Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 12. oktober 2009 i sag 77.2008

A

(3F, juridisk konsulent Ilse Irene Werrenrath)

mod

B v/L

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige deltaget advokat Marie Louise Larsen, Dansk Erhverv og konsulent Nils Lønstrup, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 5. januar 1971, og indklagede, B, blev den 15. oktober 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som gastronomassistent med uddannelsesperiode fra den 13. oktober 2007 til den 31. maj 2008.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 9. januar 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 87.077 kr. med tillæg af procesrente til klageren. Beløbet er sammensat af 50.000 kr. som godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen og 37.077 kr. for manglende arbejdstidstillæg samt øvrige lønandele.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 19. august 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Klageren, A, har forud for uddannelsesaftalen med B været kokkeelev fra den 1. december 2006 til den 12. oktober 2007. Den 21. januar 2008 sygemeldte hun sig. L har underskrevet en ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, der er dateret 16. januar 2008. det fremgår af blanketten, at aftalen er ophævet med virkning pr. den 29. februar 2008.

Det fremsatte lønkrav vedrører manglende løn, tillæg for forskudt arbejdstid, pension, særlige løntillæg, overarbejde, manglende fridag og friweekends.

A har forklaret bl.a., at hun løbende havde overtid, men hun var ikke klar over, at hun havde krav på overarbejdsbetaling. Arbejdstiden skulle ophøre kl. 19, men hun måtte som regel arbejde med rengøring frem til kl. 20, nogle gange kl. 21. I weekends arbejdede hun ofte til kl. 24 eller kl. 0.30. Hun blev også ofte bedt om at møde en time før den planlagte arbejdstids begyndelse. Nogle gange blev hun sendt hjem midt på dagen, og arbejdsgiveren trak hende i løn. I ansættelsesperioden har hun kun haft fri to eller tre weekends. Hun havde ingen spisepauser, men måtte tage noget mad samtidig med at hun arbejdede. Den 21. januar 2008 blev hun sygemeldt på grund af stress. Hun var altid alene i køkkenet og lavede for eksempel nogle gange tre retter mad til op til 40 gæster. Det var L mand J, der serverede i restauranten. Han var ofte beruset og tiltalte hende aggressivt og højrøstet, sådan at kunderne kunne høre det. Det endte ofte med, at hun stod ude i køkkenet og græd, og efterhånden fik hun det psykisk meget dårligt. Hun har efterfølgende været til psykologbehandling og er stadig sygemeldt.

Klageren har til støtte for sin påstand om en godtgørelse på 50.000 kr. for uberettiget ophævelse henvist til, at hun er blevet så urimeligt behandlet af tjeneren J, der er arbejdsgiveren Ls mand, at det medførte en sygemelding, hvorpå arbejdsgiveren reagerede ved at ophæve uddannelsesaftalen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, finder fire medlemmer, at der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav vedrørende løn mv.

Tre medlemmer finder, at klageren efter den forelagte dokumentation alene har krav på pension fra den 1. december 2007, at der ikke er dokumentation for fradrag af 50 timers løn i februar 2008, og at overarbejdskravet skønsmæssigt bør reduceres.

Der er enighed om, at arbejdsgiveren ikke har dokumenteret noget grundlag for at kunne ophæve uddannelsesaftale.

Fire medlemmer finder, henset til at ophævelsen af uddannelsesaftalen skete efter en sygemelding, der var forårsaget af arbejdsgiverens mands helt urimelige behandling af klageren samt henset til, at han reelt var klagerens arbejdsleder, at godtgørelsen for den uberettigede ophævelse af uddannelsesaftalen bør fastsættes til 50.000 kr. som påstået.

Tre medlemmer finder, henset til, at klageren ikke selv har ophævet aftalen under henvisning til arbejdsgiverens misligholdelse, at godtgørelsen bør fastsættes til 30.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes klageren 87.077 kr. med tillæg af renter.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 87.077 kr. med tillæg af procesrente fra den 9. januar 2009.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.