Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. juli 2009 i sag 71.2008

A (3F v /forhandlingssekretær Preben Rasmussen)

mod

B, M

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige deltaget juridisk konsulent Jesper Bøgh Christensen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og forhandlingssekretær Kenneth Novak, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 13. november 1981, og indklagede, B, M, blev den 30. december 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2007 til den 14. maj 2008.

Klageren har ved sin organisation, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, ved klageskrift modtaget den 21. oktober 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 84.626,60 kr. til klageren.

Kravet vedrører manglende løn, feriepenge, pension, kost under skoleophold, knive og kokkebog. Lønkravet er opgjort fra december 2004. Det fremgår af uddannelsesaftalen, at klageren i tidligere uddannelse var ansat ved M Odense fra 1. december 2004 til 30. november 2006. Af lønsedlerne fremgår, at lønnen fra december 2004 og frem er udbetalt af B med samme SE-nr., som angivet i uddannelsesaftalen.

Det er oplyst, at indklagede ikke har indgået nogen overenskomstaftale.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 24. juni 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Klageren har oplyst, at han i hele den omhandlede periode har arbejdet på M i Odense.

Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

3 medlemmer bemærker:

Det kan ikke med den fornødne sikkerhed anses for bevist, at klageren før den 1. januar 2007 var ansat hos indklagede. Klagerens løn oversteg minimallønnen, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Herefter, og da de øvrige krav ikke er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, stemmer vi for at frifinde indklagede.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes klageren 84.626,60 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, M, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 84.626,60 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.