Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 1. maj 2009 i sag 62.2008

A

(Dansk Metal v/Bendt Egelund)

mod

B

(DI v/advokat Allan Jensen)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Evelyn Jørgensen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndig deltaget advokat Morten Eisensee, DI og sekretær Henrik Jensen, Dansk Metal.

Mellem klageren, elev A, født den 8. marts 1978, og indklagede, B, blev den 21. september 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som industritekniker med uddannelsesperiode fra den 16. oktober 2006 til den 15. april 2010.

Klageren har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 5. september 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 60.000 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af krav på erstatning på 30.000 kr. for uberettiget ophævelse af ansættelsesforholdet og 30.000 kr. for merudgifter til transport herunder køb af en bil som følge af ophævelsen.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 16. april 2009.

Parterne, indklagede ved L, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af og J.

Sagens omstændigheder

Efter en kontrovers ved en julefrokost den 7. december 2007 blev A sygemeldt den 10. december 2007. Det fremgår af en lægeerklæring, at han var uarbejdsdygtig frem til den 7. januar 2008. A mødte på arbejde den 13. december 2007, men gik hjem igen ved middagstid. I begyndelsen af januar 2008 begyndte A på skolen. Den 16. januar 2008 blev der afholdt forligsmøde mellem parterne med deltagelse af repræsentanter for Dansk Metalarbejderforbund og Dansk Industri, der har underskrevet mødereferatet. Af mødereferatet fremgår bl.a.:

”Sagen drøftedes.

Enighed kunne ikke opnås.

Virksomheden ophæver ensidigt uddannelsesforholdet for A. Ophævelsen kan ikke tilegnes A. Ophævelsen har virkning pr. 31. jan 2008….

Forbundet forbeholder sig at videreføre sagen ved Tvistighedsnævnet.”

A fik ny læreplads fra den 1. februar 2008.

Klageren, A, har forklaret bl.a., at mødet den 16.januar 2008 drejede sig om, hvorvidt hans ansættelsesforhold skulle fortsætte. De var nær på at indgå et forlig, men det blev ikke til noget. L oplyste til sidst, at han blev opsagt. Han ville gerne have fortsat ansættelsesforholdet. Det var ikke en gensidig aftale om ophævelse af ansættelsesforholdet, men en ensidig. Han fik en ny læreplads i en anden by, og var nødt til at købe en bil til 20.000 kr. for at kunne klare transporten til den nye læreplads, der havde forskellige arbejdspladser.

Indklagedes økonomi- og personalechef, L, har forklaret bl.a., at han efter episoden ved julefrokosten havde nogle samtaler med A og fik det indtryk, at han ikke længere ønskede at være ansat hos dem. Der blev afholdt forligsmøde den 16. januar 2008, og der blev opnået enighed om, at aftalen kunne ophæves, hvis A fik løn for hele januar måned, idet han nok ville kunne finde en anden læreplads med virkning fra februar. Uanset teksten i mødereferatet, der blev læst op under mødet, er der således tale om en gensidig ophævelse. Begge parter var enige om, at det ikke var en god ide at lade ansættelsesforholdet fortsætte, og hvis der i realiteten havde været tale om en ensidig ophævelse den 16. januar 2008, ville A naturligvis ikke have fået løn for hele januar måned.

R og J´ s forklaringer for Tvistighedsnævnet har ingen betydning for sagens afgørelse.

Klageren, A har til støtte for sin påstand anført, at der er tale om en ensidig ophævelse af ansættelsesforholdet, der ikke er berettiget, hvorfor klageren har krav på erstatning som påstået.

Indklagede, B har til støtte for sin påstand anført, at ophævelsen af ansættelsesforholdet pr. 31. januar 2008 skete efter gensidig aftale, jf. Ls forklaring. Klageren har derfor ikke krav på erstatning. Subsidiært gøres det gældende, at indklagede under de foreliggende omstændigheder var berettiget til en ensidig ophævelse.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Efter formuleringen af mødereferatet af 16. januar 2008 må det, uanset Ls forklaring, lægges til grund, at indklagede ensidigt ophævede ansættelsesforholdet den 16.januar 2008. Denne ophævelse var ikke berettiget, da der ikke foreligger nogen dokumentation for, at klageren har misligholdt ansættelsesforholdet væsentligt, herunder især i perioden en måned forud for den 16.januar 2008, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1 og stk. 3. Tre af disse medlemmer stemmer for at fastsætte en samlet erstatning til klageren på 50.000 kr. Et medlem stemmer for at fastsætte erstatningen til 30.000 kr. i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis, idet det bemærkes, at der ikke er grundlag for at tilkende klageren erstatning for transportudgifter efter ophævelsen af ansættelsesforholdet.

3 medlemmer bemærker:

Henset til Ls forklaring og den omstændighed, at A på mødet den 16. januar 2008 fik krav på løn frem til udgangen af januar 2008, må det lægges til grund, at ophævelsen af ansættelsesforholdet den 16. januar 2008 uanset formuleringen af mødereferatet var resultat af enighed mellem parterne. Vi stemmer derfor for at frifinde indklagede.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet og stemmefordelingen, således at der tilkendes klageren en erstatning på 30.000 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 30.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.