Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
32006L0011
 
32008L0105
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Krav til udledning af forurenende stoffer

Kapitel 3   Klage

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 3, § 14, stk. 2, § 27, stk. 3, § 29, § 35, stk. 2, § 73, stk. 3, § 80, stk. 1 og 2 og § 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på tilladelser til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet efter lovens § 27, stk. 2 og 3, § 28, stk. 1 og 2, bortset fra almindeligt belastede separate regnvandsudledninger, samt på udledning ved godkendelser efter lovens § 33 om forhold, der direkte eller indirekte medfører en tilførsel af forurenende stoffer til vandløb søer eller havet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer i vandløb, søer eller i havet.

§ 2. Ved tilladelse henholdsvis godkendelse og påbud efter

1) lovens § 27, stk. 2 og 3, finder § 8, stk. 1, §§ 9 – 16, og §§ 18 - 20 anvendelse,

2) lovens § 28, stk. 1 og 2 og § 30 finder § 8, stk. 1 og §§ 9 – 20 anvendelse,

3) lovens § 33, stk. 1, og § 41 til udledning af spildevand finder § 8, stk. 2, og §§ 9 – 20 anvendelse,

4) lovens § 33, stk. 1 og § 41 til udsivning fra deponeringsanlæg finder § 8, stk. 2, §§ 9 – 16, og §§ 18 – 20 anvendelse, og

5) lovens § 33, stk. 1, og § 41 til udledning via luftemissioner finder § 8, stk. 2, §§ 9 – 11, §§ 13-14, § 16 og §§ 18 – 20 anvendelse.

Definitioner

§ 3. Ved forurenende stof forstås ethvert stof, der kan forårsage forurening, jf. lovens § 2.

Stk. 2. Stoffer nævnt i bilag 1, del A, er forurenende stoffer.

Stk. 3. Ved prioriterede stoffer, herunder prioriterede farlige stoffer, forstås forurenende stoffer, der er nævnt i bilag 1, del B.

Stk. 4. Ved farlige stoffer forstås stoffer eller grupper af stoffer, som er giftige, langsomt nedbrydelige og bioakkumulerbare, og andre stoffer eller grupper af stoffer, som giver anledning til en tilsvarende bekymring. Stoffer, der er identificeret som farlige stoffer, fremgår af bilag 1, del B, kolonne 5.

§ 4. Ved et kvalitetskriterium forstås det højeste koncentrationsniveau, ved hvilket det skønnes, at der ikke vil forekomme uacceptable negative effekter på vandøkosystemer.

§ 5. Ved et miljøkvalitetskrav forstås den koncentration af et bestemt forurenende stof i vand, sediment eller biota, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.

Stk. 2. Et miljøkvalitetskrav kan angives som et generelt kvalitetskrav, som årligt eller periodespecifikt gennemsnit skal være opfyldt i det berørte vandområde til beskyttelse mod kronisk effekt, eller et korttidskvalitetskrav, der som maksimal acceptabel koncentration skal være opfyldt i det berørte vandområde til beskyttelse mod især akut effekt.

§ 6. Ved korttidsudledning forstås udledning af højst 24 timers varighed, som må forekomme i gennemsnit højst 1 gang om måneden, dog med intervaller på mindst 6 dage mellem hver udledning.

§ 7. Ved miljømyndighed forstås den tilladelses-, godkendelses- eller tilsynsmyndighed, der er myndighed efter loven.

Kapitel 2

Krav til udledning af forurenende stoffer

Krav til ansøgningen

§ 8. Ansøgning efter lovens § 27 og § 28 skal indeholde oplysning om

1) den udledte vandmængde og om udledningens stofsammensætning, udtrykt i koncentration og mængde, og

2) økotoksikologiske data eller kvalitetskriterier for de udledte forurenende stoffer, hvis der i bilag 2 eller 3, vandplanen eller ændringer til vandplanen gældende for vandområdet, hvor udledningen finder sted, ikke er fastlagt et miljøkvalitetskrav for disse stoffer.

Stk. 2. Ansøgning efter lovens § 33 skal opfylde kravene i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Fastsættelse af miljøkvalitetskrav

§ 9. For forurenende stoffer, hvor der ikke er fastsat et miljøkvalitetskrav, skal miljømyndigheden ved modtagelse af en ansøgning vurdere, om stofkoncentrationen i udledningen er uden betydning for vandmiljøet. Vurderer miljømyndigheden, at stofkoncentrationen er så lav, at den er uden betydning for vandmiljøet, træffer miljømyndigheden afgørelse uden fastsættelse af miljøkvalitetskrav.

Stk. 2. Kan miljømyndigheden ikke konkludere, at stofkoncentrationen er så lav, at den er uden betydning for vandmiljøet, forelægger miljømyndigheden sagen for By- og Landskabsstyrelsen og underretter samtidig de berørte parter herom. By- og Landskabsstyrelsen vurderer herefter, om der er behov for at fastsætte miljøkvalitetskrav for de(t) pågældende stof(fer).

Stk. 3. Vurderer By- og Landskabsstyrelsen, at der er behov for at fastsætte et miljøkvalitetskrav, underretter By- og Landskabsstyrelsen miljømyndigheden og de berørte parter herom og udsender et forslag til et kvalitetskriterium, der udarbejdes efter den tekniske procedure i bilag 4, sammen med et forslag til miljøkvalitetskrav for det konkrete vandområde i høring til de parter, der er nævnt i lovens § 11. Efter høringsperiodens afslutning udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt kvalitetskriterium og By- og Landskabsstyrelsen fastsætter et miljøkvalitetskrav for det konkrete vandområde. By- og Landskabsstyrelsen underretter de miljømyndigheder, som kan blive berørt heraf, om således fastsatte kvalitetskrav for konkrete vandområder.

Stk. 4. By- og Landskabsstyrelsen kan for konkrete vandområder fastsætte strengere miljøkvalitetskrav end de i bilag 2 og 3 anførte, når der er begrundet behov herfor. By- og Landskabsstyrelsen skal forinden fastsættelse af et sådant miljøkvalitetskrav foretage offentlig høring ved annoncering med en høringsfrist på 4 uger. Efter høringsperiodens afslutning udarbejder By- og Landskabsstyrelsen et endeligt miljøkvalitetskrav for det konkrete vandområde, og underretter de miljømyndigheder, som kan blive berørt heraf.

Stk. 5. Miljøkvalitetskrav fastsættes som et generelt kvalitetskrav og kan herudover fastsættes som et korttidskvalitetskrav. Ved korttidsudledning af forurenende stoffer skal der dog fastsættes et korttidskvalitetskrav, og derudover kan der fastsættes et generelt kvalitetskrav.

