Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for International Tjeneste

(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 11. juni 2011)

§ 1. Forsvarets Medalje for International Tjeneste tildeles militært og civilt personel forsvaret, der har ydet en fortjent international indsats.

Stk. 2. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig fortjent international indsats.

Stk. 3. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

§ 2. Medaljen præges i sølv og bærer på aversen statsvåbenets tre kronede løver ledsaget af ni hjerter udfyldende hele aversens flade. På reversen indgraveres sted og årstal indskrevet i en krans af egeløv.

Stk. 2. Til medaljen hører et rødt krydsbånd med varierende antal smalle eller brede hvide striber, der fastsættes i forbindelse med beslutningen om udsendelse af personel til interna-tional tjeneste. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.

Stk. 3. Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et 2-tal i arabertal, 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et 3-tal i arabertal og så fremdeles. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.

§ 3. Medaljen tildeles som personlig ejendom.

§ 4. I øvrigt fastsættes de nærmere forhold af Forsvarskommandoen.

§ 5. Nærværende bestemmelse træder i kraft den 1/1 2010 og gælder for den indsats, der er ydet efter dette tidspunkt.

Forsvarsministeriet, den 1. juli 2010

P.M.V.
E.B.
Pernille Reuter Eriksen