Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den14. november 2008 i sag 25.2008

A, Nærings og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet v/ forbundssekretær Flemming Mogensen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget jurist Lars Tjæreborg, Bager- og Konditormestre i Danmark, og faglig sekretær Birge Pedersen, Nærings og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet.

Mellem klageren, elev A, født den 11. august 1987, og indklagede, B, blev den 13. marts 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som konditor med uddannelsesperiode fra den 6. marts 2006 til den 5. april 2009.

Klageren har ved sin organisation, Nærings og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, ved klageskrift modtaget den 1. april 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes til klageren at betale 48.099 kr. i løn for månederne august, september, oktober og november 2007 samt erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 5. november 2008.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Klageren, der blev sygemeldt i slutningen af juli 2007, modtog ikke løn efter juli 2007. Den 17. oktober 2007 var der mellem parterne et mæglingsmøde om videreførelse af uddannelsesaftalen eller ophævelse af denne. Ved udgangen af november 2007 blev klageren beskæftiget et andet sted.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Sagen må efter de foreliggende oplysninger betragtes således, at klageren ved udgangen af november 2007 ophævede uddannelsesaftalen som følge af, at hun ikke fik løn. Klageren var berettiget til at hæve aftalen, men skulle have gennemført ophævelsen senest ved udgangen af oktober 2007. Ud fra tabsbegrænsningsbetragtninger finder vi derfor, at klageren for så vidt angår lønkravet alene har krav på løn til og med oktober 2007. Dette beløb udgør 36.074,25 kr. Derudover skal der tilkendes klageren 30.000 kr. i erstatning som følge af, at hun på grund af indklagedes misligholdelse af uddannelsesaftalen var berettiget til at ophæve denne.

3 medlemmer bemærker:

Vi er enige i, at klageren har krav på løn til udgangen af oktober 2007, men finder, at hun har fortabt sin ret til erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3, da det allersenest den 17. oktober 2007 måtte stå klageren og hendes forbund klart, at der ikke ville blive betalt løn.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes klageren samlet 66.074,25 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 66.074,25 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.