Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens formål og indhold

Kapitel 2   Definitioner, som er gældende under denne bekendtgørelse

Kapitel 3   Administration

Kapitel 4   Betingelser for tilskud og tilskudssatser vedrørende de enkelte typer af projektaktiviteter

Kapitel 5   Medfinansiering med andre offentlige midler m.v.

Kapitel 6   Bidrag til internationale forskningsprogrammer

Kapitel 7   Fælles bestemmelser om tilskudsberettigede omkostninger m.v.

Kapitel 8   Udbetaling af tilskud

Kapitel 9   Ændring af tilsagn og overdragelse af tilsagn

Kapitel 10   Oplysningspligt

Kapitel 11   Tilbagebetaling af tilskud vedrørende aktiviteter, der kan kommercialiseres

Kapitel 12   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 13   Force majeure

Kapitel 14   Klageadgang

Kapitel 15   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

I medfør af § 6, stk. 3, § 8, § 9, stk. 2 og stk. 3, § 14, § 15, stk. 2, § 16, § 17, stk. 4, § 18 og § 19, stk. 1 og stk. 2, i lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP-loven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens formål og indhold

§ 1. Efter § 1, stk. 1 og stk. 2, i GUDP-loven er formålet at bidrage til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- og nonfoodproduktion, herunder bidrage til udvikling af erhvervspotentialer, vækst, beskæftigelse, arbejdsmiljø og videreudvikling af en markedsdrevet økologisk sektor samtidig med, at et højt niveau sikres inden for følgende områder:

1) Klima, miljø- og naturbeskyttelse.

2) Dyrevelfærd.

3) Fødevaresikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Efter GUDP-lovens § 1, stk. 3, kan der til gennemførelse af formålet, jf. stk. 1, ydes tilskud til

1) udviklings- og demonstrationsaktiviteter samt til forskningsaktiviteter, der skaber grundlag for gennemførelse af udvikling og demonstration,

2) fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører og

3) styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

Stk. 3. Inden for lovens formål kan der endvidere ydes tilskud til aktiviteter vedrørende opbygning af virksomheders innovationskompetence, testmarkedsføring, særlige innovationsaktiviteter, generiske kampagner og fremme af økologiske aktiviteter, der ikke kan kommercialiseres.

Stk. 4. Ved nærværende bekendtgørelse fastsættes nærmere regler om ydelse af tilskud, jf. stk. 2 og stk. 3.

Kapitel 2

Definitioner, som er gældende under denne bekendtgørelse

§ 2. Definitionen af små og mellemstore virksomheder følger den definition, som EU-Kommissionen til enhver tid anvender.

§ 3. Ved udvikling forstås aktiviteter der udvikler nye eller forbedrede produkter, processer eller teknologier på baggrund af erhvervelse og anvendelse af eksisterende videnskabelig og anden relevant viden og færdigheder. Udviklingsaktiviteter kan omfatte kommercielt anvendelige prototyper, jf. § 36, stk. 3. Resultatet af de gennemførte udviklingsaktiviteter forventes at kunne anvendes, herunder kommercialiseres på kort sigt.

Stk. 2. Ved demonstration forstås aktiviteter, hvis primære formål er at formidle og sprede videnskabelig viden og praksis vedrørende anvendelsen af bl.a. resultater af et forsknings- og/eller udviklingsaktiviteter vedrørende nye produkter, processer eller teknologier inden for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

Stk. 3. Ved anvendelsesorienteret forskning forstås aktiviteter, der vedrører planlagt forskning og kritiske undersøgelser med det formål at erhverve ny viden og nye færdigheder, der kan anvendes til udvikling af nye produkter, processer eller teknologier. Resultatet af de gennemførte aktiviteter forventes ikke at kunne kommercialiseres på kort sigt.

Stk. 4. Ved grundforskning forstås aktiviteter, der vedrører teoretiske og forsøgsmæssige arbejder med henblik på erhvervelse af ny viden og grundlæggende elementer uden specifik anvendelse for øje. Resultatet af de gennemførte aktiviteter forventes ikke at kunne kommercialiseres på kort eller mellemlangt sigt.

Stk. 5. Ved særlige innovationsaktiviteter forstås aktiviteter, der vedrører lån af kvalificeret personale og etablering af netværk og klynger.

Stk. 6. Ved en virksomheds innovationskompetence forstås virksomhedens evne til at drage fordel af ny viden m.v., så virksomheden og dens medarbejdere opnår større kompetence til at skabe fornyelse, f.eks. i form af udvikling af nye produkter, processer, teknologier eller koncepter.