§ 10. Miljøkvalitetskrav for konkrete vandområder fastsat i medfør af § 9, stk. 3 og 4, offentliggøres på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside og optages ved førstkommende lejlighed i vandplanen eller i en ændring hertil.

Vilkår

§ 11. Miljømyndigheden skal sikre overholdelse af de miljøkvalitetskrav, der er fastsat i bilag 2 og 3, vandplanen eller tillæg til vandplanen gældende for vandområdet, hvor udledningen finder sted, samt sikre overholdelse af miljøkvalitetskrav, der er fastsat eller foreligger som forslag i medfør af § 9, stk. 3 og 4, og skal, såfremt de forurenende stoffers tilstedeværelse kan have betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskravene, fastsætte vilkår til at sikre, at miljøkvalitetskravene er opfyldt, jf. dog § 23, stk. 3. Miljømyndigheden skal samtidig fastsætte vilkår om egenkontrol.

Stk. 2. For forurenende stoffer, som miljømyndigheden har forelagt for By og Landskabsstyrelsen jf. § 9, stk. 2, fastsætter miljømyndigheden vilkår, når By- og Landskabsstyrelsen har vurderet behovet for miljøkvalitetskrav for det konkrete område, og når der foreligger et forslag til kvalitetskriterium, jf. § 9, stk. 3 eller forslag til miljøkvalitetskrav jf. § 9, stk. 4. Når der foreligger et forslag til kvalitetskriterium eller forslag til miljøkvalitetskrav skal dette lægges til grund for afgørelsen. I afgørelser om godkendelse efter lovens § 33, hvor myndigheden fastsætter vilkår på baggrund af et forslag til kvalitetskriterium eller forslag til miljøkvalitetskrav fra By- og Landskabsstyrelsen, skal der tages forbehold om, at vilkåret vil kunne blive revideret, når det endelige kvalitetskrav, jf. § 9, stk. 3 og 4, fastsættes til en anden værdi end i forslaget. I afgørelser efter lovens § 28, hvor miljømyndigheden har fastsat vilkår på baggrund af et forslag til kvalitetskriterium eller forslag til miljøkvalitetskrav fra By- og Landskabsstyrelsen, kan miljømyndigheden i overensstemmelse med lovens § 30 ændre tilladelsen, hvis det endelige miljøkvalitetskrav fastsættes til en anden værdi end i forslaget.

Stk. 3. Ved aktiviteter af begrænset varighed, herunder udledninger i forbindelse med fjernelse af sediment fra et vandområde, kan miljømyndigheden fastsætte vilkår, jf. stk. 1, som giver tilladelse til tidsbegrænset kortvarig overskridelse af et generelt kvalitetskrav, når den aktivitet, der forårsager udledningen, bidrager til en væsentlig forbedring af miljøtilstanden i det pågældende vandområde.

Stk. 4. Kravet om fastsættelse af vilkår, jf. stk. 1, finder ikke anvendelse på udledning af husspildevand mindre end 30 PE.

§ 12. Miljømyndigheden kan udpege blandingszoner omkring udledningspunkter. Koncentrationerne af et eller flere af de i bilag 1 anførte stoffer kan overskride de relevante miljøkvalitetskrav inden for sådanne blandingszoner, hvis de ikke påvirker det øvrige vandområdes opfyldelse af disse krav.

Stk. 2. Udpegningen af blandingszoner skal ske så udstrækningen af de enkelte zoner er

1) begrænset til udledningspunkternes umiddelbare nærhed,

2) afpasset efter koncentrationerne af forurenende stoffer ved udledningspunktet og efter de betingelser for udledning af forurenende stoffer, der er fastsat i de forudgående reguleringer om udledning fra punktkilder i overensstemmelse med anvendelsen af de bedste tilgængelige teknikker.

Stk. 4. Miljømyndigheden underretter By- og Landskabsstyrelsen om udpegede blandingszoner med oplysninger om deres lokalisering og udstrækning samt om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at mindske udstrækningen af blandingszonen jf. § 15, stk. 5. Ved førstkommende lejlighed optager By- og Landskabsstyrelsen udpegede blandingszoner i vandplanen eller i en opdatering heraf, og oplysninger om blandingszonernes lokalisering offentliggøres på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside.

§ 13. Udledning af forurenende stoffer skal begrænses ved hjælp af bedste tilgængelige teknik.

Stk. 2. Såfremt et miljøkvalitetskrav kræver overholdelse af strengere vilkår end dem, som følger af anvendelse af bedste tilgængelige teknik, fastsættes der i overensstemmelse hermed strengere vilkår i tilladelsen, godkendelsen eller påbudet om udledning.

§ 14. Ved fastsættelse af vilkår skal det sikres, at der ikke sker en øget forurening, jf. dog miljømålslovens § 11, stk. 3.

§ 15. Ved fastsættelse af vilkår i tilladelser, godkendelser eller påbud nævnt i § 2, nr. 1 – 4, skal det ved beregning sikres, at miljøkvalitetskrav for forurenende stoffer for det berørte vandområde kan opfyldes.

Stk. 2. I beregningen efter stk. 1 skal indgå stoffets eller stoffernes eventuelle i forvejen forekommende koncentrationer i det pågældende vandområde.

Stk. 3. Er der omkring udledningsstedet udpeget en blandingszone efter reglerne i § 12, kan fortyndingen inden for blandingszonen indgå i beregningen efter stk. 1.

Stk. 4. Miljøkvalitetskravet skal være opfyldt ved kanten af blandingszonen. Hvor der i vandplanen eller i en ændring hertil er fastsat et nærområde med mindre strenge miljømål i relation til udledning af forurenende stoffer, skal miljøkvalitetskravene for disse forurenende stoffer dog først være opfyldt ved nærområdets afgrænsning. Det skal være opfyldt,

1) at der inden for nærområdet intet sted efter fortyndingen som fastsat efter stk. 3 må forekomme koncentrationer, der kan forårsage akut giftvirkning,

2) at udledningen ikke må give anledning til ophobning af stoffet i nærområdets sedimenter, bløddyr, skaldyr eller fisk, og

3) at udledningen ikke giver anledning til smagsforringende påvirkning af fisk og skaldyr.

Stk. 5. Ved fastsættelse af vilkår, der baseres på udpegning af en blandingszone i medfør af § 12, stk.1, skal der indgå foranstaltninger med henblik på at mindske udstrækningen af blandingszonen i fremtiden.

