Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne

Herved bekendtgøres lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1990 med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 967 af 4. december 2002 og lov nr. 46 af 28. januar 2009.

§ 1. (Ophævet)

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan godkende vedtægter for indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne, når vedtægterne indeholder følgende bestemmelser:

1) Foreningens formål skal udelukkende være at foretage indkøb til medlemmerne af maskiner, udstyr og tekniske driftsmidler, der anvendes i medlemmernes virksomheder. Virksomhederne skal være beliggende i landdistrikterne eller være virksomheder, der er beliggende andetsteds, men virker til gavn for udviklingen i landdistrikterne. Det indkøbte er undergivet foreningens ejendomsret, indtil købesummen med renter og omkostninger er fuldt betalt, medmindre dette strider mod bestemmelserne i tinglysningslovens § 38.

2) Foreningens bestyrelse består af 5, 7 eller 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

3) Ændring af foreningens vedtægter kræver godkendelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

4) Foreningen skal hvert år til brug for det i § 7 nævnte tilsyn indsende beretning om og regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og er i øvrigt pligtig at meddele alle oplysninger til brug for tilsynet angående foreningens virksomhed og forhold, herunder til dokumentation for, at foreningen ledes i overensstemmelse med denne lov og foreningens vedtægter.

5) Foreningens opløsning ved egen beslutning kræver finansministerens godkendelse, hvis foreningen på tidspunktet for beslutningen er i gæld til statskassen.

6) Ved foreningens opløsning ved egen beslutning eller i medfør af § 7, stk. 3, tilfalder foreningens formue Danske Indkøbsforeningers Landsforening.

Stk. 2. En forening kan efter godkendelse af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri i vedtægterne fastsætte, at foreningen opnår anden form for sikkerhed for betaling af det indkøbte end den i stk. 1, nr. 1, 3. pkt., nævnte sikkerhed.

§ 3. Indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne og indkøbsforeninger for mindre jordbrugere indtræder som medlemmer af Danske Indkøbsforeningers Landsforening (landsforeningen), hvis vedtægter skal godkendes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Samtidig med godkendelsen af vedtægterne ophører Danske Indkøbsforeninger (samvirksomheden).

§ 4. (Ophævet)

§ 5. Landsforeningen aflægger hvert år beretning og regnskab til brug for det i § 7 nævnte tilsyn og skal på samme måde som de enkelte foreninger underkaste sig tilsynet med, at foretagendet ledes økonomisk forsvarligt og i overensstemmelse med denne lov.

§ 6. (Ophævet)

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fører tilsyn med, at foreningerne og landsforeningen anvender lånene på vedtægtsmæssig måde og i det hele virker i overensstemmelse med de i denne lov fastsatte regler og de stadfæstede vedtægter. Ministeren kan fastsætte regler om tilsynets udførelse.

Stk. 2. Ministeren kan henlægge tilsynet til et direktorat under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller efter aftale med finansministeren til Finansstyrelsen.

Stk. 3. Hvis en indkøbsforening uden statslån ikke virker i overensstemmelse med loven, de i medfør af loven fastsatte regler og de godkendte vedtægter, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri standse foreningens virksomhed.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan med virkning for indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne og landsforeningen fastsætte regler om revision af regnskaber og om optagelse af andre lån end statslån, som kan anvendes til indkøb i overensstemmelse med lovens formål. Som grundlag for lånoptagningen kan ministeren fastsætte nærmere regler om de nævnte foreningers virksomhed og om fortrinsret for statslånet, herunder regler om foreningernes reservefonde.

§ 8. (Ophævet)

§ 9. Vil to eller flere indkøbsforeninger ved sammenlægning danne en ny indkøbsforening ved overtagelse af samtlige de pågældende foreningers aktiver og passiver, kan beslutning herom vedtages på de enkelte foreningers generalforsamling. Ved denne indvarsling, der skal ske skriftligt til hvert medlem, skal det angives, at der stilles forslag om sammenlægning af foreningen med en anden eller andre navngivne indkøbsforeninger, og at udkast til vedtægter og regnskab over den nye forenings aktiver og passiver er fremlagt til gennemsyn på et nærmere angivet sted. På generalforsamlingen kan der træffes beslutning om sammenlægningen, medmindre mere end en femtedel af foreningens medlemmer nedlægger indsigelse herimod enten ved fremmødet på generalforsamlingen eller ved skriftlig protest forinden.

Stk. 2. Ethvert medlem, der har nedlagt indsigelse mod sammenlægningen, kan inden en frist på 3 måneder efter generalforsamlingsbeslutningen udtræde af foreningen med øjeblikkeligt varsel, uden at dette berører medlemmets ret til at afdrage restkøbesummen i overensstemmelse med købekontrakten, når denne er oprettet, inden den i stk. 1 omhandlede indvarsling er modtaget. Denne bestemmelse skal indeholdes i nævnte indvarsling.

Stk. 3. Sammenlægningen er først gyldig, når den er godkendt af Landbrugsministeriet og Finansministeriet.

§ 10. (Ophævet)

§ 11. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft den 1. april 19701).


Lov nr. 967 af 4. december 2002 om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. med flere love2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.


Lov nr. 46 af 28. januar 2009 om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden4).

Stk. 2. § 2 i lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1990, som ændret ved § 5 i lov nr. 967 af 4. december 2002, finder fortsat anvendelse for indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, så længe foreningerne fortsætter som sådanne foreninger. Foreningerne kan dog ikke foretage indkøb af husdyr til medlemmerne.

Stk. 3. §§ 4, 6 og 8 i lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1990, som ændret ved § 5 i lov nr. 967 af 4. december 2002, finder fortsat anvendelse for indkøbsforeninger for mindre jordbrugere og for indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne, så længe foreningerne har statslån.

Stk. 4. Regler, der er fastsat i medfør af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1990, som ændret ved § 5 i lov nr. 967 af 4. december 2002, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i medfør af denne eller andre love.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 19. august 2010

Henrik Høegh

/ Søren Sørensen

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse gengiver ikrafttrædelsesbestemmelserne i lov nr. 967 af 4. december 2002 og lov nr. 46 af 28. januar 2009. De bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for de tidligere ændringer af loven, der fremgår af lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1990, er ikke gengivet i denne bekendtgørelse.

2) Lovændringen vedrører §§ 2, 5, 7 og 8.

3) Lovændringen vedrører ændring af lovens titel samt §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10.

4) Loven er trådt i kraft den 21. april 2010.