, om arkiveringsversionen er en slutaflevering
Boolsk værdi
1
Ja
creatorName
Arkivskaber
Den eller de myndighe­der, der har skabt arkivaliet. Kan også være organisatoriske enheder inden for en myndighed eller andre bidragydere til arkivaliet
Fritekst
1-m
Ja
creationPeriod-Start
Arkivskaber startdato
For hver arkivskaber angives, hvornår arkivskaber er begyndt at tilføje data til it-systemet
År, år-måned, eller år-måned-dag
1-m
Ja
creationPeriod­End
Arkivskaber slutdato
For hver arkivskaber angives, hvornår arkivskaber er ophørt med at tilføje data til it-systemet
År, år-måned, eller år-måned-dag
1-m
Ja
archiveType
Arkiverings­versions­periodetype
Angivelse af, om der er tale om en afsluttet arkivperiode/årgang, eller om der er tale om et øjebliksbillede
Boolsk værdi
1
Ja
systemName
Systemnavn
Det officielle navn på it-systemet, hvor alle forkortelser er opløst
Fritekst
1
Ja
alternativeName
Alternativt systemnavn
Alternative navne på it-systemet
Fritekst
0-m
Nej
systemPurpose
Systemformål
Beskrivelse af formålet med at oprette og drive it-systemet
Fritekst
1
Ja
systemContent
Systemindhold
It-systemets centrale population og centrale variabler
Fritekst
1
Ja
regionNum
Regionsnumre
Angivelse af, om der i systematisk form er registreret regionsnumre i it-systemet
Boolsk værdi
1
Ja
komNum
Kommune­numre
Angivelse af, om der i systematisk form er registreret kommunenumre i it-systemet
Boolsk værdi
1
Ja
cprNum
CPR-numre
Angivelse af, om der i systematisk form er registreret CPR-numre i it-systemet
Boolsk værdi
1
Ja
cvrNum
CVR-numre
Angivelse af, om der i systematisk form er registreret CVR-numre i it-systemet
Boolsk værdi
1
Ja
matrikNum
Matrikelnumre
Angivelse af, om der i systematisk form er registreret matrikelnumre i it-systemet
Boolsk værdi
1
Ja
bbrNum
BBR-numre
Angivelse af, om der i systematisk form er registreret BBR-numre i it-systemet
Boolsk værdi
1
Ja
whoSygKod
WHO-
sygdomskoder
Angivelse af, om der i systematisk form er registreret WHO-sygdomskoder i it-systemet
Boolsk værdi
1
Ja
sourceName
Datakilde
Andre it-systemer som har leveret data til it-systemet (opslag, overførsel, samkøring osv.)
Fritekst
0-m
Nej
userName
Databrugere
Andre it-systemer som har brugt data fra it-systemet (opslag, overførsel, samkøring osv.)
Fritekst
0-m
Nej
predecessorName
Forgænger­systemer
Systemer, der tidligere har varetaget samme funktion
Fritekst
0-m
Nej
formVersion
FORM-version
Angivelse af, hvilken version af FORM (den fællesoffentlige forretningsreferencemodel) nedenstående kategorisering er hentet fra
Gyldige FORM-ver-
sionsnumre
1
Obliga­torisk for it-system­er fra offent­lige myndig­heder
formClass
FORM-klassifikation
Kategorisering af arkiveringsversionen iht. FORM
Enhver gyldig FORM-reference iht. den angivne version af FORM
1-m
Obliga­torisk for it-system­er fra offent­lige myndig­heder
formClassText
FORM-klassifikation klartekst
FORM-klassifikation i klartekst
Fritekst
1-m
Obliga­torisk for it-system­er fra offent­lige myndig­heder
containsDigital­Documents
Digitale dokumenter indeholdt
Angivelse af, om der er digitale dokumenter i arkiveringsversionen, udover kontekstdokumentation
Boolsk værdi
1
Ja
searchRelated­OtherRecords
Søgemiddel til andre sager eller dokumenter
Angivelse af, om arkiveringsversionen er et nødvendigt søgemiddel til papirsager/dokumenter eller sager/dokumenter i et andet it-system
Boolsk værdi
1
Ja
relatedRecords­Name
Adresserede arkivalier
Henvisning til de arkivalier, som arkiveringsversionen er søgemiddel til
Fritekst
0-m
Ja, hvis der er svaret ja på fore­gående spørgs­mål
systemFile­Concept
Eksistens af sagsbegreb i it-systemet
Angivelse af, at it-systemet har et sagsbegreb, forstået som en registreret sammenhæng mellem sagligt sammenhørende dokumenter
Boolsk værdi. Kan kun være true, hvis der er digitale dokumenter i it-systemet
1
Ja
multipleData­Collection
SOA arkitektur
Angivelse af, om it-systemet er sammensat af data og eventuelt dokumenter fra flere forskellige it-systemer i en serviceorienteret arkitektur
Boolsk værdi
1
Ja
personalData­RestrictedInfo
Persondata
Angivelse af, om der i arkiveringsversionen findes følsomme personoplysninger iht. persondataloven
Boolsk værdi
1
Ja
otherAccessTypeRestrictions
Fristfor­læn­gende oplysninger
Angivelse af, om der i arkiveringsversionen findes oplysninger, der kan betinge længere tilgængelighedsfrist i øvrigt
Boolsk værdi
1
Ja
archiveApproval
Godkendelses­arkiv
Angivelse af, hvilket offentligt arkiv, der godkender arkiveringsversionen
Identifikation af det pågældende arkiv (2-4 tegn)
1
Ja
archive­Restric-
tions
Tilgængelig­hedsbegræns­ninger
Angivelse af nærmere bestemmelser for adgang til materialet. Elementet kan anvendes efter det modtagende arkivs nærmere retningslinjer
Fritekst
0-1
Nej
           

