Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne

(Ophævelse af visse temperatur- og holdbarhedsbestemmelser)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 451 af 9. juni 2009, bekendtgørelse nr. 1483 af 15. december 2009 og bekendtgørelse nr. 230 af 12 marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 22 ophæves.

2. § 23 affattes således:

»§ 23. Opbevaring og transport af de i bilag 3 nævnte fødevarer må maksimalt ske ved de temperaturer, der er angivet i bilaget ud for de enkelte fødevarer, jf. dog stk. 2-4. De i bilaget angivne temperaturer skal overholdes, uanset der i forbindelse med fødevarens mærkning er angivet en højere opbevaringstemperatur.

Stk. 2. Virksomheder kan transportere fødevarer direkte til den endelige forbruger uden at overholde de i bilag 3 angivne temperaturer, når virksomheden sikrer, at transporten ikke giver anledning til fødevaresikkerhedsmæssige problemer.

Stk. 3. Engrosvirksomheder kan opbevare og transportere mejeriprodukter, som ikke kan oplagres ved omgivelsestemperatur, ved temperaturer, der fastlægges af virksomheden for at sikre produkternes holdbarhed. Pasteuriseret mælk, som er beregnet til konsummælk, skal dog opbevares og transporteres ved højst 6 °C. Produkterne skal senest ved udlæsning fra engrosvirksomhed til udbringning til detailvirksomhed være nedkølet til den temperatur, der er angivet på pakningen.

Stk. 4. Engrosvirksomheder kan opbevare syrnede konsummælksprodukter, der modner i pakningen, ved en højere temperatur end angivet i bilag 3. Produkterne skal dog senest ved udlæsning fra engrosvirksomhed til udbringning til detailvirksomhed være nedkølet til den temperatur, der er angivet på pakningen.«

3. I § 46, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 22, stk. 1 og 2,«.

4. I § 46, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 22, stk. 3,«.

5. Bilag 3, del A, note 3, ophæves.

6. Bilag 3, del C og D, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. august 2010.

Fødevarestyrelsen, den 12. august 2010

P.S.V.
Annelise Fenger

/ Charlotte Røgild Knudsen