Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6. marts 2009 i sag 42.2008

A

(Faglig medarbejder Per Nielsen, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Mogens Rold Sørensen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Ole Frøstrup Andersen, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.

Mellem klageren, elev A, født den 6. september 1980, og indklagede, B, blev den 26. november 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 30. oktober 2006 til den 21. september 2007.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 20. maj 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 165.762,83 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af krav på pension, feriepenge, skyldig løn for ugerne 27-38 i 2007, godtgørelse for misligholdelse af uddannelsesaftalen med 30.000 kr. og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven med 62.900 kr.

Indklagede har i et svarskrift påstået frifindelse mod betaling af 25.000 kr. og anført, at klageren i den sidste del af uddannelsesperioden havde fået fri til at udføre arbejde i Gentofte, hvorfor det bestrides, at klageren har krav på yderlige løn og godtgørelse for misligholdelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. februar 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Kravet på godtgørelse for misligholdelse af uddannelsesaftalen er begrundet i den omstændighed, at indklagede undlod at betale løn fra starten af juli 2007 og resten af uddannelsesperioden.

Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Klageren har forklaret bl.a., at han ikke protesterede over for den manglende løn, da han var bange for, at arbejdsgiveren så ville afbryde ansættelsesforholdet og hans afsluttende skoleophold. Han ophævede ikke selv ansættelsesforholdet. Han havde i maj 2007 ekstraarbejde, men det var noget han foretog i sin fritid, og arbejdsgiveren var orienteret om det. Der var derimod ikke ekstraarbejde i ugerne 27-38, hvor han ikke fik løn, og han havde heller ikke fri. I ugerne 29 og 30 holdt han ferie og i ugerne 31-38 var han på skole og afsluttede med svendeprøve. Han har ikke modtaget feriepenge fra den tidligere arbejdsgiver.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Vi finder, som sagen er oplyst, at klageren har krav på pension som opgjort, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, feriepenge og manglende løn for ugerne 27-38. Da ansættelsesforholdet ikke er ophævet, har klageren ikke krav på godtgørelse for misligholdelse, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1. Som følge af mangelfuld udfyldelse af uddannelsesaftalen vedrørende overenskomstforhold bør der tilkendes klageren en godtgørelse på 10.000 kr. Vi finder således, at klageren samlet har krav på betaling af 82.862,83 kr.

3 medlemmer bemærker:

Vi er enige med flertallet i, at klageren har krav på manglende løn og feriegodtgørelse og ikke har krav på godtgørelse for misligholdelse af ansættelsesforholdet. Da arbejdsgiveren ikke har indgået overenskomst, har klageren ikke krav på pension, da erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, ikke giver grundlag herfor. Vi finder, at klageren alene har krav på 1.000 kr. som følge af mangler ved uddannelsesaftalen.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at indklagede tilpligtes at betale klageren 82.862,83 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 82.862,83 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.