Stk. 7. Ved kommercialisering forstås, at resultatet af den gennemførte aktivitet er genstand for tilskudsmodtagers anvendelse i forbindelse med egen produktion, salg eller anden omsætning.

§ 4. Ved et projekt forstås en sammenhængende og afgrænset antal af en eller flere typer af projektaktiviteter, jf. § 22, stk. 1, nr. 1 – 8. Gennemføres et projekt af en enkelt tilskudsmodtager benævnes projektet et enkeltmandsprojekt. Gennemføres et projekt i et samarbejde mellem flere tilskudsmodtagere benævnes projektet et samarbejdsprojekt.

§ 5. Ved en offentlig forskningsinstitution forstås en forskningsinstitution, hvis administration m.v. er underlagt Finansministeriets budgetvejledning.

§ 6. Ved tilskudsberettigede omkostninger forstås de udgifter, som er nødvendige for at gennemføre en projektaktivitet, jf. § 36, stk. 1- 4.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder og kontrol m.v.

§ 7. Bestyrelsen for GUDP beslutter på baggrund af strategi og handlingsplan årlige indkaldelser af ansøgninger, jf. § 4, stk. 1 og stk. 3, i GUDP-loven.

Stk. 2. Bestyrelsen for GUDP offentliggør i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger, jf. stk. 1, på FødevareErhvervs hjemmeside de generelle samt mere specifikke kriterier, der indgår i vurdering af ansøgningerne, og de maksimale tilskudssatser, der skal være gældende for de projektaktiviteter, som de respektive indkaldelser vedrører, jf. dog § 9, stk. 2, i GUDP-loven.

Stk. 3. Bestyrelsen for GUDP træffer efter ansøgning afgørelse om ydelse af tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, jf. §§ 23 - 32 i nærværende bekendtgørelse.

Stk. 4. Bestyrelsen for GUDP træffer afgørelse om ydelse af bidrag og tilskud, jf. §§ 34 og 35 i nærværende bekendtgørelse.

Stk. 5. Bestyrelsen kan indhente faglig rådgivning fra sagkyndige i forbindelse med afgørelse om ydelse af tilskud efter stk. 3.

§ 8. FødevareErhverv er sekretariat for bestyrelsen for GUDP, jf. § 3, stk.1, i GUDP-loven og forestår lovens administration.

§ 9. FødevareErhverv udøver beføjelser for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter § 17, stk. 1 og 2, om kontrol m.v. i GUDP-loven.

Stk. 2. FødevareErhverv kan foretage fysisk kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan efter bemyndigelse fra ministeren forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 4. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

§ 10. FødevareErhverv kan inden for lovens formål indhente rådgivning fra bestyrelsen for GUDP i forbindelse med ordninger om tilskud til projekter under det danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) og fiskeriudviklingsprogrammet, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven).

§ 11. FødevareErhverv fastsætter retningslinjer for opgørelse af tilskudsberettigede omkostninger, for registrering af tilskudsberettigede aktiviteter og for opgørelser af det nettoprovenu, der efter projektperiodens afslutning er skabt i den i § 48, stk. 1, nævnte periode.

Stk. 2. FødevareErhverv fastsætter retningslinjer for gennemførelse af revision af regnskab og regnskabsaflæggelse vedrørende gennemførelse af aktiviteten.

Stk. 3. FødevareErhverv fastsætter retningslinjer for udarbejdelse af statusrapport og slutrapport, herunder om hvilke oplysninger der er nødvendige for at vurdere effekten af aktiviteten.

Ansøgning

§ 12. Ansøgning om tilskud indgives på baggrund af indkaldelse af projektansøgninger, jf. § 7, stk. 1, og fremsendes til FødevareErhverv på et særligt ansøgningsskema, der kan rekvireres på FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

Stk. 2. Af ansøgningen skal bl.a. fremgå en detaljeret beskrivelse af projektforløbet.

Stk. 3. FødevareErhverv kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give ansøgere, der i ansøgningen anmoder herom, tilladelse til for egen regning og risiko at iværksætte projektaktiviteterne, før bestyrelsen for GUDP har truffet afgørelse om ansøgningen.

§ 13. Hvis projektaktiviteter gennemføres med deltagelse af flere projektparter, kan det i forbindelse med indkaldelse af konkrete projektansøgninger fastsættes, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale, der er relateret de respektive projektaktiviteter, eller hvorledes samarbejdet og relationerne mellem projektparterne skal dokumenteres.

§ 14. Hvis projektet medfinansieres med andre offentlige midler eller med midler fra en EU-ordning, skal ansøgningen indeholde oplysning herom samt oplysning om, hvor stort et beløb, medfinansieringen udgør.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud under GUDP-loven til aktiviteter, hvortil der er ydet tilskud under andre ordninger eller anden lovgivning, jf. dog § 33.

