Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Te vurderet som lægemiddel på grund af anprisninger

Resumé

Fødevareregion Øst beslaglægger forskellige te-produkter på grund af ulovlige sundhedsanprisninger. Klager oplyser, at anprisningerne er lovlige i Polen og normalt dækket til. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der på grund af anprisningerne er tale om lægemidler, selvom samme slags te forhandles som almindelige fødevarer. Lægemiddelstyrelsen forbyder videre markedsføring og påbyder hjemmesiden lukket.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager ophæver Fødevarestyrelsens afgørelse og sætter Lægemiddelstyrelsens afgørelse i stedet, for så vidt angår de produkter, som er optaget på Lægemiddelstyrelsens liste over lægemidler.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fastholder fødevareregionens afgørelse om beslaglæggelse af de produkter, som ikke er omfattet af Lægemiddelstyrelsens liste over lægemidler, da sekretariatet er enig med fødevareregionen i, at der er tale om ulovlige sundhedsanprisninger, selvom de er på polsk.

NN
Den 25. marts 2009
Sagsnr.: 41/13024
Ref.: SFV /LAPE
Tlf.: 33951412

Påbud om beslaglæggelse af forskellige te-produkter fastholdes

Virksomheden NN har i mail af 5. november 2006 klaget over påbud af 19. oktober 2006 fra Fødevareregion Øst om beslaglæggelse af forskellige te-produkter.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder afgørelsen for den beslaglagte MM og RR.

Vi ophæver fødevareregionens afgørelse for de øvrige beslaglagte te-produkter end MM og RR med virkning fra Lægemiddelstyrelsens afgørelse om, at der er tale om ulovligt markedsførte lægemidler. De 40 stk. MM og 42 stk. RR, skal behandles som de øvrige te-produkter. I skal derfor følge fødevareregionens og Lægemiddelstyrelsens afgørelse, og produkterne skal opbevares under beslag, indtil fødevareregionen, evt. i samråd med Lægemiddelstyrelsen, meddeler, hvad der skal ske med produkterne.

Sammendrag

Virksomheden NN har på virksomhedens HH stand på messen Sundhed og Livsstil i Forum i 2006 markedsført et antal te-produkter med ulovlige sundhedsanprisninger. Fødevareregion Øst har beslaglagt produkterne. Te-produkterne er, på nær to slags te, vurderet som lægemidler af Lægemiddelstyrelsen, der har forbudt videre markedsføring af produkterne og påbudt NNs hjemmeside lukket.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Der er sundhedsanprisninger i markedsføringsmateriale og på produkterne

Fødevareregion Øst konstaterer på messen Sundhed og Livsstil i Forum, at virksomheden NN på HH stand markedsfører et antal te-produkter. Produkterne blev i markedsføringsmaterialet på dansk anprist med te-produkternes virkning overfor en række sygdomme.

Produkterne bliver i anprisningsmaterialet anprist med deres virkning overfor sygdomme som diabetes, betændelse, infektion, søvnløshed, hjertesygdomme, mavekrampe, gigt, mavesår, arteriesygdomme og som værende blødningsreducerende. Markedsføringsmaterialet var lagt frem på et bord forrest i standen umiddelbart ved siden af en opstilling med produkterne. Efterfølgende konstaterer fødevareregionen, at de anprisninger, der står på polsk på produkterne, indeholder tilsvarende anprisninger.

Produkterne på messen opbevares under beslag af Fødevareregion Øst

Fødevareregionen beslaglægger laminerede oversigter og uddelingskopier »Kun til internt brug, Herbapol’s Urteprodukter« og 526 pakker te. Det fremgår ikke direkte af påbuddet om beslaglæggelse, hvad der videre skal ske med produkterne. Fødevareregionen gør jer dog opmærksom på, at I kan blive pålagt at betale omkostningerne for evt. destruktion af produkterne.