6.B. Kontekstdokumentation

6.B.1 Enhver arkiveringsversion skal indeholde dokumenter, som dokumenterer it-systemets administrative funktion samt struktur og funktionalitet.

6.B.2 Det modtagende arkiv fastlægger efter drøftelse med den afleverende myndighed, hvilke dokumenter der skal afleveres, herunder hvilke punkter i figur 6.2, som ikke er relevante at dokumentere i den konkrete aflevering.

6.B.3.a Dokumenterne indplaceres i én eller flere af de kategorier, som fremgår af figur 6.2.

6.B.3.b Oplysninger om kategoriseringen registreres i indeksfilen contextDocumentationIndex, jf. 4.C.4.a.

6.B.4 Dokumenterne skal lagres i ét af de i arkiveringsversionen tilladte dokumentformater, jf. 5.E - 5.F.

 
Figur 6.2
1. Dokumentation vedrørende administrativ brug af it-systemet
 
Elementnavn
Beskrivelse
1.a
systemPurpose
It-systemets formål
1.b
systemRegulations
It-systemets lov- og regelgrundlag
1.c
systemContent
It-systemets indhold, population og særlige begreber
1.d
systemAdministrativeFunctions
It-systemets administrative funktioner
1.e
systemPresentationStructure
It-systemets præsentationsstruktur
1.f
systemDataProvision
Tilvejebringelse af data
1.g
systemDataTransfer
Videregivelse af data
1.h
systemPreviousSubsequentFunctions
Data og funktioner fælles med forgænger- og efterfølgersystemer
1.i
systemAgencyQualityControl
Myndighedens egen kvalitetskontrol
1.j
systemPublication
Publikation af og om data
1.k
systemInformationOther
Andet
2. Dokumentation vedrørende it-systemets tekniske udformning, drift og udvikling
 
Elementnavn
Beskrivelse
2.a
operationalSystemInformation
Driftsversionens opbygning
2.b
operationalSystemConvertedInformation
Konvertering hos myndigheden
2.c
operationalSystemSOA
Dokumentation af sammensætning af data og eventuelle dokumenter fra flere forskellige it-systemer i en serviceorienteret arkitektur
2.d
operationalSystemInformationOther
Andet
3. Dokumentation vedrørende arkivskabers aflevering af data
 
Elementnavn
Beskrivelse
3.a
archivalProvisions
Arkivets bestemmelser, herunder afleveringsbestemmelse
3.b
archivalTransformationInformation
Dokumentation af konvertering fra driftsversion til arkiveringsversion
3.c
archivalInformationOther
Andet
4. Dokumentation vedrørende arkivets modtagelse af data (udfyldes af modtagende arkiv)
 
Elementnavn
Beskrivelse
4.a
archivistNotes
Arkivarnoter
4.b
archivalTestNotes
Testnoter
4.c
archivalInformationOther
Andet
5. Dokumentation vedrørende arkivets bevaring af arkiveringsversionen (udfyldes af det modtagende arkiv)
 
Elementnavn
Beskrivelse
5.a
archivalMigrationInformation
Konvertering hos arkivet
5.b
archivalInformationOther
Andet
6. Anden dokumentation
 
Elementnavn
Beskrivelse
6.a
informationOther
Andet
     

6.C. Data om arkiveringsversionens tabeller

6.C.1 En arkiveringsversion skal indeholde dokumentation af arkiveringsversionens tabeller og relationer (tabelindeks). Tabelindekset skal indeholde de oplysninger, som fremgår af figur 6.3 nedenfor.

