Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. juli 2009 i sag 70.2008

A (Kristelig Fagforening v/ advokat Birger Vestergaard Høst)

mod

B under konkurs

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige deltaget konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Bjarne Jensen, Træ-Industri-Byg.

Mellem klageren, elev A, født den 27. april 1986, og B, nu indklagede under konkurs, blev den 30. maj 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 7. maj 2007 til den 18. september 2009.

Klageren har ved sin organisation, Kristelig Fagbevægelse, ved klageskrift modtaget den 21. januar 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 30.000 kr. til klageren. Kravet vedrører godtgørelse for uberettiget ophævelse af elevforholdet. Indklagede fritstillede den 5. februar 2008 de ansatte samtidig med indgivelse af egenbegæring om konkurs. Klageren fik ny elevansættelse den 18. februar 2008 og blev den 25. februar 2008 af indklagede opsagt til fratræden samme dag.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 24. juni 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede B under konkurs, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 30.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.