Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 22. december 2008 i sag 33.2008

A, Dansk Metal v/Bent Egelund

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA9 samt advokat Evelyn Jørgensen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Svend-Aage Kroman, Dansk Industri og faglig sekretær Erik B. Wiberg, Dansk Metal.

Mellem klageren, elev A født den 1. juli 1986, og indklagede, B v/ C, blev den 16. juni 2004 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som automekaniker med uddannelsesperiode fra den 26.juli 2004 til den 27. oktober 2007.

Klageren har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 30. april 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 11.326,16 kr. med tillæg af procesrente fra sagens indbringelse for nævnet til klageren.

Indklagede har påstået frifindelse subsidiært betaling af 1.609,85 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 26. november 2008.

Parterne har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af Cs revisor P.

Sagens omstændigheder

Klagerens krav vedrører betaling for ikke afholdte feriefridage, jf. Industriens Overenskomst, for perioden 26. maj 2005 til 29. oktober 2007, hvor klagerens ansættelsesforhold ophørte. Der er mellem parterne enighed om, at klageren første gang fremsatte krav om betaling eller afholdelse af feriefridage i januar 2007, og at indklagede afviste, at klageren var berettiget hertil. Indklagede har ikke indgået nogen overenskomstaftale. Der er i uddannelsesaftalens pkt. 8 ud for ”Kollektiv overenskomst” anført ”Ingen”, og i ansættelsebeviset har indklagede under pkt. 5, lønvilkår, anført: ”Lønmodtageren aflønnes i overensstemmelse med gældende lærlingesats i henhold til overenskomst mellem Dansk Industri for Dansk Sejlmagermesterforening og Dansk Metal. Kopi af overenskomsten vedlægges som bilag til dette ansættelsesbevis.”

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at Industriens overenskomst er gældende for uddannelsen, jf. erhvervsuddannelseslovens §§ 55 og 56, og at klageren som følge heraf også har krav på feriefridage eller betaling herfor efter overenskomstens regler.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at den omhandlede overenskomst ikke er gældende for ansættelsesforholdet, hvilket udtrykkeligt fremgår af uddannelsesaftalen og ansættelsesbeviset. Subsidiært har klageren alene krav på betaling af 1.609,85 kr., idet retten til at få udbetalt feriefridagspenge mistes, hvis krav herom ikke er stillet senest 3 uger efter ferieårets udløb. Klageren har første gang fremsat krav om feriefridage eller betaling herfor i januar 2007.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Det er ubestridt, at Industriens Overenskomst i nærværende sag er gældende for uddannelsesområdet. Det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, at lønnen mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Lønbegrebet må antages også at omfatte elevers krav på feriefridage eller betaling herfor, idet dette må anses som en naturlig og sædvanlig del af den ansattes overenskomstfastsatte løn, jf. Tvistighedsnævnets kendelse af 3. november 2008 i sag 30.2007, og klageren har derfor som udgangspunkt krav på betaling af feriefridage i overensstemmelse med reglerne herom i Industriens Overenskomst. Efter parternes samstemmende forklaringer har klageren først i januar 2007 fremsat krav om betaling for feriefridage, som indklagede afviste, og som følge heraf har klageren efter reglerne i overenskomstens § 18, stk. 2, alene krav på de beløb, der vedrører perioden 1. maj 2006 og frem til ophøret af uddannelsesaftalen den 29.oktober 2007. Dette udgør efter opgørelsen, som der ikke er uenighed om, 6.439,40 kr. inklusiv feriepenge af feriefridagsbeløbet.

3 medlemmer bemærker:

Da indklagede ikke er omfattet af Industriens Overenskomst, og da erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, efter forarbejderne til bestemmelsen alene omfatter den obligatoriske mindsteløn, jf mindretallets udtalelse i Tvistighedsnævnets sag 30.2007, hvilket begreb ikke omfatter feriefridage eller betaling herfor, stemmer vi for at frifinde indklagede.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes klageren 6.439,40 kr. med tillæg af procesrente fra den 30.april 2008.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 6.439,40 kr. med tillæg af procesrente fra den 30. april 2008.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.