Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 19. januar 2009 i sag 40.2008

A (Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund v/advokat Peter Breum)

mod

B v/X (Danmarks Frisørmesterforening

(v/cand.jur. Lars Overgaard)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Lise Bardenfleth og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere deltog som særlig sagkyndig direktør John Petersen, SAMA og næstformand i Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Mette Stensgaard.

Mellem klageren, elev A, og indklagede, B v/ X, blev den 3. april 2004 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som frisør med uddannelsesperiode fra den 1. maj 2004 til den 30. april 2007.

Klageren har ved sin organisation, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget den 16. maj 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 40.880 kr. til klageren. Beløbet svarer til 13 ugers løn og udgør godtgørelse efter ansættelsesbevislovens § 6.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 17. december 2008. Parterne har inden da forligt øvrige dele af sagen.

Parterne har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af uddannelsesaftalen, at der ikke er angivet nogen oplysninger i pkt. 2 om arbejdsstedet. I pkt. 8 er angivet, at den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge og at lønudbetalingsdag er hver 14. dag.

Den 20. april 2004 underskrev parterne ”Særaftale i forbindelse med uddannelsesaftale” hvoraf det blandt andet fremgår:

”Timelønnen er aftalt til 85 kr/time i hele uddannelsesperioden, og udbetales bagud efter følgende retningslinier: I indeværende år (2004) udbetales løn første gang 11/6 for tre lønperioder. Derefter 23/7-3/9-15/10-25/11 ligeledes for tre lønperioder af gangen. Sidste lønudbetaling i 2004 bliver 24/12 for to lønperioder. Efter 1/1-05 vil løn blive udbetalt efter to lønperioder. Eksempel: 21/1-05: 4 x 37 timer x 85 kr/time = 12.580.

I forbindelse med skoleophold afholder A eventuel difference mellem timeløn og tilskud fra henholdsvis AF og AER”

Af et fremlagt bilag vedrørende arbejdsopgaveliste fremgår, at mødetiden var 8.45.

Klageren, A, har forklaret bl.a., at særaftalen blev indgået, blandet andet fordi X sagde, at hun ikke ville betale fuld løn under skoleopholdet. Hun har også arbejdet i en anden af X´ s saloner, der lå på den anden side af gaden. Hun og en anden elev skulle møde kl. 8.45 og udføre forskellige klargøringsopgaver frem til kl. 9. Dette kvarters arbejde blev ikke kompenseret. Indtil udgangen af juli 2004 modtog hun kontanthjælp, som hun har tilbagebetalt.

Indklagede, B, har forklaret bl.a., at A selv uopfordret søgte lærepladsen. Hun var på revalidering. Særaftalen blev indgået, fordi kommunen og revalideringsspørgsmålet stadig var inde i billedet.

Kommunen sagde, at man ville give A løn til udgangen af juli måned. Det var A selv, der lavede udkast til særaftale. Særaftalen blev ikke sendt til det faglige udvalg.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at det er i strid med ansættelsesbevisloven, at indklagede har indføjet et særligt tillæg til aftalen, blandt andet med vilkår, der er i strid med overenskomsten. Der er ikke henvist til det i uddannelsesaftalen, og det er ikke godkendt af det faglige udvalg.

Arbejdstiden er forkert angivet, og det er ikke oplyst, at klageren skulle arbejde på flere arbejdssteder. Forholdene har givet anledning til tvist mellem parterne.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at den del af sagen, der er forligt, angår almindelig efterbetaling. Kravet på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven er først rejst i forbindelse med klageskriftet for Tvistighedsnævnet og blev således ikke gjort gældende under forligsdrøftelserne i maj 2007 eller i kravet fra klagers advokat den 5. november 2007. Særaftalen er måske nok usædvanlig, men skyldes uafklarede forhold i relation til kommunen. Særaftalen må derfor anses som undskyldelig, og klageren har derfor ikke krav på godtgørelse eller i hvert fald kun en mindre godtgørelse end krævet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Uddannelsesaftalen og særaftalen må henset til tidspunkterne for underskrivelsen af dem betragtes som en samlet uddannelsesaftale. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at oplysningspligten i ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 2 om arbejdssteder, nr. 8 om lønnen og lønnens udbetalingsterminer og nr. 9 om arbejdstiden efter en samlet betragtning af de to dokumenter ikke er opfyldt. Klageren har derfor krav på en godtgørelse efter ansættelsesbevislovens § 6.

3 medlemmer bemærker:

Vi finder at uddannelsesaftalen af 3. april indeholder de oplysninger, som arbejdsgiveren er forpligtet til at give. Der er derfor, uanset særaftalen af 20. april 2004, ikke grundlag for at tilkende klageren en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Vedrørende størrelsen af godtgørelsen

Tre voterende finder under henvisning til sagens omstændigheder, herunder at manglerne må antages at have haft betydning for klageren, at der er grundlag for at give klageren medhold i kravet svarende til 13 ugers løn.

En voterende bemærker: I Vestre Landsrets dom af 1. december i sag B-0613-08 anføres det i relation til landsrettens sag, at der efter forarbejderne til lov nr. 174 af 27. februar 2007 ikke er grundlag for at fastsætte godtgørelsen til et beløb, der overstiger det niveau, der blev fastlagt ved Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for retsvæsen 1997, side 1702. Under henvisning til de konkrete omstændigheder i nærværende sag, hvor det findes godtgjort, at manglerne i ansættelsesbeviset navnlig i relation til lønnen har medført tvist om retsforholdet, stemmer jeg for at fastsætte godtgørelsen til 10.000 kr.

Tre voterende finder, at de mangler, som der efter flertallets opfattelse er tale om, er undskyldelige og stemmer for at fastsætte godtgørelsen til 1.000 kr., jf. ansættelsesbevislovens § 6, stk. 2.

Der afsiges kendelse efter stemmefordelingen, således at der tilkendes klageren en godtgørelse på 10.000 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ X, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 10.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.