Lægemiddelstyrelsen har forbudt videre salg

Fødevareregionen sender efter beslaglæggelsen en forespørgsel til Lægemiddelstyrelsen med anmodning om at få vurderet, om produkterne er omfattet af lægemiddellovgivningen.

Virksomheden har efterfølgende oplyst, at lægemiddelkontrollen har påbudt hjemmesiden lukket, og at Lægemiddelstyrelsen har erklæret urteteerne ulovlige til salg i Danmark.

Afgørelsen omhandler kun det beslaglagte parti

Fødevareregionen oplyser jer om i mail af 31. oktober 2006, at fødevareregionens afgørelse om beslaglæggelse kun omhandler produkterne på messen, men ikke indebærer forbud mod markedsføring af virksomhedens produkter i øvrigt.

Fødevareregionen oplyser i mail af 31. oktober 2006, at markedsføringen af NN hos HH er kontrolleret, hvor der ikke er fundet markedsføringsmateriale i lighed med det, der blev beslaglagt på messen, og at produktet Diabetosan »ikke umiddelbart stod fremme i butikken«.

Høring af virksomheden

Fødevareregionen hører jer på selve messen, inden den meddeler påbud om beslaglæggelse. I oplyser på messen, at informationerne bag anprisningerne stammer fra den polske leverandør. Fødevareregionen meddeler efterfølgende påbuddet skriftligt den 19. oktober 2006. I sender jeres bemærkninger til sagen i mails af 23. oktober 2006, 31. oktober 2006, 5. november 2006 og 7. november 2006. Fødevareregionen besvarer jeres bemærkninger og spørgsmål, bl.a. i mail af 5. november 2006. Fødevareregionen oplyser, at jeres seneste henvendelse vil blive betragtet som en klage over fødevareregionens afgørelse om beslaglæggelse. I modtager en kopi af fødevareregionens bemærkninger samtidig med, at fødevareregionen videresender klagesagen til Fødevarestyrelsen den 1. november 2007.

NN bemærkninger

I oplyser overfor fødevareregionen, at anprisningerne på pakkerne om, hvilke sygdomme produkterne virker imod, er lovlige ifølge polsk lovgivning. I oplyser endvidere, at på tidligere partier tildækker den danske etiket den polske tekst, men at sidste forsendelse er forsynet med en mindre etiket, som ikke tildækker den polske tekst. Leverandøren vil blive informeret om, at på fremtidige forsendelser skal den polske tekst være tildækket.

I oplyser videre, at produktet DD vil udgå af det fremtidige sortiment, samt at den information om virkningen af produkterne, der blev udarbejdet til brug ved messen i Forum, ikke længere vil blive brugt. I mener, at markedsføringen herudover ikke indeholder information om virkningen af teprodukterne.

I oplyser i øvrigt i november 2006, at virksomheden er en iværksætter aktivitet, der næppe vil kunne overleve økonomisk, hvis beslaglæggelsen opretholdes, idet der ikke er økonomi til indkøb af et nyt varelager, samt at te-produkterne har en begrænset holdbarhed.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager hører virksomheden i brev af 19. marts 2008

Sekretariatet skriver bl.a. i høringen, at det af sagens materiale fremgår, at der i markedsføringsmaterialet er forskellige sundhedsanprisninger af teen, samt at der på teen er sundhedsanprisninger på polsk, som virksomheden har oplyst, ikke benyttes ved øvrig markedsføring i Danmark. Sundhedsanprisningerne er alle anprisninger om, at de forskellige tetyper kan lindre eller have gavnlig virkning på sygdomssymptomer. F.eks. Pebermynte (Mentha) benyttes ved mave- og tarm infektioner, mavekrampe, kolik, manglende appetit, ved lever- og galdevejsproblemer samt stimulerer fordøjelsen.

Vi spørger jer om ovenstående er korrekt, og om det, der egentligt klages over, er, at den beslaglagte te ikke udleveres/erstattes, nu da anprisningerne ikke længere benyttes.