 
Figur 6.3
1. Oplysninger om databasen
 
Elementnavn
Beskrivelse
Forekomst pr. database
Obligatorisk
1.a
version
Format version, altid "1.0"
1
Ja
1.b
dbName
Kort navn på databasen
0-1
Ja, hvis oplysningen findes i databasen
1.c
databaseProduct
Navn på og version af det databaseprodukt, hvorfra arkivering af data er sket
0-1
Ja, hvis oplysningen findes i databasen
2. Oplysninger om tabeller og views
 
Elementnavn
Beskrivelse
Forekomst pr. arkiverings­version
Obligatorisk
2.a
tables
Liste over tabeller i databasen
1
Ja
2.b
views
Liste over views i databasen
0-1
Ja, hvis der indgår views i arkiverings­versionen
3. Oplysninger om de enkelte tabeller
 
Elementnavn
Beskrivelse
Forekomst pr. tabel
Obligatorisk
3.a
name
Tabelnavn. Må ikke begynde med et tal.
1
Ja
3.b
folder
Navn på mappen som indeholder tabel og tilhørende skema
1
Ja
3.c
description
Beskrivelse af tabellens indhold og betydning
1
Ja
3.d
columns
Liste over kolonner i tabellen
1-m
Ja
3.e
primaryKey
Tabellens primærnøgle
1
Ja
3.f
foreignKey
Fremmednøgle i tabel
0-m
Ja, hvis der findes fremmed­nøgler
3.g
rows
Angivelse af antal rækker i tabellen
1
Ja
4. Oplysninger om kolonner
 
Elementnavn
Beskrivelse
Forekomst pr. kolonne
Obligatorisk
4.a
name
Kolonnenavn
1
Ja
4.b
columnID
Entydig identifikation af kolonne. Begynder med bogstavet 'c' efterfulgt af nummeret på kolonnens plads i tabellen.
1
Ja
4.c
type
SQL:1999 datatype
1
Ja
4.d
typeOriginal
Original datatype
0-1
Ja, hvis oplysningen findes i databasen
4.e
defaultValue
Defaultværdi for felter i kolonnen
0-1
Ja, hvis oplysningen findes i databasen
4.f
nullable
Angivelse af, om felter i kolonnen kan være "NULL". Boolsk værdi.
1
Ja
4.g
description
Beskrivelse af kolonnens indhold
1
Ja
4.h
functional­Description
Angivelse af kolonnens funktion iht. figur 6.4, figur 6.5 og figur 6.6
0-m
Ja, hvis kolonnen har en af de angivne funktioner
5. Oplysninger om primærnøgler
 
Elementnavn
Beskrivelse
Forekomst pr. nøgle i tabel
Obligatorisk
5.a
name
Navn på primærnøgle. Navnet skal være unikt inden for arkiveringsversionen og være i overensstemmelse med reglerne for constraint names i standarden SQL1999
1
Ja
5.b
column
Oprindeligt navn på kolonner i primærnøglen
1-m
Ja
6. Oplysninger om fremmednøgler
 
Elementnavn
Beskrivelse
Forekomst pr. nøgle
Obligatorisk
6.a
name
Navn på fremmednøgle. Navnet skal være unikt inden for arkiveringsversionen og leve op til reglerne for constraint names i standarden SQL:1999
1
Ja
6.b
referencedTable
Den tabel, som fremmednøglen refererer til
1
Ja
6.c
reference
Oprindeligt navn på de kolonner, der indgår i fremmednøglen
1-m
Ja
6.d
referenced
Oprindeligt navn på de kolonner, fremmednøglen refererer til
1-m
Ja
7. Oplysninger om views og forespørgsler
 
Elementnavn
Beskrivelse
Forekomst pr. forespørgsel eller view
Obligatorisk
7.a
name
Navn på view
1
Ja
7.b
queryOriginal
Original SQL-forespørgsel, som definerer view eller SQL-forespørgsel, som er dannet specifikt til arkiveringsversionen
1
Ja
7.c
description
Indhold og betydning af view eller SQL-forespørgsel
0-1
Ja, hvis de kan trækkes fra databasen eller hvis der er tale om forespørgsler, der er dannet specifikt til arkiveringsversionen
         

6.C.2 Systemviews medtages ikke.

