Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. juli 2009 i sag 65.2008

A, (Forbundet Træ-Industri-Byg v/faglig medarbejder Per Nielsen)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige deltaget konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Bjarne Jensen, Træ-Industri-Byg.

Mellem klageren, elev A, født den 15. juli 1989, og indklagede, B, blev den 22. oktober 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 1. september 2007 til den 1. september 2008.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg, ved klageskrift modtaget den 26. september 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 54.965,50 kr. til klageren. Beløbet vedrører manglende løn, 6.408,50 kr., manglende feriefridagsbetaling, 465,00 kr., manglende feriebetaling, 2.212 kr. og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, 45.880 kr., svarende til 20 ugers løn.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 24. juni 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Klageren har oplyst, at han flere gange bad arbejdsgiveren om at få uddannelsesaftalen, men det skete først i slutningen af oktober. Indklagede var omfattet af en tiltrædelsesoverenskomst.

Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens lønkrav, der derfor tages til følge.

Godtgørelse efter ansættelsesbevislov:

Efter ansættelsesbevislovens § 2, stk. 1, skal arbejdsgiveren senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse give skriftlig oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Dette skal i elevforhold ske ved underskrivelse af uddannelsesaftale. Fristen herfor er overskredet med knap en måned og det lægges til grund, at klageren flere gange bad om at få en skriftlig uddannelsesaftale.

3 medlemmer bemærker herefter:

Under de anførte omstændigheder og henset til den seneste retspraksis finder vi, at godtgørelsen skal fastsættes til 15.000 kr. svarende til godt 6 ugers løn.

1 medlem bemærker:

Under de anførte omstændigheder, herunder navnlig at ansættelsesaftalen om end for sent blev indgået, finder jeg, at godtgørelsen skal fastsættes til 5.000 kr. svarende til godt 2 ugers løn.

3 medlemmer bemærker:

Vi finder af de anførte grunde, og da forsinkelsen ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet, at godtgørelsen bør fastsættes til 1.000 kr., jf. ansættelsesbevislovens § 6, stk. 2.

Efter stemmefordelingen tilkendes der herefter klageren 5.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Der tilkendes herefter samlet klageren 14.085,50 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 14.085,50 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.