§ 16. Ved fastsættelse af vilkår skal det, såfremt udledningen kan påvirke sedimentet i det berørte vandområde, sikres, f.eks. ved beregning, at sedimentkvaliteten i forhold til forurenende stoffer ikke forringes.

§ 17. Fastsættelse af vilkår i tilladelser, godkendelser eller påbud efter § 2, nr. 2 og 3, til udledning af spildevand skal omfatte

1) den størst tilladte koncentration af stoffet i udledningen målt et vilkårligt tidspunkt for at sikre, at et korttidskvalitetskrav er opfyldt, når et sådant er fastsat,

2) den gennemsnitlige tilladte koncentration af stoffet i udledningen i en eller flere nærmere angivne perioder, hvor der sker udledning til vandmiljøet, for at sikre, at et generelt kvalitetskrav er opfyldt, og

3) den størst tilladte mængde af stoffet i udledningen i en eller flere nærmere angivne perioder eller en tilladt udledt vandmængde i en eller flere nærmere angivne perioder.

§ 18. Såfremt der er fastsat strengere regler i anden lovgivning eller stillet strengere krav i vandplanen eller ændring hertil til udledning af forurenende stoffer for konkrete vandområder, end hvad der følger af denne bekendtgørelse, finder disse regler eller krav anvendelse.

Særlige krav til udledning af stoffer nævnt i bilag 3

§ 19. Fastsættelse af vilkår i tilladelser og godkendelser til eller påbud om udledning af stoffer nævnt i bilag 3 skal omfatte

1) den størst tilladte koncentration af stoffet i udledningen målt et vilkårligt tidspunkt og

2) den størst tilladte mængde af stoffet i udledningen i en eller flere nærmere angivne perioder.

Stk. 2. Tilladelser eller godkendelser til udledning af stoffer nævnt i bilag 3 kan kun gives for et begrænset tidsrum.

§ 20 . Kun såfremt vilkår fastsat efter denne bekendtgørelse for de i bilag 3 opførte stoffer vil være strengere end vilkår for udledningen fastsat efter

1) Bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer og havet (Liste 1 – stoffer),

2) Bekendtgørelse om grænseværdier for cadmium for processpildevand fra visse industrianlæg,

3) Bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af hexachlorcyklohexan til vandmiljøet, eller

4) Bekendtgørelse om grænseværdier for kviksølv ved udledning af spildevand fra visse industrianlæg,

skal vilkår for udledningen fastsættes i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. I øvrige tilfælde anvendes de i nr. 1-4 nævnte bekendtgørelsers bestemmelser.

Indsendelse af oplysninger

§ 21. Miljømyndigheden orienterer By- og Landskabsstyrelsen om den meddelte tilladelse, godkendelse eller det meddelte påbud.

Stk. 2. Miljømyndigheden skal efter anmodning, oplyse By- og Landskabsstyrelsen om eksisterende og planlagte udledninger af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Kapitel 3

Klage

§ 22. Afgørelser efter § 9 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på verserende sager, herunder klagesager.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet ophæves.

Stk. 4. Miljømyndigheden træffer foranstaltninger til sikring af, at vilkår i eksisterende tilladelser, godkendelser til eller påbud om udledning bringes i overensstemmelse med miljøkvalitetskrav fastsat efter denne bekendtgørelse eller i vandplanen, når

1) der foretages en revurdering efter lovens § 41 af godkendelser efter §§ 33,

2) en tilladelse efter §§ 27 og 28 eller påbud efter § 30 i øvrigt giver anledning til revision,

3) der er fremkommet væsentlige nye oplysninger om forurenende stoffer udledt i medfør af en tilladelse efter §§ 27 og 28 eller et påbud efter § 30, eller

4) et indsatsprogram efter miljømålslovens kapitel 8 forudsætter en revision af en tilladelse efter §§ 27 og 28 eller et påbud efter § 30.

§ 24. For § 8, stk. 1, nr. 2, § 11, stk. 1, § 15, stk. 4 og for § 18 gælder, at miljøkvalitetskrav fastsat i regionplanen opretholdes, indtil denne erstattes af en vandplan, jf. § 3, stk. 5, i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning.

Miljøministeriet, den 25. august 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

Lister over forurenende stoffer

Del A: Liste over de vigtigste forurenende stoffer2)

1) Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne forbindelser i vandmiljøet.

2) Organiske fosforforbindelser

3) Organiske tinforbindelser

4) Stoffer og præparater eller nedbrydningsprodukter heraf, som har vist sig at have kræftfremkaldende eller mutagene egenskaber eller egenskaber, som kan påvirke steroidogene, thyriode, eller reproduktions- eller andre endokrine funktioner i eller via vandmiljøet.

5) Persistente kulbrinter og persistente og bioakkumulerbare organiske giftstoffer.

6) Cyanider.

7) Metaller og metalforbindelser.

8) Arsen og arsenforbindelser.

9) Biocider og plantebeskyttelsesmidler.

Del B: Liste over prioriterede stoffer inden for EU’s vandpolitik3)

Nr.

CAS-nr. (a)

EU-nr. (b)

Det prioriterede stofs navn (c)

Identificeret

som prioriteret

farligt stof

(1)
15972-60-8
240-110-8
Alachlor
 
(2)
120-12-7
204-371-1
Anthracen
X
(3)
1912-24-9
217-617-8
Atrazin
 
(4)
71-43-2
200-753-7
Benzen
 
(5)
anvendes ikke
anvendes ikke
Bromerede diphenylethere (d)
X (e)
 
32534-81-9
anvendes ikke
pentabromdiphenylether (congener nummer 28, 47, 99, 100, 153 og 154)
 
(6)
7440-43-9
231-152-8
Cadmium og cadmiumforbindelser
X
(7)
85535-84-8
287-476-5
Chloralkaner, C10-13 (d)
X
(8)
470-90-6
207-432-0
Chlorfenvinphos
 
(9)
2921-88-2
220-864-4
Chlorpyrifos
 
     
(chlorpyrifosethyl)
 
(10)
107-06-2
203-458-1
1,2-dichlorethan
 
(11)
75-09-2
200-838-9
Dichlormethan
 
(12)
117-81-7
204-211-0
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
 
(13)
330-54-1
206-354-4
Diuron
 
(14)
115-29-7
204-079-4
Endosulfan
X
(15)
206-44-0
205-912-4
Fluoranthen (f)
 
(16)
118-74-1
204-273-9
Hexachlorbenzen
X
(17)
87-68-3
201-765-5
Hexachlorbutadien
X
(18)
608-73-1
210-158-9
Hexachlorcyclohexan
X
(19)
34123-59-6
251-835-4
Isoproturon
 
