Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. november 2008 i sag 26.2008

A, Fagligt Fælles Forbund/ faglig sekretær Jacob Scavenius

mod

Murerfirmaet B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Søren Hoffmann, Dansk Byggeri og forhandlingssekretær Tonny Holm, Fagligt Fælles Forbund.

Mellem klageren, elev A født den 25. december 1980, og indklagede B, blev den 2. april 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2007 til 26. marts 2010.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 11. april 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 42.356,03 kr. vedrørende løn, feriepenge og pension, samt erstatning for afbrydelse af lærerforholdet til klageren.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 5. november 2008.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Det er for Tvistighedsnævnet oplyst, at indklagede er omfattet af en overenskomst.

Det fremgår af klagerens krav, at dette bl.a. omfatter feriepenge og pension for en periode forud for begyndelsestidspunktet for uddannelsesaftalen. Tvistighedsnævnet kan alene tage stilling til tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder, jf. erhvervsuddannelsesloven § 63, stk. 2, jf. stk. 1.

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens lønkrav mv. vedrørende elevuddannelsesperioden, der derfor tages til følge med 35.268,65 kr. Da indklagede ensidigt har ophævet uddannelsesaftalen, uden at der er dokumenteret berettiget grundlag herfor, tilkendes der yderligere klageren 30.000 kr. i erstatning som følge heraf.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, Murerfirmaet B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 65.268,65 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.