Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Bilag 11

Bilag 12

Bilag 13

Bilag 14

Bilag 15

Bilag 16

Bilag 17

Bilag 18

Bilag 19

Bilag 20

Bilag 21

Bilag 22

Bilag 23

Bilag 24

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne

I medfør af § 4, stk. 1, jf. § 25, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, fastsættes:

§ 1. Grundfag i erhvervsuddannelserne er beskrevet i bilag 1 - 22 (fagbilagene) til denne bekendtgørelse. De centralt udarbejdede valgfag er beskrevet i bilag 23 - 24 (fagbilagene).

§ 2. Grundfag og centralt udarbejdede valgfag kan have følgende niveauer:

1) F: et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve.

2) E: svarer til 10. klasse-prøve.

3) D: et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasialt niveau C.

4) C: svarer til det gymnasiale niveau C.

Stk. 2. Niveauerne i de enkelte grundfag og centralt udarbejdede valgfag fremgår af fagbilaget for det pågældende grundfag og centralt udarbejdede valgfag.

§ 3. Skolen afholder prøver i de grundfag, som eleven har gennemført, i overensstemmelse med den rækkefølge, som følger af Undervisningsministeriets system til udtrækning af prøvefag og i overensstemmelse med reglerne om antallet af prøver. Hvis der udtages et fag, som eleven har fået godskrevet, betragtes prøven som aflagt.

Stk. 2. Tidligst 21 dage og senest 7 dage før prøverne skal finde sted, meddeler skolen eleverne, hvilke grundfagsprøver de skal deltage i.

§ 4. Opgaverne (spørgsmålene) ved mundtlige prøver stilles af skolen i henhold til fagbilaget. Medmindre andet er fastsat i fagbilaget, skal opgaverne tilsammen omfatte faget som helhed. Hver opgave skal omfatte væsentlige emner inden for faget.

Stk. 2. Samme ekstemporaltekst eller samme lokalt udarbejdede opgaver må højst indgå i 3 spørgsmål, medmindre andet fremgår at fagbilaget.

§ 5. Elever kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen, for så vidt angår retlige mangler.

Stk. 2. Klage skal indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende med angivelse af klagevejledning. Såfremt klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Forinden underretter skolen klageren om skolens stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når klageren har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet, fremsender skolen klagen til ministeriet bilagt sagens akter. Ministeriet kan bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Stk. 3. Klager vedrørende prøver følger bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 882 af 6. juli 2007 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne ophæves.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder dog fortsat anvendelse for elever, der er påbegyndt undervisningen i henhold til bekendtgørelsen senest den 30. juni 2011.

Stk. 4. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsregler for elever, der er begyndt på undervisningen efter de hidtil gældende regler uanset bestemmelsen i stk. 3.

Undervisningsministeriet, den 16. november 2010

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Christina Schøn


Bilag 1

Arbejdsmiljø

Formål

Formålet med faget er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Faget skal give eleverne forudsætninger for at erhverve sig viden om arbejdsmiljø samt forudsætninger for at medvirke til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Faget skal desuden give eleverne forudsætninger for at medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger.

Vejledende uddannelsestid

Modul 1: 1,0 uge

Modul 2: 1,0 uge

Modul 3: 1,0 uge

Valg af flere moduler giver tilvækst i fagets bredde

Undervisningens mål

Modul 1:

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV),

2) reflektere og konkret forholde sig til potentielle farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave,

3) anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og –bevægelser,

4) anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader og

5) anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger,

Modul 2:

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet samt udarbejde forslag til problemløsning, blandt andet ved at inddrage arbejdsmiljøaktørerne, herunder branche-arbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v. og

2) arbejde med sammenhænge i arbejdsmiljøet og det ydre miljø, kan arbejde med disses betydning for sundhed og livskvalitet og kan forholde sig til den aktuelle debat herom.

Modul 3:

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende viden om produktionsformernes og de teknologiske ændringers betydning for miljøet relateret til branchen, med henblik på at minimere miljøbelastningen,

2) identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, det ydre miljø og virkninger heraf samt kan forholde sig til, hvordan miljøproblemer kan løses eller forebygges, og

3) arbejde med ansattes opgaver i arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger inden for arbejdsmiljø og omfatter følgende perspektiver samt sammenhænge mellem dem:

1) Oprindelse – hvilken betydning produktionsfaktorerne har for arbejdsmiljøet.

2) Virkning – hvilke påvirkninger produktionsprocessen har på arbejdsmiljøet.

3) Handling – hvilke forbedringer af arbejdsmiljøet, der kan foretages på forskellige niveauer, herunder ændringer af holdninger og adfærd samt produktionsfaktorer og –proces.

Det systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder anvendelse af arbejdsplads- og undervisningsmiljøvurderinger, er omdrejningspunkt for undervisningen.

I modul 1 undervises der grundlæggende i identifikation og forebyggelse af problemstillinger i forhold til arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder arbejdsstillinger og -bevægelser, i forhold til maskinsikkerhed, i forhold til det kemisk-biologiske arbejdsmiljø, herunder brug af arbejdshygiejniske brugsanvisninger, samt i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø.

I modul 2 lægges vægt på det systematiske arbejdsmiljøarbejde gennem arbejde med identifikation af problemstillinger, med identifikation af årsagssammenhænge, med problemløsning og handlingsplaner.

I modul 3 udvikles elevens kompetencer i arbejdet med det systematiske arbejdsmiljøarbejde i en mere overordnet sammenhæng. Der undervises i opbygningen af miljø- og arbejdsmiljøstyringssystemer og håndbøger. Der arbejdes med de ansattes opgaver ved miljø- og arbejdsmiljøcertificering og med udarbejdelse af procedurer og instruktioner Derudover lægges vægt på temaer såsom arbejdsmiljø historisk belyst, psykisk arbejdsmiljø, medarbejderindflydelse, selvstyrende grupper m.m.

Dokumentation

Skolen fastsætter krav om dokumentation i skolens lokale undervisningsplan.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.


Bilag 2

Biologi

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår biologisk kompetence, således at de på baggrund af faglig indsigt er i stand til at handle hensigtsmæssigt i forhold til biologiske emner, som de møder inden for uddannelsesområdet. Endvidere er formålet at styrke elevernes forudsætning for på en kompetent måde at kunne deltage i og vurdere biologiske spørgsmål.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 1,0 uge

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) anvende enkel biologisk viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde,

2) redegøre for biologisk tankegang og metode,

3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en biologisk tankegang,

4) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med biologiske emner,

5) redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

6) redegøre for mindst 3 af følgende områder:

 
a) centrale økologiske sammenhænge
 
b) principper for nedarvning
 
c) planters anatomi og fysiologi
 
d) dyrs anatomi og fysiologi
 
e) insekters anatomi og fysiologi
 
f) mikroorganismers anatomi og fysiologi
 
g) bioteknologi
h) menneskekroppen

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i især praktiske sammenhænge.

Det konkrete indhold fastsættes på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige biologiske emner, der indgår i det uddannelsesområde, eleven har valgt.

Der sikres faglig bredde ved udvælgelsen af indhold.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder en temaopgave. Hvor flere elever udarbejder en fælles temaopgave, skal det fremgå klart, hvilke dele af opgaven der er udarbejdet af den enkelte elev. Eleven vælger temaopgave, som skal være inden for undervisningens mål.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Afsluttende prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at temaopgaverne er godkendt af læreren.

Prøven tager udgangspunkt i temaopgaven og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter. Eleven skal have mulighed for i halvdelen af eksaminationen at fremlægge temaopgaverne, eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Desuden eksamineres eleven i det trukne spørgsmål. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven, notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminator udarbejder spørgsmål inden for de områder, der er valgt som pensum.

Der gives forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Niveau E

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) anvende biologisk viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde,

2) redegøre for og forholde sig til biologisk tankegang og metode,

3) arbejde eksperimentelt med faget gennem fx forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse,

4) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med biologiske emner,

5) forholde sig til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for faget, naturen, samfundet og individet,

6) redegøre for og forholde sig til de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

7) redegøre for mindst 4 af følgende områder:

 
a) centrale økologiske sammenhænge
 
b) principper for nedarvning
 
c) planters anatomi og fysiologi
 
d) dyrs anatomi og fysiologi
 
e) insekters anatomi og fysiologi
 
f) mikroorganismers anatomi og fysiologi
 
g) bioteknologi
h) menneskekroppen

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og teoretiske sammenhænge.

Det konkrete indhold fastsættes på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige biologiske emner, der indgår i det uddannelsesområde, eleven har valgt.

Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder 2 temaopgaver. Hvor flere elever udarbejder en fælles temaopgave, skal det fremgå klart, hvilke dele af opgaven der er udarbejdet af den enkelte elev. Eleven vælger temaopgave, som skal være inden for undervisningens mål. På niveau E skal mindst den ene opgave indeholde praktiske biologiske problemstillinger fra elevens uddannelsesområde. Opgaverne danner grundlag for afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Afsluttende prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at temaopgaverne er godkendt af læreren.

Prøven tager udgangspunkt i temaopgaven og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eleven vælger selv, hvilken opgave, der skal tages udgangspunkt i. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter. Eleven skal have mulighed for i halvdelen af eksaminationen at fremlægge temaopgave, eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Desuden eksamineres eleven i det trukne spørgsmål. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven, notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminator udarbejder spørgsmål inden for de områder, der er valgt som pensum.

Der gives forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan anvende og forklare anvendelse af biologisk viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde,

2) med begyndende selvstændighed kan redegøre for biologisk tankegang og metode,

3) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentalt med faget gennem fx forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf,

4) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af arbejdet med biologiske emner,

5) kan forholde sig kritisk til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for faget, naturen, samfundet og individet,

6) kan redegøre for og forholde sig kritisk til de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

7) kan redegøre for mindst 5 af følgende områder:

 
a) centrale økologiske sammenhænge
 
b) principper for nedarvning
 
c) planters anatomi og fysiologi
 
d) dyrs anatomi og fysiologi
 
e) insekters anatomi og fysiologi
 
f) mikroorganismers anatomi og fysiologi
 
g) bioteknologi
h) menneskekroppen

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og teoretiske sammenhænge.

Det konkrete indhold fastsættes på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige biologiske emner, der indgår i det uddannelsesområde, eleven har valgt.

Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleven undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleven en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder 3 temaopgaver. Hvor flere elever udarbejder en fælles temaopgave, skal det fremgå klart, hvilke dele af opgaven der er udarbejdet af den enkelte elev. Eleven vælger temaopgave, som skal være inden for undervisningens mål. Mindst den ene opgave skal indeholde praktiske biologiske problemstillinger fra elevens uddannelsesområde. Opgaverne danner grundlag for den afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Afsluttende prøve

Der afholdes mundtlig prøve

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at temaopgaverne er godkendt af læreren.

Prøven tager udgangspunkt i temaopgaven og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eleven vælger selv, hvilken opgave, der skal tages udgangspunkt i. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter. Eleven skal have mulighed for i halvdelen af eksaminationen at fremlægge temaopgaverne, eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Desuden eksamineres eleven i det trukne spørgsmål. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven, notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminator udarbejder spørgsmål inden for de områder, der er valgt som pensum.

Der gives forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan anvende og begrunde anvendelse af biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde.

2) selvstændigt kan redegøre for biologisk tankegang og metode,

3) selvstændigt kan udføre og dokumentere eksperimentelt arbejde,

4) selvstændigt kan indhente og vurdere biologisk information fra forskellige kilder.

5) selvstændigt kan dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske eksperimenter, undersøgelser eller forsøg,

6) kan forholde sig nuanceret til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og opnå elementære, faglige forudsætninger for at vurdere og deltage i debatten om aktuelle biologiske problemstillinger og deres betydning for naturen, samfundet, økonomien og individet,

7) selvstændigt kan redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

8) kan redegøre for mindst 5 af følgende områder (område a, b, g og h er obligatoriske):

 
a) centrale økologiske sammenhænge
 
b) principper for nedarvning
 
c) planters anatomi og fysiologi
 
d) dyrs anatomi og fysiologi
 
e) insekters anatomi og fysiologi
 
f) mikroorganismers anatomi og fysiologi
 
g) bioteknologi
h) menneskekroppen
   

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i individ, miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og teoretiske sammenhænge.

Det konkrete indhold fastsættes på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige biologiske emner, der indgår i det uddannelsesområde eleven har valgt. Aktuelle biologiske emner skal indgå i undervisningen.

Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Undervisningen på niveau C har en øget eksperimentel, vurderende, formidlende og selvstændig tilgang.

Dokumentation

I undervisningen indgår projektarbejde og rapportskrivning.

I et 4 ugers forløb udarbejdes 3 rapporter, hvoraf mindst èn bygger på et biologisk eksperiment. I et 2 ugers forløb, der bygger på Niveau D, udarbejdes 2 rapporter, hvor af mindst èn bygger på et biologisk eksperiment.

Biologiske arbejdsmetoder

Eleven udfører enkle biologiske eksperimenter, som præsenteres mundtligt eller skriftligt. Ved det eksperimentelle arbejde og præsentation skal eleven træne at:

a) indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet

b) foretage systematiske observationer og indsamle data såvel i laboratoriet som i naturen

c) udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed

d) opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter

e) identificere og diskutere fejlkilder og forklare betydningen af kontrolforsøg

f) analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller

g) udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante faglige begreber og

h) diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger med biologisk indhold.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Afsluttende prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at rapporterne er godkendt af læren.

Prøven tager udgangspunkt i en af elevens rapporter, samt et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning.

Eleven udvælger selv rapporten, og fremlægger den selvstændigt Spørgsmålene udarbejdes af eksaminator, og har udgangspunkt i de områder, der er valgt som pensum Spørgsmålene omhandler emner, temaer eller lignende og kan inddrage figurer, tabeller og andre materialer, kendte såvel som ukendte. Eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Under prøven og i forberedelsen må anvendes notater, materialer, og rapporter fra undervisningen.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Eksaminationen inkl. votering varer ca. 30 minutter.


Bilag 3

Dansk

Formål

Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og udbytte. Formålet er endvidere at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det danske sprog i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse, tolerance og fællesskab.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2.0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

2) anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold,

4) læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke,

5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst,

6) analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv,

7) anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession,

8) anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

9) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og

11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Læsning og tekstarbejde

Undervisningen omfatter læsning og arbejde med tekster samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære teksttyper. Herudover omfatter tekstarbejdet brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Der arbejdes med det udvidede tekstbegreb. Visuel kommunikation indgår blandt teksterne.

Der arbejdes med læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesproget hensigtsmæssigt og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og faglig skrivning. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Dokumentationen opsamles i elevens arbejdsportfolio. Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning en eller flere teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolien udgør en del af eksaminationsgrundlaget ved den afsluttende prøve.

Præsentationsportfolien fremsendes ikke til censor før den afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen dækker fagets kompetencer.

Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de udarbejdede opgaver.

Skolen fastsætter nærmere regler for elevens løsning af opgaverne og informerer eleven herom.

Eleven tildeles forberedelsestid.

Forberedelsestiden har en varighed af mindst 30 minutter.

Skolen kan forlænge elevens forberedelsestid på baggrund af skolens valg af prøveform og prøveopgavernes omfang.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at tildelingen af spørgsmål sker på anden måde end gennem lodtrækning.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at en lokalt udarbejdet opgave indgår i flere end 3 spørgsmål.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve i grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og korrekt i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

2) anvende det skrevne og talte sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold,

4) læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke,

5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst,

6) analysere, tage stilling til og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, budskab og perspektiv,

7) styre en skriveproces med defineret mål,

8) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

9) anvende relevante tale-lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og

11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Læsning og tekstarbejde

Undervisningen omfatter læsning og arbejde med tekster samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære teksttyper. Herudover omfatter tekstarbejdet brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Der arbejdes med det udvidede tekstbegreb. Visuel kommunikation indgår blandt teksterne.

Der arbejdes med tekst- og kommunikationsformer i relation til virksomhedens interne og eksterne kommunikation.

Der arbejdes med læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesproget på en hensigtsmæssig måde og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og faglig skrivning. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Dokumentationen opsamles i elevens arbejdsportfolio. Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning en eller flere teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolien udgør en del af eksaminationsgrundlaget ved den afsluttende prøve.

