Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 3-9, 3. udgave af 4. juli 1995, Bestemmelser om brand- og redningstjeneste – Udgave 1, 8. juli 2010

I medfør af § 52, stk. 2, § 60, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Afsnit 7 affattes således:

7. Personale

7.1 Statens Luftfartsvæsen fastsætter for hver enkelt flyveplads antallet af brandmænd, der ud over indsatsleder-fly skal indgå i et udrykningshold, og antallet af personer, der skal indgå i søredningstjenesten. Den mindste bemanding vil være én indsatsleder-fly og tre brandmænd.

7.2 For at deltage i en brand- og redningstjeneste på en flyveplads som brandmand, herunder søredningstjenesten, hvis denne er etableret, skal vedkommende med tilfredsstillende resultat have gennemført følgende:

a. En helbredsundersøgelse, som foretages af en læge, der er udpeget af ansættelsesmyndigheden. Beredskabsstyrelsens helbredsattest for udrykningspersonale skal benyttes. Ansættelsesmyndigheden kan stille krav om supplerende helbredsundersøgelser.

b. En grunduddannelse, der er foranstaltet af flyvepladsen og godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som minimum omfatter følgende emner:

Materialelære.

Materielbetjening.

Personlig beskyttelse.

Pakning og betjening af køretøjer.

Lokalt flykendskab og kendskab til lokale forhold.

c. Et kursus i anvendelse af trykluftapparater efter en vejleding fra Arbejdstilsynet vedrørende personlige værnemidler.

7.3 For at en brandmand kan forblive i brand- og redningstjenesten, herunder søredningstjenesten, hvis denne er etableret, skal vedkommende med tilfredsstillende resultat gennemføre følgende:

a. En helbredsundersøgelse jf. pkt. 7.2. a., hver 12. måned.

b. Førstehjælpsuddannelsen til højt niveau, jf. Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger og retningslinjer, inden 6 måneder efter grunduddannelsen.

c. Et brandmand-fly kursus på en flyveplads, der af Statens Luftfartsvæsen er godkendt som uddannelsessted for undervisning i dette kursus. Brandmand-fly kurset skal gennemføres inden 24 måneder efter grunduddannelsen og skal som minimum omfatte følgende emner:

Forbrændingsteori.

Pumpelære.

Slukningsteknik og taktik.

Flykendskab.

Sluknings- og redningsøvelser og prøver.

7.4 For at udføre tjeneste som indsatsleder-fly ved en flyveplads skal vedkommende være uddannet brandmand-fly, jf. pkt. 7.3 c., og med tilfredsstillende resultat have gennemført følgende:

a. Et Holdleder Brand kursus med adgangsgivende kurser i henhold til Beredskabsstyrelsens kursusudbud.

b. Et kursus med betegnelsen ”Holdleder som teknisk leder” i henhold til Beredskabsstyrelsens kursusudbud.

c. Et suppleringskursus for de holdledere, der har fulgt et holdlederkursus, som ikke er godkendt af Beredskabsstyrelsen, jf. pkt. 7.4 a.

d. Et Indsatsleder-fly kursus, der i henhold til en rammeaftale mellem Statens Luftfartsvæsen og Beredskabsstyrelsen udføres på et egnet uddannelsessted. Indsatsleder-fly kurset kan udføres af en anden kursusudbyder med ekspertise på området, hvis der er indgået en aftale mellem den pågældende kursusudbyder og Statens Luftfartsvæsen herom. Indsatsleder-fly kurset skal som minimum omfatte følgende emner:

Luftfartøjer.

Flyvehavarier.

Materiellære.

Indsatstaktik.

Arbejde på skadestedet.

Særlige farer.

Samarbejde og kommunikation med andre myndigheder.

Tankningsbestemmelser.

Øvelse og prøver.

7.5 For at en person, der fungerer som indsatsleder-fly, kan forblive i udrykningstjenesten, herunder søredningstjenesten, hvis denne er etableret, skal vedkommende med tilfredsstillende resultat gennemføre den helbredsundersøgelse, der er nævnt i pkt. 7.2 a., hver 12. måned.

7.6 For at deltage i søredningstjenesten skal vedkommende have gennemgået et kursus i sømandskab og redning ved en skole eller kursusudbyder, som er godkendt af Statens Luftfartsvæsen. Kurset skal som minimum omfatte følgende emner:

Søvejsregler.

Søkort.

Lettere navigation.

Behandling af både og flåder.

Personlig beskyttelse.

Arbejds- og redningsrutiner.

7.7 Udstedelse af

a. kursusbeviser for de kurser, der er nævnt under pkt. 7.2 b., 7.2 c., 7.3 b. og 7.6, foretages af kursusudbyderen,

b. kursusbeviser for brandmand-fly kurset, jf. pkt. 7.3. c., og for indsatsleder-fly kurset, jf. pkt. 7.4.d., foretages af Statens Luftfartsvæsen for de elever, der i henhold til oplysningerne fra uddannelsesstedet har bestået kurset ved den endelige prøve, og

c. lægeerklæringer, jf. pkt. 7.2 a., foretages af den læge, der foretager helbredsundersøgelsen.

7.8 Den daglige leder af brand- og redningstjenesten samt søredningstjenesten skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

7.8.1 Ansøgning om godkendelse af daglig leder indsendes af koncessionshaveren og medunderskrives af den indstillede person.

7.8.2 Den daglige leder er i spørgsmål om brand- og redningstjenesten samt søredningstjenesten den nærmeste foresatte for tjenestens personale.

7.8.3 Statens Luftfartsvæsens godkendelse af en person som daglig leder tilbagekaldes, når koncessionshaveren eller den pågældende selv anmoder herom.

7.8.4 Godkendelsen bortfalder, hvis Statens Luftfartsvæsen tilbagekalder vedkommende koncessionshavers tilladelse til at drive brand- og redningstjeneste.

7.8.5 Godkendelsen ophører ligeledes, når retten til at udføre virksomhed som daglig leder af tjenesten frakendes den pågældende i medfør af straffelovens § 79.

2. Afsnit 14 om klageadgang ophæves

3. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. september 2010.

Statens Luftfartsvæsen, den 8. juli 2010

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg