Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold og formål

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Administration

Kapitel 4   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 5   Betingelser for tilskud

Kapitel 6   Tilskudsberettigede projektudgifter

Kapitel 7   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 8   Beregning af tilskud

Kapitel 9   Udbetaling af tilskud

Kapitel 10   Underretningspligt

Kapitel 11   Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 12   Force majeure

Kapitel 13   Klageadgang

Kapitel 14   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter

I medfør af § 3, jf. § 2, nr. 2, litra d, nr. 4, litra e, og nr. 6, litra c, § 4, stk. 2, § 5, § 7, stk. 4, § 11, stk. 4, og § 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold og formål

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse vedrører tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter, som kan bidrage til at opfylde ordningens formål, jf. § 2. FødevareErhverv kan inden for rammerne af de årlige finanslove give tilsagn om tilskud til følgende projekter:

1) Planlægning af natur- og miljøprojekter, jf. § 9.

2) Udarbejdelse af naturplaner, jf. § 10.

3) Etablering af vegetationsstriber, jf. § 11.

4) Særlige levesteder for dyrearter, jf. § 12.

5) Græsningsprojekter, jf. § 13.

6) Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø, jf. § 14.

7) Jordfordeling, jf. § 15.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til private lodsejere, private virksomheder, offentlige virksomheder, fonde, foreninger, organisationer, offentlige institutioner og kommunale fællesskaber, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud til udarbejdelse af en naturplan for jordbrugsbedriften kan kun gives til den, der som ejer eller forpagter driver jordbrugsbedriften, jf. § 3, stk. 1, på tidspunktet for ansøgning om tilskud. Tilskud kan dog ikke søges af ejere og forpagtere, der inden for de seneste 5 år forud for tidspunktet for ansøgning om tilskud efter nærværende bekendtgørelse har fået udarbejdet en naturplan med tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 1364 af 15. december 2005 om tilskud til rådgivning af landmænd om overholdelse af regler vedrørende krydsoverensstemmelse og til udarbejdelse af naturplaner (bedriftsrådgivningsbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse nr. 159 af 10. marts 2003 om tilskud til pilot- og demonstrationsprojekter om græsningsselskaber og naturplaner.

Stk. 4. Udover de i stk. 1 nævnte økonomiske rammer kan Fødevareministeriet udmelde rammer, der alene omfatter EU-midler. Inden for disse rammer kan der gives tilsagn om tilskud til projekter, der medfinansieres af andre offentlige nationale midler end midler fra Fødevareministeriet. I så fald udgør tilskuddet efter denne bekendtgørelse den til den offentlige nationale finansiering svarende EU-medfinansiering.

§ 2. Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer, der kan bidrage til i landdistrikterne

1) at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for vilde dyr og planter,

2) at bevare og fremme miljø-, natur-, kultur- og landskabsværdier,

3) at fremme rekreative værdier og offentlig adgang til områder af høj naturværdi,

4) at etablere forbindelseslinier mellem naturlige biotoper og øge antallet af småbiotoper og

5) at fremme velfærd for græssende husdyr, som indgår i naturpleje.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved en jordbrugsbedrift forstås i denne bekendtgørelse en bedrift, som defineret i artikel 2, litra b, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003.

Stk. 2. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter landbrugs- og naturarealer ikke arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brændbælter, vandløb, søer og lignende.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 4. FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 5. FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse. Kontrolbesøg på stedet som led i den administrative kontrol foretages af FødevareErhverv eller den, FødevareErhverv bemyndiger hertil.

Stk. 2. Plantedirektoratet forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol i henhold til bekendtgørelse om Plantedirektoratets opgaver og beføjelser.

Stk. 3. FødevareErhverv og Plantedirektoratet kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med lovens § 12.

Ansøgning om tilskud

§ 6. Ansøgning indgives til FødevareErhverv på et særligt ansøgningsskema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv. Ansøgning om tilskud til jordfordeling, jf. § 1, stk. 1, nr. 7, kan kun indgives, hvis der samtidig ansøges om tilskud til et projekt, som omhandlet i § 1, stk. 1, nr. 4, 5 eller 6.

Stk. 2. I 2010 kan ansøgning indgives fra den 21. juli og skal være modtaget i FødevareErhverv senest den 1. oktober 2010. Efter 2010 kan ansøgning indgives fra den 1. maj og skal være modtaget i FødevareErhverv senest den 1. august samme år. FødevareErhverv kan fastsætte yderligere ansøgningsperioder, der offentliggøres på FødevareErhvervs hjemmeside senest 4 uger før ansøgningsperiodens start. I tilfælde, hvor ansøgningsfristen er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra de i stk. 2 anførte ansøgningsperioder.

