Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 10. februar 2009 i sag 43.2008

A

mod

B (3F v/advokat Jesper Schäfer Munk)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige deltaget kontorchef Birgitte Dember, SALA og advokat Rune Asmussen, 3F.

Mellem klageren, A v/ A, og indklagede, elev B, blev i januar 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter indklagede skulle uddannes som jordbrugsmaskinfører med uddannelsesperiode fra den 4. januar 2007 til den 14. juni 2008.

Klageren har ved klageskrift modtaget den 23. juni 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at et mellem parterne den 27. november 2007 indgået forlig er ugyldigt og at et eventuelt erstatningsbeløb til indklagede bør være mindre.

Indklagede har principalt påstået sagen afvist, subsidiært at klageren skal anerkende forliget af 27. november 2007.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 17. december 2008.

Parterne har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af V1, V2 og V3.

Sagens omstændigheder

Forliget af 27. november 2007 er sålydende:

”Tirsdag den 27. november 2007 afholdtes mæglingsmøde vedrørende ophævelse af uddannelsesaftale mellem jordbrugsmaskinførerelev B ctr. A …

Parterne blev enige om at afslutte sagen til fuld og endelig afgørelse, således at A indbetaler en godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen på 25.000 kr. til 3F … inden 10 dage fra d.d., hvorefter ingen af parterne har yderligere krav.”

Forliget er underskrevet af parterne og på arbejdsgiverside yderligere af X, og på arbejdstagerside yderligere af Y.

3F har som mandatar for B ved stævning af 21. januar 2008 sagsøgt A til betaling af forliget. 3F har i svarskriftet for Tvistighedsnævnet oplyst, at retten har udsat sagen til den 31. januar 2009 på Tvistighedsnævnets stillingtagen til nærværende sag.

3F har anmodet X, om at afgive forklaring for Tvistighedsnævnet. 3F oplyste i en email af 21. november 2008 over for X, at A ved den efterfølgende inddrivelse har gjort gældende, ”at han ”havde fået vredet armen om” og at der derfor var indgået forlig under utilbørligt pres.” X har i en email af 26. november 2008 svaret, at han er forhindret i at give møde og har yderligere anført:

”Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg som repræsentant af indlysende grunde vil have vanskeligt ved at medvirke som vidne for lønmodtagersiden mod en medlemsvirksomhed. På den anden side vedstår jeg mig den sagsbehandling, der konkret har fundet sted og det indgåede forlig.”

Klageren A har forklaret bl.a., at sagen blev drøftet på et møde hos 3F i Roskilde. Der blev talt om 40.000 kr. Han følte, at han var nødt til at skrive under, han vidste ikke, hvad der ville ske, hvis han nægtede og gik. Det var som om at de ikke måtte gå uden at skrive under, men det blev ikke sagt direkte. Han var ikke enig i indholdet af aftalen. X læste papiret op og anbefalede ham at skrive under. De havde på et tidspunkt en samtale alene, hvor hans mor, der deltog i mødet, også var til stede. Han husker ikke, hvordan beløbet på 40.000 kr. kom ned på 25.000 kr. og husker ikke, at han skulle have foreslået 20.000 kr.

A´ s mor og hjælper i hans virksomhed, har i det væsentlige forklaret i overensstemmelse med A.

Indklagede B har forklaret bl.a., at kravet oprindeligt var på 93.000 kr., men senere blev nedsat til omkring 60.000 kr. Under mødet var det mest X og V2, der talte. På et tidspunkt talte parterne og deres repræsentanter alene med hinanden. Modparten tilbød 20.000 kr., men det sagde han nej til, og det endte så med 25.000 kr. Der var ikke noget truende under forløbet, men måske var stemningen lidt trykket. Forligsteksten blev læst op og så underskrevet.

V2 har forklaret bl.a., at han er faglig konsulent i 3F. Under mødet var stemningen almindelig som ved den slags forhandlinger. Parterne gik hver til sit på et tidspunkt. Modparten foreslog betaling af 20.000 kr., men det endte med 25.000 kr. Der var intet truende under forløbet.

V3 har forklaret bl.a., at han er medlem af det faglige udvalg. Han medvirkede under forligsmødet. Stemningen var ikke speciel, og der var ikke noget utilbørligt pres eller nogen trusler. Parterne talte hver for sig på et tidspunkt, og det endte med et forlig på 25.000 kr. Indledningsvis var elevens krav højere.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at forliget er ugyldigt, fordi han blev truet til at indgå det.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at der ikke er noget grundlag for at anses forliget for ugyldigt.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Klageren har ikke godtgjort nogen omstændigheder, der kan begrunde, at forliget af 27. november 2007 skulle være ugyldigt. Det tillægges i den forbindelse betydning, at forliget på klagerens side er medunderskrevet af X, der medvirkede under forligsforhandlingerne som repræsentant for klageren, og som har udtrykt, at han vedstår sagsbehandlingen og det indgåede forlig.

Da der således er indgået et forlig, jf. erhvervsuddannelseslovens § 63, stk. 1 eller dennes analogi, kan sagen ikke indbringes for Tvistighedsnævnet, jf. § 63, stk. 2. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor til følge.

T h i b e s t e m m e s

Denne sag afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.