Præsentationsportfolien fremsendes ikke til censor før den afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen dækker fagets kompetencer.

Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de udarbejdede opgaver.

Skolen fastsætter nærmere regler for elevens løsning af opgaverne og informerer eleven herom.

Eleven tildeles forberedelsestid.

Forberedelsestiden har en varighed af mindst 30 minutter.

Skolen kan forlænge elevens forberedelsestid på baggrund af skolens valg af prøveform og opgavernes omfang.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at tildelingen af spørgsmål sker på anden måde end gennem lodtrækning.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at en lokalt udarbejdet opgave indgår i flere end 3 spørgsmål.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve i grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

2) forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt til regler og normer for sprogbrug i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

3) redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

4) identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

5) læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet,

6) indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form,

7) foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer,

8) styre en skriveproces fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter,

9) formulere sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt,

10) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

11) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

12) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og

13) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Læsning og tekstarbejde

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt læsning og analyse af erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære teksttyper.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Der arbejdes med det udvidede tekstbegreb. Visuel kommunikation indgår blandt teksterne.

Brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster indgår i tekstarbejdet.

Arbejde med sprogets rolle og betydning i en konkret social, arbejdsmæssig eller anden sammenhæng indgår i undervisningen.

Der arbejdes med læsning og læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesprogets udtryksmidler på en hensigtsmæssig måde og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og faglig skrivning. Resumé, referat, beskrivelse, analyse, fortolkning, fri fremstilling samt eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Dokumentationen opsamles i elevens arbejdsportfolio. Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning en eller flere teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolien udgør en del af eksaminationsgrundlaget ved den afsluttende prøve.

Præsentationsportfolien fremsendes ikke til censor før den afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen dækker fagets kompetencer.

Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de udarbejdede opgaver.

Skolen fastsætter nærmere regler for elevens løsning af opgaverne og informerer eleven herom.

Eleven tildeles forberedelsestid.

Forberedelsestiden har en varighed af mindst 30 minutter.

Skolen kan forlænge elevens forberedelsestid på baggrund af skolens valg af prøveform og opgavernes omfang.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at tildelingen af spørgsmål sker på anden måde end gennem lodtrækning.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at en lokalt udarbejdet opgave indgår i flere end 3 prøvespørgsmål.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve i grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervs-faglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

2) forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

3) reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst,

4) anskue, vurdere og anvende viden om sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

5) læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet,

6) indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde metodisk tekstmateriale i trykt eller elektronisk form,

7) foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer,

8) styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter,

9) formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, såvel mundtligt som skriftligt,

10) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

11) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

12) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og

13) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Læsning og tekstarbejde

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt læsning og metodisk analyse af erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære tekster.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Der arbejdes med det udvidede tekstbegreb. Visuel kommunikation indgår blandt teksterne.

Brug af danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster indgår i tekstarbejdet.

De analyserede tekster perspektiveres i en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, psykologisk, kulturhistorisk eller anden relevant sammenhæng. Teksterne gøres til genstand for en begrundet vurdering.

Der anlægges en mediesynsvinkel af sproglig, historisk eller æstetisk art på udvalgte tekster. Der arbejdes med læsning og læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesprogets udtryksmidler på en hensigtsmæssig måde og i at lytte ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og opgaver med erhvervsfaglig relevans. Resumé, referat, beskrivelse, analyse, fortolkning, fri fremstilling samt eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Dokumentationen opsamles i elevens arbejdsportfolio. Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning en eller flere teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolien udgør en del af eksaminationsgrundlaget ved den afsluttende prøve.

Præsentationsportfolien fremsendes ikke til censor før den afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen dækker fagets kompetencer.

Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de udarbejdede opgaver.

Skolen fastsætter nærmere regler for elevens løsning af opgaverne og informerer eleven herom.

Eleven tildeles forberedelsestid.

Forberedelsestiden har en varighed af mindst 30 minutter.

Skolen kan forlænge elevens forberedelsestid på baggrund af skolens valg af prøveform og opgavernes omfang.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at tildelingen af spørgsmål sker på anden måde end gennem lodtrækning.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at en lokalt udarbejdet opgave indgår i flere end 3 spørgsmål.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve i grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.


Bilag 4

Design

Formål

Faget beskæftiger sig med designprocessen fra idé til skitse i udvikling og fremstilling af produkter, materielle som immaterielle, og forudsætningerne herfor.

Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i at arbejde med samspillet mellem designprocesser og produktion af varer og serviceydelser.

Gennem analyse, beskrivelse og udførelse af mindre skitse og formgivningsopgaver omhandlende virksomhedsnære, brancherelevante problemstillinger, opnår eleven færdigheder i at arbejde med samspillet mellem form, funktion og æstetik i produktionen af varer og serviceydelser.

Faget skal således bidrage til, at eleverne opnår kompetencer og færdigheder i at anvende designprocesser til at understøtte produktion af varer og serviceydelser samt til at foregribe og kompensere for potentielle problemer i forbindelse med denne produktion.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,5 uge

Niveau E: 1,5 uge

Niveau D: 1,5 uge

Niveau C: 1,5 uge

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udføre mindre formgivnings- eller skitseopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans,

2) anvende simple arbejdsplaner til at beskrive grundlæggende elementer og faser i formgivnings- eller skitseprocessen,

3) anvende simple opmålings- og afbildningsmetoder til at beskrive basale faktorer, der øver indflydelse på formgivningen,

4) anvende grundlæggende viden om materiale – og farvelæren til at beskrive forholdet mellem farve, form og funktion med udgangspunkt i en brancherelevant opgave,

5) anvende modelfremstilling eller produktvisualisering til at beskrive formgivningens og æstetikkens betydning med udgangspunkt i en brancherelevant opgave og

6) anvende perception og symbolik til at beskrive karakteristiske træk i stilhistorien og arkitekturen med betydning for branchen.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal arbejde med idé- og produktudvikling med udgangspunkt i egne oplevelser og erfaringer indenfor uddannelsesområdet eller i de nære omgivelser.

Eleverne skal arbejde med innovative og kreative processer. Eleverne skal arbejde praktisk med problemstillingerne og herigennem få indsigt i stilhistorie og arkitektur inden for branchen.

Undervisningen indeholder arbejde med følgende emner:

Simple opmålings- og afbildningsteknikker.

Grundlæggende stilforståelse med uddannelsesrelevans.

Grundlæggende farve og materialelære.

Simpel modelfremstilling og produktvisualisering.

Simple arbejdsplaner.

Perception og symbolik.

Form – funktion og æstetik.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation af sit arbejde med faget.

Praktisk arbejde i form af skitsetegning, fotografisk afbildning eller formgivning af produkt eller mock-up skal indgå.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udføre formgivnings- eller designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans,

2) anvende portfolio til at beskrive grundlæggende elementer og faser i formgivnings- eller skitseprocessen,

3) anvende opmålings- og afbildningsmetoder til at identificere faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design,

4) anvende viden om materiale – og farvelæren til at redegøre for forholdet mellem farve, form og funktion i konkrete brancherelevante opgaver,

5) anvende simple analysemodeller til at redegøre for formgivningens og æstetikkens betydning med udgangspunkt i en brancherelevant opgave,

6) anvende perception og symbolik til at identificere karakteristiske træk i stilhistorien og arkitekturen med betydning for branchen og

7) anvende basal viden om ergonomi, teknologi og miljøforhold til at beskrive grundlæggende faktorer, der har indflydelse på problemløsning og formgivning.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal arbejde med idé- og produktudvikling med udgangspunkt i problemstillinger fra uddannelsesområdet/branchen.

Eleverne skal arbejde med innovative og kreative processer. Eleverne skal arbejde praktisk med problemstillingerne og herigennem få indsigt i stilhistorie og arkitektur inden for branchen.

Undervisningen indeholder arbejde med følgende emner:

Opmålings- og afbildningsteknikker.

Stilforståelse med uddannelsesrelevans.

Farve og materialelære.

Modelfremstilling og produktvisualisering.

Portfolio.

Perception og symbolik.

Form – funktion og æstetik.

Grundlæggende kendskab til ergonomi-miljø og teknologisk udvikling inden branchen

Simple design analysemodeller

Dokumentation

Eleven skal løbende kunne dokumentere sit arbejde i en portfolio.

Praktisk arbejde i form af skitsetegning eller formgivning af produkt eller mock-up skal indgå.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udføre formgivnings- og designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans,

2) anvende portfolio til at redegøre for elementer og faser i designprocessen fra ide til færdigt produkt,

3) anvende opmålings- og afbildningsmetoder til at vurdere faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design,

4) anvende viden om materiale – og farvelæren til at vurdere forholdet mellem farve, form og funktion i konkrete brancherelevante opgaver,

5) anvende simple analysemodeller til at vurdere design i forhold til symbolik, form, funktion og æstetik i konkrete brancherelevante designopgaver,

6) anvende stilhistorien til at beskrive karakteristiske træk i brancherelevante stilarter gennem det 20énde århundrede,

7) anvende basal viden om ergonomi, teknologi og miljøforhold til at beskrive ændringer i stil, materialer og teknik i relation til den teknologiske udvikling og kultur- og samfundsforhold og

8) anvende simple analysemodeller til at vurdere designfunktioner i forhold til individuelle og kollektive behov og brugersynspunkter.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal arbejde med idé- og produktudvikling med udgangspunkt i problemstillinger fra uddannelsesområdet/branchen.

Eleverne skal arbejde med innovative og kreative processer. Eleverne skal arbejde praktisk og teoretisk med problemstillingerne og herigennem få indsigt i stilhistorie og arkitektur inden for branchen.

Undervisningen indeholder arbejde med følgende emner:

Opmålings- og afbildningsteknikker.

Stilforståelse med uddannelsesrelevans.

Farve og materialelære.

Modelfremstilling og produktvisualisering.

Portfolio.

Perception og symbolik.

Form – funktion og æstetik.

Kendskab til ergonomi, miljø- og teknologisk udvikling inden for branchen og i samfundet.

Design analysemodeller.

Dokumentation

Eleven skal løbende kunne dokumentere sit arbejde i en portfolio.

Praktisk arbejde i form af formgivnings- og designopgaver skal indgå, og mindst en opgave skal repræsentere en individuel løsning. Et udvalgt arbejde indgår sammen med en præsentationsportfolio i den afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i det udvalgte arbejde i form af præsentationsportfolio samt designopgave eller formgivningsopgave af produkt. Produktet kan være en mock-up. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udføre formgivnings- og designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans og refleksion over problemløsningen,

2) anvende portfolio til at redegøre for elementer og faser i designprocessen fra ide til færdigt produkt,

3) anvende opmålings- og afbildningsmetoder til at vurdere og perspektivere faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design,

4) anvende viden om materiale – og farvelæren til at vurdere og perspektivere forholdet mellem farve, form og funktion i konkrete brancherelevante opgaver,

5) anvende analysemodeller til at vurdere og perspektivere design i forhold til symbolik, form, funktion og æstetik i konkrete brancherelevante designopgaver,

6) anvende stilhistorien til at beskrive karakteristiske træk i brancherelevante stilarter fra industrialiseringen og fremefter,

7) anvende viden om ergonomi, teknologi og miljøforhold til at vurdere og perspektivere ændringer i stil, materialer og teknik i relation til den teknologiske udvikling og kultur- og samfundsforhold,

8) anvende analysemodeller til at vurdere og perspektivere designfunktioner i forhold til individuelle og kollektive behov og brugersynspunkter og

9) Anvende simple kvalitetsmodeller til at vurdere formgivnings- og designopgaver.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal arbejde med idé- og produktudvikling med udgangspunkt i problemstillinger fra uddannelsesområdet/branchen.

Eleverne skal arbejde med innovative og kreative processer. Eleverne skal arbejde praktisk og teoretisk med problemstillingerne og herigennem få indsigt i stilhistorie og arkitektur inden for branchen.

Undervisningen indeholder arbejde med følgende emner:

Opmålings- og afbildningsteknikker.

Stilforståelse med uddannelsesrelevans.

Farve og materialelære.

Modelfremstilling og produktvisualisering.

Portfolio.

Perception og symbolik.

Form – funktion og æstetik.

Kendskab til ergonomi, miljø- og teknologisk udvikling inden for branchen og i samfundet.

Design analysemodeller.

Simple kvalitetsmodeller.

Dokumentation

Eleven skal løbende kunne dokumentere sit arbejde i en portfolio.

Praktisk arbejde i form af formgivnings- og designopgaver skal indgå, og mindst en opgave skal repræsentere en individuel løsning. Et udvalgt arbejde indgår sammen med en præsentationsportfolio i den afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i det udvalgte arbejde i form af præsentationsportfolio samt designopgave eller formgivningsopgave af produkt. Produktet kan være en mock-up. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.


Bilag 5

Erhvervsøkonomi

Formål

Formålet med faget er, at eleven opnår erhvervsøkonomiske kompetencer med henblik på udførelse af arbejdsopgaver inden for virksomhedens økonomifunktion. Faget bidrager til elevens erhvervsfaglige uddannelse med de erhvervsøkonomiske kompetencer, der indgår deri.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende simple erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og fagligt i uddannelsen,

2) kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig form,

3) redegøre for en virksomheds etablering,

4) foretage daglige registreringer af vareomkostningstransaktioner i en handelsvirksomhed og servicevirksomhed,

5) udarbejde og kommentere et simpelt regnskab for en personligt ejet handelsvirksomhed,

6) foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg og

7) anvende relevante informationsteknologiske værktøjer.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter arbejde med metoder og modeller til løsning af simple praktiske problemstillinger indenfor handels- og servicevirksomheder. Et centralt element er processen omkring etablering af en virksomhed og nogle af de deraf følgende erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Der arbejdes med såvel skriftlig som mundtlig kommunikation om fagets emner og metoder.

Relevante informationsteknologiske værktøjer inddrages, herunder regneark og tekstbehandling.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for arbejdet med faget. Dokumentationen kan bestå af skriftlige opgaver, caseopgaver, præsentationer m.v. Elevens skriftlige og mundtlige arbejde evalueres løbende.

Afsluttende bedømmelse

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau E

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende simple erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og fagligt i uddannelsen, herunder i sammenhæng med andre fag,

2) kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig og skriftlig form,

3) redegøre for virksomhedens idégrundlag og mål,

4) redegøre for virksomheders arbejdsdelingsprincipper,

5) foretage grundlæggende registrering af kredithandel og afskrivninger,

6) foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afstemninger,

7) udarbejde og kommentere et regnskab for en personligt ejet handelsvirksomhed og servicevirksomhed,

8) udarbejde og kommentere et resultatbudget og

9) anvende relevante informationsteknologiske værktøjer.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter arbejde med metoder og modeller til løsning af udvalgte praktiske problemstillinger indenfor handels- og servicevirksomheder.

Der arbejdes med såvel skriftlig som mundtlig kommunikation om fagets emner. Undervisningen omfatter en virksomheds cyklus indenfor et regnskabsår. Det er centralt, at der arbejdes med elevens forståelse for sammenhængen mellem registreringer, regnskab og budget.

Relevante informationsteknologiske værktøjer inddrages, herunder regneark og tekstbehandling.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for arbejdet med faget. Dokumentationen kan bestå af skriftlige opgaver, caseopgaver, præsentationer m.v. Elevens skriftlige og mundtlige arbejde evalueres løbende.

Afsluttende bedømmelse

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en opgave med en praktisk orienteret problemstilling. Opgaverne stilles af skolen.

Eleven har 60 minutters forberedelsestid til løsning af den praktisk orienterede problemstilling.

Eksamination varer ca. 30 minutter inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens prøvepræstation.

Afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”..

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende og redegøre for udvalgte erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og fagligt i uddannelsen, herunder i sammenhæng med andre fag,

2) udarbejde et likviditetsbudget på basis af ind- og udbetalingsmodellen,

3) opstille priskalkulationer ud fra et bidragsprincip i dansk og udenlandsk valuta,

4) foretage beregninger af afskrivninger på anlægsaktiver,

5) udarbejde og kommentere et regnskab for en personligt ejet handelsvirksomhed og servicevirksomhed med noter,

6) udarbejde og kommentere et simpelt regnskab for en handelsvirksomhed og servicevirksomhed i selskabsform,

7) registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem,

8) foretage analyse af miljøforhold ved brug af indekstal og miljøindikatorer og

9) anvende relevante informationsteknologiske værktøjer.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter arbejde med metoder og modeller til løsning af udvalgte praktiske problemstillinger indenfor handels- og servicevirksomheder.