(20)
7439-92-1
231-100-4
Bly og blyforbindelser
 
(21)
7439-97-6
231-106-7
Kviksølv og kviksølvforbindelser
X
(22)
91-20-3
202-049-5
Naphthalen
 
(23)
7440-02-0
231-111-14
Nikkel og nikkelforbindelser
 
(24)
25154-52-3
246-672-0
Nonylphenol
X
 
104-40-5
203-199-4
(4-nonylphenol)
X
(25)
1806-26-4
217-302-5
Octylphenol
 
 
140-66-9
anvendes ikke
(4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)-phenol)
 
(26)
608-93-5
210-172-5
Pentachlorbenzen
X
(27)
87-86-5
231-152-8
Pentachlorphenol
 
(28)
anvendes ikke
anvendes ikke
Polyaromatiske kulbrinter
X
 
50-32-8
200-028-5
(Benzo(a)pyren)
X
 
205-99-2
205-911-9
(Benzo(b)fluoranthen)
X
 
191-24-2
205-883-8
(Benzo(g,h,i)perylen)
X
 
207-08-9
205-916-6
(Benzo(k)fluoranthen)
X
 
193-39-5
205-893-2
(Indeno(1,2,3-cd)pyren)
X
(29)
122-34-9
204-535-2
Simazin
 
(30)
anvendes ikke
anvendes ikke
Tributyltinforbindelser
X
 
36643-28-4
anvendes ikke
(Tributyltin-kation)
X
(31)
12002-48-1
234-413-4
Trichlorbenzener
 
(32)
67-66-3
200-663-8
Trichlormethan (chloroform)
 
(33)
1582-09-8
216-428-8
Trifluralin
 
(a)
CAS: Chemical Abstracts Service.
(b)
 
EU-nummer: Den Europæiske Fortegnelse over Markedsførte Kemiske Stoffer (EINECS) eller Den Europæiske Liste over Anmeldte Kemiske Stoffer (ELINCS).
(c)
 
Hvor der er udvalgt en gruppe af stoffer, er typiske enkeltstoffer anført som indikatorer (i parentes og uden nummer). For disse grupper af stoffer skal indikatoren defineres på grundlag af den analytiske metode.
(d)
 
Disse grupper af stoffer omfatter normalt et stort antal enkeltstoffer. Det er ikke i øjeblikket muligt at oplyse egnede indikatorer.
(e)
Kun pentabrombiphenylether (CAS-nummer 32534-81-9).
(f)
Fluoranthen figurerer på listen som indikator for andre, farligere polyaromatiske hydrocarboner.


Bilag 2

Forurenende stoffer med nationale miljøkvalitetskrav

Del A. Miljøkvalitetskrav for vand

Miljøkvalitetskravene refererer til totalt stofindhold, medmindre andet er anført for det enkelte stof.

CAS nr. (a)

Stofnavn

Generelt kvalitetskrav

(µg/l)

Kortids-

kvalitetskrav (b)

(µg/l)

ferskvand

marin

ferskvand

marin

83-32-9
acenaphthen (PAH)
3,8
0,38
3,8
3,8
208-96-8
acenaphthylen (PAH)
1,3
0,13
3,6
3,6
107-02-08
acrolein (acrylaldehyd)
0,1
0,01
1
1
26787-78-0
amoxcillin
0,078
0,078
0,37
0,37
118-92-3
anthranilsyre
19,4
1,94
194
194
7440-36-0
antimon
113 (c)
11,3 (c)
177 (c)
177 (c)
7440-38-2
arsen (As)
4,3 (c)
0,11 (c)
tilføjet (d)
43 (c)
1,1 (c)
tilføjet (d)
7440-39-3
barium
9,3 (c)
tilføjet (d)
5,8 (c)
tilføjet (d)
145 (c)
145 (c)
25057-89-0
bentazon
45
45
450
450
56-55-3
benz(a)anthracen (PAH)
0,012
0,0012
0,018
0,018
94-09-7
benzocain
7,2
0,72
72
72
65-85-0
benzoesyre
90
9
900
900
100-51-6
benzylalkohol
360
36
3.600
3.600
98-87-3
benzylidenchlorid (alfa, alfa-dichlortoluen)
0,21
0,021
2,1
2,1
50-28-2
17beta-østradiol
0,0001
0,0001
4,6
4,6
80-05-7
Bisphenol A)
2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propane
 
0,1
 
0,01
 
10
 
10
7439-92-1
bly (e)
0,34 (c)(f)
0,34 (c)(f)
2,8 (c)(f)
2,8 (c)(f)
7440-42-8
bor
94 (c)
tilføjet (d)
20.000 (c)
øvre værdi
94 (c)
tilføjet (d)
20.000 (c)
øvre værdi
2.080
tilføjet (d)
2.080
tilføjet (d)
3844-45-9
Brilliant Blue
96
9,6
960
060
7722-84-1
brintoverilte
10
tilføjet (d)
10
tilføjet (d)
100
100
85-68-7
butylbenzylftalat (BBP)
7,5
0,75
15
15
56-23-5
tetrachlormethan (e)
10
10
-(g)
-(g)
79456-26-1
chlampyr
0,08
0,08
160
160
29091-09-6
chlonibenz
(2,4-dichloro-3,5-dinitro-benzotrifluorid)
 
0,0006
 
0,00006
 
0,06
 
0,06
97-00-7
1-chlor-2,4-dinitrobenzen (DNCB)
5
0,5
37
37
90-13-1
91-58-7
1-chlornaphtalen; 2-chlornaphtalen
 
Σ = 2,7
 
Σ = 0,54
 
Σ = 3,7
 
Σ = 3,7
89-63-4
4-chlor-2-nitroanilin
1
0,1
10
10
59-50-7
4-chlor-3-methylphenol (PCMC)
9
0,9
90
90
95-74-9
3-chlor-p-toluidin
0,62
0,062
62
62
57-15-8
chlorbutanol
130
13
1300
1300
1320-66-7
         
