Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. september 2009 i sag 79.2008

A

3F v/Jacob Scavenius

mod

B v/T

Dansk Byggeri v/Jan Frei

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Bent E. Hansen, DanskByggeri og konsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 18. juni 1979, og indklagede, B, blev den 13. august 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 13. august 2007 til den 26. marts 2010.

Klageren har ved sin organisation, 3F, ved klageskrift modtaget den 14. januar 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 64.562,66 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen med 50.000 kr. og manglende løn fra 12. maj 2008 til 9. juni 2008 fradraget løn vedrørende skolepraktik på 2.876,61 kr.

Indklagede har påstået frifindelse og gjort gældende, at det eventuelt skyldige lønbeløb frem til den 9. juni 2008 inklusiv feriepenge er 14.239,08 kr., idet der er tale om 16 dage á 7,4 timer á 106,90 kr., hvorfra skal trækkes 2.876,61 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 10. september 2009.

Parterne, indklagede ved T, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af R.

Sagens omstændigheder

Indklagede fremsendte den 23. april 2008 en advarsel til A i forbindelse med nogle episoder den 14. og 17. april 2008. 3F anmodede på baggrund heraf uddannelsesudvalget om afholdelse af et møde. Den 15. maj 2008 hjemsendte indklagede A. Den 19. maj 2008 skrev indklagede til A og meddelte, at man ikke syntes, at samarbejdet skulle fortsætte. Det anførtes, at hvis A var enig heri, skulle han underskrive en medsendt ophævelsesblanket. Det fremgår af denne, at der var tale om gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen. A svarede den 20. maj 2008 blandt andet, at han gerne ville fuldføre sin uddannelse, at han var ked af at være hjemsendt og håbede snarest muligt at kunne genoptage uddannelsen. Mødet i uddannelsesudvalget blev på grund af en fejl i indkaldelsen ikke som planlagt afholdt den 25. maj, men den 9. juni 2008. Det fremgår af referatet, at T ville betale manglende løn for 22½ time. Uddannelsesaftalen blev den 9. juni ophævet ensidigt af indklagede. Det er anført i ophævelsesblanketten, at ophævelsen er med virkning fra den 16. maj 2008. Det fremgår af en blanket vedrørende As optagelse i skolepraktik, at perioden begynder den 17. maj 2008. Blanketten er underskrevet af a den 10.juni 2008 og af skolen den 23. juni 2008.

Klageren har forklaret blandt andet, at han ikke på arbejde har været hashpåvirket som påstået af T. Han har derimod ind imellem været medicinpåvirket. Den 17. april 2008 var hans hund med på arbejde, men det havde han aftalt og fået godkendt af indehaveren af den lejlighed, som har arbejdede i. Han og T havde i den periode en del diskussioner om arbejdet, mødetider og tempo, og det er rigtigt nok, at han nogle gange blev ret irriteret. En enkelt gang mødte han for sent på arbejde, men det var på grund af en misforståelse om, hvor han skulle møde. Han startede reelt i skolepraktik den 10. juni 2008, men fik lov til at få begyndelsestidspunkt den 17. maj 2008, fordi han ikke havde fået løn siden det tidspunkt.

T har forklaret blandt andet, at A efter prøvetidens udløb blev ustabil og ofte ikke mødte til tiden. Han mistænkte A for at ryge hash, mens han var på arbejde, blandt andet den 17. april, hvor A også havde sin hund med på arbejdspladsen, hvad man naturligvis ikke må. A nedlagde arbejdet og diskuterede hårdt med ham. Han påtalte det over for A, men det hjalp ikke, problemerne blev ved og det endte med, at han den 19. maj foreslog en gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, også fordi A gav udtryk for, at han hellere ville have en skolepraktikuddannelse. Han fik ikke nogen accept af det, men blev indkaldt til et møde, der først blev afholdt den 9. juni 2008. Der er en af hans ansatte, der senere har bekræftet hans mistanke om, at A røg hash i arbejdstiden.

R har forklaret blandt andet, at han har været ansat hos indklagede og noget af tiden har arbejdet sammen med A. Det var stille og hyggeligt. Der var dog tit diskussioner om mødetider og arbejdsopgaver mellem A og T. Han rådgav A om arbejdet, men A gjorde det alligevel nogle gange på sin egen måde.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at indklagede ikke har godtgjort, at der var grundlag for en ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, og at klageren derfor har krav på løn frem til ophævelsestidspunktet med fradrag af lønnen fra skolepraktikken samt erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at der ikke skal betales løn frem til den 9. juni, da klageren ikke har arbejdet for indklagede fra den 19.maj, og da han reelt har været i skolepraktik i denne periode. Efter bevisførelsen må det anses for godtgjort, at indklagede var berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen på grund af grov misligholdelse fra klagerens side.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Ophævelsen af uddannelsesaftalen skete den 9. juni 2008, og indklagede har ikke godtgjort, at der inden for en måned før dette tidspunkt har været væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen fra klagerens side, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1 og 3. Indklagede var derfor ikke berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen.

3 medlemmer bemærker:

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at klageren helt frem til den 15. maj, hvor han blev bedt om ikke at møde på arbejde indtil videre, i væsentlig grad misligholdt uddannelsesaftalen. Vi finder derfor, at indklagede var berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at klageren er berettiget til erstatning. Tre medlemmer vil som følge af karakteren af indklagedes beskyldninger mod klageren tilkende klageren en forhøjet erstatning, et medlem mener ikke, at der er grundlag for at forhøje eller formindske udgangspunktet for erstatning, der er 30.000 kr., og tre medlemmer vil som følge af klagerens adfærd tilkende klageren et mindre beløb end 30.000 kr. Efter stemmefordelingen tilkendes der herefter klageren 30.000 kr. i erstatning. Indklagedes lønopgørelse vedrørende perioden 19. maj til 9. juni 2008 lægges til grund, og der fratrækkes det af klageren selv anerkendte beløb på 2.876,61 kr. fra skolepraktikken, således at der samlet tilkendes klageren 41.002,89 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 41.002,89 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.