Der arbejdes med såvel skriftlig som mundtlig kommunikation om fagets emner. Der lægges i undervisningen vægt på elevens evne til at forstå formålet med anvendelse af de erhvervsøkonomiske metoder og formidling af de resultater metoderne frembringer. Herunder inddrages sammenhængen mellem registreringer, regnskab og forskellige former for budgetter.

Relevante informationsteknologiske værktøjer inddrages, herunder regneark, tekstbehandling og simpelt økonomistyringssystem.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for arbejdet med faget. Dokumentationen kan bestå af skriftlige opgaver, caseopgaver, rapporter, præsentationer m.v. Elevens skriftlige og mundtlige arbejde evalueres løbende.

Afsluttende bedømmelse

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en opgave med en praktisk orienteret problemstilling. Opgaverne stilles af skolen.

Eleven har 60 minutters forberedelsestid til løsning af den praktisk orienterede problemstilling.

Eksamination varer ca. 30 minutter inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens prøvespræstation.

Afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”..

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udtrykke sig om grundlæggende virksomhedsøkonomiske forhold,

2) foretage grundlæggende registrering af vare- og omkostningstransaktioner i en produktionsvirksomhed,

3) opstille et regnskab for en produktionsvirksomhed,

4) redegøre for omkostningernes variabilitet,

5) foretage grundlæggende registrering af løn,

6) redegøre for virksomhedens indtjeningsevne,

7) foretage en prisoptimering under givne forudsætninger,

8) registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem,

9) redegøre for udvikling i og anvendelsen af virksomhedens personaleressourcer, herunder udarbejde effektivitetsanalyser ved brug af indekstal og nøgletal og

10) anvende relevante informationsteknologiske værktøjer.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter arbejde med metoder og modeller til løsning af praktiske problemstillinger indenfor handels-, service-, og produktionsvirksomheder.

Der arbejdes med såvel skriftlig som mundtlig kommunikation om fagets emner. Der lægges i undervisningen vægt på elevens evne til at forstå og reflektere over baggrunden for anvendelse af de erhvervsøkonomiske metoder og formidling af de resultater metoderne frembringer. Herunder inddrages forskellene mellem en produktionsvirksomhed og en handels- /servicevirksomhed.

Relevante informationsteknologiske værktøjer inddrages, herunder regneark, tekstbehandling og økonomistyringssystem med kunde-, leverandør-, og lagerstyring.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for arbejdet med faget. Dokumentationen kan bestå af skriftlige opgaver, caseopgaver, rapporter, præsentationer m.v. Elevens skriftlige og mundtlige arbejde evalueres løbende.

Afsluttende bedømmelse

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en opgave med en praktisk orienteret problemstilling. Opgaverne stilles af skolen.

Eleven har 60 minutters forberedelsestid til løsning af den praktisk orienterede problemstilling.

Eksamination varer ca. 30 minutter inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens prøvepræstation.

Afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.


Bilag 6

Fremmedsprog

Formål

Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige, almene og personlige sammenhænge.

Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv,

2) anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv,

3) anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv,

6) læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget,

7) formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag,

8) tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget,

9) genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,

10) begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag og

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter således både fiktion, sagprosa og billeder.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold.

- Samfund og kultur.

- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Elevens individuelle emne udgør en del af eksaminationsgrundlaget ved den afsluttende prøve.

Elevens dokumentation for det individuelle emne skal ikke fremsendes til censor.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen dækker fagets kompetencer.

Elevens individuelle emne indgår i mindst én af de udarbejdede opgaver.

Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan retningslinjer for elevens løsning af opgaverne og informerer eleven herom.

Eleven tildeles forberedelsestid.

Forberedelsestiden har en varighed af mindst 30 minutter.

Skolen kan forlænge elevens forberedelsestid på baggrund af skolens valg af prøveform og opgavernes omfang.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at tildelingen af spørgsmål sker på anden måde end gennem lodtrækning.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at en lokalt udarbejdet opgave indgår i flere end 3 spørgsmål.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve i grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens individuelle emne indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge,

2) anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge,

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget,

6) læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget,

7) skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget,

8) redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget,

9) genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,

10) anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter således både fiktion, sagprosa og billeder.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold.

- Samfund og kultur.

- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Elevens individuelle emne udgør en del af eksaminationsgrundlaget ved den afsluttende prøve. Elevens dokumentation for det individuelle emne skal ikke fremsendes til censor.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen dækker fagets kompetencer.

Elevens individuelle emne indgår i mindst én af de udarbejdede opgaver.

Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan retningslinjer for elevens løsning af opgaverne og informerer eleven herom.

Eleven tildeles forberedelsestid.

Forberedelsestiden har en varighed af mindst 30 minutter.

Skolen kan forlænge elevens forberedelsestid på baggrund af skolens valg af prøveform og opgavernes omfang.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at tildelingen af spørgsmål sker på anden måde end gennem lodtrækning.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at en lokalt udarbejdet opgave indgår i flere end 3 spørgsmål.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve i grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens individuelle emne indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge,

2) anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge,

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget,

6) læse og dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster på fremmedsproget,

7) skrive i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget,

8) redegøre for og i et rimeligt varieret sammenhængende sprog tale om samt analysere, kommentere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget,

9) genkende, redegøre for samt analysere og kommentere forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,

10) anvende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter således både fiktion, sagprosa og billeder.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold.

- Samfund og kultur.

- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Elevens individuelle emne udgør en del af eksaminationsgrundlaget ved den afsluttende prøve.

Elevens dokumentation for det individuelle emne skal ikke fremsendes til censor.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen dækker fagets kompetencer.

Elevens individuelle emne indgår i mindst én af de udarbejdede opgaver.

Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan retningslinjer for elevens løsning af opgaverne og informerer eleven herom.

Eleven tildeles forberedelsestid.

Forberedelsestiden har en varighed af mindst 30 minutter.

Skolen kan forlænge elevens forberedelsestid på baggrund af skolens valg af prøveform og opgavernes omfang.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at tildelingen af spørgsmål sker på anden måde end gennem lodtrækning.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at en lokalt udarbejdet opgave indgår i flere end 3 spørgsmål.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve i grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens individuelle emne indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhæng,

2) anvende et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog i erhvervsmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge,

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) dokumentere forståelse af sammenhængende samt sprogligt og genremæssigt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget,

6) læse og dokumentere forståelse af sammenhængende samt sprogligt og genremæssigt varierede tekster på fremmedsproget,

7) skrive i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog, samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget,

8) redegøre for og i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog, samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed, tale om samt analysere, kommentere, vurdere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget,

9) genkende, redegøre for, samt analysere og kommentere og i erhvervsmæssige sammenhænge anvende viden om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,

10) anvende viden om sprogets opbygning og grammatik til modtagerrelevant formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogligt og genremæssigt varierede tekster. Tekstvalget omfatter således både fiktion, sagprosa og billeder.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold.

- Samfund og kultur.

- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet tager udgangspunkt i et eller flere af de i undervisningen behandlede emner eller tekster. Der skal være tale om en indholdsmæssig fordybelse, udvidelse eller perspektivering af det i undervisningen behandlede stof.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens arbejde med en vifte af forskellige genrer samt sprogets anvendelse i praksis. Undervisningen omfatter endvidere omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Elevens individuelle emne udgør en del af eksaminationsgrundlaget ved den afsluttende prøve.

Elevens dokumentation for det individuelle emne skal ikke fremsendes til censor.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen dækker fagets kompetencer.

Elevens individuelle emne indgår i mindst én af de udarbejdede opgaver.

Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan retningslinjer for elevens løsning af opgaverne og informerer eleven herom.

Eleven tildeles forberedelsestid.

Forberedelsestiden har en varighed af mindst 30 minutter.

Skolen kan forlænge elevens forberedelsestid på baggrund af skolens valg af prøveform og opgavernes omfang.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at tildelingen af spørgsmål sker på anden måde end gennem lodtrækning.

Skolen kan fastsætte en prøveform, der indebærer, at en lokalt udarbejdet opgave indgår i flere end 3 spørgsmål.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve – gældende for grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens individuelle emne indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.


Bilag 7

Fysik

Formål

Formålet med faget er at give eleverne indsigt i fysiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi, samt give forudsætninger for at kunne arbejde med fysikfaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse af fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

For niveau C gælder endvidere, at faget skal give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger herunder vekselvirkningen mellem teori og praksis. Arbejdet med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige, teknologiske og tekniske område samt bidrage til elevens almendannelse.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fysiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med fysikfagligt indhold,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde,

3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturvidenskabelig tankegang,

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af udstyr,

5) søge, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede informationskilder og

6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med fysikfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige fysikfaglige emner, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det fysikfaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for sit arbejde med fysik.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde og

- afsluttende dokumentation af 2 fysikfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til den afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udvælge og anvende fysiske begreber og modeller til at forklare fysikfaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder,

2) anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde,

3) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse,

4) forholde sig til fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

5) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af udstyr,

6) søge, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder,

7) anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation og

8) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med fysikfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser om

- Væsentlige fysikfaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

- Væsentlige fysikfaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte øvrige væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde og

- afsluttende dokumentation af 2 fysikfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til den afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan udvælge og anvende mere komplekse fysiske begreber og modeller til at forklare fysikfaglige problemstillinger og fænomener,

2) med sikkerhed kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde,

3) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde,

4) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf,

5) kan forholde sig kritisk til fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

6) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med anvendt udstyr,

7) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder,

8) kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation og

9) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med fysikfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser om

- Væsentlige fysikfaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

- Væsentlige fysikfaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

- Væsentlige fysikfaglige emner med betydning for videreuddannelse.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i det fysikfaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleverne undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleverne en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med fysik. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde og

- afsluttende dokumentation af 2 fysikfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til den afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener,

2) perspektivere fysikkens bidrag til forståelse af såvel naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling,

3) beskrive og udføre kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og falsificere enkle hypoteser,

4) anvende udstyr på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil,

5) præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge,

6) forholde sig kritisk til fysikfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger som de kommer til udtryk i medierne, herunder identificere de naturvidenskabelige elementer i fremstilling og argumentation,

7) udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation,

8) dokumentere det fysikfaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter og

9) formidle og perspektivere den opnåede fysiske viden.

Rammer for valg af indhold

Fagets mål opfyldes gennem arbejde med kernestof og med supplerende stof. Kernestoffet giver det faglige indhold, som er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for, at eleven kan nå målene.

Kernestoffet og det supplerende stof udgør hver ca. 50 % af den vejledende uddannelsestid.

Kernestoffet

Energi

1) beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning,

2) eksempler på energiformer og en kvantitativ behandling af omsætningen mellem mindst to energiformer og

3) elektrisk energi, herunder strøm, spænding, modstand og effekt.

Bølger

1) grundlæggende egenskaber, herunder bølgelængde, frekvens, udbredelse, brydning og refleksion.

Mekanik

1) grundlæggende principper omkring kraft, bevægelse og mekanisk arbejde.

Supplerende stof

Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet og inddrager almenfaglige og erhvervsfaglige områder. Stoffet udvælges således, at eleven får mulighed for at arbejde med emner, der relaterer sig til elevens uddannelsesområde.

Elevens selvstændige eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Dokumentation for det fysikfaglige arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med faget. Gennem dokumentationen skal eleven lære at dokumentere, redegøre for, diskutere og analysere eksperimentelle data, samt opøve sin evne til at formidle fysikfaglig information korrekt og præcist.

Det skriftlige arbejde omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde samt rapporter udarbejdet på baggrund heraf

- afsluttende dokumentation i form af dokumentation af 2 fysikfaglige emner, som skal danne grundlag for eksamination. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve både bredt og dybt i stoffet.

Dokumentationen skal afspejle elevens studiekompetence i form af fordybelse i emnerne og faglig og metodisk korrekthed. Den afsluttende dokumentation, der udarbejdes individuelt, skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til den afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den ene af de afsluttende dokumentationer. Der trækkes lod mellem dokumentationerne. Prøven inddrager eksperimentelt arbejde.

Der gives forberedelsestid i det omfang det måtte være nødvendig i forhold til elevens forberedelse af det eksperimentelle arbejde.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.


Bilag 8

Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

Til uddannelse i nedenstående uddannelsesfag/moduler i førstehjælp undervisningsniveauerne ”minimum” og ”mellem”, elementær brandbekæmpelse og færdselsrelateret førstehjælp er der vejledende afsat uddannelsestid svarende til 0,5 uge. Skolen skal sammensætte moduler og uddannelsestid, så eleven kan nå kompetencemålene for den enkelte uddannelse.

1. FØRSTEHJÆLP ”MINIMUM” OG ”MELLEM” UDDANNELSESNIVEAU

Undervisningens mål

Formålet med uddannelsen i førstehjælp er, at deltagerne er i stand til at kunne redde menneskeliv og minimere følgerne af livstruende ulykker samt at kunne yde almindelig førstehjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og alvorlig sygdom.

Undervisningens mål og indhold fremgår af Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for de fire førstehjælpsmoduler, der tilsammen udgør rådets anbefalede ”mellem” uddannelsesniveau.

Afsluttende bedømmelse

I henhold til Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger og retningslinjer.

Når eleven har gennemført undervisningen udstedes rådets førstehjælpsbevis for de førstehjælpsmoduler, der er gennemført på tilfredsstillende vis jævnfør Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger og retningslinjer.

Særlige bemærkninger

Uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger og retningslinjer, herunder at instruktøren er opført på Dansk Førstehjælpsråds liste over godkendte instruktører.

De enkelte førstehjælpsmoduler:

1.1 UDDANNELSESNIVEAU ”MINIMUM”

Udgøres af de to førstehjælpsmoduler Hjerte-Lunge-Redning og Livreddende førstehjælp.

Hjerte-Lunge-Redning

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning.

Alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede.

Have forståelse af:

Overlevelseskæden.

De enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning.

Indhold

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Overlevelseskæden

Hjerte-Lunge-Redning

Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed

Kontrol af bevidsthed

Råb om hjælp

Frie luftveje

Kontrol af åndedræt

Alarmering

Hjertemassage

Kunstigt åndedræt

Aflåst sideleje

Tid

3 timer

Livreddende førstehjælp

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller Shock som følge af ulykker.

Forebygge Shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Have forståelse af:

Den livsvigtige ilttransport.

Virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger og el-ulykker samt Shock.

Indhold

Forhold ved større ulykker

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport

Alarmering

Shock

Psykisk førstehjælp

Blødninger

Hovedlæsioner

Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken

Forbrændinger

Forgiftninger og ætsninger

El-ulykker

Tid

3 timer.

1. 2. UDDANNELSESNIVEAU ”MELLEM”

Udgøres af minimumsniveauet samt de to førstehjælpsmoduler Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved sygdom. Indebærer elevens uddannelse erhvervelse af kørekort, kombinerer skolen moduler inden for den fastsatte vejledende tid, så eleven kan nå uddannelsens mål.

Førstehjælp ved tilskadekomst

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader.

Yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader.

Forebygge Shock, herunder føre en beroligende samtale med den tilskadekomne.

Foretage en alarmering via 1-1-2.

samt kunne nævne:

Virkninger og symptomer for mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger, muskelskader, almen kuldepåvirkning, forfrysninger, mindre forbrændinger, solstik og hedeslag, småskader og Shock.

Forskellen på et lukket og et åbent brud samt forskellen på et ledskred og en forstuvning.

Indhold

Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader

Småskader

Mindre knoglebrud

Ledskred, forstuvninger og muskelskader

Støtteforbindinger

Armslynge

Almen kuldepåvirkning og forfrysninger

Varmepåvirkning og mindre forbrændinger

Solstik og hedeslag

Shock

Psykisk førstehjælp

Alarmering

Tid

3 timer.

