Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. september 2009 i sag 95.2008

A

3F v/Jacob Scavenius

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Bent E. Hansen, Dansk Byggeri og konsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 21. december 1983, og indklagede, B, blev den 19.juli 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 2. juli 2007 til den 24. september 2010.

Klageren har ved sin organisation, 3F, ved klageskrift modtaget den 6. marts 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 210.185,11 kr. til klageren med tillæg af procesrente af de enkelte ydelsers forfald.

Kravet er sammensat af skyldig løn 2007, 2008 og 2009, 160.185,11 kr. inkl. feriepenge og pension, erstatning for at have undladt at opfylde aftale på møde i uddannelsesudvalget den 10. november 2008 om levering af manglende lønsedler, 10.000 kr., og erstatning for uberettiget ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen med 40.000 kr. Opgørelsen af skyldig løn omfatter 14.237,36 kr. svarende til løn fra ophævelsestidspunktet og indtil klageren startede i skolepraktik.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 23. september 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst finder seks medlemmer, at klageren har krav på manglende løn frem til ophævelsestidspunktet og erstatning på 30.000 kr. for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, i alt 175.947,75 kr. Disse medlemmer finder, at der ikke er grundlag for at tilkende klageren erstatning for manglende overholdelse af aftalen indgået på mødet i uddannelsesudvalget eller løn frem til tidspunktet for påbegyndelse af skolepraktik. Et medlem vil give klageren fuldt medhold i de fremsatte krav.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B skal inden 14 dage til klageren, A, betale 175.947,75 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstidspunkt.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.