Stk. 4. FødevareErhverv kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

Prioritering og afgørelse

§ 7. Det rådgivende udvalg, der er nedsat i medfør af FødevareErhvervs bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, foretager en prioriteret indstilling af ansøgningerne. Prioriteringen gennemføres på grundlag af en vurdering af projektets opfyldelse af ordningens formål, en vurdering af projektets samlede udgifter, om projektet indgår i sammenhæng med et projekt, der er indstillet af en lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013, og ud fra eventuelle eksterne, faglige vurderinger af ansøgningerne. Ansøgninger fra offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber, der ikke er omfattet af § 1, stk. 4, prioriteres dog efter øvrige ansøgninger.

Stk. 2. Det rådgivende udvalg kan indstille afslag eller delvis tilsagn for ansøgninger, hvis udvalget vurderer, at effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen eller ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter.

Stk. 3. FødevareErhverv kan inden for bevillingen fastsætte indikative tilsagnsrammer, der omfatter en eller flere af de i § 1, stk. 1, anførte projekttyper, og som vil være gældende for prioritering af ansøgninger mellem projekttyperne. Indikative tilsagnsrammer, der er gældende for en ansøgningsperiode, offentliggøres af FødevareErhverv på FødevareErhvervs hjemmeside senest ved begyndelsen af ansøgningsperioden.

§ 8. FødevareErhverv træffer afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag på grundlag af indstillinger fra det rådgivende udvalg, jf. § 7, stk. 1 og 2.

Kapitel 4

Tilskudsberettigede projekter

§ 9. Tilskud til planlægning af natur- og miljøprojekter kan ydes til planlægning af projekter på landbrugs- og naturarealer. Ansøgerne skal sandsynliggøre, at planlægningen kan danne grundlag for iværksættelse af projekter, som omhandlet i § 12, § 13 eller § 14. Planlægningen skal omfatte større geografisk sammenhængende områder eller andre forhold, som efter FødevareErhvervs vurdering kan medføre en omfattende planlægningsproces.

§ 10. Tilskud til naturplaner kan ydes til udarbejdelse af en naturplan for ansøgers jordbrugsbedrift, når jordbrugsbedriften på tidspunktet for ansøgning om tilskud er på mindst 10 ha.

§ 11. Tilskud til etablering af vegetationsstriber kan ydes til vegetationsstriber, hvor den enkelte vegetationsstribe udgøres af en insektvold, af en faunastribe eller af en insektvold og en faunastribe. En vegetationsstribe skal være mindst 2 meter bred. En insektvold må højst være 2 meter bred og en faunastribe må højst være 6 meter bred.

Stk. 2. Vegetationsstriber skal

1) etableres på landbrugs- eller naturarealer, der ligger mindst 10 meter fra åbne vandløb og søer over 100 m², regnet fra vandløbets eller søens øverste kant, og

2) være placeret samme sted i tidsrummet fra projektets påbegyndelse og til udløb af perioden, hvor projektet skal opretholdes, jf. § 20, nr. 5.

§ 12. Tilskud til særlige levesteder for dyrearter kan ydes til følgende foranstaltninger på landbrugs- eller naturarealer:

1) Etablering af søer på over 100 m² og højst 1.000 m².

2) Etablering af stendiger.

3) Retablering af stendiger.

Stk. 2. Et projekt for særlige levesteder for dyrearter skal omfatte en eller flere af de i stk. 1 nævnte foranstaltninger og kan omfatte investeringer på landbrugs- eller naturarealer til fremme af offentlighedens adgang op til og inden for projektområdet.

§ 13. Tilskud til græsningsprojekter kan ydes til projekter, der omfatter foranstaltninger på landbrugs- eller naturarealer, og hvor projekterne kan sikre afgræsning af plejekrævende græs- eller naturområder og medvirke til at beskytte og forbedre områdernes natur- og biotopforhold.

Stk. 2. Projekterne kan omfatte investeringer på landbrugs- eller naturarealer til fremme af dyrevelfærd for græssende husdyr i natur- og landskabsplejen og investeringer på landbrugs- eller naturarealer til fremme af offentlighedens adgang op til og inden for projektområderne.