Førstehjælp ved sygdomme

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Forebygge Shock, herunder føre en beroligende samtale med den syge.

Identificere symptomerne på de enkelte alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Foretage en alarmering via 1-1-2.

samt kunne nævne:

Virkninger og symptomer for alvorlige pludselig opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedstilstand eller infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og Shock.

Indhold

Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme

Smerter i brystet

Smerter i bughulen

Vejrtrækningsbesvær

Ændret bevidsthedstilstand

Kramper

Sygdomme

Sukkersyge

Infektioner

Lejringer

Shock

Psykisk førstehjælp

Alarmering

Tid

3 timer.

Færdselsrelateret førstehjælp

Det 7 timers kursus er sammensat af førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning på 3 timer og dette færdselsrelateret førstehjælpsmodul på 4 timer.

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller Shock som følge af trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

Yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt store ekstremiteter.

Foretage nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt.

Forebygge Shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Have forståelse af:

Den livsvigtige ilttransport.

Virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken.

Indhold

Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Nødflytning

Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport

Alarmering

Shock

Psykisk førstehjælp

Blødninger

Hovedlæsioner

Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken

Brud på arme og ben

Tid

4 timer.

2. FØRSTEHJÆLP ”HØJT” UDDANNELSESNIVEAU

Udgøres af mellemniveauet samt førstehjælpsmodulet Genoplivning med hjertestarter og de tre førstehjælpsmoduler Rutinering i livreddende førstehjælp A, B og C. Indebærer elevens uddannelse erhvervelse af kørekort, kombinerer skolen moduler inden for den fastsatte vejledende tid, så eleven kan nå uddannelsens mål.

De enkelte førstehjælpsmoduler:

Genoplivning med hjertestarter

Førstehjælpsmodulet forudsætter forudgående gennemførelse af enten 12 timers grundkursus i førstehjælp, 30 timers udvidet kursus i førstehjælp eller førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning.

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning og ved brug af hjertestarter.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Årsager til hjertestop.

Montere og betjene en hjertestarter

Yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden åndedræt med en hjertestarter til rådighed.

Have forståelse af:

Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter.

Indikationer for anvendelse af hjertestarter.

Situationer som kan kræve særlig opmærksomhed inden anvendelse af hjertestarter.

Indhold

Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter

Hjerterytmeforstyrrelse

Blodprop i hjertet

Opbygning af hjertestarter

Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter

Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter

Betjening af hjertestarter

Tid

3 eller 4 timer (alt efter om førstehjælpsmodulet gennemføres i forlængelse af et førstehjælpskursus eller som en udbygning af et tidligere gennemført førstehjælpskursus) (180 eller 240 minutter).

Rutinering i livreddende førstehjælp A

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører spærring af luftvejene.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene som følge af ulykker.

Føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Indhold

Forhold ved større ulykker

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport

Alarmering

Psykisk førstehjælp

Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører spærring af luftvejene

Tid

3 timer.

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat eller standset vejrtrækning.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører nedsat eller standset vejrtrækning som følge af ulykker.

Føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Indhold

Forhold ved større ulykker

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport

Alarmering

Psykisk førstehjælp

Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører nedsat eller standset vejrtrækning

Tid

3 timer.

Rutinering i livreddende førstehjælp C

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat eller standset cirkulation.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører nedsat eller standset cirkulation som følge af ulykker.

Forebygge Shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Indhold

Forhold ved større ulykker

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport

Alarmering

Shock

Psykisk førstehjælp

Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører nedsat eller standset cirkulation

Tid

3 timer.

3. ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE

Kurset indgår efter reglerne i de enkelte uddannelser sammen med valgte moduler inden for førstehjælp uddannelsesniveauerne ”minimum”, ”mellem” og ”højt”.

Formål

Formålet med faget er, at eleverne ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse.

Undervisningens mål og indhold fremgår af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) uddannelsesplaner for elementær brandbekæmpelse.

Rammer for valg af indhold

Der undervises i overensstemmelse med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer i elementær brandbekæmpelse.

Afsluttende bedømmelse

I henhold til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer.

Særlige bemærkninger

Instruktørerne skal have gyldigt instruktørbevis i henhold til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer.

Tid

3 timer.


Bilag 9

Hygiejne

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes bevidsthed om hygiejne, således at de på baggrund af faglig indsigt er i stand til at sikre en høj hygiejnisk standard i det aktuelle arbejdsområde. Faget skal sikre, at eleverne er i stand til aktivt at handle i forhold af hygiejnisk relevans.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) redegøre for de fysiske og psykiske behov, som kroppen har, og den personlige hygiejnes betydning for behovene,

2) redegøre for de fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen og redegøre for egne og det omgivende samfunds handlemuligheder i forhold til dette,

3) redegøre for og rutinemæssigt anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god produktionshygiejne i det praktiske arbejde,

4) redegøre for principperne for egenkontrol og fødevarekontrol samt udføre egenkontrol i en aktuel produktion og

5) redegøre for relevant lovgivning om hygiejne.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tilrettelægges på en måde, så eleven på baggrund af den teoretiske undervisning udvikler forståelse for hygiejnens betydning i det praktiske arbejde. Gennem praktisk arbejde skal eleven træne sine evner til at kunne opretholde en god personlig hygiejne samt en god hygiejne i produktion eller serviceydelser. Det er vigtigt, at eleven får muligheder for at arbejde med hygiejne i praktiske sammenhænge, der svarer til det uddannelsesområde, eleven har valgt.

Undervisningen indeholder følgende områder, der vægtes efter relevans for elevens uddannelse og profession:

- personlig hygiejne

- fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorers indvirkning på hygiejnen

- hygiejne i produktion og serviceydelser

- egenkontrol og fødevarekontrol

- hygiejnelovgivning

Dokumentation

Eleven skal gennemføre den teoretiske prøve, der er gældende for Fødevarestyrelsens certifikatprøve i almen fødevarehygiejne inden for uddannelser, hvor dette er myndighedskrav. Ud over dette er der ikke særskilte dokumentationskrav i faget.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Eleven skal rutinemæssigt i det praktiske arbejde kunne udvise en god hygiejne – personligt som produktionsmæssigt.

Eleven skal inden for uddannelser, hvor dette er et myndighedskrav, bestå den teoretiske prøve, der er gældende ved Fødevarestyrelsens certifikatprøve i almen fødevarehygiejne.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.


Bilag 10

Idræt

Formål

Fagets formål er at aktivere eleverne, så de oplever positiv sammenhæng mellem fysisk udfoldelse og trivsel. Faget skal bidrage til udvikling af elevernes personlige identitet og sociale kompetencer og motivere til en vedvarende udvikling af fysisk form og personlig sundhed. Progressionen i faget skal give eleverne kompetence til at iværksætte fysisk aktivitet og træning med betydning for egen og andres trivsel og funktion på arbejdspladsen, herunder bidrage til forebyggelse af arbejdsskader.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uge

Niveau E: 2,0 uge

Niveau D: 2,0 uge

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

deltage i forskellige former for fysiske aktiviteter,

arbejde med at styrke sin fysiske form,

arbejde målrettet med at forebygge skader ved arbejde eller træning,

handle bevidst i forhold til fysiske aktiviteters betydning for egen sundhed,

handle bevidst i forhold til fremme af personlig sundhed og

anvende grundlæggende principper for træning.

Rammer for valg af indhold

Det centrale i undervisningen er den fysiske aktivitet. Undervisningen skal give eleverne en positiv oplevelse af at arbejde med egen fysisk træning, sundhed og trivsel.

I indholdet indgår arbejde med personlig udvikling, barrierer for deltagelse i fysisk aktivitet, og kostens betydning for idræt og sundhed.

Dokumentation

Eleven skal udarbejde enkel dokumentation for gennemførte aktiviteter, personlig udvikling og målsætning.

Afsluttende bedømmelse

Der foretages en løbende bedømmelse af elevens standpunkt og udvikling.

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en afsluttende bedømmelse i form af ”Bestået”/”Ikke bestået”.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og bedømmelsen gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

deltage i forskellige individuelle og kollektive fysiske aktiviteter,

arbejde bevidst og målrettet på at styrke sin fysiske form,

udfærdige, gennemføre og evaluere et personligt træningsprogram,

udføre enkle fysiologiske test,

handle bevidst i forhold til at forebygge fysiske skader ved træning og arbejde,

begrunde og anvende grundlæggende principper for forskellige træningsformer og

handle bevidst og målrettet i forhold til fremme af personlig sundhed.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal fokusere på elevernes fysiske aktiviteter og give en alsidig og positiv oplevelse af at arbejde med egen fysisk træning, sundhed og trivsel. Relevant faglig teori integreres i fagets praksis, eksempelvis teoretiske elementer om anatomi og fysiologi.

I indholdet indgår et alsidigt sundhedsbegreb, herunder fremme af personlig sundhed og fysisk træning og udvikling af gode arbejdsteknikker.

Undervisningen tilpasses, så aktiviteterne afspejler generelle fysiske udfordringer, som kan forekomme i arbejdslivet.

Dokumentation

Eleven skal kunne udarbejde enkel dokumentation for gennemførte aktiviteter og målsætninger, eksempelvis udarbejdelse af planer og programmer for aktiviteter og træning.

Afsluttende bedømmelse

Der foretages en løbende bedømmelse af elevens standpunkt og udvikling. Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en afsluttende bedømmelse i form af ”Bestået”/”Ikke bestået”.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og bedømmelsen gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

deltage i og begrunde valg af individuelle og kollektive fysiske aktiviteter,

gøre rede for forudsætningerne for og vurdere betydningen af at være i god fysisk form,

udarbejde og begrunde sammensætning af træningsprogrammer,

forklare, hvordan man forebygger fysiske skader, der kan opstå ved valg af uhensigtsmæssige arbejdsteknikker, arbejdsstillinger og personlig træning,

vejlede andre om vigtigheden af at være i god fysisk form og om forebyggelse af skader,

planlægge, begrunde, gennemføre og evaluere fysiske aktiviteter for sig selv og andre og

handle bevidst og målrettet i forhold til at fremme personlig sundhed.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal fokusere på elevernes fysiske aktiviteter og give mulighed for, at eleverne kan kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og sundhed.

I undervisningen indgår:

- alsidige idrætsaktiviteter

- grundlæggende principper for træning

- sundhed og livsstil

- aktiviteter, der fokuserer på samarbejde

- enkle fysiologiske og anatomiske elementer

- udarbejdelse og gennemførelse af programmer for fysiske aktiviteter, eksempelvis træningsprogrammer

- aktiviteter, der sigter på at styrke arbejdsmiljøet for den enkelte og andre.

Dokumentation

Eleven skal kunne udarbejde dokumentation i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af aktiviteter for sig selv og andre.

Afsluttende bedømmelse

Der foretages en løbende bedømmelse af elevens standpunkt og udvikling. Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en afsluttende bedømmelse i form af ”Bestået”/”Ikke bestået”.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og bedømmelsen gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.


Bilag 11

Informationsteknologi

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes forudsætninger for at arbejde med informationsteknologiske opgaver og problemstillinger, som er typiske for deres uddannelse og job. Faget skal overordnet bidrage til, at eleverne kan betjene en computer og til at udvikle elevernes forståelse og evne til refleksion i relation til it-relaterede problemstillinger. Hermed styrkes deres personlige og faglige forudsætninger for at agere i et informationsteknologisk og vidensbaseret arbejdsmarked og samfund.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2.0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Kompetencemål for informationsteknologi

Det faglige indhold i fagets niveauer bygger på følgende tre overordnede faglige kompetencer:

Betjeningskompetence:

Evnen til at udføre funktioner på computeren og i de forskellige softwaregenrer.

Forståelseskompetence:

Evnen til selvstændigt at vælge det rigtige værktøj afhængigt af opgaven samt til at forstå de arbejdsmetoder og processer, som it indgår i.

Refleksionskompetence:

Evnen til at vurdere og perspektivere de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer.

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer,

2) forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål,

3) kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau,

4) kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads,

5) kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske og

6) kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges ud fra de væsentlige informationsteknologiske emner af praktisk og teoretisk art, der indgår i den uddannelse, eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det informationsteknologiske stofområde, således at elevens betjenings-, forståelses- og refleksionskompetence styrkes.

Den praktiske opgaveløsning ved computer skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygning af kvalifikationer. Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat og indgår i bedømmelsen af eleven.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan anvende relevante it-værktøjer og -udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver,

2) kan designe produkter til papir- og skærmbaseret kommunikation vha. en computer og kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder til dette,

3) kan overføre viden opnået i et program til et andet,

4) effektivt kan foretage elektronisk søgning, analyse og vurdering af elektroniske informationer og medier,

5) kan forholde sig til relevant datalovgivning,

6) kan redegøre for fordele og ulemper ved jobrelaterede informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser samt kan redegøre for den informationsteknologiske udvikling i udvalgte dele af samfundet og

7) mundtligt og skriftligt kan dokumentere og formidle løsninger på brancherelaterede it-problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges ud fra de væsentlige informationsteknologiske emner af praktisk og teoretisk art, der indgår i den uddannelse, eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der endvidere sikres bredde i emnerne, således at elevens kommunikative kompetence styrkes gennem betjening, forståelse og refleksion.

I undervisningen bør der fokuseres lige meget på betjenings-, forståelses- og refleksions- kompetencen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygningen af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer, hvoraf den ene indgår i den mundtlige afsluttende prøve. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der kan eksamineres bredt i faget.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Den afsluttende prøve er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den seneste udarbejdede særskilte dokumentation. Eleven fremlægger sit emne og inddrager relevant it- og erhvervsfagligt udstyr i den afsluttende prøve. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne.

Afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang:

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens senest udarbejdede særskilte dokumentation indgår i én af de ukendte caseopgaver.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1) kan demonstrere rationel betjening af it-værktøjer og –udstyr,

2) kan overføre viden opnået i et program til et andet og selvstændigt kan sætte sig ind i anvendelsen af nye programmer,

3) kan anvende computeren til at arbejde med simuleringer,

4) kan redegøre for grundlæggende principper i den generelle opbygning og anvendelse af virksomhedens netværk,

5) selvstændigt kan anvende og vurdere relevante tjenester på et informationsnetværk,

6) selvstændigt kan designe og fremstille et websted,

7) kan redegøre for, hvilken betydning it har for virksomhedens arbejdsproces og produkt samt kan fremdrage og vurdere konsekvenser for individ, virksomhed og samfund og

8) selvstændigt kan planlægge, dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger skriftligt og mundtligt.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges ud fra de væsentlige informationsteknologiske emner af teoretisk og praktisk art, der indgår i den uddannelse, eleven har valgt.

Ved udvælgelsen af emner skal der endvidere sikres bredde i det informationsteknologiske stofområde indenfor kommunikation og informationsbehandling, således at elevens betjenings-, forståelses- og refleksionskompetencer styrkes.

Udvælgelse og rationel betjening af it-værktøjer til selvstændig løsning af informationsteknologiske problemstillinger skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygningen af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer, hvoraf den ene indgår i den mundtlige afsluttende prøve. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der kan eksamineres bredt i faget.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Den afsluttende prøve er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den seneste udarbejdede særskilte dokumentation. Eleven fremlægger sit emne og inddrager relevant it- og erhvervsfagligt udstyr i den afsluttende prøve. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne.

Afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang:

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens senest udarbejdede særskilte dokumentation indgår i én af de ukendte caseopgaver.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan demonstrere effektiv betjening af it-værktøjer og –udstyr,

2) kan forholde sig til virksomhedens behov for dataopsamling, lagring, bearbejdning og formidling af data,

3) selvstændigt kan udforske programmernes anvendelighed og begrænsninger samt integration med andre programmer,

4) kan medvirke aktivt i virksomhedens informationsteknologiske forandringsprocesser set i relation til afgrænsede problemstillinger,

5) kan medvirke aktivt ved analyse og vurdering af virksomhedens behov for informationsteknologi,

6) kan fremsætte løsningsforslag til opdatering af afgrænsede dele af virksomhedens informationsteknologi og

7) selvstændigt kan dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold skal vælges inden for rammerne af den teknologi, der er fremherskende og relevant for det aktuelle uddannelsesområde, således at eleven bliver i stand til at medvirke ved valg af hardware- og softwaresystemer til løsning af brancherelevante opgaver.

