Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 12. marts 2007, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 265 af 23. april 2008, § 98 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 3 i lov nr. 1338 af 19. december 2008, § 1 i lov nr. 1386 af 21. december 2009 og § 1 i lov nr. 1387 af 21. december 2009.1)

Afgiftspligtige køretøjer

§ 1. 2)3) Der svares afgift, herunder tillæg til statskassen efter denne lov, af følgende biler, hvis bilen skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven:

1) Personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

2) Varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. 3) Der svares ikke afgift af biler, der registreres på grænsenummerplader.

Stk. 3. 3)4) Indtil den 31. december 2012 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender el eller brint som drivmiddel.

Afgiftsgrundlag

§ 2. 3) Bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug med senere ændringer omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal.

Afgiftens størrelse

§ 3. 3) Af alle afgiftspligtige biler betales afgift af bilens brændstofforbrug, jf. §§ 2 og 4, udtrykt som kilometer pr. liter, som anmeldt til Færdselsstyrelsen, eller som fremlagt ved syn hos en synsvirksomhed med henblik på første registrering i Danmark. Afgiften svares med de nedenfor under A eller B anførte beløb:

   
A. Benzindrevne biler m.v.
 
   
Afgift pr.
halvår, kr.
pr bil
 
           
Kilometer pr. liter mindst 20,0
260
 
Under
20,0
men ikke under
18,2
510
 
Under
18,2
men ikke under
16,7
760
 
Under
16,7
men ikke under
15,4
1.010
 
Under
15,4
men ikke under
14,3
1.260
 
Under
14,3
men ikke under
13,3
1.510
 
Under
13,3
men ikke under
12,5
1.750
 
Under
12,5
men ikke under
11,8
2.000
 
Under
11,8
men ikke under
11,1
2.250
 
Under
11,1
men ikke under
10,5
2.500
 
Under
10,5
men ikke under
10,0
2.750
 
Under
10,0
men ikke under
9,1
3.240
 
Under
9,1
men ikke under
8,3
3.750
 
Under
8,3
men ikke under
7,7
4.250
 
Under
7,7
men ikke under
7,1
4.740
 
Under
7,1
men ikke under
6,7
5.240
 
Under
6,7
men ikke under
6,3
5.740
 
Under
6,3
men ikke under
5,9
6.230
 
Under
5,9
men ikke under
5,6
6.730
 
Under
5,6
men ikke under
5,3
7.240
 
Under
5,3
men ikke under
5,0
7.740
 
Under
5,0
men ikke under
4,8
8.230
 
Under
4,8
men ikke under
4,5
8.730
 
Under
4,5
 
 
9.230
 

B. Dieseldrevne biler m.v.
   
 
 
Forbrug
 
Afgift pr.
halvår, kr.
pr bil
 
 
Udligning
       
Kilometer pr. liter mindst 32,1
-
80
Under
32,1
men ikke under
28,1
-
370
Under
28,1
men ikke under
25,0
-
660
Under
25,0
men ikke under
22,5
260
720
Under
22,5
men ikke under
20,5
510
790
Under
20,5
men ikke under
18,8
760
850
Under
18,8
men ikke under
17,3
1.010
920
Under
17,3
men ikke under
16,1
1.260
990
Under
16,1
men ikke under
15,0
1.510
1.060
Under
15,0
men ikke under
14,1
1.750
1.140
Under
14,1
men ikke under
13,2
2.000
1.210
Under
13,2
men ikke under
12,5
2.250
1.290
Under
12,5
men ikke under
11,9
2.500
1.360
Under
11,9
men ikke under
11,3
2.750
1.420
Under
11,3
men ikke under
10,2
3.240
1.570
Under
10,2
men ikke under
9,4
3.750
1.710
Under
9,4
men ikke under
8,7
4.250
1.840
Under
8,7
men ikke under
8,1
4.740
2.000
Under
8,1
men ikke under
7,5
5.240
2.110
Under
7,5
men ikke under
7,0
5.740
2.250
Under
7,0
men ikke under
6,6
6.230
2.410
Under
6,6
men ikke under
6,2
6.730
2.540
Under
6,2
men ikke under
5,9
7.240
2.670
Under
5,9
men ikke under
5,6
7.740
2.830
Under
5,6
men ikke under
5,4
8.230
2.970
Under
5,4
men ikke under
5,1
8.730
3.160
Under
5,1
 
