Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6. marts 2009 i sag 44.2008

A

(Pia Maul Andersen, 3F)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere deltog som særlige sagkyndige medlemmer advokat Tine B. Skyum, DA og forhandlingssekretær Hanne Holgaard, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 6. april 1987, og indklagede, B, blev den 27. december 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tekstil- og beklædningsassistent med uddannelsesperiode fra den 21. november 2005 til den 15. juni 2007.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 9. juni 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 19.651,92 kr. med tillæg af procesrente til klageren. Kravet er sammensat af manglende løn for perioden 21. november til 31. december 2005 på 13.349,92 kr. og befordringsgodtgørelser.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. februar 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Klageren har forklaret bl.a., at indklagedes direktør flere gange over for hende har lovet at betale den manglende løn og befordringsgodtgørelsen, men det blev aldrig til noget.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Således som sagen er oplyst, herunder at indklagede i realiteten har anerkendt klagerens krav, er der ikke grundlag for at tilsidesætte disse, der derfor tages til følge.

3 medlemmer bemærker:

Vi er enige i, at klageren har krav på den manglende løn. Indklagede har ikke indgået nogen overenskomst. Da det ikke kan lægges til grund, at indklagede har anerkendt klagerens krav på befordringsgodtgørelse, og da dette krav ikke kan begrundes under henvisning til erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, vil vi alene give klageren medhold i lønkravet.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at indklagede tilpligtes at betale klageren 19.651,92 kr. med tillæg af procesrente.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 19.651,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 9. juni 2008.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.