I svarer, at papiret med anprisningerne er en fejltagelse, og at oplysningerne stammer fra forskellige bøger. I benægter samtidig, at urteteerne bliver solgt sammen med oplysningsarkene. Virksomheden finder endvidere, at virksomheden ikke kan være ansvarlig for, hvorledes HH markedsfører sine produkter i Polen på polsk.

Afslutningsvis stiller I jer tvivlende overfor lovligheden af den beslaglæggelse, der skete på messen, hvor begrundelsen på messen var materialet, der lå sammen med produkterne, mærket med »Kun til internt brug«.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

I har bevidst markedsført produkterne med ulovlige sundhedsanprisninger

NN har til brug for den omtalte messe udarbejdet materiale med anprisninger om produkternes virkning overfor en række sygdomme. Materialet var lagt frem på et bord forrest i standen umiddelbart ved siden af en opstilling med produkterne. Det faktum, at der på materialet står »kun til internt brug«, finder sekretariatet, understreger, at virksomheden er klar over, der er tale om ulovlige anprisninger. Sekretariatet finder endvidere, at det kan lægges til grund, at materialet var beregnet på potentielle købere på messen.

De regler fødevareregionen anvendte i 2006 er fortsat gældende

Sundhedsanprisningerne er ulovlige, både efter de daværende og nuværende regler.

Mærkningsbekendtgørelsens forbud1) mod at anvende angivelser om, at indtagelse af den pågældende fødevare kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer, er uændret i forhold til lovgivningen i 2006, hvor fødevareregionen traf sin afgørelse.

Siden beslaglæggelsen på messen i 2006 er reglerne for ernærings- og sundhedsanprisninger ved mærkning og markedsføring af fødevarer ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger2). Forbuddet mod at angive, at en fødevare kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer (mærkningsbekendtgørelsens § 76), er dog stadig gældende. Mærkningsbekendtgørelsens § 76 er en implementering af EU’s mærkningsdirektiv3), der ikke tilsidesættes af forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger4).

Herudover tillader anprisningsforordningen kun godkendte sundhedsanprisninger, medmindre anprisningerne er omfattet af en overgangsordning. De sundhedsanprisninger, som er blevet godkendt, vil fremgå af de positivlister, som er etableret i henhold til forordningen. Listerne kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk/Maerkning/ ­Ernaerings_og_sundhedsanprisninger.

Sundhedsanprisningerne på polsk på produkterne er også ulovlige sundhedsanprisninger

De sundhedsanprisninger, der er på selve produkterne er også ulovlige, selvom de er på polsk.

De sundhedsanprisninger, som var anført ulovligt på dansk i markedsføringsmaterialet, var ligeledes anført på polsk på selve produkterne. Sekretariatet tager ikke stilling til om disse anprisninger er lovlige i Polen. Sekretariatet tager heller ikke stilling til lovligheden af andre af virksomhedens produkter end dem, der blev lagt under beslag på messen. Vi tager derimod stilling til, om anprisningerne også er ulovlige, når de er på et andet sprog end dansk.

Mærkningsbekendtgørelsen stiller krav om, at obligatorisk mærkning skal være anført på dansk eller på andre sprog, der kun ved uvæsentlige forskelle adskiller sig fra dansk5). Anprisningsforordningen tillader kun anprisninger, hvis det kan forventes, at forbrugerne kan forstå de gavnlige virkninger, således som de udtrykkes i anprisningen6). Kravet om et let forståeligt sprog går igen i EU-lovgivningen om mærkning af fødevarer, fortolkninger og domme7). Lovgivningen tager stilling til konkrete forhold som angivelse af varebetegnelse på fremmedsprog8), men lovgivningen tager ikke direkte stilling til, om en ulovlig anprisning ikke er ulovlig, hvis den er på et fremmedsprog.