§ 15. FødevareErhverv kan som supplement til en ansøgning rekvirere ansøgers årsregnskab for de sidste 3 regnskabsår.

§ 16. Når en ansøgning er imødekommet helt eller delvist, sender FødevareErhverv et tilsagn om tilskud til ansøger.

Stk. 2. Ansøger skal over for FødevareErhverv skriftligt acceptere tilsagnet senest 4 uger efter modtagelsen, ellers bortfalder tilsagnet.

Stk. 3. FødevareErhverv kan fravige den i stk. 2, nævnte frist.

Aktivitetsperiode og krav til tilsagnshaver

§ 17. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til projekter under GUDP-loven, at projektaktiviteten gennemføres inden for en fastlagt periode, der ikke overskrider 5 år fra tilsagnsdato. Perioden vil fremgå af tilsagnet.

Stk. 2. Projektaktiviteten kan tidligst begynde på det tidspunkt, hvor bestyrelsen for GUDP har truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, jf. dog § 12, stk. 4.

Stk. 3. FødevareErhverv kan fravige bestemmelsen i stk. 1.

§ 18. Tilsagnshaver er forpligtet til at deltage i en evaluering af projektet.

§ 19. FødevareErhverv kan i tilsagn om tilskud fastsætte, at resultater af forskningsaktiviteter skal offentliggøres samt inden for hvilken frist.

§ 20. Tilsagnshaver har pligt til at ledsage eller lade en stedfortræder ledsage kontrolpersonalet og yde den nødvendige bistand ved kontrollen, jf. § 9.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber samt regnskaber vedrørende projektet i 5 år efter sidste udbetalingsdato.

Stk. 3. Tilsagnshaver skal i 5 år efter udløbet af den i § 48, stk. 1, nævnte frist opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber samt regnskaber vedrørende opgørelsen af det i § 48, stk. 1, nævnte nettoprovenu.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud og tilskudssatser vedrørende de enkelte typer af projektaktiviteter

§ 21. Tilskud kan ydes til projektaktiviteter inden for følgende områder:

1) Det primære jordbrugsområde, dog ikke skovbrug.

2) De primære fiskeri- og akvakulturområder.

3) Områder vedrørende forarbejdning og forædling i forbindelse med produktion af jordbrugsprodukter, dog ikke skovbrugsprodukter.

4) Områder vedrørende forarbejdning og forædling i forbindelse med produktion af fiskeri- og akvakulturprodukter.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud under nærværende ordning kan ydes til de parter, der er nævnt i § 11 i GUDP-loven.

§ 22. Tilskud kan ydes til følgende projektaktiviteter, der kan gennemføres enkeltvis eller i sammenhæng, herunder som samarbejder:

1) Udviklingsaktiviteter.

2) Demonstrationsaktiviteter.

3) Forskningsaktiviteter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

4) Aktiviteter vedrørende opbygning af innovationskompetence.

5) Aktiviteter vedrørende testmarkedsføring.

6) Aktiviteter vedrørende kollektive generiske kampagner.

7) Særlige innovationsaktiviteter.

8) Aktiviteter, der fremmer økologiske indsatser, jf. § 31.

Stk. 2. Bestyrelsen for GUDP fastsætter nærmere tilskudsbetingelser og maksimale tilskudssatser, der skal være gældende for de enkelte indkaldelser af ansøgninger.

Udviklings- og forskningsaktiviteter

§ 23. Der kan ydes tilskud til udviklings- og forskningsaktiviteter under de betingelser og med de maksimale tilskudssatser, der fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Der kan kun ydes tilskud til gennemførelse af forskningsaktiviteter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- eller demonstrationsaktiviteter.

Demonstrationsaktiviteter

§ 24. Der kan til demonstrationsaktiviteter ydes tilskud på maksimalt 70 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger, der er forbundet med at gennemføre aktiviteten.

Aktiviteter vedrørende opbygning af innovationskompetence

§ 25. Virksomheder kan opnå tilskud til opbygning af innovationskompetence i form af tilskud til uddannelse af virksomhedens ansatte.

Stk. 2. Små virksomheder kan opnå tilskud på maksimalt 45 pct., mellemstore virksomheder på maksimalt 35 pct. og store virksomheder på maksimalt 25 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger, der er forbundet med at gennemføre aktiviteten.