79-11-8
chloreddikesyre (MCAA)
0,58
0,058
3,3
3,3
126-99-8
chlorpren (2-chlorbuta-1,3-dien)
32
3,2
2000
2000
615-65-6
2-chlor-p-toluidin
0,62
0,062
62
62
56-72-4
coumaphos
0,0007
0,00007
0,007
0,007
7440-47-3
chrom
Cr VI
Cr III
3,4 (c)
4,9 (c)
3,4 (c)
3,4 (c)
17 (c)
124 (c)
17 (c)
124 (c)
218-01-9
chrysen
0,014
0,0014
0,014
0,014
7440-48-4
cobolt
0,28 (c)
tilføjet (d)
0,28 (c)
tilføjet (d)
18 (c)
34 (c)
108-39-4; 95-48-7; 106-44-5
m-cresol; o-cresol; p-cresol
Σ = 100
Σ = 10
Σ = 1.000
Σ = 1.000
50-29-3
DDT (herunder metabolitterne DDD og DDE)
 
0,002
 
0,002
 
- (g)
 
- (g)
103-23-1
di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)
0,7
0,07
6,6
6,6
53-70-3
dibenz(a,h)anthracen (PAH)
0,0014
0,00014
0,018
0,018
106-93-4
1,2-dibromethan
0,002
0,002
0,02
0,02
84-74-2
dibutylftalat (DBP)
2,3
0,23
35
35
69045-84-7
dichlopyr
0,53
0,53
30
30
2008-58-4
2,6-dichlorbenzamid (BAM)
78
7,8
780
780
91-94-1
dichlorbenzidiner (3,3´dichlorbenzidin), (DCB)
 
0,001
 
0,001
 
0,01
 
0,01
75-34-3
1,1 dichlorethan
10
10
- (g)
- (g)
540-59-0
75-35-4
1,2-dichlorethylen
1,1-dichlorethylen
6,8
0,68
68
68
87-65-0
2,6-dichlorphenol
3,4
0,34
34
34
15165-67-0
120-36-5
dichlorprop-p
(dichlorprop)
34
3,4
34
34
342-25-6
difluorbenzophenon
0,082
0,0082
8,2
8,2
68-12-2
dimethylforamid
22.800
2.280
22.800
22.800
576-26-1
105-67-9
108-68-9
95-65-8
526-75-0
95-87-4
1300-71-6
dimethylphenol
(6 isomere af dimethylphenol)
 
Σ = 13,1
 
Σ = 1,31
 
Σ = 132
 
Σ = 132
75-18-3
dimethylsulfid
15
15
230
230
72-20-8
endrin (e)
0,005
0,005
- (g)
- (g)
57-63-6
ethinyløstradiol
0,000075
0,000075
0,00075
0,00075
100-41-4
ethylbenzen
20
2
180
180
76639-94-6
florfenicol
9
0,42
21
1,3
79622-59-6
fluazinam
0,29
0,029
0,36
0,36
462-06-6
fluorbenzen
7,4
0,74
74
74
445-29-4
2-fluorbenzosyre
900
90
9.000
9.000
86-73-7
fluoren
2,3
0,23
21,2
21,2
88374-05-04
fluorphenyl epoxy ethan (FOX)
0,048
0,0048
4,8
4,8
76674-21-0
flutriafol
31
3,1
31
31
50-00-0
formaldehyd
9,2
tilføjet (d)
9,2
tilføjet (d)
46
46
608-73-1
58-89-9
hexachlorcyclohexan (e)
(herunder alle isomerer og lindan)
 
0,01
 
- (h)
 
- (g)
 
- (g)
465-73-6
isodrin (e)
0,005
- (h)
-(g)
-(g)
98-82-8
isopropylbenzen (cumene)
22
2,2
22
6
7553-56-2
jod
10
tilføjet (d)
10
tilføjet (d)
10
tilføjet (d)
10
tilføjet (d)
562-54-9
kaliummethylsulfat
1.000
100
10.000
10.000
7722-64-7
kaliumpermanganat
0,84
0,084
8,4
8,4
127-65-1
Kloramin-T
5,8
0,58
5,8
5,8
7440-50-8
kobber (Cu)
1(c)
tilføjet (d)
12 (c)
øvre værdi
1(c)
tilføjet (d)
2,9 (c)
øvre værdi
2(c)
tilføjet (d)
2(c)
tilføjet (d)
68411-30-3
LAS
54
54
160
160
7439-96-5
mangan
150 (c)
tilføjet (d)
150 (c)
tilføjet (d)
420 (c)
tilføjet (d)
420 (c)
tilføjet (d)
16484-77-8
93-65-2
mechlorprop-p
(mechlorprop)
 
18
 
1,8
 
187
 
187
90-12-0
91-57-6
28804-88-8
28652-77-9
methylnaphtalener (PAH). herunder
1-Methylnaphthalen
2-Methylnaphthalen
mimethylnaphtalener (blanding af isomerer)
trimethylnaphthalen
Σ = 0,12
Σ = 0,12
Σ = 2
Σ = 2
1634-04-4
methyl tertiary-Butyl Ether (MTBE)
10
10
90
90
7439-98-6
molybdæn (Mo )
67 (c)
6,7 (c)
tilføjet (d)
587 (c)
587 (c)
110-71-4
monoglym
500
50
5.000
5.000
81-15-2
moskusxylen
0,11
0,057
0,68
0,68
7440-02-0
nikkel og nikkelforbindelser (e)
2,3 (c)
tilføjet (d)
3 (c)
øvre værdi
0,23 (c)
tilføjet (d)
3 (c)
øvre værdi
6,8 (c)
6,8 (c)
14698-29-4
oxylinsyre
15
15
18
18
79-57-2
oxytetracyklin
10
10
21
21
85-01-8
phenanthren (PAH)
1,3
1,3
4,1
4,1
108-95-2
phenol
7,7
0,77
310
310
129-00-0
pyren
0,0046
0,0017
0,023
0,023
124774-27-2
S-triazol
25
2,5
250
250
7440-24-6
strontium
210 (c)
tilføjet (d)
210 (c)
tilføjet (d)
553 (c)
tilføjet (d)
553 (c)
tilføjet (d)
68-35-9
sulfadiazin
4,6
4,6
14
14
7440-22-4
sølv
0,017 (c)
tilføjet (d)
0,2 (c)
tilføjet (d)
0,36 (c)
tilføjet (d)
1,2 (c)
tilføjet (d)
79-34-5
1,1,2,2-tetrachlorethan
70
7
93
93
13674-84-5
tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate (TCPP)
 