Fødevareministeriets hidtidige praksis9) er, at anprisninger på fremmedsprog i almindelighed skal vurderes på samme måde som anprisninger på dansk. Dette findes at være en korrekt fortolkning, når det er almindeligt anvendte engelske udtryk som f.eks. »light«. Herudover må forholdet fortolkes ud fra omfanget og arten af anprisningerne og det anvendte sprog. I dette tilfælde er der tale om anprisninger, der fylder en ikke ringe del af emballagen. Der er tale om sundhedsanprisninger, som er klart ulovlige, hvis de angives på dansk. Desuden kan polsk læses af en ikke ubetydelig del af befolkningen. Sekretariatet finder derfor, at anprisningerne på polsk også er ulovlige. Hertil kommer, at teksten på det danske materiale indeholder oplysninger som f.eks. »¼ - ½ kop 2-4 gange dagligt«, hvor det kun er ved kosttilskud og lægemidler, at det er normalt at tilråde indtagelse af ¼ kop to gange dagligt.

Lægemiddelstyrelsen har kompetencen i sagen

Fødevareregionen fremsender efter beslaglæggelsen en forespørgsel til Lægemiddelstyrelsen med anmodning om at få vurderet, om produkterne er omfattet af lægemiddellovgivningen.

Efter lov om lægemidler10) forstås ved lægemidler enhver vare, der præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker eller dyr.

I oplyser selv, at Lægemiddelstyrelsen finder, at produkterne er omfattet af lægemiddellovgivningen, at Lægemiddelstyrelsen har påbudt virksomhedens hjemmeside lukket og erklæret markedsføring/salg af urteteerne ulovlig i Danmark.

De omhandlede produkter, undtagen MM og RR, fremgår da også af lægemiddelstyrelsens liste over produkter vurderet som lægemidler11).

De omhandlede produkter, undtagen MM og RR, hører derfor under Lægemiddelstyrelsen. Fødevareregionens afgørelse må for disse produkter derfor ophæves med virkning fra Lægemiddelstyrelsens afgørelse i sagen, da fødevareregionen ikke kan træffe afgørelser om lægemidler.

Lægemiddelstyrelsen har meddelt virksomheden sin afgørelse.

MM og RR er ikke opført på Lægemiddelstyrelsens liste over produkter vurderet som lægemidler. Eftersom der er tilsvarende ulovlige sundhedsanprisninger på polsk på disse 82 beslaglagte pakninger, er vi enige med fødevareregionen i, at også disse te-produkter skulle beslaglægges.

Sagsbehandlingen

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager skal på hele ministeriets vegne beklage den alt for lange sagsbehandlingstid på samlet 2 ½ år. Efter oprettelsen af Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager forventes så lange sagsbehandlingstider at kunne undgås fremover.

***

I kan ikke klage over sekretariatets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Lars Aslo-Petersen

Fuldmægtig

Fødevareregion Øst modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) § 76, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer (mærkningsbekendtgørelsen).

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger nr. 1924 af 20. december 2006. Den gældende version er en berigtiget version publiceret i EU-Tidende den 18. januar 2007 (anprisningsforordningen).

3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning ofg præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler.

4) Ifølge anprisningsforordningens artikel 3, stk. 1 (Mærkningsdirektivet).

5) Mærkningsbekendtgørelsen § 3, stk.1, nr. 3.

6) Art. 5, stk. 2 i anprisningsforordningen og side 9 i vejledning nr. 9175 af 20. maj 2008 om anprisningsforordningen.

7) Fx mærkningsdirektivet art. 16 og anprisningsforordningen art. 3 og art. 5, EU-Kommissionens fortolkningsmeddelelse om anvendelse af sprog ved markedsføring af levnedsmidler (Kom (93) 532 EU-Ttidende C 345 af 23.12.1993) efter EU-domstolens dom Peeters-dom (C-369/89).

8) Mærkningsbekendtgørelsens § 15.

9) Praksis kommer til udtryk i kapitel 1.1 side 8, i Vejledning om forbudet mod vildledende mærkning og markedsføring af fødevarer, ministeriet for Fødevarer, Landbrugs og Fiskeri, april 2003.

10) § 2 I lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler.

11) WWW.lægemiddelstyrelsen.dk