Aktiviteter vedrørende testmarkedsføring

§ 26. Tilskud til testmarkedsføring på et begrænset marked kan ydes til små og mellemstore virksomheder, der opnår tilskud til udviklings- eller forskningsaktiviteter i henhold til § 23, stk. 1, såfremt en testmarkedsføring er nødvendig for at opnå resultat af udviklings- eller forskningsaktiviteten.

Stk. 2. Tilskud til testmarkedsføring i henhold til stk. 1 ydes med den samme tilskudssats, som er gældende for den udviklings- eller forskningsaktivitet, testmarkedsføringen vedrører, og kan kun ydes for en periode på højst 9 måneder, der ikke må påbegyndes senere end 1 år efter afslutningen af aktiviteterne.

Særlige innovationsaktiviteter

§ 27. Små og mellemstore virksomheder kan med henblik på at forberede udviklings- eller forskningsaktiviteter opnå tilskud til lån af kvalificeret personale, herunder til forskningsmedarbejdere fra offentlige og private forskningsinstitutioner eller fra store virksomheder.

Stk. 2. Lån af kvalificeret personale må ikke erstatte andet personale, men skal ansættes i en ny funktion, der er nødvendig for, at den modtagende virksomhed kan forberede specifikke udviklings- eller forskningsaktiviteter.

Stk. 3 . Det kvalificerede personale skal have været ansat i mindst to år i den forskningsinstitution eller store virksomhed, der udlåner det pågældende personale.

Stk. 4. I ansøgningen redegøres for, hvilke opgaver det kvalificerede personale skal udføre, samt hvilke effekter der forventes heraf.

Stk. 5. Tilskud kan ydes med maksimalt 50 pct. af lønudgifterne, der er forbundet med anvendelse af lånt kvalificeret personale, i op til 12 måneder pr. udviklings- og forskningsaktivitet.

Stk. 6. Der ydes ikke tilskud til udarbejdelse af ansøgninger.

Stk. 7. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at der mellem den virksomhed, der låner det kvalificerede personale, og det kvalificerede personale samt den institution eller virksomhed, hvorfra personalet udlånes, foreligger en aftale. FødevareErhverv kan som supplement til ansøgningen rekvirere aftalen.

§ 28. Tilskud kan ydes til aktiviteter, der aktivt fremmer samarbejdet om udvikling og demonstration, herunder f.eks. mellem offentlige og private parter ved etablering af netværk eller klynger med henblik på udveksling af viden og erfaring om konkrete forhold, der kan medvirke til løsning af en eller flere konkrete problemstillinger inden for lovens formål.

Stk. 2 . Tilskud kan ydes til de i GUDP-lovens § 11 nævnte parter. Andre parter, herunder offentlige myndigheder, kan deltage i netværket eller -klyngen, men de er ikke tilskudsberettigede.

Stk. 3. Der kan ydes tilskud til omkostningerne ved etablering af et netværk eller klynger, hvilket omfatter lønudgifter, udgifter til leje af mødelokale, koordinationsudgifter, rejseudgifter, trykning af relevant informationsmateriale, konsulentbistand samt andre meromkostninger, der vurderes at være relevante for at etablere netværket eller klyngen.

Stk. 4. Tilskud kan ydes med maksimalt 50 pct. af omkostningerne under forudsætning af, at tilskudsmodtager overholder EU’s regler om de minimis-støtte.

Stk. 5. Der ydes ikke tilskud til udarbejdelse af ansøgning.

Stk. 6. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at

1) perioden, hvortil der kan ydes tilskud, højst kan udgøre 24 måneder,

2) netværket eller klyngen mødes mindst fire gange i aktivitetsperioden, og

3) netværket eller klyngen løbende dokumenterer de udførte aktiviteter.

Stk. 7. Ansøger skal i ansøgningen redegøre for hvilke problemer, der skal løses, samt for de forventede effekter af netværket eller klyngen.

Aktiviteter vedrørende generiske kampagner

§ 29. Tilskud kan ydes til generiske kampagner udført af brancheorganisationer og lignende i forbindelse med indsatser for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturprodukter af generel interesse for hele eller dele af den pågældende sektor eller branche, og hvor særlige samfundsmæssige hensyn gør sig gældende.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af tilskud efter stk. 1, at kampagnen har nyhedsværdi i forhold til samfundsmæssige prioriteringer, herunder kvalitet, fødevaresikkerhed, miljø, ernæring, sundhed eller økologi.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til kampagner, der henviser til national oprindelse.

Stk. 4. Brancheorganisationer og lignende, hvor én eller nogle få virksomheder dominerer, kan ikke opnå tilskud til generiske kampagner, der skønnes at indgå som et almindeligt led i medlemsvirksomhedernes aktiviteter.