§ 14. Tilskud til beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø kan ydes til foranstaltninger, der vedrører beskyttelse, etablering og genopretning af natur eller miljø på landbrugs- eller naturarealer. Nærværende projekttype omfatter dog ikke etablering af vegetationsstriber, etablering af søer på 1.000 m² eller derunder, etablering af stendiger, retablering af stendiger og græsningsprojekter. Der kan kun ydes tilskud til projekter, som kan bidrage til gennemførelse af en eller flere af følgende plan og direktiver eller planer og direktiver, der afløser de anførte:

1) Miljø- og Naturplan Danmark 2020.

2) Vandrammedirektivet.

3) Natura 2000-direktiverne.

Stk. 2. Projekterne kan omfatte investeringer på landbrugs- eller naturarealer til fremme af offentlighedens adgang op til og inden for projektområderne.

§ 15. I forbindelse med gennemførelse af et projekt efter § 12, § 13 eller § 14 kan der ydes tilskud til jordfordeling, der gennemføres i medfør af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven).

Kapitel 5

Betingelser for tilskud

Planlægning af natur- og miljøprojekter

§ 16. Tilskud til planlægning af natur- og miljøprojekter er betinget af,

1) at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

2) at projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest tre år efter tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv meddeler dispensation herfra,

3) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, jf. § 35, stk. 2 og 3, og

4) at udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

Udarbejdelse af naturplaner

§ 17. Tilskud til udarbejdelse af naturplaner er betinget af, at betingelserne i stk. 2-4 er opfyldt.

Stk. 2. Naturplanen skal udarbejdes af en virksomhed eller dens medarbejdere, som er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 6. juni 2005 om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere til bedriftsrådgivning eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Stk. 3. Naturplanen skal omfatte alle de arealer, der drives under jordbrugsbedriften på det tidspunkt, hvor udarbejdelse af naturplanen påbegyndes. Arealer, der i perioden indtil færdiggørelse af naturplanen fragår jordbrugsbedriften som følge af salg, bortforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse, kan dog udelades af naturplanen. Arealer, der vil tilgå jordbrugsbedriften som følge af køb, tilforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for erhvervelse, der gennemføres inden færdiggørelse af naturplanen, kan medtages i naturplanen.

Stk. 4. Naturplanen skal indeholde følgende elementer:

1) En beskrivelse af jordbrugsbedriftens areal og produktion.

2) En beskrivelse med tilhørende kort af

a) de udpegninger og registreringer, der foreligger i kommuneplanen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser,

b) beskyttelseslinier i medfør af lov om naturbeskyttelse og

c) fortidsminder, der er omfattet af kapitel 8 a i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006.

3) En beskrivelse af og forslag til beskyttelse af de eksisterende naturtyper.

4) Forslag til genopretning og etablering af tiltag til gavn for naturen.

5) En prioriteret liste over forslagene til tiltag på jordbrugsbedriften.

6) En erklæring fra rådgiveren, der har udarbejdet naturplanen, om at rådgiveren kan stå inde for det faglige niveau i naturplanen.

Stk. 5. Naturplanen kan udover de i stk. 4 anførte elementer indeholde supplerende elementer af betydning for at bevare og fremme natur-, miljø-, kultur- og landskabsværdier og de rekreative værdier. Supplerende elementer, der ønskes medtaget i naturplanen, skal fremgå af ansøgningen.

§ 18. Tilskud til udarbejdelse af naturplaner er endvidere betinget af,

1) at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

2) at projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest et år efter tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv meddeler dispensation herfra,

3) at tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning og kopi af naturplanen rettidigt, jf. § 35, stk. 1 og 3,

4) at udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år fra datoen for udbetaling af tilskud, og

5) at tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til arealer, der er omfattet af naturplanen, i indtil et år efter datoen for udbetaling af tilskud.

Etablering af vegetationsstriber

§ 19. Tilskud til etablering af vegetationsstriber er betinget af, at betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2. Insektvolde, jf. § 11, stk. 1, må ikke være højere end de kan pløjes væk.

Stk. 3. Vegetationsstriber skal ved etableringen tilsås, således at der etableres et plantedække med blandinger af plantearter, der kan skabe gode levevilkår for vilde dyr. Der skal anvendes en frøblanding med mindst 3 forskellige plantearter. Ved etableringen må der ikke anvendes træer, buske, permanente afgrøder som elefantgræs, rørgræs og stauder, giftige plantearter, aggressive plantearter og invasive plantearter.