640
 
64
 
640
 
640
7440-28-2
thallium
0,48 (c)
tilføjet (d)
0,048 (c)
tilføjet (d)
1,2 (c)
tilføjet (d)
1,2 (c)
tilføjet (d)
108-88-3
toluen
74
7,4
380
380
288-88-0
1,2,3-triazol
64
6,4
225
225
12002-48-1
trichlorbenzener (e)
0,1
0,1
- (g)
- (g)
71-55-6
1,1,1-trichlorethan
21
2,1
54
54
112-27-6
triethylenglycol
120.000
12.000
390.000
390.000
126-73-8
tri-n-butylphosphat
82
8,2
170
170
738-70-5
trimethoprim
100
10
160
160
115-86-6
triphenylphosphat (TPP)
0,74
0,074
1,8
1,8
7440-62-2
vanadium
4,1 (c)
tilføjet (d)
4,1 (c)
tilføjet (d)
57,8 (c)
57,8 (c)
75-01-4
vinylchlorid
0,05
0,05
0,5
0,5
1330-20-71
xylener (o-, p- og m-xylen)
Σ = 10
Σ = 1
Σ = 100
Σ = 100
7440-66-6
zink (Zn)
7,8 (c)
tilføjet (d)
3,1 (c)(i)
tilføjet (d)
7,8 (c)
tilføjet (d)
8,4 (c)
tilføjet (d)
8,4 (c)
tilføjet (d)
(a)
CAS: Chemical Abstracts Service.
(b)
For et givet overfladevandområde betyder anvendelse af korttidskvalitetskravet, at den koncentration, der er målt ved hvert repræsentativt målepunkt inden for vandområdet, ikke er højere end kravværdien. I vurderingsmetoden kan der indgå statistiske metoder, som f.eks. percentil beregning, for at opnå et acceptabelt konfidensniveau og en acceptabel præcision med henblik på at fastslå, om korttidskvalitetskravet er overholdt. Anvendes statistiske metoder skal de være i overensstemmelse med fastsatte bestemmelser herom.
(c)
Miljøkvalitetskravet gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem et 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende.
(d)
Ved vurdering af overvågningsresultater eller beregnede koncentrationer i et vandområde tages der hensyn til den naturlige baggrundskoncentration, hvis den gør det umuligt at overholde miljøkvalitetskravet.
(e)
Nationalt miljøkvalitetskrav for forurenende stof med EU-miljøkvalitetskrav, jf. bilag 3,
(f)
Ved vurdering af overvågningsresultater i forhold til miljøkvalitetskravene jævnfør Bilag 3, del B, punkt 3.
(g)
Korttidskvalitetskrav er ikke fastsat
(h)
Gældende værdi i bilag 3
(i)
Miljøkvalitetskravet gælder for blødt vand (H<24 mg CaCO3/l):

Del B: Miljøkvalitetskrav for sediment og biota

Miljøkvalitetskravene refererer til generelt miljøkvalitetskrav, med mindre andet er anført for det enkelte stof

Cas-nr. (a)
Stoffets navn
Miljøkvalitetskrav
Sediment
mg/kg (b)
Miljøkvalitetskrav
Biota
µg/kg (c)
   
ferskvand
marin
ferskvand
marin
7440-42-8
Bor
   
5.480
5.480
57-63-6
ethinyløsrtadiol
6,63*10-6 (d)
17,3*10-6
3,428*10-4 x foc(e)
0,00609
0,00609
90-12-0
91-57-6
28804-88-8
28652-77-9
methylnaphtalener (PAH). herunder
1-methylnaphthalen
2-methylnaphthalen.
dimethylnaphtalener
(blanding af isomerer)
trimethylnaphthalen
Σ =
478 x foc(e)
Σ =
478 x foc(e)
Σ = 2.400
Σ = 2.400
1634-04-4
methyl tertiary-Butyl Ether (MTBE)
0,081
0,081
24
24
7440-24-6
Strontium
7,5
tilføjet (f)
7,5
tilføjet (f)
   
7440-22-4
Sølv
1,5
13
   
288-88-0
1,2,3-triazol
5,5
0,55
166.000
166.000
13674-84-5
tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (TCPP)
111 x foc(e)
11,1 x foc(e)
   
7440-62-2
Vanadium
23,6
tilføjet (f)
23,6
tilføjet (f)
   
(a) CAS: Chemical Abstracts Service.
(b) Gælder for tørvægt
(c) Gælder for vådvægt af bløddele
(d) Gælder for sediment vådvægt
(e) foc er fraktion af organisk stof i sedimentet
(f) Miljøkvalitetskravet er denne stofkoncentration tilføjet den naturlige baggrundskoncentration
 


Bilag 3

Forurenende stoffer med EU-miljøkvalitetskrav for overfladevanda (a)

Del A: Miljøkvalitetskrav (EQS) for vand

Nr.

CAS-nr. (b)

Stoffets navn

Generelt kvalitetskrav (c)

µg/l

Korttidskvalitetskrav (d)

µg/l

ferskvand(e)

marin

ferskvand (e)

marin

(1)
15972-60-8
Alachlor
0,3
0,3
0,7
0,7
(2)
120-12-7
Anthracen (PAH)
0,1
0,1
0,4
0,4
(3)
1912-24-9
Atrazin
0,6
0,6
2,0
2,0
(4)
71-43-2
Benzen
10
8
50
50
(5)
32534-81-9
Bromerede
diphenylethere (f)
0,0005
0,0002
anvendes ikke
anvendes ikke
(6)
7440-43-9
Cadmium og cadmiumforbindelser (afhængigt af vandets hårdhedsgrad) (g)
≤ 0,08 (klasse 1)
0,08 (klasse 2)
0,09 (klasse 3)
0,15 (klasse 4)
0,25 (klasse 5)
tilføjet (h)
0,2
tilføjet (h)
≤ 0,45 (klasse 1)
0,45 (klasse 2)
0,6 (klasse 3)
0,9 (klasse 4)
1,5 (klasse 5)
tilføjet (h)
≤ 0,45 (klasse 1)
0,45 (klasse 2)
0,6 (klasse 3)
0,9 (klasse 4)
1,5 (klasse 5)
tilføjet (h)
(6a)
56-23-5
Tetrachlormethan(i)
- (j)
- (j)
anvendes ikke
anvendes ikke
(7)
85535-84-8
C10-13-chloralkaner
0,4
0,4
1,4
1,4
(8)
470-90-6
Chlorfenvinphos
0,1
0,1
0,3
0,3
(9)
2921-88-2
Chlorpyrifos
(chlorpyrifosethyl)
0,03
0,03
0,1
0,1
(9a)
309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6
Cyclodiene pesticider:
aldrin (i)
dieldrin (i)
endrin (i) (j)
isodrin (i) (j)
Σ = 0,01
Σ = 0,005
anvendes ikke
anvendes ikke
(9b)
anvendes ikke
DDT i alt (i) (k)
0,025
0,025
anvendes ikke
anvendes ikke
 