Stk. 5. FødevareErhverv kan fravige bestemmelsen i stk. 4, såfremt den dominerende virksomhed indgår i en brancheorganisation, der rækker ud over virksomheden.

§ 30. Tilskud til de i § 29, stk. 1, nævnte aktiviteter kan ydes med indtil 50 pct. af de tilskudsberetttigede omkostninger, der er forbundet med at gennemføre projektet.

Tilskud til fremme af aktiviteter vedrørende økologi

§ 31. Tilskud kan ydes til økologiske aktiviteter, der vedrører

1) informationsvirksomhed,

2) udarbejdelse af undervisnings- og informationsmateriale,

3) undervisning,

4) markforsøg og

5) andre ikke kommercielle aktiviteter, som er af særlig betydning for udvikling af økologisk jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturproduktion, herunder nonfood.

Stk. 2. Tilskud kan udgøre mere end 50 pct. af omkostningerne, hvis

1) den forhøjede sats er en forudsætning for at sikre gennemførelsen af en aktivitet, der skønnes at være af offentlig interesse, og hvor resultaterne efter gennemførelse af aktiviteten vil blive offentliggjort, så snart de foreligger, eller

2) særlige grunde i øvrigt taler herfor.

§ 32. Tilskud kan maksimalt udgøre 50 pct. af omkostningerne til aktiviteter vedrørende anvendelse af økologiske fødevarer i institutioner.

Kapitel 5

Medfinansiering med andre offentlige midler m.v.

§ 33. Udviklings- og forskningsaktiviteter kan medfinansieres med andre offentlige midler end med midler under GUDP-loven , således at den samlede offentlige finansiering kan udgøre maksimalt 100 pct. under overholdelse af følgende betingelser:

1) Aktiviteterne skal vedrøre produkter, der er anført i EF-traktatens bilag I.

2) Aktiviteterne skal være af generel interesse for den pågældende specifikke sektor eller delsektor.

3) Oplysninger om, at aktiviteterne vil blive gennemført og med hvilket formål, offentliggøres på internettet, inden den påbegyndes. I oplysningerne skal indgå en angivelse af, hvornår de forventede resultater omtrent vil foreligge, og hvor de vil blive offentliggjort på internettet, og det skal anføres, at resultaterne stilles til rådighed.

4) Resultater af gennemførelsen af aktiviteterne skal være tilgængelige på internettet i mindst 5 år. Oplysningerne på internettet offentliggøres ikke senere end de oplysninger, der eventuelt gøres tilgængelige for medlemmerne af en specifik organisation.

5) Tilskuddet ydes direkte til den eller de virksomheder eller institutioner og lignende, der gennemfører aktiviteterne, og må ikke omfatte direkte ikke-aktivitet relateret tilskud til en virksomhed, som fremstiller, forarbejder eller markedsfører landbrugsprodukter, eller virke som pristilskud for producenter af sådanne produkter.

Stk. 2. Vælger tilsagnshaver, at aktiviteten og dets resultater ikke skal offentliggøres i henhold til de i stk. 1 nævnte betingelser, kan aktiviteten, herunder en aktivitet, der ikke vedrører produkter, der er anført i EF-traktatens bilag I, medfinansieres med andre offentlige midler udover med midler fra GUDP-loven, hvis det samlede offentlige tilskud ikke overstiger det maksimale tilskud under GUDP-loven.

Stk. 3. Medfinansiering med midler fra en EU-ordning, som forudsætter national medfinansiering, kan indgå i finansieringen, hvis det samlede offentlige tilskud ikke overstiger det maksimale tilskud efter den pågældende EU-ordning.

Stk. 4. De under § 29 nævnte aktiviteter vedrørende generiske kampagner samt de i § 24 nævnte demonstrationsaktiviteter kan medfinansieres med andre offentlige midler, således at den samlede offentlige finansiering kan udgøre maksimalt 100 pct.

Kapitel 6

Bidrag til internationale forskningsprogrammer

§ 34. Efter godkendelse af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bidrag ydes til internationale fora i offentligt regi, der udmønter og administrerer internationale programmer for forskning, udvikling, innovation og demonstration, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ministeren godkender størrelsen af bidragene, de retlige rammer for det internationale forums fordeling af midlerne, dets generelle bevillingsforudsætninger og dets regnskabsaflæggelse samt revision, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 3. Bestyrelsen sikrer sig, at bidrag, der ydes til internationale programmer, vil blive fordelt i åben konkurrence og efter en faglig kvalitetsvurdering.

§ 35. Tilsagn om tilskud til dækning af omkostninger kan gives i forbindelse med aktiviteter, der skal skabe mulighed for styrkelse af samspillet mellem henholdsvis GUDP og eksisterende og kommende internationale programmer og projektaktiviteter, som vedrører lovens område.