 
9.230
3.300
           

Stk. 2. Såfremt der ikke foreligger anmeldelse om en benzindreven bils brændstofforbrug, fastsættes dette i liter pr. 100 km, jf. § 2, som summen af et fast element på 3 l pr. 100 km og et variabelt element, der beregnes som 0,5 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Er bilen dieseldreven, fastsættes forbruget i liter pr. 100 km ved at reducere forbruget beregnet efter 1. pkt. med 12,5 pct. Ved en bils egenvægt forstås vægten af bilen med tilbehør, som bilen normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke.

Stk. 3. Af eldrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Af biler, der hverken er benzindrevne, dieseldrevne eller eldrevne, betales afgift som af dieseldrevne biler efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning.

§ 3 a. 3) For varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2, betales et tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse efter § 2 a i vægtafgiftsloven.

§ 3 b. 5) For dieseldrevne person- og varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, betales et tillæg på 1.000 kr. om året, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Stk. 2. 5) Der betales ikke tillæg efter stk. 1 for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

Afgiftsperioden og tilbagebetaling

§ 4. Afgiftsperioden er 6 måneder som anført i § 3. Der betales afgift fra og med den dag, hvor registrering finder sted.

Stk. 2. Afgiften forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.

Stk. 3. Såfremt en afgiftspligtig bil afmeldes af motorkøretøjsregisteret, afkortes dens afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres en afmeldt bil på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til motorkøretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af bilen afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.

Stk. 4. 2) Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker til den, i hvis navn bilen på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning. I tilbagebetalingen kan der foretages modregning for forfalden, men ikke betalt afgift, jf. § 4, samt for forfalden, men ikke betalt standsnings- og parkeringsafgift, jf. færdselslovens § 122 b.

Hæftelsen

§ 5. Afgiften påhviler den, i hvis navn bilen ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret. Såfremt bilen er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge.

Stk. 2. Er bilen ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt for registreringsmyndigheden, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).

Stk. 3. Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af bilen påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.

Stk. 4. Såfremt det dokumenteres, at bilen senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer (bruger)skiftet ikke er anmeldt til registreringsmyndigheden.

Stk. 5. Har anmeldelse til registreringsmyndigheden medført uberettiget registrering af en bil i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.

Stk. 6. Såfremt en bil i strid med færdselslovens bestemmelser ikke er registreret, påhviler afgiften den, der er pligtig at lade den registrere.

Fritagelser m.m.

§ 6. Fritaget for afgiften er:

1) Biler, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker.

2) Biler, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab.

3) Biler, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt biler, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende.

4) Ambulancer.

5) Benzindrevne hyrevogne og sygetransportbiler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter.

Stk. 2. Af dieseldrevne hyrevogne og dieseldrevne sygetransportbiler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter, betales det dobbelte af de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift.

Stk. 3. 3) Når der er forløbet 35 år fra en bils 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales afgift eller tillæg med ¼ af sædvanlig afgift eller tillæg. Det er en betingelse, at bilen fremtræder som ved 1. registrering.

Stk. 4. Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for biler, som tilhører:

1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

2) Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

3) Internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

§ 7. Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales afgift efter de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift. Afgiftsfritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse og -nedsættelse efter stk. 1.

Stk. 3. 5) Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på tillæg for privat anvendelse efter § 3 a, men ikke på tillæg for partikeludledning efter § 3 b.

§ 8. Centralregisteret for Motorkøretøjer kan, hvor omstændighederne taler derfor, indrømme afgiftsfritagelse for biler, som kun benyttes til kørsel uden for offentlige veje, og i ganske særlige tilfælde for biler, som foruden til den anførte kørsel benyttes på ubetydelige strækninger af offentlige veje, jf. § 1 i lov nr. 312 af 9. juni 1971 om offentlige veje, når der efter registerets skøn foreligger tilstrækkelig garanti herfor.

