Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. marts 2009 i sag 57.2008

A

(Liselotte Højer, HK)

mod

B

(Advokat Lars Bruhn, DI)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Evelyn Jørgensen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Tina Lambert Andersen, Dansk Industri og faglig sekretær Charlotte Meyer, HK.

Mellem klageren, elev A, født den 27. december 1980, B, blev den 9. september 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kontorelev med uddannelsesperiode fra den 1. november 2006 til den 31. oktober 2008. Efter en virksomhedsoverdragelse er klageren ansat i B, der således er indklaget i denne sag.

Klageren A har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 13. august 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 25.198,32 kr. til klageren med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Beløbet udgør pensionsbidrag vedrørende såvel klager som indklagede i henhold til funktionæroverenskomsten mellem CO Industri og DI.

Indklagede B har påstået frifindelse subsidiært frifindelse mod betaling af arbejdsgiverbidraget til en overenskomstmæssig pensionsordning.

Klageren har erklæret sig enig i, at et eventuelt tilkendt beløb skal indbetales til en overenskomstmæssig pensionsordning.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 6.marts 2009.

Parterne har givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Der er mellem parterne enighed om beløbsopgørelsen og om, at den inden for uddannelsesområdet gældende overenskomst er funktionæroverenskomsten mellem CO Industri og DI. Indklagede er ikke part i denne overenskomst, og der er ikke i den overenskomst, som indklagede er part i, grundlag for pensionskrav til elever.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at det følger af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, jf. Tvistighedsnævnets kendelse af 24. august 2007 i sag 15.2007, at klageren har krav på pension efter den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet. Når en elev ikke har fået pension under uddannelsesforløbet har arbejdsgiveren efter praksis pligt til at indbetale såvel elevens som arbejdsgiverens bidrag.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at det efter ordlyden af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og henset til lovens forarbejder må lægges til grund, at elevers krav i medfør af § 55, stk. 2, alene omfatter den gældende mindstelønssats i medfør af den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet. Dette støttes også af de konkrete formuleringer i uddannelsesaftalernes pkt. 8 og den juridiske litteratur. Subsidiært er der alene grundlag for at tilpligte indklagede at betale den andel af det samlede bidrag, som udgøres af virksomhedsbidraget.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Tvistighedsnævnets flertal har i kendelser af 24. august 2007 i sag 15.2007, 3. marts 2008 i sag 56.2007, 14. april 2008 i sag 59.2007 og 6. marts 2009 i sag 42.2008 fundet, at lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, også omfatter pension. Det fremgår således af Højesterets dom i UfR 1994 s. 907/2 i en sag vedrørende fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens § 2a, at Højesteret bl.a. anførte: ”Efter de nuværende løn- og arbejdsforhold er et sådant pensionsbidrag en så sædvanlig og naturlig del af en arbejdsaftale og af det samlede arbejdsvederlag, at det må anses for at indgå i funktionærens løn.” Vi stemmer herefter for at give klageren medhold i kravet, idet det af praksis tillige følger, at indklagede i en situation som den foreliggende skal betale såvel klagerens som indklagedes pensionsbidrag

3 medlemmer bemærker:

I overensstemmelse med tidligere dissenser i Tvistighedsnævnets kendelser vedrørende det foreliggende spørgsmål, og idet vi er enige i indklagedes synspunkter vedrørende fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, stemmer vi for at frifinde indklagede.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet. For så vidt angår den faktiske indbetalingsmåde henvises til parternes indbyrdes enighed herom.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 25.198,32 kr. med tillæg af procesrente fra den 13. august 2008, der indbetales til en overenskomstmæssig pensionsordning.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.