6.C.3 Det modtagende arkiv kan anvise, at de væsentligste views skal have en beskrivelse, jf. figur 6.3, 7.c.

6.C.4 Der skal opmærkes særlige oplysninger for it-systemer med registrering af oplysninger om dokumenter.

6.C.5 For arkiveringsversioner af it-systemer, som nævnt i 6.C.4, skal kolonner, der indeholder særlige informationer, jf. figur 6.4 - figur 6.6, identificeres via elementet functionalDescription, jf. figur 6.3, 4.h.

6.C.6 De særlige oplysninger, der er angivet i figur 6.6, skal opmærkes i det omfang, de er registreret i it-systemet. Hvis oplysningerne i figur 6.6 ikke findes registreret i it-systemet, skal der i forbindelse med afleveringen aftales eventuelle alternative opmærkninger, der sikrer identifikation af sagligt sammenhørende dokumenter, jf. gældende bestemmelser herom.

 
Figur 6.4
Opmærkning af kolonner med faste oplysninger i arkiveringsversioner af it-systemer med registrering af dokumenter, der deles af flere myndigheder
Oplysning
Beskrivelse
Myndighedsidentifikation
Den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som indeholder oplysninger om hvilken myndighed, der har registreret sagen eller dokumentet

Figur 6.5
Opmærkning af kolonner med faste oplysninger i arkiveringsversioner af it-systemer med dokumenter
Oplysning
Beskrivelse
Udfaldsrum i tabeldata
Dokumentidentifikation
Bruges til at angive den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som beskriver dokumenternes entydige identifikation
 
Lagringsform
Bruges til at angive den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som beskriver, om dokumentet er lagret digitalt, på papir eller delvist på papir
Helt eller delvis digitalt = 1, papir = 2, ikke relevant = 3
Afleveret
Bruges ved aflevering af øjebliksbilleder m.v. til at angive den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som beskriver, om dokumentet allerede er afleveret i en tidligere arkiveringsversion
Tidligere afleveret = 1, ikke tidligere afleveret = 2

Figur 6.6
Opmærkning af kolonner med oplysninger i arkiveringsversioner af it-systemer med registrering af dokumenter
Oplysning
Beskrivelse
Sagsidentifikation
Den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som beskriver sagernes entydige identifikation
Sagstitel
Den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som indeholder sagernes titler
Dokumenttitel
Den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som indeholder dokumenternes titler/beskrivelser
Dokumentdato
Den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som indeholder oplysninger om dokumenternes afsendelses- og modtagelsesdatoer
Afsender/modtager
Den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som indeholder oplysninger om et dokuments afsender eller modtager
Digital signatur
Den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som indeholder oplysninger, der er uddraget fra en digital signatur
FORM
Den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som indeholder reference til FORM (Den fællesoffentlige forretningsreferencemodel)
Kassation
Den eller de kolonner i arkiveringsversionen, som indeholder oplysninger om bevaring og kassation
   

6.D. SQL-forespørgsler

6.D.1 Det modtagende arkiv kan fastsætte, at der til en arkiveringsversion skal defineres et antal SQL-forespørgsler til dokumentation af bestemte sammenhænge i arkiveringsversionen.

6.D.2 SQL-forespørgslerne udformes efter standarden SQL:1999 (core).

6.D.3 Forespørgslerne placeres i »Oplysninger om views og forespørgsler« i tabelindekset jf. figur 6.3, 7, og navngives efter myndighedens eget valg, dog således at navnet på de pågældende forespørgsler begynder med »AV«.


Bilag 7

Afleveringsmedie

7.A.1 Arkiveringsversioner kan afleveres på CD-R, DVD-R eller USB-medie.

7.A.2 Antallet af CD-R og DVD-R i én aflevering må ikke overstige 10, med mindre andet aftales mellem afleverende myndighed og modtagende arkiv.

7.A.3 Den afleverende myndighed og det modtagende arkiv kan træffe aftale om aflevering på andre medier eller andre metoder til transport af data.

7.A.4 Det modtagende arkiv kan tillade, at en arkiveringsversion krypteres i forbindelse med transport.


Bilag 8

Skemaer

Færdige skemaer til brug for skabelsen af en arkiveringsversion kan hentes fra Statens Arkivers hjemmeside