Ved udvælgelsen af de teoretiske emner skal der sikres både bredde og dybde i det organisatoriske, administrative og tekniske stof set i et brancherelevant perspektiv.

Indholdet skal desuden vælges, således at eleven er bekendt med et relevant modelapparat inden for områderne organisations-/systemudvikling og proces-/projektstyring. Herunder skal eleven have kendskab til relevante modeller for it-strategi og -politik.

Gennem det praktiske arbejde skal eleven lære om databehandlingsprocessen, hvor der vælges branchenære metoder og teknologier til opsamling, lagring og distribution af data. Der bør specielt fokuseres på databehandling og integration af de opsamlede data.

Kommunikations- og formidlingskompetencen udvides på dette niveau til at omfatte større branchenære problemstillinger.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygning af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer, hvoraf den ene indgår i den mundtlige afsluttende prøve. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der kan eksamineres bredt i faget.

Afsluttende bedømmelse

Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Den afsluttende prøve er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den seneste udarbejdede særskilte dokumentation. Eleven fremlægger sit emne og inddrager relevant it- og erhvervsfagligt udstyr i den afsluttende prøve. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne.

Afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang:

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”..

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Elevens senest udarbejdede særskilte dokumentation indgår i én af de ukendte caseopgaver.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.


Bilag 12

Iværksætteri og innovation

Formål

Formålet med faget er, at eleverne kan starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked samt får kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,0 uge

Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 1,0 uge

Niveau C: 1,0 uge

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet,

2) kan gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør,

3) kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder for beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer og

4) opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvist følger af internationale forhold.

Rammer for valg af indhold

Virksomhedens etablering.

Virksomhedens organisatoriske struktur.

Erhvervsstruktur.

Etablering af egen virksomhed.

Innovationsredskaber- og processer indarbejdes i undervisningen.

Dokumentation

Skolen fastsætter krav om dokumentation i skolens lokale undervisningsplan.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1) opnår kendskab til virksomhedens drift og organisation, herunder samarbejdsformer, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder,

2) opnår viden om de opgaver og problemer, der knytter sig til industriel drift af en virksomhed, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder og

3) kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at hver funktion fungerer hensigtsmæssigt.

Rammer for valg af indhold

- Organisationsstruktur.

- Virksomhedens funktioner.

- Erhvervsstruktur.

Dokumentation

Skolen fastsætter krav om dokumentation i skolens lokale undervisningsplan.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet,

2) kan gøre rede for etableringsmuligheder, for virksomhedens organisatoriske opbygning, herunder samarbejdsformer, og for vilkår ved virksomhedens ophør,

3) kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at funktionerne fungerer hensigtsmæssigt,

4) kan udføre elementære administrative arbejdsrutiner i forbindelse med indkøb, lager, produktion, salg og regnskab og personaleforhold,

5) opnår viden om de enkelte funktioner i en virksomhed og forståelse af samspillet imellem dem, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder og

6) kan indgå i innovations- og udviklingsprocesser i en virksomhed.

Rammer for valg af indhold

- Virksomhedens etablering.

- Virksomhedens organisatoriske struktur.

- Virksomhedens funktioner.

- Virksomhedens salgsfunktion.

- Virksomhedens produktionsfunktion.

- Virksomhedens regnskabsfunktion.

- Budgetter.

- Erhvervsstruktur.

- Etablering af egen virksomhed.

- Innovationsredskaber - og processer.

Dokumentation

Eleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en plan for start af egen virksomhed.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning med materiale, der ikke er benyttet i undervisningen, eksempelvis artikler, uddrag af lærebogsstof, en case eller lignende.

Den udarbejdede forretningsplan kan inddrages ved eksaminationen. Der gives 30 minutters forberedelsestid.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminationen er ca. 30 minutter pr. elev inkl. votering.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præsentation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) får kendskab til relevante forhold på arbejdsmarkedet og relevante og organisationsforhold i virksomheden,

2) får kendskab til arbejdspsykologiske mekanismer i virksomheden og servicebegrebet i forhold til kunder og samarbejdspartnere,

3) får kendskab til tekniske og administrative arbejdsgange og lønsystemer,

4) opnår indsigt i virksomhedens forhold, herunder omkostningslære og kan læse og beskrive indholdet i et perioderegnskab og et periodebudget og

5) opnår indsigt i og i begrænset omfang kan anvende metodestyring, produktionsstyring og logistiske opgaver.

Rammer for valg af indhold

- Arbejdsmarkedsforhold.

- Organisation.

- Teknisk administration.

- Arbejdspsykologi.

- Virksomhedsøkonomi.

- Styring af virksomheden.

Dokumentation

Eleven udarbejder et antal opgaver, der dækker fagets indhold, opgaverne stilles af skolen.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes skriftlig prøve. Prøven varer 4 timer.

Skolen udarbejder et antal opgaver, som tilsammen skal prøve eleven bredt i fagets mål.


Bilag 13

Kemi

Formål

Fagets formål er at give eleverne indsigt i kemiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi, samt give forudsætninger for at kunne arbejde med kemifaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse af kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

For niveau C gælder endvidere, at faget skal give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger, herunder vekselvirkningen mellem teori og praksis. Arbejdet med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse inden for teknik og naturvidenskab samt bidrage til elevens almendannelse.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med kemifagligt indhold,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det kemifaglige arbejde,

3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturvidenskabelig tankegang,

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr,

5) søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede informationskilder og

6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige kemifaglige emner, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det kemifaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Relevante miljømæssige aspekter inddrages i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for arbejdet med kemi.

Dokumentationen omfatter:

Løbende dokumentation af det kemifaglige arbejde.

Afsluttende dokumentation af 2 kemifaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve.

De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udvælge og anvende kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder,

2) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse,

3) forholde sig til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af kemikalier og udstyr,

5) søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder,

6) anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning og dokumentation og

7) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over:

Væsentlige kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

Væsentlige kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte øvrige væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Relevante miljømæssige aspekter inddrages i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i arbejdet med kemi.

Dokumentationen omfatter:

Løbende dokumentation af det kemifaglige arbejde.

Afsluttende dokumentation af 2 kemifaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve.

De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan udvælge og anvende mere komplekse kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger og fænomener,

2) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse og uddrage væsentlige konklusioner heraf,

3) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde,

4) kan forholde sig kritisk til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

5) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr,

6) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder,

7) kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation og

8) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over:

Væsentlige kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

Væsentlige kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Væsentlige kemifaglige emner med betydning for videreuddannelse.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i det kemifaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Relevante miljømæssige aspekter inddrages i undervisningen.

Der tilbydes eleven undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleven en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med kemi. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed.

Dokumentationen omfatter:

Løbende dokumentation af det kemifaglige arbejde.

Afsluttende dokumentation af 2 kemifaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve.

De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) benytte det kemiske fagsprog, herunder kemisk formelsprog,

2) beskrive stoffers opbygning og kemiske reaktioner,

3) udføre beregninger i forbindelse med det kemifaglige arbejde,

4) planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr,

5) arbejde med kemikalier på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil, herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter,

6) identificere og forholde sig til kemiske problemstillinger fra erhvervslivets produktion,

7) indhente og kritisk anvende kemisk information fra forskellige kilder,

8) udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation,

9) dokumentere det kemifaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter og præsentere undersøgelsesresultater såvel skriftligt som mundtligt og

10) formidle og perspektivere den opnåede kemiske viden.

Rammer for valg af indhold

Fagets mål opfyldes gennem arbejde med kernestof og med supplerende stof. Kernestoffet giver det faglige indhold, som er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for, at eleven kan nå målene.

Kernestoffet og det supplerende stof udgør hver ca. 50 % af den vejledende uddannelsestid.

Kernestof:

Stoffers opbygning, herunder grundstoffernes periodesystem samt udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning og tilstandsformer.

Kemiske reaktioner, herunder simple redoxreaktioner, syre-base-reaktioner og pH-begrebet.

Mængdeberegninger i forbindelse med molar masse, stofmængde, volumen og stofmængdekoncentration.

Eksperimentelt arbejde, herunder separation, titrering, vejeanalyser, kemikalier og sikkerhed.

Supplerende stof

Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet og inddrager almenfaglige og erhvervsfaglige områder. Stoffet udvælges således, at eleven får mulighed for at arbejde med emner, der relaterer sig til elevens uddannelsesområde.

Elevens selvstændige eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Relevante miljømæssige aspekter inddrages i undervisningen.

Dokumentation

Dokumentation af det kemifaglige arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med faget. Gennem dokumentationen skal eleven lære at dokumentere, redegøre for, diskutere og analysere eksperimentelle data samt opøve sin evne til at formidle kemifaglig information korrekt og præcist.

Dokumentationen omfatter:

Løbende dokumentation i form af journaler eller lignende over det kemifaglige arbejde samt rapporter udarbejdet på baggrund heraf.

Afsluttende dokumentation i form af dokumentation af 2 kemifaglige emner, som skal danne grundlag for eksamination. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve både bredt og dybt i stoffet.

Dokumentationen skal afspejle elevens studiekompetence i form af fordybelse i emnerne og faglig og metodisk korrekthed. Den afsluttende dokumentation, der udarbejdes individuelt, skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til afsluttende prøve.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den ene af de afsluttende dokumentationer. Der trækkes lod mellem dokumentationerne. Prøven inddrager eksperimentelt arbejde.

Der gives forberedelsestid i det omfang, det måtte være nødvendigt i forhold til elevens forberedelse af det eksperimentelle arbejde.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.


Bilag 14

Læring, kommunikation og samarbejde

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår en øget kompetence til at lære, samarbejde og kommunikere og derved får større udbytte af uddannelsens skole- og praktikundervisning.

Faget skal give eleverne øget mulighed for mere selvstændigt og effektivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere deres arbejde individuelt og i forskellige samarbejdssituationer.

Endvidere skal faget styrke elevernes motivation for livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer.

Vejledende uddannelsestid

Modul 1: 1,0 uge

Modul 2: 1,0 uge

Modul 3: 1,0 uge

Valg af flere moduler giver tilvækst i fagets bredde

Undervisningens mål

Modul 1:

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring,

2) anvende selvevalueringsværktøjer,

3) udvise medansvar for egen læreproces,

4) fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer og

5) forholde sig til sine arbejdsprocesser.

Modul 2:

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan dokumentere indsigt i læreprocesser og egne motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer,

2) kan anvende evaluering og selvevaluering som redskab i sin lære- og udviklingsproces,

3) kan udvise medansvar for tilrettelæggelsen af egne og andres læreprocesser,

4) kender til og kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer og

5) kan reflektere over og diskutere arbejdsprocesser.

Modul 3:

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan dokumentere indsigt i læreprocesser og bevidst anvende denne indsigt til at styrke egne og andres læreprocesser,

2) kan anvende evaluering og selvevaluering som redskab i individuelle og kollektive lære- og udviklingsprocesser,

3) kan udvise medansvar ved tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af egne og andres læreprocesser,

4) kan beherske forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer, og kan vurdere disse og

5) kritisk kan reflektere over og vurdere individuelle og kollektive arbejdsprocesser fra skole og praktik.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal foregå i en vekselvirkning mellem teori og praksis, således at teorien er med til at udvikle praksis. I uddannelsens skole- og praktikforløb indgår den enkelte elev i mange forskellige processer, hvor det at lære, samarbejde og kommunikere er nødvendigt. Faget skal bringes i sammenhæng med disse processer.

Fagets indhold består af tre temaer, som alle indgår i undervisningen uanset fagets varighed. Temaernes konkrete indhold udvælges i forhold til fagets vejledende uddannelsestid.

Tema 1. Læreprocessen

I temaet arbejdes der med læreprocesser, hvor der fokuseres på f.eks.

- individuelle og kollektive læreprocesser og arbejdsformer

- det enkelte menneskes egen særlige måde at lære på

- evaluering af individuelle og kollektive læreprocesser

- den enkeltes ansvar for sin egen læreproces.

Tema 2: Samarbejde

I temaet arbejdes der med samarbejdsrelationer, hvor der fokuseres på f.eks.

- elevernes sociale kompetencer, herunder fælles ansvarlighed og fælles mål for en gruppe

- gruppekompetencer i forhold til roller, personlighedstype og gruppesammensætning

- konflikttyper og konflikthåndtering i forhold til vanskelige samarbejdsrelationer.

Tema 3: Kommunikation

I temaet arbejdes der med kommunikationssammenhænge, hvor der fokuseres på

- anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsformer til forskellige situationer

- kommunikationsanalyse, hvor der arbejdes med afsender-/modtagerforhold, envejs- og tovejskommunikation

- forskellige former for sprogbrug, herunder kropssprog

- dialog og argumentation i samarbejdet.

Dokumentation

Der er ingen særlige dokumentationskrav i faget.

Afsluttende bedømmelse

Der evalueres løbende, og der lægges ved evalueringen vægt på elevens udviklingsproces.

Der gives en afsluttende bedømmelse i form af ”Bestået”/”Ikke bestået”.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.


Bilag 15

Matematik

Formål

Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng, at anvende matematikken i praksis og at kunne kommunikere herom. Hvor faget indgår som obligatorisk del af en erhvervsuddannelse, bidrager det til elevernes erhvervsfaglige kvalificering, således at de bliver i stand til at foretage beregninger indenfor det relevante erhvervsområde.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol og formalismekompetence),

2) genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse (tankegangs- og repræsentationskompetence),

3) foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper (modellerings- og problembehandlingskompetence),

4) dokumentere matematiske løsningsmetoder (kommunikationskompetence) og

5) anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence).

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer.

Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med tal- og symbolbehandling, et erhvervsfagligt emne samt mindst et af emnerne geometri, funktioner og statistik.

b. Tal- og symbolbehandling

Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk.

Procentregning.

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler.

Regning med elementære brøker inddrages i de faglige sammenhænge, de optræder i, og i det omfang, det skønnes nødvendigt for de øvrige områder.

c. Erhvervsfagligt emne

Det valgte emne skal omhandle erhvervsfaglige problemstillinger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større.

d. Geometri

Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant).

Pythagoras’ læresætning.

Sinus og cosinus i retvinklede trekanter.

e. Funktioner og grafer

Koordinatsystemet.

Forståelse og anvendelse af grafiske fremstillinger i almindelighed.

Ligefrem og omvendt proportionalitet med dertil hørende funktioner og grafisk beskrivelse.

Løsning af ligninger af første grad.

f. Statistik

Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser.

Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer.

Beregning af gennemsnit, median og kvartilsæt.

Dokumentation

Eleven udarbejder to temaopgaver med udgangspunkt i to af de praktiske problemstillinger, der er arbejdet med i undervisningen. Temaopgaven skal indeholde løsning af den praktiske problemstilling samt dokumentation derfor. De to temaopgaver skal tilsammen dække de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det erhvervsfaglige emne. Temaopgaven godkendes af læreren, når det vurderes, at den har kvalitet til at danne baggrund for den mundtlige eksamination.

Hvis skolen vælger at gennemføre skriftlig afsluttende prøve, erstattes den ene temaopgave af opgaver, der forbereder eleven på den skriftlige afsluttende prøve. I sådanne tilfælde, hvor eleven kun udarbejder én temaopgave, skal denne omhandle et erhvervsmæssigt anvendelsesområde. Elever, der gennemfører faget som valgfri undervisning, kan vælge andet anvendelsesområde.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Afsluttende prøve består af en mundtlig eller en skriftlig prøve. Skolen beslutter, om der afholdes mundtlig eller skriftlig prøve.

a. Mundtlig prøve

Ved mundtlig prøve fremsendes elevens temaopgaver samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, til censor forud for prøvens afholdelse.

Den afsluttende prøve tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Den afsluttende prøve og votering varer ca. 30 minutter.

Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af temaopgaven, den praktiske problemstilling, temaopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

b. Skriftlig prøve

Ved skriftlig prøve fremsendes opgavesættet samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, til censor forud for prøvens afholdelse.

Prøven varer to timer. Skolen udarbejder opgavesættet, der skal prøve bredt i de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det erhvervsfaglige emne.