50-29-3
para-para-DDT(i)
0,01
0,01
anvendes ikke
anvendes ikke
(10)
107-06-2
1,2-dichlorethan
10
10
anvendes ikke
anvendes ikke
(11)
75-09-2
Dichlormethan
20
20
anvendes ikke
anvendes ikke
(12)
117-81-7
Di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)
1,3
1,3
anvendes ikke
anvendes ikke
(13)
330-54-1
Diuron
0,2
0,2
1,8
1,8
(14)
115-29-7
Endosulfan
0,005
0,0005
0,01
0,004
(15)
206-44-0
Fluoranthen (PAH)
0,1
0,1
1
1
(16)
118-74-1
Hexachlorbenzen
0,01 (l)
0,01 (l)
0,05
0,05
(17)
87-68-3
Hexachlorbutadien
0,1 (l)
0,1(l)
0,6
0,6
(18)
608-73-1
Hexachlorcyclohexan
- (j)
0,002
0,04
0,02
(19)
34123-59-6
Isoproturon
0,3
0,3
1,0
1,0
(20)
7439-92-1
Bly og blyforbindelser
- (j)
- (j)
anvendes ikke
anvendes ikke
(21)
7439-97-6
Kviksølv og kviksølvforbindelser
0,05 (l)
tilføjet (h)
0,05 (l)
tilføjet (h)
0,07
tilføjet (h)
0,07
tilføjet (h)
(22)
91-20-3
Naphthalen
2,4
1,2
anvendes ikke
anvendes ikke
(23)
7440-02-0
Nikkel og nikkelforbindelser
- (j)
- (j)
anvendes ikke
anvendes ikke
(24)
104-40-5
Nonylphenol
(4-nonylphenol)
0,3
0,3
2,0
2,0
(25)
140-66-9
Octylphenol
((4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)-phenol))
0,1
0,01
anvendes ikke
anvendes ikke
(26)
608-93-5
Pentachlorbenzen
0,007
0,0007
anvendes ikke
anvendes ikke
(27)
87-86-5
Pentachlorphenol
0,4
0,4
1
1
(28)
anvendes ikke
Polyaromatiskeulbrinter (PAH) (m)
anvendes ikke
anvendes ikke
anvendes ikke
anvendes ikke
 
50-32-8
Benzo(a)pyren
0,05
0,05
0,1
0,1
 
205-99-2
Benzo(b)fluoranthen
Σ = 0,03
Σ = 0,03
anvendes ikke
anvendes ikke
 
207-08-9
Benzo(k)fluoranthen
       
 
191-24-2
Benzo(g,h,i) perylen
Σ = 0,002
Σ = 0,002
anvendes ikke
anvendes ikke
 
193-39-5
Indeno(1,2,3-cd)
pyren
       
(29)
122-34-9
Simazin
1
1
4
4
(29a)
127-18-4
Tetrachlorethylen(i)
10
10
anvendes ikke
anvendes ikke
(29b)
79-01-6
Trichlorethylen(i)
10
10
anvendes ikke
anvendes ikke
(30)
36643-28-4
Tributyltinforbindelser (tributyltin-kation)
0,0002
0,0002
0,0015
0,0015
(31)
12002-48-1
Trichlorbenzener
- (j)
- (j)
anvendes ikke
anvendes ikke
(32)
67-66-3
Trichlormethan
2,5
2,5
anvendes ikke
anvendes ikke
(33)
1582-09-8
Trifluralin
0,03
0,03
anvendes ikke
anvendes ikke

(a)
Stoffer omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF.
(b)
CAS: Chemical Abstracts Service.
(c)
Generelt miljøkvalitetskrav er introduceret som ”Maksimum Annual Average Concentration” (AA-EQS) i direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken mv. Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som årsgennemsnit. Medmindre andet er angivet, gælder det for den samlede koncentration af alle isomerer.
(d)
Korttidskvalitetskrav er introduceret som ”Maksimum AcceptableConcentration” (MAC-EQS) i direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken mv.Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som højeste tilladte koncentration (MAC-EQS). Hvis der i kolonnen under ’Korttidskvalitetskrav’ er anført »anvendes ikke«, betragtes opfyldelsen af det generelle miljøkvalitetskrav som beskyttelse mod kortvarig høj forurening i kontinuerlige udledninger, da værdien er væsentligt lavere end den værdi, der er afledt af den akutte giftighed.
(e)
Ferskvand omfatter vandløb og søer og dertilhørende kunstige eller stærkt modificerede vandområder.
(f)
For den gruppe prioriterede stoffer, som bromerede diphenylethere på listen (nr. 5) i beslutning 2455/2001/EF omfatter, er der kun fastlagt et miljøkvalitetskrav for congener nummer 28, 47, 99, 100, 153 og 154.
(g)
For cadmium og cadmiumforbindelser (nr. 6) afhænger EQS-værdierne af vandets hårdhedsgrad, som opdeles i fem klasser (klasse 1: <40 mg CaCO3/l, klasse 2: 40 til <50 mg CaCO3/l, klasse 3: 50 til <100 mg CaCO3/l, klasse 4: 100 til <200 mg CaCO3/l og klasse 5: ≥200 mg CaCO3/l).
(h)
Jævnfør bilag 3, del B, punkt 3a.
(i)
Dette stof er ikke et prioriteret stof, men et af de andre forurenende stoffer, for hvilke der er fastsat miljøkvalitetskrav i EU-lovgivningen.
(j)
For dette stof er der fastsat skærpet nationalt krav i bilag 2
(k)
DDT i alt udgøres af summen af isomererne 1,1,1-trichlor-2,2 bis (p-chlorphenyl)ethan (CAS-nummer 50-29-3; EU-nummer 200-024-3); 1,1,1-trichlor-2-(o-chlorphenyl)-2-(p-chlorphenyl)ethan (CAS-nummer 789-02-6; EU-nummer 212-332-5); 1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethylen (CAS-nummer 72-55-9; EU-nummer 200-784-6) og 1,1-dichlor-2,2-bis (p-chlorphenyl)ethan (CAS-nummer 72-54-8; EU-nummer 200-783-0).
(l)
Hvis miljøkvalitetskravene for biota ikke anvendes til vurdering af tilstand i et vandområde, skal der anvendes strengere miljøkvalitetskrav for vand for at opnå samme beskyttelsesniveau som miljøkvalitetskravene for biota i dette bilags del C. By- og Landskabsstyrelsen kan fastsætte et skærpet miljøkvalitetskrav for vand, der tilgodeser dette.
(m)
For gruppen af polyaromatiske kulbrinter (PAH) (nr. 28) finder hvert enkelt miljøkvalitetskrav anvendelse, dvs. at miljøkvalitetskravet for benzo(a)pyren, miljøkvalitetskravet for summen af benzo(b)fluoranthen og benzo(k)fluoranthen og miljøkvalitetskravet for summen af benzo(g,h,i)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren skal overholdes.
 

