Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 4. juni 2009 i sagerne 56.2008 og 66.2008

A og B

(v/næstformand Bjarne Nielsen, HK/Privat)

mod

C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Martin Juul Christensen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere mødte som særlig sagkyndig advokat Henrik Rønne, Dansk Erhverv og faglig sekretær Preben Aabo Karlsen, HK.

Mellem klageren i sag 56.2008, elev A, født den 29. april 1980, og indklagede, C, blev den 8. september 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle kontoruddannes med speciale i rejseliv med uddannelsesperiode fra den 1. september 2005 til den 31. august 2007.

Klageren A har ved sin organisation, HK Privat, ved klageskrift modtaget den 5. august 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 112.613,53 kr. med tillæg af procesrente til klageren. Kravet vedrører difference mellem den løn, som klageren har fået og den løn, der er fastsat i overenskomsten mellem HK/Privat og Horesta Arbejdsgiver med tillæg af feriegodtgørelse samt kompensation for ikke afholdte feriefridage.

Mellem klageren i sag 66.2008, elev B, tidligere X, født den 24. januar 1980 og samme indklagede blev den 8. september 2005 indgået en tilsvarende uddannelsesaftale med uddannelsesperiode fra den 1. september 2005 til den 31. august 2007.

Klageren B har ved sin organisation, HK Privat, ved klageskrift modtaget den 26. september 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 105.438,53 kr. med tillæg af procesrente. Kravet vedrører løndifference på samme grundlag som As krav.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 14. maj 2009.

Klagerne har givet møde for nævnet og redegjort for sagerne og deres krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, herunder det forhold, at den påberåbte overenskomst må anses for en overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagernes krav vedrørende løndifferencen, der derfor tages til følge.

4 medlemmer bemærker:

For så vidt angår As krav vedrørende feriefridage finder vi i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis vedrørende fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, at han også har krav herpå.

3 medlemmer bemærker:

I overensstemmelse med tidligere dissenser i Tvistighedsnævnets kendelser vedrørende fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, finder vi, at A ikke har krav på kompensation for ikke afholdte feriefridage.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der gives klagerne medhold i de fremsatte krav.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, C, skal inden 14 dage til klageren A betale 112.613,53 kr. med tillæg af procesrente fra den 5. august 2008 og til klageren B betale 105.438,53 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. september 2008.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.