Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 10. august 2009 i sag 64.2008

A

(Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund v/faglig chef Pernille Meden)

mod

B /H

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige deltaget cand.merc.jur. Hans Linde, Danmarks Frisørmesterforening og konsulent Marianne Larsen, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

Mellem klageren, elev A, født den 4. oktober 1985, og B, blev den 26. september 2002 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som frisør med uddannelsesperiode fra den 14. december 2002 til den 29. august 2008.

Klageren har ved sin organisation, Dansk frisør & Kosmetikerforbund, ved klageskrift modtaget den 24. september 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 46.109,85 kr. til klageren. Kravet er sammensat af lønefterbetaling, ferietillæg og godtgørelse på 25.000 kr. for manglende ansættelsesbeviser.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 24. juni 2009.

Parterne har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

Det er i klageskriftet anført, at klageren fra uge 13 i 2003 til uge 16 i 2004 var aflønnet af ”S” v/ J. Derefter og indtil udløbet af uddannelsesaftalen blev klageren aflønnet af indklagede, B v/ H. Der blev i ingen af tilfældene udarbejdet nye ansættelsesaftaler

Klageren har forklaret bl.a., at hun ikke altid fik sin løn til tiden og ej heller lønsedler. Lønsedlerne kom nogen gange i bunker. Hun har ikke bemærket, at der undervejs i forløbet var forskellige SE-numre på lønsedlerne. Hun opdagede engang ved et tilfælde, da SKAT var på besøg, at det var J, der stod som ejer at virksomheden. Hun er aldrig blevet gjort bekendt med virksomhedsoverdragelserne.

Indklagede har forklaret bl.a., at der højest har været tale om lønforsinkelser på en dag. Klageren er blevet oplyst om virksomhedsoverdragelserne og har fået tillæg til uddannelsesaftalerne.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at indklagede ikke har fået den korrekte løn under ansættelsesforholdet, og at indklagede efter virksomhedsoverdragelsesloven er forpligtet til at betale de skyldige beløb. Der skal desuden betales godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, da klageren i flere tilfælde ikke har fået ansættelsesbeviser.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at det er muligt, at klageren har et løntilgodehavende, men det er ikke dokumenteret trods hans talrige opfordringer hertil. Der er desuden ikke grundlag for betaling af godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens lønkrav på 17.844,58 kr. samt, efter 4 medlemmers opfattelse, ferietillæg på 3.265,27 kr., der derfor tages til følge.

3 medlemmer bemærker:

Vi finder ikke at klageren har krav på ferietillæg for ferieårene 2004 og 2005 da disse krav er forældede.

Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

4 medlemmer bemærker:

Det må lægges til grund, at indklagede ikke i forbindelse med sin overtagelse af virksomheden har udarbejdet en ny uddannelsesaftale med angivelse af ham som arbejdsgiver. Da dette er i strid med ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 1, finder vi, at der skal tilkendes klageren en godtgørelse på 15.000 kr. svarende til knap 6 ugers løn.

3 medlemmer bemærker:

Af de grunde der er anført af flertallet, finder vi at klageren har krav på en godtgørelse, der imidlertid bør fastsættes til et mindre beløb. På grund af stemmefordelingen finder vi ingen grund til at fastsætte et beløb.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der samlet tilkendes klageren 36.109,85 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ H, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 36.109,85 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.