Sættet indeholder opgaver, der viser matematikkens anvendelse inden for det relevante erhvervsfaglige område. Mindst halvdelen af sættet skal bestå af sådanne anvendelsesorienterede opgaver.

Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det samlede opgavesæt.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) arbejde med tal samt omforme og anvende enkle formel- og symboludtryk (symbol- og formalismekompetence),

2) forstå og anvende grundlæggende matematiske begreber, tankegang og metoder samt forklare betydningen af forskellige repræsentationer af matematiske problemstillinger, herunder repræsentationer i erhvervsfaglige sammenhæng (tankegangs- og repræsentationskompetence),

3) foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af såvel enkle som sammenhængende erhvervsmæssige og almene opgavetyper (modellerings- og problembehandlingskompetence),

4) forklare anvendte problemløsningsmetoder og gøre rede for den dertil anvendte matematik (kommunikationskompetence) og

5) anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence).

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med et erhvervsfagligt emne og mindst to af emnerne funktioner, geometri og statistik. Emnerne skal supplere indholdet på niveau F.

b. Erhvervsfagligt emne

Det valgte emne skal kunne finde anvendelse i forbindelse med erhvervsfaglige problemstillinger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større.

c. Funktioner

Funktionsbegrebet, herunder funktionsbegrebet som middel til at beskrive sammenhænge og forandringer.

Lineære funktioner og omvendt proportionalitet med tilhørende grafisk beskrivelse og løsning af ligninger, herunder løsning af to ligninger med to ubekendte.

d. Geometri

Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant).

Enkle rumlige figurer (cylinder og prisme).

Pythagoras’ læresætning.

Sinus og cosinus i retvinklede trekanter.

e. Statistik

Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser.

Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer.

Beregning af gennemsnit, median og kvartilsæt.

Hyppigheds- og frekvensfunktioner.

Dokumentation

Eleven udarbejder to temaopgaver. Mindst en af de to temaopgaver skal omhandle praktiske problemstillinger fra elevens uddannelsesområde. Elever, der gennemfører faget som valgfri undervisning, kan vælge andet anvendelsesområde.

Temaopgaven indeholder opstilling og løsning af de praktiske problemstillinger samt beskrivelse af den anvendte matematik. De to temaopgaver skal tilsammen dække to af de tre indholdsmæssige områder funktioner, geometri og statistik. Temaopgaven godkendes af læreren, når det vurderes, at den har kvalitet til at danne baggrund for den mundtlige eksamination.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Den afsluttende prøve er mundtlig. Elevens temaopgaver samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor forud for prøvens afholdelse.

Den afsluttende prøve tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Den afsluttende prøve og votering varer ca. 30 minutter.

Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af temaopgaven, den praktiske problemstilling, temaopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) selvstændigt kan arbejde med tal- symbol- og formeludtryk (symbol- og formalismekompetence),

2) kan forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, begreber, tankegang og metoder i forbindelse med selvstændig formulering og løsning af praktiske problemstillinger (tankegangs- og repræsentationskompetence),

3) kan arbejde med matematisk modellering, herunder opstilling og afgrænsning af anvendelsesorienterede matematiske problemstillinger af erhvervsmæssig eller almen art samt fortolkning af det fremkomne resultat (modellerings- og problembehandlingskompetence),

4) kan indkredse, undersøge og løse et matematisk problemkompleks (problembehandlingskompetence),

5) kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og dens anvendelse ved vekslende anvendelse af hverdagssproget og det matematiske symbolsprog (kommunikationskompetence) og

6) kan anvende relevante hjælpemidler herunder it (hjælpemiddelkompetence).

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis, og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med tal- og symbolbehandling, et projektforløb samt mindst et af emnerne geometri og funktioner og grafer:

b. Tal og symbolbehandling

Almindelige regneoperationer med tal og symboludtryk.

Brøkregning.

Procent, potens og rod.

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler.

c. Geometri

Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant).

Rumlige figurer.

Pythagoras’ læresætning.

Sinus, cosinus og tangens i retvinklede trekanter.

Sinus- og cosinusrelationerne.

d. Funktioner og grafer

Koordinatsystemet.

Funktionsbegrebet.

Ligefrem og omvendt proportionalitet med tilhørende grafisk beskrivelse og løsning af ligninger og uligheder, herunder løsning af to ligninger med to ubekendte.

Procentuel vækst.

Dokumentation

I forbindelse med et projektforløb udarbejder eleven en projektrapport, der omhandler en problemstilling med et alment eller erhvervsfagligt indhold. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet. Projektet tager udgangspunkt i et oplæg udarbejdet af læreren. Projektrapporten skal primært indeholde problemformulering, analyse og konklusion. Projektrapporten godkendes af læreren, når det vurderes, at den har omfang og kvalitet til at danne baggrund for en del af den mundtlige eksamination.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Afsluttende prøve er mundtlig og omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Prøvespørgsmål, elevens projektrapport samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor forud for prøvens afholdelse. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag samt notater udarbejdet under forberedelsen.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten.

Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen.

Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) selvstændigt kan arbejde med tal og ukendte symbol- og formeludtryk (symbol- og formalismekompetence),

2) kan forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og metoder i forbindelse med selvstændig formulering og løsning af praktiske problemstillinger samt vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af det samme matematiske stof (tankegangs- og repræsentationskompetence),

3) kan arbejde selvstændigt med matematisk modellering, herunder opstilling, afgrænsning, analyse samt løsning af anvendelsesorienterede matematiske problemstillinger af erhvervsfaglig, almen eller samfundsfaglig art samt foretage vurdering af resultatets validitet (modellerings- og problembehandlingskompetence),

4) selvstændigt kan formulere, analysere og løse et matematisk problemkompleks (problembehandlingskompetence),

5) kan gennemføre og forholde sig til eget og andres ræsonnement i forbindelse med udfoldelse af de øvrige kompetencer (ræsonnementskompetence),

6) kan foretage skriftlig dokumentation samt udtrykke sig mundtligt om forhold af matematisk karakter ved vekslende anvendelse af et præcist matematisk symbolsprog og hverdagssproget (kommunikationskompetence) og

7) kan anvende relevante hjælpemidler herunder it (hjælpemiddelkompetence).

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med emnet tal og talbehandling samt mindst tre af områderne funktioner, geometri, trigonometri, rentes- og annuitetsregning og statistik og sandsynlighedsregning.

b. Tal og talbehandling

Regneregler, herunder parenteser og regningsarternes hierarki.

Regning med potenser og rødder.

Brug af lommeregner og informationsteknologiske hjælpemidler.

c. Funktioner

Koordinatsystemet, herunder enkeltlogaritmisk koordinatsystem.

Lineære funktioner, andengradsfunktioner, eksponentielle vækstfunktioner og logaritmefunktionen med grundtallet 10 samt tilhørende grafiske afbildninger.

Løsning af ligninger og simple uligheder.

d. Geometri

Plangeometriske figurer (cirkel, firkant og trekant) samt punkt, linjer og vinkler.

Rumlige figurer, herunder rumfang og overfladeareal.

e. Trigonometri

Enhedscirkelen og radianbegrebet.

Sinus, cosinus og deres respektive grafer.

Trigonometriske grundligninger.

Trigonometriske formler for retvinklede trekanter samt sinus- og cosinusrelationerne.

f. Rentes- og annuitetsregning

Rentesregning, herunder frem- og tilbageskrivning af en kapital, beregning af rentefod, antal terminer og gennemsnitlig procent.

Annuitetsregning, herunder opsparings- og gældsannuitet, beregning af annuitetsydelse, rentefod og antal ydelser.

Amortisationsplan.

g. Statistik og sandsynlighedsregning

Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer.

Sandsynlighedsfelt og stokastisk eksperiment.

Diskret stokastisk variabel, sandsynlighedsfunktion, middelværdi, varians og standardafvigelse.

Binomialfordeling.

Normalfordeling, herunder normalfordelingspapir. Grafisk beskrivelse af observationssæt, herunder frekvensfunktioner og sumfunktioner.

Middeltal og fraktiler.

Dokumentation

Eleven arbejder ud fra et skriftligt oplæg med en problemformulering, der har et matematisk indhold af almen, erhvervsfaglig eller samfundsfaglig karakter. Eleven udarbejder en projektrapport om det valgte emne på grundlag af egne studier og undervisningen. Rapporteringen skal styrke elevens evne til at formulere et matematisk problem, analysere problemet, opstille løsningsmodeller, løse problemet samt dokumentere og vurdere løsningen. Rapporten er en del af grundlaget for den mundtlige prøve. Projektrapporten godkendes af læreren, når det vurderes, at den har omfang og kvalitet til at danne baggrund for en del af den mundtlige eksamination. Ved godkendelsen af rapporten skal der lægges vægt på det matematiske indhold og niveau, og at rapporten generelt bidrager til at opfylde fagets mål. Desuden indgår elevens evne til at formulere sig med vekslende brug af det matematikfaglige sprog og hverdagssproget.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Den afsluttende prøve er mundtlig og omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Prøvespørgsmål, elevens projektrapport samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor forud for prøvens afholdelse. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag samt notater udarbejdet under forberedelsen.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten.

Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen.

Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.


Bilag 16

Miljø

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes indsigt i miljømæssige problemstillinger. Faget skal give eleverne forudsætning for at forstå de miljømæssige begreber, der bliver brugt i erhvervet og i samfundet. Formålet er endvidere, at eleverne kan deltage i miljødebatten både i erhvervet og i det omgivende samfund samt have forståelse for erhvervets og husholdningens påvirkning af det indre og det ydre miljø.

Vejledende uddannelsestid

Modul 1: 1,0 uge

Modul 2: 1,0 uge

Modul 3: 1,0 uge

Valg af flere moduler giver tilvækst i fagets bredde

Undervisningens mål

Modul 1:

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan forstå den betydning, de miljømæssige tankegange, begreber og metoder har for erhverv og dagligdag,

2) har indsigt i samspillet mellem samfund og miljø,

3) kan redegøre for de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen,

4) kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra IT-baserede og

5) får indsigt i problemstillinger hvor produktionsprocesser, adfærd og produkters livscyklus har betydning for miljøet.

Modul 2:

Undervisningens mål er, at eleven

1) kender de komplicerede sammenhænge mellem råvarer, energiforbrug og miljø, der har betydning for ressourceudnyttelsen og

2) kan bidrage til bestræbelserne på at mindske produktionens og husholdningernes skadelige påvirkning af det ydre miljø.

Modul 3:

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) forstå og vurdere, hvordan produktionen kan ændre naturgrundlaget set i et historisk og økonomisk perspektiv og danner baggrund for den globale arbejdsdeling, der eksisterer i dag,

2) bruge gældende miljølovgivning i forhold til konkrete eksempler og

3) forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, produktion, livskvalitet m.m.

Rammer for valg af indhold

Generelt

I undervisningen tages der så vidt muligt udgangspunkt i erhvervsfaglige eller miljømæssige problemstillinger i forhold til en konkret produktions- eller servicevirksomhed for at analysere og vurdere produktionen i forhold til naturens stof- og energikredsløb, herunder ressourceudnyttelse i form af råvarevalg og energiforbrug og evt. forurening.

I modul 1 undervises i det daglige miljøarbejde, herunder sortering af affald, energibesparelse og ressourceoptimering, dog med vægt på skolens eller praktikstedets miljøarbejde. Der arbejdes med en forståelse af aktuelle miljøproblematikker.

I modul 2 arbejdes der yderligere med systematiske metoder i forbindelse med miljøstyringsarbejdet og opbygning af miljøstyringssystemer. Problematikken omkring miljømærkninger inddrages.

I modul 3 arbejdes der yderligere med indføring af brancherelateret miljøstyring. Derudover inddrages valgfrie temaer, fx. naturforståelse, miljørigtig markedsføringsprofil, interessentanalyser af samfundsmæssige miljøforhold, humanøkologi, naturæstetik, kløften mellem natur og kultur, miljø jobs og grønne jobs.

Dokumentation

Skolen fastsætter krav om dokumentation i skolens lokale undervisningsplan.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.


Bilag 17

Naturfag

Formål

Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse for naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

For niveau C gælder endvidere, at faget skal give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger. Arbejdet med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse samt bidrage til elevens almendannelse.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde,

3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang,

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

5) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder og

6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi, matematik og eventuelt biologi. De matematiske elementer indgår som en integreret del af undervisningen i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Det konkrete indhold fastsættes på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige naturfaglige emner, der indgår i det uddannelsesområde, som eleven har valgt.

Ved fastsættelsen skal der sikres bredde i indholdet, så undervisningen omfatter alle fagets elementer.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med naturfag.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig, og der afsættes. ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering. Eleven inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Som prøvegrundlag vælges der mellem:

1) Prøven tager sit udgangspunkt i elevudarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger dokumentationen. De valgte emner skal afspejle fagets bredde. Dokumentationen skal være godkendt af læreren for, at eleven kan indstilles til prøve. Den elevudarbejdede dokumentation indgår i bedømmelsesgrundlaget.

2) Prøven tager sit udgangspunkt i et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse. Eleven udarbejder en detaljeret disposition som oplæg til eksaminationen.

Prøvegrundlaget fastsættes af skolen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udvælge og anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare centrale problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder,

2) anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde,

3) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse,

4) forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

5) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

6) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder,

7) anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation og

8) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi, matematik og eventuelt biologi. De matematiske elementer indgår som en integreret del af undervisningen i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Det konkrete indhold fastsættes blandt andet på baggrund af overvejelser over:

- hvilke væsentlige naturfaglige emner, der indgår i det uddannelsesområde, som eleven har valgt og

- hvilke enkle naturfaglige problemstillinger, der inden for det valgte uddannelsesområde påvirker erhverv, mennesker og samfund.

Ved fastsættelsen skal der sikres bredde i indholdet, så undervisningen omfatter alle fagets elementer.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med naturfag.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig, og der afsættes. ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering. Eleven inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven

Som prøvegrundlag vælges der mellem:

1) Prøven tager sit udgangspunkt i elevudarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger dokumentationen. De valgte emner skal afspejle fagets bredde. Dokumentationen skal være godkendt af læreren for, at eleven kan indstilles til prøve. Den elevudarbejdede dokumentation indgår i bedømmelsesgrundlaget.

2) Prøven tager sit udgangspunkt i et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse. Eleven udarbejder en detaljeret disposition som oplæg til eksaminationen.

Prøvegrundlaget fastsættes af skolen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan udvælge og anvende mere komplekse begreber og modeller til at forklare naturfaglige problemstillinger og fænomener,

2) med sikkerhed kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde,

3) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf,

4) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde,

5) kan forholde sig kritisk til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

6) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

7) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder,

8) kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation og

9) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi, matematik og eventuelt biologi. De matematiske elementer indgår som en integreret del af undervisningen i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Det konkrete indhold fastsættes på baggrund af overvejelser over:

- hvilke væsentlige naturfaglige emner, der indgår i det uddannelsesområde, som eleven har valgt og

- hvilke mere komplekse naturfaglige problemstillinger, der. inden for det valgte uddannelsesområde, påvirker erhverv, mennesket og samfund.

Ved fastsættelsen skal der sikres bredde i indholdet, så undervisningen omfatter alle fagets elementer.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleven undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleven en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med naturfag.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig, og der afsættes. ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering. Eleven inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven

Som prøvegrundlag vælges der mellem:

1) Prøven tager sit udgangspunkt i elevudarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger dokumentationen. De valgte emner skal afspejle fagets bredde. Dokumentationen skal være godkendt af læreren for, at eleven kan indstilles til prøve. Den elevudarbejdede dokumentation indgår i bedømmelsesgrundlaget.

2) Prøven tager sit udgangspunkt i et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse. Eleven udarbejder en detaljeret disposition som oplæg til eksaminationen.

Prøvegrundlaget fastsættes af skolen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende naturfaglige modeller og på udvalgte områder selv opstille og vurdere sådanne modeller,

2) anvende matematik som et redskab til at danne modeller, der kan beskrive naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger,

3) forstå samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig og undersøgende adfærd i forbindelse hermed,

4) planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr,

5) omgås kemikalier og udstyr på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil, herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter,

6) forholde sig kritisk til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder identificere de naturvidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation,

7) udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation,

8) dokumentere det naturfaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter og

9) formidle og perspektivere den opnåede naturfaglige viden.