Stk. 2. Omkostningerne kan omfatte udgifter til leje af mødelokale, koordinationsudgifter, rejseudgifter og udgifter til trykning af relevant informationsmateriale og kan ikke overstige 100.000 kr. årligt for hvert internationalt program.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 udgør maksimalt 100 pct.

Kapitel 7

Fælles bestemmelser om tilskudsberettigede omkostninger m.v.

§ 36. Tilskudsberettigede omkostninger kan omfatte

1) lønomkostninger afholdt i aktivitetsperioden til personer, der deltager i projektet,

2) udgifter til ekstern rådgivning, hvis rådgivningsopgaverne fremgår af en aftale indgået mellem den ansvarlige for aktivitetens gennemførelse og rådgiveren,

3) udgifter til materialer, herunder til leje og leasing,

4) udgifter til nødvendigt udstyr, herunder til leje og leasing,

5) udgifter til markedsundersøgelser, og

6) andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten.

Stk. 2. Tilskudsberettigede omkostninger vedrørende demonstrationsaktiviteter kan udover de i stk. 1, nævnte omkostninger omfatte

1) udgifter til aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre den pågældende demonstration, og som ikke medfører en værditilvækst til genstanden for demonstrationen, og

2) udgifter til information og offentlighed, herunder fremstilling af informationsmateriale og tilrettelæggelse af åbent hus arrangementer og fremvisning.

Stk. 3. Tilskudsberettigede omkostninger i forbindelse med udviklingsaktiviteter kan omfatte udgifter i forbindelse med kommercielt anvendelige prototyper, hvis prototypen nødvendigvis er det endelige resultat af aktiviteten, og hvis den er for kostbar at fremstille til kun at bruges til test og afprøvning.

Stk. 4. Tilskudsberettigede omkostninger i forbindelse med opbygning af innovationskompetence kan omfatte de i stk. 1 nævnte omkostninger bortset fra de under nr. 1) og nr. 5) nævnte.

Stk. 5. Tilskud kan ikke ydes til følgende omkostninger:

1) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

2) reklamekampagner, jf. dog § 26 og § 29,

3) anlægsinvesteringer, bortset fra bygnings- og inventarinvesteringer, der er nødvendige forudsætninger for at gennemføre demonstrations- og udviklingsfaser,

4) afskrivninger, generelle drifts- og serviceudgifter m.v., bortset fra den andel, der er en nødvendig forudsætning for at gennemføre forsøgs- og udviklingsfaser,

5) dækning af tabt produktion for ansøger på arealer eller i lokaler, hvor udviklings-, demonstrations- eller forskningsarbejdet gennemføres,

6) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt før aktivitetsperiodens begyndelse, jf. dog § 12, stk. 4,

7) finansieringsomkostninger af enhver art,

8) udgifter til patentering, som afholdes af andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder, eller

9) udgifter, som knytter sig til rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af produkter, produktionslinjer og lignende eksisterende og igangværende aktioner.

Stk. 6. Hvis aktiviteter gennemføres af offentlige forskningsinstitutioner, fastsættes de for et projekts gennemførelse nødvendige indirekte fællesudgifter som husleje, bygningsudgifter og administration m.v. i henhold til Finansministeriets budgetvejledning.

Stk. 7. Salgsværdien af produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser, herunder prototyper, der er udviklet som led i aktivitetens gennemførelse, fratrækkes ved opgørelsen af de tilskudsberettigede omkostninger.

Stk. 8. FødevareErhverv fastsætter værdien af udstyr eller inventar, hvortil der er opnået tilskud, og som har en værdi efter afslutning af gennemførelsen af aktiviteten. Værdien modregnes i opgørelsen af de tilskudsberettigede omkostninger.

§ 37. Der kan ikke ydes tilskud til gennemførelse af aktiviteter, hvis de tilskudsberettigede omkostninger udgør mindre end 100.000 kr.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 38. Tilskud udbetales på grundlag af opgørelser over de med gennemførelsen af projektaktiviteten forbundne og betalte omkostninger.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i rater for den del af projektaktivitetsperioden, som de respektive rater vedrører.

Stk. 3. Opgørelser vedrørende sidste rateudbetaling er den endelige opgørelse over de med projektaktivitetens gennemførelse forbundne omkostninger.

Stk. 4. Den endelige opgørelse skal være vedlagt en slutrapport, der dokumenterer projektaktivitetens gennemførelse i henhold til det accepterede tilsagn, og være FødevareErhverv i hænde senest 3 måneder efter projektperiodens afslutning.

