Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. april 2009 i sag 53.2008

A

(HK Danmark v/Kim Jensen)

mod

B

v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget juridisk konsulent Katrine Bocianski, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Bjarne Knudsen, HK.

Mellem klageren, elev A, født den 23.oktober 1985, og indklagede, B v/C, blev den 8. juni 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som salgsassistent med uddannelsesperiode fra den 17.juni 2006 til den 16. juli 2008.

Klageren har ved sin organisation, HK Danmark, ved klageskrift modtaget den 18. juli 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 21.893,81 kr. til klageren med tillæg af procesrente fra den 16. maj 2008. Kravet består af manglende løn for perioden 1.-7. september 2007 samt feriepenge heraf, løndifference til overenskomstmæssig løn samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis opgjort til 16.316 kr. svarende til 6½ ugers løn. Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at det ikke er anført, hvilken overenskomst der gælder for ansættelsesforholdet.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 26. marts 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav vedrørende løndifference, der derfor tages til følge.

Vedrørende manglende løn 1.-7. september 2007

4 medlemmer bemærker:

Vi finder, at klageren, der har ophævet uddannelsesaftalen pr. 7. september 2007, har krav på løn frem til ophævelsen.

3 medlemmer bemærker:

Efter sagens oplysninger var klageren reelt ikke på arbejde i september 2007, hvorfor vi ikke vil give klageren medhold i denne del af kravet.

Vedrørende godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

3 medlemmer bemærker:

Da de manglende oplysninger om overenskomst må anses for væsentlige og har givet anledning til usikkerhed om ansættelsesforholdet, stemmer vi for at give klageren medhold i kravet om en godtgørelse svarende til 6½ ugers løn, jf. ansættelsesbevislovens § 6, stk., 1, 2. punktum..

1 medlem bemærker:

Vestre Landsret anfører i U 2009.30 V vedrørende en mangel, der anses for konkret og væsentlig og bl.a. havde medført, at sagsøgeren fejlagtigt havde rettet krav og anlagt sag mod et forkert firma: ”…under hensyn til den generelle justering i nedadgående retning, men også nuancering, der er tilstræbt ved lov nr. 174 af 27.februar 2007, af godtgørelsesniveauet i forhold til det niveau, som blev fastlagt ved Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for retsvæsen 1997, side 1702, fastsættes godtgørelsen efter ansættelsesbevislovens § 6, stk. 1, 2.pkt. til 9.000 kr. svarende til ca. 2 ugers løn.” Herefter, og da spørgsmålet om korrekt aflønning efter overenskomsten først er gjort gældende efter klagerens ophævelse af ansættelsesforholdet og efter sagen indbringelse for Tvistighedsnævnet, stemmer jeg for at fastsætte godtgørelsen til 4.000 kr., svarende til ca. 1½ uges løn, jf. lovens § 6, stk. 1, 2. punktum.

3 medlemmer bemærker:

Vi finder, at den manglende oplysning om overenskomst er undskyldelig og ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet og vil derfor fastsætte godtgørelsen til 1.000 kr., jf. lovens § 6, stk. 2.

Der afsiges vedrørende dette spørgsmål kendelse efter stemmefordelingen, således at der tilkendes klageren 4.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Herefter, og i øvrigt efter stemmeflertallet, tilkendes der samlet klageren 9.577,81 kr. Da der ikke er fremsat krav om forrentning før i forbindelse med indgivelsen af klageskriftet, tillægges der renter fra den 18. juli 2008.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 9.577,81 kr. med tillæg af procesrente fra den 18.juli 2008.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.