Rammer for valg af indhold

Fagets mål opfyldes gennem arbejde med kernestof og med supplerende stof. Kernestoffet giver det faglige indhold, som er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for, at eleven kan nå målene.

Kernestoffet og det supplerende stof udgør hver ca. 50 % af den vejledende uddannelsestid.

Kernestoffet

Stoffers opbygning, herunder udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning og tilstandsformer.

Kemiske reaktioner, herunder syre-base-reaktioner og pH-begrebet.

Energi, herunder beskrivelse af energi og energiomsætning samt eksempler på energiformer.

Bølger, herunder grundlæggende egenskaber som bølgelængde og frekvens.

Statistik, herunder anvendelse af grafiske metoder.

Funktioner og vækstmodeller, herunder funktionssammenhænge mellem to variable, lineær og eksponentiel vækst.

Supplerende stof

Det supplerende stof uddyber, perspektiverer og supplerer kernestoffet, eventuelt gennem inddragelse af øvrige stofområder. Stoffet udvælges således, at eleven får mulighed for at arbejde med emner, der relaterer sig til elevens uddannelsesområde.

Elevens selvstændige eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Dokumentation for det naturfaglige arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med faget. Gennem dokumentationen skal eleven lære at dokumentere, redegøre for, diskutere og analysere eksperimentelle data, samt opøve sin evne til at formidle naturfaglig information korrekt og præcist.

Dokumentationen omfatter løbende dokumentation af det naturfaglige arbejde, herunder rapporter udarbejdet på baggrund heraf.

Dokumentationen skal afspejle elevens studiekompetence i form af fordybelse i emnerne og faglig og metodisk korrekthed.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig, og der afsættes. ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering. Eleven inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven

Som prøvegrundlag vælges der mellem:

1) Prøven tager sit udgangspunkt i elevudarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger dokumentationen. De valgte emner skal afspejle fagets bredde. Dokumentationen skal være godkendt af læreren for, at eleven kan indstilles til prøve. Den elevudarbejdede dokumentation indgår i bedømmelsesgrundlaget.

2) Prøven tager sit udgangspunkt i et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse. Eleven udarbejder en detaljeret disposition som oplæg til eksaminationen.

Prøvegrundlaget fastsættes af skolen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.


Bilag 18

Psykologi

Formål

Formålet med faget er, at eleven opnår kendskab til udvalgte områder af psykologien, så eleven kan identificere, forstå og forholde sig til psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse og profession.

Formålet med faget er endvidere, at eleven gennem arbejde med praktiske cases og eksempler opnår psykologiske og kommunikative kompetencer til at beskrive, analysere, løse og reflektere over psykologiske problemstillinger, der vedrører individ og samarbejde i relation til elevens uddannelse og profession.

Vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1 uge

Niveau E: 1 uge

Niveau D: 1 uge

Niveau C: 1 uge

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i,

2) beskrive elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession,

3) indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans,

4) under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler, og

5) indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter følgende temaer, der vægtes efter relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession:

a. Udviklingspsykologi

-menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur.

b. Socialpsykologi

-gruppepsykologiske processer og social indflydelse

-sprog, krop og kommunikation.

Undervisningen skal inddrage psykologiske problemstillinger eller synsvinkler, der vedrører elevernes erfaringsverden, herunder emner med relevans for den uddannelse, de har valgt. Der skal i faget arbejdes med cases eller problemstillinger hentet fra elevernes dagligdag, uddannelse eller jobsituation.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) redegøre for basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i,

2) beskrive og perspektivere elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession,

3) redegøre for kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans,

4) analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler, og

5) beskrive og redegøre for kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter følgende temaer, der vægtes efter relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession:

a. Udviklingspsykologi

-menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur.

b. Socialpsykologi

-gruppepsykologiske processer og social indflydelse

-sprog, krop og kommunikation.

Undervisningen skal inddrage psykologiske problemstillinger eller synsvinkler, der vedrører elevernes erfaringsverden, herunder emner med relevans for den uddannelse, de har valgt. Der skal i faget arbejdes med cases eller problemstillinger hentet fra elevernes dagligdag, uddannelse eller jobsituation.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) demonstrere kendskab til psykologiens stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske,

2) redegøre for og udvælge centrale psykologiske teorier til løsning af problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession,

3) anvende relevant psykologisk viden til analyse og løsning af konkrete problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession,

4) redegøre for kulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd og

5) formidle psykologisk viden på en klar og præcis måde.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter følgende temaer, der vægtes efter relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession.

a. Socialpsykologi

-gruppepsykologiske processer og social indflydelse

-familie og opdragelse

-socialisering og kulturpåvirkning.

b. Udviklingspsykologi

-menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur

-omsorg, sårbarhed og resiliens.

c. Personlighedspsykologi, kognition og læring

-selv, identitet og personlighed

-kognitive processer, læring og intelligens

-individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder stress og coping.

Undervisningen skal inddrage psykologiske problemstillinger eller synsvinkler, der vedrører elevernes erfaringsverden, herunder emner med relevans for den uddannelse, de har valgt. Der skal i faget arbejdes med cases eller problemstillinger hentet fra elevernes dagligdag, uddannelse eller jobsituation.

Dokumentation

Eleven dokumenterer sit arbejde i faget gennem bearbejdning af en praksisnær case med relevans for elevens uddannelse og profession.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes en mundtlig prøve.

Prøven tager udgangspunkt i elevens dokumentation i faget. Eleven fremlægger casen for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af casen må maksimalt fylde 1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog om casen, samt afprøvning af elevens viden om psykologiske spørgsmål.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) demonstrere et bredt kendskab til psykologiens stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske,

2) redegøre for og udvælge centrale psykologiske teorier og undersøgelser til løsning af problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession,

3) anvende relevant psykologisk viden til metodisk analyse og løsning af konkrete problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession,

4) inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger,

5) redegøre for og analysere kulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd, og

6) formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en metodisk, klar og præcis måde.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter følgende temaer, der vægtes efter relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession.

a. Socialpsykologi

-gruppepsykologiske processer og social indflydelse

-familie og opdragelse

-socialisering og kulturpåvirkning.

b. Udviklingspsykologi

-menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur

-omsorg, sårbarhed og resiliens.

c. Personlighedspsykologi, kognition og læring

-selv, identitet og personlighed

-kognitive processer, læring og intelligens

-individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder stress og coping.

Undervisningen skal inddrage psykologiske problemstillinger eller synsvinkler, der vedrører elevernes erfaringsverden, herunder emner med relevans for den uddannelse, de har valgt. Der skal i faget arbejdes med cases eller problemstillinger hentet fra elevernes dagligdag, uddannelse eller jobsituation.

Dokumentation

Eleven dokumenterer sit arbejde i faget gennem bearbejdning af en praksisnær case med relevans for elevens uddannelse og profession.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes en mundtlig prøve

Prøven tager udgangspunkt i elevens dokumentation i faget. Eleven fremlægger casen for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af casen må maksimalt fylde 1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog om casen, samt afprøvning af elevens viden om psykologiske spørgsmål.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.


Bilag 19

Salg og service

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i markedsføringsmæssige sammenhænge således, at eleverne kan varetage arbejdsopgaver inden for salg, handel og markedsføring. Faget bidrager til elevernes erhvervsfaglige uddannelse med de markedsføringsmæssige kompetencer, der indgår deri.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,0 uge

Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 1,0 uge

Niveau C: 1,0 uge

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge samt i sammenhæng med andre fag i uddannelsen,

2) kan kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig form,

3) kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og hjælpemidler,

4) kan anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer,

5) kan redegøre for forbrugerforhold,

6) kan redegøre for personligt salg og kundebetjening og

7) opnår grundlæggende kendskab til bestemmelserne i købeloven, der tager sigte på at beskytte forbrugeren i forbrugerkøb.

Rammer for valg af indhold.

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Afsluttende bedømmelse.

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau E

Faget skal udbygge målene for niveau F.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig og skriftlig form,

2) redegøre for virksomhedens nær- og fjernmiljø,

3) redegøre for udviklingen i salgs- og servicesektoren,

4) redegøre for virksomhedens idégrundlag, idé, mål og har kendskab til virksomhedens politikker,

5) redegøre for segmentering af markedet og valg af målgrupper og

6) redegøre for konkurrenceforhold.

Rammer for valg af indhold.

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Afsluttende bedømmelse.

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau D

Faget skal udbygge målene fra niveau E.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan redegøre for en markedsanalyse, hvor både primære og sekundære data anvendes,

2) kan redegøre for markedsføring af både fysiske produkter og serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og tilrettelægge virksomhedens parameterindsats mod denne målgruppe,

3) opnår grundlæggende kendskab til elektronisk handel,

4) kan redegøre for bestemmelser i markedsføringsloven, dørsalgsloven, aftaleloven og købelovens afsnit om e-handel og

5) opnår grundlæggende kendskab til svind og tab.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Dokumentation

Som led i undervisningen arbejder eleven med et analyserende projekt eller lignende, hvor de gennemgåede modeller anvendes på en konkret problemstilling. Projektet dokumenteres med en skriftlig rapport, en synopsis, et rollespil eller lignende. Uanset valg af projektform skal der altid foreligge en skriftlig afrapportering på minimum 2 A4 sider, der tilpasses projektformen. I projektet skal eleven arbejde selvstændigt med markedsføringsmæssige problemstillinger.

Elever, der går til afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang, skal ikke udarbejde denne dokumentation.

Afsluttende bedømmelse.

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven omfatter en mundtlig eksamination af en elev med udgangspunkt i elevens dokumentation. Der gives ingen forberedelsestid til prøven.

Elevens præstation bedømmes med en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af elevens dokumentation og den mundtlige præstation.

Eksaminationen varer ca. 30 minutter inkl. votering.

Afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter inkl. votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau C

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår grundlæggende kendskab til producentmarkedet,

2) opnår indsigt i begrebet branding,

3) kan anvende markedsanalyse i praktiske og teoretiske sammenhænge,

4) kan anvende viden om målgrupper og segmentering og

5) kan anvende markedsføring i brancherelevante sammenhænge.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Dokumentation

Som led i undervisningen arbejder eleven med et analyserende projekt eller lignende, hvor de gennemgåede modeller anvendes på en konkret problemstilling. Projektet dokumenteres med en skriftlig rapport, en synopsis, et rollespil eller lignende. Uanset valg af projektform skal der altid foreligge en skriftlig afrapportering på minimum 2 A4 sider, der tilpasses projektformen. I projektet skal eleven arbejde selvstændigt med markedsføringsmæssige problemstillinger.

Elever, der går til afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang, skal ikke udarbejde denne dokumentation.

Afsluttende bedømmelse

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Prøven omfatter en mundtlig eksamination af eleven under medvirken af en censor med udgangspunkt i elevens dokumentation. Der gives ingen forberedelsestid til prøven. Elevens præstation bedømmes med en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af dokumentationen og den mundtlige præstation.

Eksaminationen varer ca. 30 minutter inkl. votering.

Afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter inkl. votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.


Bilag 20

Samfundsfag

Formål

Formålet med faget er, at eleven udbygger sine kompetencer til at deltage som aktiv, ansvarlig og handlekraftig samfundsborger i et demokratisk samfund i en globaliseret og foranderlig omverden.

Gennem arbejde med væsentlige aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæssige problemstillinger og gennem aktiv stillingtagen til og refleksion over disse, styrker elevens sin indsigt i samfundets opbygning, samfundsøkonomien, styrende beslutningsprocesser samt sit kendskab til internationale organisationer.

Gennem arbejde med faget styrkes elevens samfundsmæssige og kulturelle kompetencer samt demokratiske dannelse, og eleven videreudvikler sine evner til at forstå, kommunikere om og deltage i samfundets beslutningsprocesser.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,5 uger

Niveau E: 1,5 uger

Niveau D: 1,5 uger

Niveau C: 1,5 uger

Niveau F

Undervisningens mål:

Undervisningens mål er, at eleven

1) begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter,

2) kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling,

3) kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter,

4) kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system,

5) kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde, og

6) kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

Rammer for valg af indhold

I samfundsfagsundervisningen på dette niveau er det overordnede mål ud fra elevens forståelsesverden og uddannelsesvalg at perspektivere over sociale og politiske beslutninger, der påvirker den aktuelle samfundsudvikling, herunder den teknologiske udvikling og de miljømæssige aspekter. Undervisningen skal metodisk træne eleverne i at bearbejde, formidle og diskutere samfundsmæssige problemstillinger.

Politik:

- demokratibegrebet.

- tredelingen af magten og grundloven.

- statsmagtens struktur og rolle, beslutningsprocesserne i det politiske system.

- rollefordelingen mellem stat, region og kommune.

- mediernes politiske funktion.

Sociologi:

- Grundlæggende sociologiske forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelsesområde.

Arbejdsmarkedsforhold:

- organisationer på arbejdsmarkedet, herunder hovedorganisationer, strukturen i fagforbund og arbejdsgiverforeninger.

- overenskomstsystemet og de grundlæggende interessekonflikter imellem arbejdsmarkedets parter, samt om det fagretlige system.

Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal inddrage elementer fra mindst et af hovedområderne i faget.

Afsluttende bedømmelse.

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau E

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven

1) udvikler sin evne til at anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter,

2) kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling,

3) kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU- samarbejdet, den internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere,

4) kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv, og

5) kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier samt bearbejde og formidle denne information på et grundlæggende niveau.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal indeholde elementer, der med udgangspunkt i elevernes forståelsesverden og uddannelsesvalg kan relateres til både nationale og internationale problemstillinger. Derudover skal undervisningen belyse organisationer og bevægelsers muligheder for og interesse i at påvirke den politiske beslutningsproces. Undervisningen skal metodisk træne eleverne i at bearbejde, formidle og diskutere grundlæggende samfundsmæssige problemstillinger.

Politik:

- grundlæggende politiske interesser og interessemodsætninger i dansk og internationalt perspektiv. - internationaliseringens betydning for dansk politik og økonomi.

Økonomi:

- grundlæggende udbud og efterspørgsel.

- naturressourcer, produktionsfaktorer, teknologi.

- simple økonomiske kredsløbsmodeller.

- Danmarks BNP og betalingsbalance.

- internationale samhandelsforhold og markeder.

Arbejdsmarkedsforhold:

- danske arbejdsmarkeds konkurrence på det internationale marked.

- arbejdskraftens fri bevægelighed og outsourcing.

Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal inddrage elementer fra mindst to af hovedområderne i faget.

Afsluttende bedømmelse.

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau D

Undervisningens mål:

Undervisningens mål er, at eleven

1) udvikler sin evne til at anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter,

2) kan gøre rede for og diskutere samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og den offentlige og private sektors økonomi,

3) kan forklare grundlæggende forhold i det danske folkestyre ud fra konkrete eksempler,

4) kan anvende grundlæggende sociologisk viden med relevans for eget uddannelsesområde til at forklare og diskutere sociale og kulturelle mønstre og udviklingen i disse, og

5) kan indsamle informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier samt bearbejde og formidle denne information.

Rammer for valg af indhold

Samfundsfagsundervisningen på dette niveau har det overordnede mål at give eleverne en systematisk, overvejende teoretisk tilgang til stofområdet. Eleven skal udvikle kompetencer til at indsamle og bearbejde informationer, som kan anvendes til belysning af samfundsforhold. Eleverne skal udvikle en selvstændighed, der fremmer evnen til at formulere løsninger på samfundsmæssige problemstillinger.

Politik:

- de enkelte politiske partiers standpunkter samt ideologiske udgangspunkter.

- vælgernes og interesseorganisationernes indflydelse på den førte politik.

Økonomi:

- målkonflikter, prismekanismer, konkurrenceevne samt balanceproblematikker.

Sociologi

- sociale og kulturelle forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelse.

- arbejdssociologi og teknologisk udvikling.

Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal kunne inddrage elementer fra tre af hovedområderne i faget.

Afsluttende bedømmelse

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

Der afholdes en mundtlig prøve.

Prøven omfatter en gennemgang af elevens dokumentation og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation.

Eleven har 30 minutters forberedelsestid. Notater fra forberedelsestiden samt den af eleven udarbejdede dokumentation må anvendes under prøven.

Eksamination varer ca. 30 minutter inkl. votering og omfatter følgende:

1) Et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et antal spørgsmål med udgangspunkt i materiale, som har været anvendt i undervisningen. Spørgsmålene kan vedlægges en for eleven ukendt tekst, tabel eller lignende.

2) Samtale om elevens dokumentation.

Afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter inkl. votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau C

Undervisningens mål:

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter,

2) anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer,

3) anvende grundlæggende sociologisk viden til at forklare og diskutere sociale og kulturelle mønstre og udviklingen i disse,

4) anvende viden om grundlæggende økonomiske sammenhænge til at forklare og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund, og

5) fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal indeholde elementer, der bibringer eleven forståelse for sammenhængen mellem den generelle teori og de faktiske samfundsforhold.

Politik:

- aktuelle samfundsmæssige problemstillinger belyst ud fra centrale politiske ideologier

- politiske institutioner og beslutningsprocesser

Økonomi:

- det økonomiske kredsløb

- den politiske styring af økonomien

- Danmarks placering i den internationale økonomi

Sociologi

- sociale og kulturelle forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelse

- arbejdssociologi og teknologisk udvikling

Dokumentation

Eleven udarbejder et projekt til dokumentation af arbejdet med faget. Eleven afgrænser sit emne og formulerer en problemstilling i samarbejde med læreren.

Afsluttende bedømmelse

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

(Om prøvebestemmelser for grundforløbet i den merkantile fællesindgang – se nedenfor).

(Om prøvebestemmelser for uddannelsen til pædagogisk assistent – se nedenfor).

Der afholdes en mundtlig prøve.

Prøven omfatter en gennemgang af den elevens dokumentation, samt en opgave med materiale, som eleven får ved lodtrækning. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation.

Eleven har 30 minutters forberedelsestid. Notater fra forberedelsestiden samt den af eleven udarbejdede dokumentation må anvendes under prøven.

Eksaminationen varer ca. 30 minutter inkl. votering og omfatter følgende:

1) En opgave. Eksaminator udarbejder et antal opgaver med materiale, som ikke har været anvendt i undervisningen, men som ligger inden for undervisningens områder.

2) Samtale om elevens dokumentation.

Afsluttende prøve på grundforløbet i den merkantile fællesindgang:

Prøven i den merkantile fællesindgang tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet.

For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets ”Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser”.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.

Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter inkl. votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Afsluttende prøve i uddannelsen til pædagogisk assistent:

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven tager udgangspunkt i elevens projekt. Eleven fremlægger projektet for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af projektet må maksimalt fylde 1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog omkring projektet, samt afprøvning af elevens viden om samfundsfaglige spørgsmål.

Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.


Bilag 21

Sundhed

Formål

Formålet med faget er, at eleven gennem praktisk og teoretisk arbejde med problemstillinger vedrørende sundhed i erhvervsmæssige, samfundsmæssige og personlige sammenhænge opnår helhedsforståelse af sundhedsbegrebet og dermed kompetencer til at kunne medvirke konstruktivt til sundhedsfremme, såvel i virksomheden som i almene sammenhænge.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) handle bevidst i forhold til fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden,

2) forholde sig til sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling og

3) forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal omfatte praktisk og teoretisk arbejde ud fra grundlæggende elementer og principper inden for valgte emner. Der lægges vægt på emner med relevans for elevernes uddannelse og branche.

Til belysning af fagets områder indgår følgende perspektiver:

- Det personlige perspektiv – sundhed set fra elevens egen synsvinkel

- Det erhvervsrettede perspektiv – sundhed set i relation til elevens uddannelsesområde

- Det samfundsmæssige perspektiv – sundhed i relation til den generelle samfundsmæssige udvikling.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Skolen fastsætter de nærmere rammer herfor i den lokale undervisningsplan.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens præstation i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.


Bilag 22

Teknologi

Formål

Faget beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter, materielle som immaterielle, og forudsætningerne herfor.

Faget omfatter samspillet mellem teknik, viden og produkt og kombinerer teknisk og naturvidenskabelig viden med praktisk arbejde.

Formålet er, at eleverne får indsigt i, hvordan man løser virkelighedsnære problemstillinger i et samspil mellem teknologi og naturvidenskab. Faget skal give eleverne mulighed for at forholde sig reflekterende overfor de anvendte teknologiers konsekvenser for individ, virksomhed og/eller samfund.

Faget bygger på kreative og innovative processer, og eleverne skal arbejde praktisk med faglige problemstillinger og herigennem få indsigt i fremstillingsprocesser og naturvidenskabelige sammenhænge.

Eleverne skal anvende arbejdsmetoder, der gør dem i stand til at arbejde med problemorienteret projektarbejde.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende enkel naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling,

2) formulere et problem og finde flere løsningsmuligheder,

3) anvende relevante bearbejdnings- og fremstillingsprocesser,

4) inddrage miljømæssige aspekter i forbindelse med produktionen og

5) vælge materiale under hensyntagen til produktion, funktion og pris.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal arbejde med ide- og produktudvikling med udgangspunkt i egne oplevelser og erfaringer indenfor uddannelsesområdet eller i de nære omgivelser.

Dokumentation

Eleven skal løbende kunne dokumentere sit arbejde med produktudvikling og produktion.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau E

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling,

2) formulere et problem og finde flere løsningsmuligheder med vægt på formulering af produktkrav,

3) beskrive og anvende relevante bearbejdnings- og fremstillingsprocesser,

4) inddrage miljømæssige aspekter i forbindelse med produktion og anvendelse af produktet og

5) vælge materiale under hensyntagen til design, produktion, funktion og pris.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal arbejde med ide- og produktudvikling med udgangspunkt i problemstillinger fra uddannelsesområdet/branchen.

Undervisningen indeholder både teoretiske og praktiske elementer.

Dokumentation

Eleven skal løbende kunne dokumentere sit arbejde med produktudvikling og produktion i en portfolio.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.

Niveau D

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende og begrunde anvendelse af naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling,

2) formulere et problem og gennemføre produktudvikling med fokus på systematisk idéudvikling,

3) vælge, begrunde og anvende relevante bearbejdnings- og fremstillingsprocesser,

4) inddrage miljømæssige problemstillinger i forbindelse med anvendte materialer, produktion og anvendelse af produktet,

5) vælge materiale under hensyntagen til målgruppe, design, produktion, funktion og pris og

6) arbejde selvstændigt og sammen med andre i projektorganiserede forløb.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal foretage og dokumentere idé- og produktudvikling med udgangspunkt i problemstillinger fra uddannelsesområdet/branchen.

Undervisningen indeholder både teoretiske og praktiske elementer.

Undervisningen skal omfatte bl.a. naturvidenskabelige emner, idéudviklingsmetoder, forskellige fremstillingsprocesser, materialers egenskaber, miljøeffekter og præsentationsteknik.

Dokumentation

Eleven udarbejder en rapport over projektarbejdet.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den udarbejdede rapport. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Bedømmelsesgrundlag

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation, den fremlagte rapport og det fremstillede produkt eller procesforløb.

Niveau C

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) demonstrere forståelse for anvendelse af naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling,

2) formulere et problem og gennemføre produktudvikling med fokus på systematisk idéudvikling herunder særligt på vurdering af tilvalg og fravalg,

3) vælge, begrunde og anvende relevante bearbejdnings- og fremstillingsprocesser og relatere til branchens produktionsformer,

4) inddrage miljømæssige problemstillinger i forbindelse med anvendte materialer, produktion og anvendelse af produktet samt redegøre for miljøeffekter,

5) vælge materiale under hensyntagen til aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, målgruppe, design, produktion, funktion og pris og

6) arbejde selvstændigt og sammen med andre i projektorganiserede forløb.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal selvstændigt foretage og dokumentere idé- og produktudvikling med udgangspunkt i problemstillinger fra uddannelsesområdet/branchen. Indholdet består af kernestof og supplerende stof.

Kernestoffet

Naturvidenskabelig viden indgår f. eks. ved fastlæggelse af materialevalg, beregninger, opstilling af forsøgsserier og dimensionering.

Idéudvikling, herunder brainstorm, mindmap og associationsteknik.

Systematisk produktudvikling med faserne forundersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning og vurdering.

Miljøeffekters årsager og virkninger.

Kvalitativ miljøvurdering af produktet.

Udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning, og egnethed i forskellige sammenhænge.

Projektarbejdsform, herunder begrundelse for problemstilling.

Projektplanlægning i form af aktivitets-/tidsplan.

Opbygning af rapport.

Visuelle værktøjer.

Mundtlig præsentation.

Supplerende stof

Eleven skal arbejde både med kernestof og supplerende stof. Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet. Det supplerende stof og kernestoffet skal tilsammen indfri de faglige mål.

Dokumentation

Eleven udarbejder en rapport over projektarbejdet.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Afsluttende prøve

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den udarbejdede rapport. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Bedømmelsesgrundlag

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation, den fremlagte rapport og det fremstillede produkt eller procesforløb.


Bilag 23

Erhvervsrettet andetsprogsdansk

Formål

Formålet med faget er at styrke elevens kommunikative, sproglige og kulturelle kompetencer, så eleven kan læse, skrive, tale og lytte til og forstå dansk i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund.

Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse og varetage arbejdsopgaver, hvori dansk indgår, og for at kunne fungere som aktør i erhvervslivet og som borger i samfundet. Faget styrker dermed elevens mobilitet i forhold til det danske arbejdsmarked.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2.0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende sproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

2) anvende et enkelt sprog i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

3) anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) forstå talt sprog i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

6) læse og forstå enkle tekster i relation til elevens uddannelse,

7) skrive enkle informationer fra uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

8) tale i et enkelt sprog om uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

9) anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

10) anvende viden om egen og andres kultur i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund og

11) anvende it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Sprogbrug

Undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk tager udgangspunkt i brugen af dansk til faglige og fagsproglige formål i såvel formelle som uformelle sammenhænge inden for uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund.

Indhold

I undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk arbejdes med følgende indholdsområder:

fagene og den faglige uddannelse

virksomheder og brancher

kultur og samfund

Undervisningen tager udgangspunkt i tekster og emner, der understøtter elevens opfyldelse af målene for den faglige uddannelse, som eleven er i gang med.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit danskfaglige arbejde i faget.

Casearbejde

En eller flere virksomheder, brancher eller lignende danner udgangspunkt for elevens arbejde med caseopgaver.

Afsluttende bedømmelse

Skolen kan vælge at afslutte faget med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

Skolen kan vælge at afslutte faget med afsluttende prøve. Følgende prøveform anbefales:

Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case,

Skolen yder ikke faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende sproget hensigtsmæssigt samt med en rimelig grad af korrekthed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

2) anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) forstå enkle og mere sammenhængende samtaler,

6) læse og forstå enkle og mere sammenhængende tekster i relation til elevens uddannelse,

7) skrive med en rimelig grad af korrekthed samt i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

8) tale i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

9) anvende sproglig opmærksomhed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

10) anvende viden om egen og andres kultur i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund og

11) anvende it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Sprogbrug

Undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk tager udgangspunkt i brugen af dansk til faglige og fagsproglige formål i såvel formelle som uformelle sammenhænge inden for uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund.

Indhold

I undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk arbejdes med følgende indholdsområder:

fagene og den faglige uddannelse

virksomheder og brancher

kultur og samfund

Undervisningen tager udgangspunkt i tekster og emner, der understøtter elevens opfyldelse af målene for den faglige uddannelse, som eleven er i gang med.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit danskfaglige arbejde i faget.

Casearbejde

En eller flere virksomheder, brancher eller lignende danner udgangspunkt for elevens arbejde med caseopgaver.

Afsluttende bedømmelse

Skolen kan vælge at afslutte faget med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

Skolen kan vælge at afslutte faget med afsluttende prøve. Følgende prøveform anbefales:

Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case,

Skolen yder ikke faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende sproget hensigtsmæssigt samt med en vis grad af korrekthed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

2) anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) forstå sammenhængende og sprogligt varierede samtaler,

6) læse og forstå sammenhængende og sprogligt varierede tekster i relation til elevens uddannelse,

7) skrive med en vis grad af korrekthed samt i et rimeligt varieret og sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

8) i et rimeligt korrekt, varieret og sammenhængende sprog redegøre for, kommentere og diskutere tekster og emner, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

9) anvende sproglig opmærksomhed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

10) anvende viden om egen og andres kultur i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund og

11) anvende it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Sprogbrug

Undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk tager udgangspunkt i brugen af dansk til faglige og fagsproglige formål i såvel formelle som uformelle sammenhænge inden for uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund.

Indhold

I undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk arbejdes med følgende indholdsområder:

fagene og den faglige uddannelse

virksomheder og brancher

kultur og samfund

Undervisningen tager udgangspunkt i tekster og emner, der understøtter elevens opfyldelse af målene for den faglige uddannelse, som eleven er i gang med.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit danskfaglige arbejde i faget.

Casearbejde

En eller flere virksomheder, brancher eller lignende danner udgangspunkt for elevens arbejde med caseopgaver.

Afsluttende bedømmelse

Skolen kan vælge at afslutte faget med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Afsluttende prøve

Skolen kan vælge at afslutte faget med afsluttende prøve. I så fald anbefales følgende prøveform:

Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende.

Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer.

Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case,

Skolen yder ikke faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning.

Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen.

Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.


Bilag 24

Praktikpladssøgning

Formål

Formålet med faget er, at eleven opnår øget kompetence og flere muligheder for selvstændigt og effektivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere sin egen indsats i forhold til praktikpladssøgningen. Faget skal styrke elevens motivation for at skaffe sig en praktikplads. Samtidig opnås jobsøgningskompetencer.

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udvise ansvar for egen praktikpladssøgning,

2) udarbejde en målrettet plan for praktikpladssøgning,

3) anvende forskellige metoder og redskaber til praktikpladssøgning, herunder kan anvende netværk i processen,

4) dokumentere og formidle sine faglige-, personlige-, sproglige- og sociale kompetencer gennem udarbejdelse af et skriftligt CV og gennem mundtlig formidling ved ansættelsessamtalen,

5) udarbejde og formulere en skriftlig jobansøgning og

6) forholde sig konstruktivt til afslag på en praktikpladsansøgning og kan vende dette til en positiv fremadrettet proces.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis, således at teorien er med til at udvikle elevens praksis. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens ønske om at gennemføre den påbegyndte erhvervsuddannelse og behovet for at skaffe sig en praktikplads. Faget kan bringes i sammenhæng med relevante grundfag på den uddannelse, eleven har valgt, således at processen med af skaffe sig en praktikplads bliver en integreret del af grundforløbet.

Faget består af 8 elementer. Elementernes konkrete indhold vægtes i forhold til uddannelsesretning og i forhold til den enkelte elevs behov.

Uddannelseselementer

I læreprocessen arbejdes der med nedenstående elementer, hvor der fokuseres på indholdet ud fra den branche, hvor eleven aktuelt vil kunne søge praktikplads, og ud fra de metoder og traditioner, der er i lokalområdet for praktikpladssøgning.

1) Hvad du kan = Faglige kompetencer

2) Hvad du er = Personlige egenskaber

3) Hvad du vil = Praktikplads- og jobmål. Forventninger og krav

4) Hvad du skal gøre = Forskellige måder at søge praktikplads på:

a) Skriftlige henvendelser

b) Personlige henvendelser

c) Uopfordrede ansøgninger

d) Opfordrede ansøgninger

e) Brug af netværk og databaser

5) Hvordan du søger = At skrive en ansøgning

a) At følge op på en ansøgning

b) Forberedelse til ansættelsessamtalen

c) Ansættelsessamtalen

6) Hvordan du håndterer afslag = Mental forberedelse på at kunne modtage afslag.

7) Aktiv anvendelse af

www.praktikpladsen.dk

8) Aktiv anvendelse af

www.gtilp.dk

(guide til praktikplads)

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med at skrive ansøgninger og CV

Afsluttende bedømmelse

”Gennemført”/Ikke gennemført”.

Afsluttende prøve

Der afholdes ikke afsluttende prøve.