Stk. 4. Fra projektets afslutning og indtil udløb af den periode, hvor projektet skal opretholdes, jf. § 20, nr. 5, må plantedækket ikke anvendes til landbrugsformål. Plantedækket må slås, men slåning må ikke foretages i perioden fra 1. maj til og med 31. august. Hvis arealerne er beliggende inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte frøavler.

Stk. 5. I den periode, hvor projektet skal opretholdes, kan plantedækket omlægges i tidsrummet fra den 1. september til og med den 31. maj. Hvis omlægningen omfatter tilsåning, skal tilsåning ske under overholdelse af betingelserne i stk. 3.

Stk. 6. Arealer, hvorpå der etableres vegetationsstriber i medfør af nærværende bekendtgørelse, kan ikke anvendes til at opnå en forhøjet tilskudsprocent for tilskudsberettigede udgifter til etablering af landskabs- og biotopforbedrende beplantninger i medfør af FødevareErhvervs bekendtgørelser om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Stk. 7. Sammensætningen af den frøblanding, der ønskes anvendt ved etableringen af plantedækket, skal fremgå af ansøgningen om tilskud.

§ 20. Tilskud til etablering af vegetationsstriber er endvidere betinget af,

1) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,

2) at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) at projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest et år efter tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv meddeler dispensation herfra,

4) at tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, jf. § 35, stk. 1 og 3,

5) at projektet opretholdes i en periode på mindst fem år regnet fra tilsagnsdatoen,

6) at udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år fra datoen for udbetaling af tilskud, og

7) at tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

Særlige levesteder for dyrearter, græsningsprojekter og beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø

§ 21. Tilskud til særlige levesteder for dyrearter, til græsningsprojekter og til beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø er betinget af,

1) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,

2) at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) at projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest tre år efter tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv meddeler dispensation herfra,

4) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, jf. § 35, stk. 2 og 3,

5) at projektet opretholdes i en periode på mindst fem år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet,

6) at udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, og

7) at tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

Stk. 2. For projekter, der omfatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang op til og inden for projektområdet, er tilskud endvidere betinget af, at tilsagnshaver sikrer, at der fra projektets afslutning og indtil udløb af den i nr. 5 anførte periode er et lovligt skilt, der er opstillet i tilknytning til projektområdet, og som informerer om offentlighedens adgang til projektområdet.

Jordfordeling

§ 22. Tilskud til jordfordeling er betinget af,

1) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,

2) at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) at projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest tre år efter tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv meddeler dispensation herfra,

4) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning rettidigt, jf. § 35, stk. 3, og

5) at udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

Stk. 2. Tilskud til jordfordeling er endvidere betinget af, at tilsagnshaver sikrer, at der på datoen, hvor projektet for jordfordeling senest skal være afsluttet, er tinglyst servitut på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet for det projekt, som jordfordelingen skal medvirke til gennemførelsen af (det tilknyttede projekt), jf. § 15. Servitutten skal indeholde følgende:

1) En beskrivelse af det tilknyttede projekt, herunder oplysning om datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet, at FødevareErhverv kan dispensere fra den nævnte dato, og at projektet skal opretholdes i en periode på mindst 5 år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet.

2) Kortbilag med indtegning af de arealer under ejendommen, hvorpå det tilknyttede projekt skal etableres.

3) Bestemmelse om, at der for de i nr. 2 anførte arealer er adgang til at etablere og opretholde det tilknyttede projekt i overensstemmelse med tilsagn om tilskud for det tilknyttede projekt.

4) Bestemmelse om, at servitutten kan aflyses efter udløb af en periode på 5 år regnet fra datoen, hvor det tilknyttede projekt senest skal være afsluttet, jf. nr. 1.

5) FødevareErhverv skal være anført som påtaleberettiget.

Generelle betingelser

§ 23. FødevareErhverv fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk. 2. FødevareErhverv kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud. For de i § 1, stk. 1, nr. 1 og 4-7, anførte projekttyper kan FødevareErhverv som yderligere betingelser for tilskud fastsætte, at anmodning om udbetaling af tilskud, jf. § 34, skal vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor eller for så vidt angår statsinstitutioner fra projektlederen og den ansvarlige ledelse, og at der skal anvendes en særlig formular hertil.