Andre bestemmelser

§ 9. 3) Når en bil søges registreret, skal anmelderen angive, om bilen er indrettet til at benytte benzin, diesel eller el som drivkraft eller anden drivkraft. For varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2, finder § 9, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. 2) Den afgiftspligtige skal til told- og skatteforvaltningen straks anmelde enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning.

Stk. 3. 2) Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.

§ 10. For betalt afgift udstedes en kvittering.

§ 11. 2) Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få bilen registreret, før den afgift, der påhviler vedkommende, er betalt.

Stk. 2. §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov.

Stk. 3. Forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. refunderes ikke ved tilbagebetaling af afgift i medfør af § 4, stk. 3.

§ 12. 2) Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens opkrævning.

§ 13. (Ophævet).

§ 14. (Ophævet).

Straffebestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved

1) afgørelse af, om der skal svares afgift af en bil,

2) beregning af afgiftens størrelse eller

3) afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.

Stk. 2. 2)3) På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, at give told- og skatteforvaltningen oplysning om ændringer ved en bil eller ændret anvendelse af en bil, som er af betydning for afgiftens beregning,

2) unddrager sig afgift ved at benytte en registreringspligtig bil, der ikke er registreret,

3) benytter eller indretter en bil, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen eller

4) i øvrigt benytter eller indretter en bil i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15 a. 2) Told- og skatteforvaltningen kan tilkendegive den, der har begået en overtrædelse som nævnt i § 15, at sagen kan afsluttes uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angiven bøde.

Stk. 2. Retsplejelovens § 832, stk. 2 og 3, om indholdet af anklageskrift og om bortfald af videre forfølgning finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1.

Stk. 3. Betales bøden ikke rettidigt, inddrives beløbet med påløbne renter af restanceinddrivelsesmyndigheden. Der er udpantningsret for beløbet. Inddrivelse kan ske ved lønindeholdelse efter reglerne herom i kildeskatteloven. Reglerne om eftergivelse i opkrævningslovens §§ 15, 15 a og 15 b finder tilsvarende anvendelse.

Ikrafttræden

§ 16. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på biler, der registreres første gang den 1. juli 1997 eller senere, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. For biler registreret første gang i perioden 1. juli 1997 til 31. oktober 1997 har loven virkning fra og med 1. november 1997.

Stk. 4. Biler registreret første gang i perioden 30. januar 1997 til 1. juli 1997 omfattes af loven, hvis det over for registreringsmyndigheden godtgøres, at bilen er omfattet af lovens § 1. Ændringen har virkning fra anmeldelsesdagen, dog tidligst fra 1. november 1997.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 2. september 2010

P.M.V.
Peter Loft

/ Lene Skov Henningsen

Officielle noter

1) Følgende noter vedrørende de ændringer, der er sket siden lovbekendtgørelse nr. 217 af 12. marts 2007. Ændringer som nævnt i § 3, nr. 3-5 og 8-11, i lov nr. 1338 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 523 af 12. juni 2009 er ikke medtaget, da disse ændringer ikke er trådt i kraft.

2) Ved § 3 i lov nr. 1338 af 19. december 2008 er § 4, stk. 4, ophævet, § 15 a indsat og § 1, stk. 1, § 4, stk. 4 (tidligere stk. 5), § 9, stk. 2 og 3, § 11, stk. 1, § 12 og § 15, stk. 2, ændret. Ændringerne trådte i kraft den 21. december 2008.

3) Ved § 1 i lov nr. 1386 af 21. december 2009 er § 3 a indsat og lovens titel, § 1, stk. 1, § 2, § 3, stk. 1, § 6, stk. 3, § 9, stk. 1, og § 15, stk. 2, ændret. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2010.

4) Ved § 3 i lov nr. 265 af 23. april 2008 er § 1, stk. 2, ændret. Ændringen trådte i kraft den 27. april 2008.

5) Ved § 1 i lov nr. 1387 af 21. december 2009 er § 3 b og § 7, stk. 3, indsat. Ændringerne trådte i kraft den 1. april 2010 bortset fra § 3 b, stk. 2, 3. pkt., der trådte i kraft den 23. december 2009.