Stk. 5. FødevareErhverv kan fravige den i stk. 4, nævnte frist.

Stk. 6. Det er en betingelse for udbetaling af en rate, at FødevareErhverv har godkendt en eventuel statusrapport og rateopgørelsen.

Stk. 7. Det er en betingelse for slutudbetalingen, at FødevareErhverv har godkendt eventuelle statusrapporter, den endelige opgørelse samt slutrapport.

Stk. 8. Tilsagnshaver skal ved sin eksterne anvendelse af og information om resultater fra gennemførelse af projektaktiviteten oplyse, at aktiviteten er gennemført med tilskud fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

§ 39. Opgørelser, jf. § 38, stk. 1, skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver er en offentlig forskningsinstitution, skal opgørelser være attesteret af den økonomisk ansvarlige for institutionen.

§ 40. Tilsagnshaver kan anmode om at få tilskuddet udbetalt i op til 2 årlige rater. Hver rate skal bortset fra sidste rate som minimum være på 50.000 kr.

§ 41. Opgørelser af omkostninger i forbindelse med projektaktiviteter, hvori flere tilsagnshavere deltager, skal indsendes samlet til FødevareErhverv.

§ 42. Opgørelse over omkostninger udfærdiges på et særligt skema, som kan rekvireres på FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

Stk. 2. Statusrapport og slutrapport udfærdiges efter retningslinier, som fastsættes af FødevareErhverv.

Stk. 3. Den i § 39, stk. 1, nævnte attestation sker ved en særskilt revisorerklæringsblanket, som er rekvireres på FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

§ 43. Udbetaling af tilskud sker til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Ændring af tilsagn og overdragelse af tilsagn

§ 44. Tilsagn om tilskud kan efter skriftlig anmodning ændres.

Stk. 2. Ændringen af gennemførelse af projektaktiviteter, hvortil der er opnået tilsagn om tilskud, må ikke påbegyndes, før FødevareErhverv har givet tilladelse hertil.

Stk. 3. Ændring af tilsagn om tilskud kan ikke omfatte en forhøjelse af tilsagnsbeløbet.

Stk. 4. Anmodning om ændring af en projektaktivitet skal være modtaget i FødevareErhverv senest to måneder før udløbet af projektperioden. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

§ 45. Tilsagn om tilskud kan efter skriftlig ansøgning overdrages til en anden, der ifølge lovens § 11 kan være tilsagnshaver, med den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 10

Oplysningspligt

§ 46. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelser for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive en erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud efter § 52.

Kapitel 11

Tilbagebetaling af tilskud vedrørende aktiviteter, der kan kommercialiseres

§ 47. Udnyttes resultaterne af en gennemført aktivitet kommercielt med et nettoprovenu til følge, skal tilskud tilbagebetales.

Stk. 2. Tilbagebetalingskravet kan ikke overstige det udbetalte tilskud til den enkelte tilsagnshaver.

Stk. 3. Tilsagnshaver er fritaget for krav om tilbagebetaling i følgende situationer:

1) Det ydede tilskud ikke overstiger 100.000 kr.

2) Små og mellemstore virksomheders to første tilsagn om tilskud under GUDP-lov, hvis der under hvert af de to tilsagn ikke opnås et tilskud, der overstiger 750.000 kr.

3) Det ydede tilskud vedrører fremme af økologiske aktiviteter, jf. § 31.

Stk. 4. FødevareErhverv kan frafalde krav om tilbagebetaling, hvis tilskud er ydet til en brancheorganisation og lignende, og hvis aktivitetsresultatet udnyttes kommercielt af en bredere kreds end tilskudsmodtager selv.

§ 48. Fastlæggelsen af tilbagebetalingskravet sker på grundlag af en opgørelse over det nettoprovenu, som resultatet af den gennemførte aktivitet har skabt i en periode på 3 år regnet fra aktivitetsperiodens afslutning.

Stk. 2. Ved det i stk. 1 nævnte nettoprovenu forstås henholdsvis bruttoomsætning, inklusiv indtægter oppebåret ved salg eller udnyttelse af licenser og knowhow, fratrukket omsætnings- og produktionsrelaterede omkostninger, hvis resultatet er genstand for omsætning, og bruttoomsætning fratrukket omsætnings- og produktionsrelaterede omkostninger, hvis resultatet anvendes i produktionen af en anden omsættelig vare, tjenesteydelse eller lign.

Stk. 3. Opgørelsen foretages på et særligt skema, som er tilgængeligt på FødevareErhvervs hjemmeside.

§ 49. Opgørelsen, jf. § 48, stk. 1, skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver er en offentlig forskningsinstitution, skal opgørelser være attesteret af den økonomisk ansvarlige for institutionen.