§ 24. Det er en betingelse for tilskud til et projekt, at ansøger underskriver tilsagnet og indgiver det underskrevne tilsagn til FødevareErhverv. Ansøger kan benytte digital signatur ved indsendelse af underskrevet tilsagn. Det underskrevne tilsagn skal være modtaget i FødevareErhverv senest 4 uger efter ansøgers modtagelse af tilsagnet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Kapitel 6

Tilskudsberettigede projektudgifter

Planlægning af natur- og miljøprojekter

§ 25. Tilskudsberettigede projektudgifter til planlægning af natur- og miljøprojekter kan omfatte

1) udgifter til information og offentlighed for så vidt angår aktiviteter, der ikke er omfattet af § 23, stk. 1,

2) udgifter til service- og tjenesteydelser, herunder konsulentbistand,

3) udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2,

4) udgifter til investeringer i materialer og

5) udgifter til projektrapportering.

Stk. 2. Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis

1) udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber,

2) der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder, og

3) udgifterne omfatter arbejde, der er udført efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 4, dog hvis en sådan tilladelse ikke er givet, arbejde, der er udført efter tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet.

Stk. 3. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Udarbejdelse af naturplaner

§ 26. Tilskudsberettigede projektudgifter til udarbejdelse af naturplaner kan omfatte udgifter til konsulentbistand.

Stk.2. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Etablering af vegetationsstriber

§ 27. Tilskudsberettigede projektudgifter til etablering af vegetationsstriber kan omfatte

1) udgifter til jordbearbejdning,

2) udgifter til frø,

3) udgifter til såning,

4) indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende,

5) udgifter til leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet,

6) udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde, jf. dog stk. 3,

7) udgifter til konsulentbistand og

8) udgifter til projektrapportering.

Stk. 2. Opgørelse af indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv.

Stk. 3. Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde, er kun tilskudsberettigede, hvis

1) udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og

2) udgifterne omfatter arbejde, der er udført efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 4, dog hvis en sådan tilladelse ikke er givet, arbejde, der er udført efter tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet.

Stk. 4. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Særlige levesteder for dyrearter, græsningsprojekter og beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø

§ 28. Tilskudsberettigede projektudgifter til særlige levesteder for dyrearter, til græsningsprojekter og til beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø kan omfatte

1) udgifter til investeringer i materiel og til anlægsarbejder, herunder udgifter til at etablere hegn, fangfolde, læfaciliteter, drikkevandsforsyning og fodringsfaciliteter i forbindelse med afgræsning,

2) udgifter til at etablere offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til at opstille standere med information,

3) udgifter til rydning og restaurering forud for pleje af græs- og naturarealer,

4) indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende,

5) udgifter til leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet,

6) udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 3,

7) udgifter til konsulentbistand og

8) udgifter til projektrapportering.

Stk. 2. Opgørelse af indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv.

Stk. 3. Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis

1) udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber,

2) der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder, og

3) udgifterne omfatter arbejde, der er udført efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 4, dog hvis en sådan tilladelse ikke er givet, arbejde, der er udført efter tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet.

Stk. 4. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Jordfordeling

§ 29. Tilskudsberettigede projektudgifter til jordfordeling kan omfatte

1) udgifter til afholdelse af møder vedrørende jordfordeling, herunder rejse-, lokale- og forplejnings- og annonceringsudgifter,

2) udgifter til jordfordelingsplanlægning, herunder til gennemførelse af forhandlinger, udarbejdelse af jordfordelingsoverenskomster, udarbejdelse af deklarationer, indhentning af tilladelser fra offentlige myndigheder samt indhentning af bankgarantier, dog undtaget provisioner og gebyrer,

3) udgifter til udarbejdelse af jordfordelingsplaner,

4) udgifter til udarbejdelse af jordfordelingskendelser,

5) honorar til dommer ved afsigelse af jordfordelingskendelser,

6) udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde, jf. dog stk. 2 og 3,

7) udgifter til udsendelse af materiale til lodsejerne, herunder indkaldelser, plangodkendelse og afslutningsskrivelse,

8) udgifter ved ind- og udbetaling af købs- og salgssummer og høring af panthavere, dog undtaget gebyrer,

9) udgifter ved udarbejdelse af refusionsopgørelser vedrørende ejendomsskatter og lignende,

10) udgifter til gennemførelse af matrikulær berigtigelse af jordfordelingen, herunder til opmåling samt til gebyrer for notering i matriklen,

11) udgifter til tinglysning af jordfordeling og deklarationer, dog undtaget den i § 4, stk. 1, i lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) nævnte afgift på 0,6 pct. af afgiftsgrundlaget,

12) udgifter til rådgivning og

13) udgifter til indhentning af tingbogsattester og deklarationer og lignende.

Stk. 2. Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde, er kun tilskudsberettigede, hvis

1) udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og

2) udgifterne omfatter arbejde, der er udført efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 4, dog hvis en sådan tilladelse ikke er givet, arbejde, der er udført efter tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet.

Stk. 3. Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, er endvidere kun tilskudsberettigede, hvis der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder.

Stk. 4. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede

§ 30. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 4, dog hvis en sådan tilladelse ikke er givet, udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet,

2) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af projektarealer er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

3) udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte, der ikke er omfattet af § 1, stk. 4, eller støtte i medfør af anden lovgivning,

4) finansierings- og pengeinstitutomkostninger,

5) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

6) udgifter til forskning og teknologisk udvikling og

7) udgifter til køb, leje og leasing af brugt udstyr og brugt materiel.

Stk. 2. De tilskudsberettigede projektudgifter til planlægning af natur- og miljøprojekter, til særlige levesteder for dyrearter, til græsningsprojekter og til beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø kan ikke omfatte værdien af eget arbejde.

Stk. 3. De tilskudsberettigede projektudgifter til udarbejdelse af naturplaner kan ikke omfatte værdien af eget og ansattes arbejde.

Stk. 4. De tilskudsberettigede projektudgifter til etablering af vegetationsstriber kan ikke omfatte udgifter i forbindelse med omlægning m.v. af vegetationsstriben.

Kapitel 7

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 31. Ændring af et projekt kan godkendes af FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter FødevareErhvervs vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af FødevareErhverv, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 32. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 1, stk. 2 og 3, kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. I forbindelse med indtræden i tilsagn om tilskud til udarbejdelse af naturplaner anvendes § 1, stk. 3, dog i forhold til ejer- og forpagtningsforholdene på tidspunktet for ansøgning om indtræden i tilsagn. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

Kapitel 8

Beregning af tilskud

§ 33. Tilskud kan ydes med op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af projektet. Tilsagn om tilskud kan maksimalt udgøre et tilsagnsbeløb, der fastsættes af FødevareErhverv i tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan tilskud til udarbejdelse af naturplaner ydes med op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Tilsagn om tilskud kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. tilsagnshaver.

Kapitel 9

Udbetaling af tilskud

§ 34. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal udfærdiges på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv. Anmodningen skal indeholde de oplysninger og være vedlagt de bilag, som FødevareErhverv forlanger til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet.

§ 35. Tilskud til udarbejdelse af naturplaner og tilskud til etablering af vegetationsstriber udbetales som en samlet udbetaling efter projektets afslutning. Anmodning om udbetaling af tilskud til udarbejdelse af naturplaner skal være vedlagt en kopi af naturplanen. Anmodning om udbetaling af tilskud til etablering af vegetationsstriber skal være vedlagt en projektrapport.

Stk. 2. Tilskud til projekter, der ikke er omfattet af stk. 1, kan udbetales i op til tre rater. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport, medmindre udbetalingsanmodningen vedrører tilskud til jordfordeling.

Stk. 3. Udbetalingsanmodning for de i stk. 1 anførte projekter og afsluttende udbetalingsanmodning for de i stk. 2 anførte projekter skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist.

Stk. 4. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 10

Underretningspligt

§ 36. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 37.

Kapitel 11

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 37. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens § 11, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 36,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 12

Force majeure

§ 38. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Bortforpagters død.

3) Tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid.

4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for ansøgers underskrivelse af tilsagnet.

5) En alvorlig naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører arealer, der er omfattet af projektet.

6) Ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke.

7) Tilsagnshavers besætning bliver ramt af en epizooti eller af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af den i medfør af lov om hold af dyr udstedte liste over sygdomme, der bekæmpes, fordi de er af væsentlig samfundsøkonomisk betydning.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 39. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 13

Klageadgang

§ 40. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv efter indstilling fra det rådgivende udvalg, kan dog kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være modtaget i FødevareErhverv senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Kapitel 14

Ikrafttræden

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juli 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for ansøgninger om indtræden i tilsagn m.m., som vedrører tilsagn, der ikke er givet i medfør af nærværende bekendtgørelse.

FødevareErhverv, den 16. juli 2010

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde