Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 4. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 5-6, affattes således:

»Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshos-pitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel eller ganske ligestillet hermed, betegnes X.

Stk. 6. Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om, hvorvidt personen er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Justitsministeriet, den 15. juli 2010

Lars Barfoed

/ Freja Sine Thorsboe