Del B: Anvendelse af de i del A anførte miljøkvalitetskrav (EQS)

1. Kolonne 4 og 5 i tabellen: For et givet overfladevandområde betyder anvendelse af det generelle miljøkvalitetskrav (AA-EQS), at det aritmetiske gennemsnit af koncentrationer, der er målt på forskellige tidspunkter af året, ved hvert repræsentativt målepunkt inden for vandområdet ikke overstiger kravværdien.

Beregningen af det aritmetiske gennemsnit, den benyttede analysemetode og den metode, hvorefter miljøkvalitetskravene anvendes, hvis der ikke er nogen hensigtsmæssig analysemetode, som opfylder minimumsydeevnekriterierne, skal være i overensstemmelse med fastsatte regler om tekniske specifikationer for kemisk analyse og kontrol af vandets tilstand.

2. Kolonne 6 og 7 i tabellen: For et givet overfladevandområde betyder anvendelse af korttidskvalitetskravet (MAC-EQS), at den koncentration, der er målt ved hvert repræsentativt målepunkt inden for vandområdet, ikke er højere end kravværdien. I vurderingsmetoden kan der indgå statistiske metoder, som f.eks. percentil beregning, for at opnå et acceptabelt konfidensniveau og en acceptabel præcision med henblik på at fastslå, om korttidskvalitetskravet er overholdt. Anvendes statistiske metoder skal de være i overensstemmelse med fastsatte bestemmelser herom.

3. Miljøkvalitetskravene i dette bilag er med undtagelse af cadmium, bly, kviksølv og nikkel (i det følgende benævnt »metaller«) udtrykt som samlet koncentration i hele vandprøven. For metallers vedkommende gælder miljøkvalitetskravene for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem et 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende.

Ved vurdering af overvågningsresultater i forhold til miljøkvalitetskravene, kan der tages hensyn til:

a) de naturlige baggrundskoncentrationer af metaller og metalforbindelser, hvis de gør det umuligt at overholde EQS-værdien, og

b) vandets hårdhed, pH eller andre kvalitetsparametre, der påvirker metallers biotilgængelighed.

Del C: Miljøkvalitetskrav for biota

Miljømyndigheden kan vælge at anvende miljøkvalitetskravene for sedimenter og/eller biota i stedet for kravene i bilag 3, del A, på visse kategorier af overfladevand. Der gælder følgende:

1. Miljøkvalitetskrav

Nr.
Cas-nr. (a)
Stoffets navn
Generelt
miljøkvalitetskrav
Biota
ferskvand/marin
µg/kg (b)
(16)
118-74-1
Hexachlorbenzen
10
(18)
87-68-3
Hexachlorbutadien
55
(21)
7439-97-6
Kviksølv og kviksølvforbindelser
20
(a)
CAS: Chemical Abstracts Service.
(b)
Gælder for bløddele (vådvægt), idet der vælges den mest velegnede indikator blandt fisk, bløddyr, krebsdyr og anden biota
 

2. By- og Landskabsstyrelsen kan fastsætte andre miljøkvalitetskrav end de i nr. 1 omhandlede miljøkvalitetskrav for sedimenter og/eller biota for nærmere specificerede stoffer. Disse miljøkvalitetskrav skal give mindst samme beskyttelsesniveau som de miljøkvalitetskrav, der er fastsat for vand i bilag 3, del A


Bilag 4

Teknisk procedure for fastsættelse af miljøkvalitetskrav

Der kan fastsættes miljøkvalitetskrav for vand, sediment eller biota.

Overalt, hvor det er muligt, skal der indhentes data for såvel akut som kronisk giftighed for de af nedenstående organismegrupper, der er relevante for den pågældende type vand, samt for andre vandlevende organismegrupper, hvorom der foreligger data. »Grundsættet« af organismegrupper er:

Alger og/eller makrofyter

Dafnier eller organismer, der er repræsentative for saltvand

Fisk.

Fastsættelse af miljøkvalitetskrav

Følgende procedure finder anvendelse ved fastsættelse af den maksimale gennemsnitskoncentration:

i) Ved fastsættelse af et kvalitetskriterium anvendes passende sikkerhedsfaktorer i hvert tilfælde i overensstemmelse med arten og kvaliteten af de foreliggende data og den vejledning, der findes i punkt 3.3.1 i del II af den tekniske vejledning til Kommissionens direktiv 93/67/EØF om risikovurdering af nye anmeldte stoffer og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 om risikovurdering af eksisterende stoffer, og de sikkerhedsfaktorer, som er anført i nedenstående tabel:

   
 
Sikkerhedsfaktor
Mindst en akut L(E)C50 fra hvert af grundsættets trofiske niveauer
1 000
En kronisk NOEC (enten fisk eller dafnier eller en for saltvand repræsentativ organisme)
100
To kroniske NOEC'er fra arter, der repræsenterer to trofiske niveauer (fisk og/eller dafnier eller en for saltvand repræsentativ organisme og/eller alger)
50
Kroniske NOEC'er fra mindst tre arter (normalt fisk, dafnier eller en for saltvand repræsentativ organisme og alger), der repræsenterer tre trofiske niveauer
10
Andre tilfælde, herunder feltdata eller modeløkosystemer, der gør det muligt at beregne og anvende mere præcise sikkerhedsfaktorer.
Vurderes fra sag til sag
   

ii) Når der foreligger data om persistens og bioakkumulering, skal de indgå i beregningen af miljøkvalitetskravenes endelige værdi.

iii) De således beregnede krav bør sammenlignes med foreliggende resultater fra feltstudier. Findes der anomalier, skal beregningen revideres, for at der kan beregnes en mere præcis sikkerhedsfaktor.

iv) De beregnede krav underkastes »peer review« og offentlig høring, bl.a. for at der kan beregnes en mere præcis sikkerhedsfaktor.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/11/EF af 15. februar 2006 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø (kodificeret udgave af Rådets direktiv 76/464/EØF) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet) EF-tidende 2000 nr. L 327, side 1, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, EU-Tidende nr. L 348, side 84.

2) Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. Bilag VIII.

3) Bilag X til direktiv 2006/60/EF som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken.