Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. august 2009 i sag 97.2008

A (Forbundet Træ-Industri-Byg v/faglig medarbejder Per Nielsen)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Martin Juul Christensen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Henning Kaab, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Bjarne Jensen, Forbundet Træ-Industri-Byg.

Mellem klageren, elev A, født den 26. maj 1976, og indklagede, B, nu under konkurs, blev den 18. december 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 28. december 2006 til den 26. marts 2010.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg, ved klageskrift modtaget den 23. december 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 109.151,82 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af 30.000 kr. vedrørende erstatning for misligholdelse af uddannelsesaftalen, 79.106 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven og 45.826,08 kr. vedrørende pension 2007/2008 frem til og med uge 45.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 22. juni 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav og herunder oplyst, at han den 2. december 2008 fik løn for en periode frem til den 7. november 2008. Han har ikke derefter fået nogen løn. Klageren har oplyst, at indklagede ikke havde indgået nogen overenskomstaftale.

Indklagede v/ kurator, advokat Marianne Sørensen, har oplyst, at man ikke ville give møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Da indklagede efter forligsmødet den 27. november 2008, hvor indklagede lovede at udbetale manglende løn senest den 2. december 2008, blev taget under konkursbehandling den 27. januar 2009, anses indklagede for reelt at have ophævet ansættelsesforholdet, hvorfor klageren er berettiget til erstatning på 30.000 kr.

Pensionskravet:

4 medlemmer bemærker:

Efter Tvistighedsnævnets praksis vedrørende fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, er der, således som sagen er oplyst, ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav på pension, der derfor tages til følge.

3 medlemmer bemærker:

Vi finder i overensstemmelse med tidligere dissenser i Tvistighedsnævnet vedrørende fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, at klageren ikke har krav på pension, idet indklagede ikke havde indgået nogen overenskomstaftale.

Krav i henhold til ansættelsesbevisloven:

4 medlemmer bemærker:

Det er ikke godtgjort, at den manglende oplysning om overenskomst har haft betydning for klageren. Da indklagede endvidere ikke var omfattet af en overenskomstaftale, finder vi, at den manglende udfyldelse af pkt. 8, der i givet fald skulle have været en henvisning til overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, er undskyldelig, hvorfor vi stemmer for at fastsætte godtgørelsen til 1.000 kr., jf. ansættelsesbevisloven § 6, stk. 2.

3 medlemmer bemærker:

Som følge af den manglende oplysning om overenskomst stemmer vi for at tage klagerens krav til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der samlet tilkendes klageren 76.029,87 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B under konkurs, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 76.029,87 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.