§ 50. Opgørelsen skal være FødevareErhverv i hænde senest 3 år og 3 måneder efter den i tilsagn om tilskud fastsatte dato for aktivitetsperiodens afslutning, ellers kræves tilskuddet tilbagebetalt.

Stk. 2. FødevareErhverv kan fravige den i stk. 1 nævnte frist.

§ 51. Tilskud tilbagebetales med tillæg af renter, hvis ikke FødevareErhverv har modtaget tilbagebetalingsbeløbet senest 30 dage efter, at krav om tilbagebetaling er fremsat over for tilsagnshaver.

Stk. 2. Rentetillæg beregnes med den referencesats med tillæg, der er fastsat i renteloven. Rentetillægget udgør mindst 50 kr.

Kapitel 12

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 52. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 17, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin oplysningspligt efter kapitel 10,

4) aktiviteten ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af et tilbagebetalingskrav tillægges renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunkt for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i renteloven fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 13

Force majeure

§ 53. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers eller den, der leder gennemførelsen af aktiviteten, er afgået ved døden.

2) Langvarig uarbejdsdygtighed hos tilsagnshaver eller den, der leder gennemførelsen af aktiviteten.

3) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

4) En alvorlig naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører arealer eller anlæg, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten.

5) Ødelæggelse ved ulykkestilfælde af stalde eller anlæg, der anvendes i forbindelse med gennemførelse af aktiviteten.

6) En besætning, der anvendes i forbindelse med gennemførelse af aktiviteten, bliver ramt af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 2009 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr eller en epizooti.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i henhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at tilsagnshaver ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikre sig herimod.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 54. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentation.

Kapitel 14

Klageadgang

§ 55. Afgørelser truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være modtaget i FødevareErhverv senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af bestyrelsen for GUDP, kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 4. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage.

Kapitel 15

Ikrafttræden

§ 56. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. juli 2010.

FødevareErhverv, den 15. juli 2010

Arent B. Josefsen

/ Bitten Lolk


Bilag 1

Maksimale tilskudssatser i forbindelse med virksomheders udviklings- og forskningsaktiviteter*

 
Små virksomheder
Mellemstore virksomheder
Store virksomheder **
Grundforskning
100 pct.
100 pct.
100 pct.
Anvendelsesorienteret forskning
(industriel forskning)
Enkeltmandsprojekt
70 pct.
60 pct.
50 pct.
Anvendelsesorienteret forskning
(industriel forskning)
hvor der sker et
samarbejde mellem virksomheder, og hvor ingen virksomhed afholder mere end 70 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger.
For store virksomheder er det en betingelse, at virksomheden indgår i et projektsamarbejde med en SMV eller med en forskningsinstitution.
Forskningsinstitutionen skal afholde mindst 10 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger og har ret til at offentliggøre resultaterne af forskningsaktiviteterne, såfremt de stammer fra forskning udført af forskningsinstitutionen.
Resultater skal udbredes via tekniske eller videnskabelige tidsskrifter eller i frie og gratis tilgængelige databaser, der kan læses af alle.
80 pct.
75 pct.
65 pct.
Udviklingsaktiviteter
(eksperimentel udvikling)
Enkeltmandsprojekt
45 pct.
35 pct.
25 pct.
Udviklingsaktiviteter
(eksperimentel udvikling)
hvor der sker et
samarbejde mellem virksomheder, og hvor ingen virksomhed afholder mere end 70 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger.
For store virksomheder er det en betingelse, at virksomheden indgår i et projektsamarbejde med en SMV eller med en forskningsinstitution.
Forskningsinstitutionen skal afholde mindst 10 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger og har ret til at offentliggøre resultaterne af udviklingsaktiviteterne, såfremt de stammer fra udvikling udført af forskningsinstitutionen.
Resultater skal udbredes via tekniske eller videnskabelige tidsskrifter eller i frie og gratis tilgængelige databaser, der kan læses af alle.
60 pct.
50 pct.
40 pct.

*

Offentlige forskningsinstitutioner kan til gennemførelse af forsknings- og udviklingssaktiviteter opnå maksimalt100 pct. i tilskud af de tilskudsberettigede omkostninger, under hensyn til offentlige forskningsinstitutioners forskningsresultater er genstand for en løbende offentliggørelse, herunder som led i en undervisning.

**

Brancheorganisationer og lignende samt private forskningsinstitutioner og lignende betragtes som store virksomheder ved fastsættelse af maksimale tilskudssatser. I konkrete tilfælde kan reglen fraviges efter nærmere dokumentation.