Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven, skattekontrolloven og lov om en arbejdsmarkedsfond

(Investeringsforeninger og fremrykket afregning af kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret senest ved § 30 i lov nr. 485 af 1. juli 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 16 C indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2, der har erhvervet investeringsbeviser i en pengemarkedsforening, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 2, stk. 2, nr. 2, kan nedsætte den førstkommende skattepligtige udlodning efter erhvervelsen med tab ved afståelse af beviset. Nedsættelsesadgangen efter 1. pkt. er betinget af, at investeringsbeviset afstås i det samme indkomstår, hvori den førstkommende udlodning efter erhvervelsen finder sted, og at investeringsbeviset er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 d. Reglerne i 1. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt tab ved afståelse af investeringsbeviset kan fradrages efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 3.«

§ 2

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 10. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, litra f, affattes således:

»f) oppebærer udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, bortset fra udlodninger fra obligationsbaserede investeringsforeninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 2, eller oppebærer afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B,«.

2. § 2, stk. 1, litra h, affattes således:

»h) oppebærer renter fra kilder her i landet som nævnt i stk. 5, idet udlodninger fra obligationsbaserede investeringsforeninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 2, her sidestilles med renter«.

3. I § 56, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »grupper af indeholdelsespligtige«: », jf. dog stk. 10«.

4. I § 56 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. For nedennævnte indeholdelsespligtige kan skatteministeren bestemme en fremrykket afregning af indeholdt kildeskat efter kildeskatteloven:

1) Ministerier og institutioner, hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove.

2) Institutioner, foreninger og fonde, hvor vedkommende minister i henhold til § 2, stk. 2, i lov om statens regnskabsvæsen m.v. har bestemt, at lovens regler om regnskabsvæsen skal finde anvendelse.

3) Ikkestatslige institutioner, hvor staten yder tilskud til dækning af institutionens driftsudgifter på halvdelen eller mere.

4) Kommunerne.

5) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvori der alene deltager kommuner, og hvis regnskab optages i en kommunes regnskab.

6) Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en kommune.«

5. I § 65, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Det gælder dog ikke udlodninger fra obligationsbaserede investeringsforeninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 2.«

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 1, litra c, affattes således:

»c) oppebærer udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, bortset fra udlodninger fra obligationsbaserede investeringsforeninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 2, eller oppebærer afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B,«.

§ 4

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »den 10. i forfaldsmåneden«: », jf. dog stk. 13«.

2. I § 13, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »den 10. i forfaldsmåneden«: », jf. dog stk. 13«.

3. I § 13 indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Skatteministeren kan fastsætte regler om fremrykket afregning af indeholdt og opgjort bidrag for nedennævnte indeholdelsespligtige efter § 11, stk. 1 og 6, og bidragspligtige efter § 7, stk. 2, jf. § 11, stk. 9:

1) Ministerier og institutioner, hvis driftsbudgetter er optaget på statens bevillingslove.

2) Institutioner, foreninger og fonde, hvor vedkommende minister i henhold til § 2, stk. 2, i lov om statens regnskabsvæsen m.v. har bestemt, at lovens regler om regnskabsvæsen skal finde anvendelse.

3) Ikkestatslige institutioner, hvor staten yder tilskud til dækning af institutionens driftsudgifter på halvdelen eller mere.

4) Kommunerne.

5) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvori der alene deltager kommuner, og hvis regnskab optages i en kommunes regnskab.

6) Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en kommune.«

§ 5

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 573 af 5. august 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 10 A, stk. 1, 2. pkt., ændres »betegnelse og kursværdien« til: »betegnelse, herunder art og virke, og kursværdien«.

§ 6

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1 har virkning for investeringsbeviser, der afstås den 1. januar 1999 eller senere.

    Stk. 3. § 2, nr. 1, 2 og 5, § 3 og § 5 har virkning for udlodninger, der foretages den 1. januar 2000 eller senere.

    Stk. 4. § 2, nr. 3 og 4, og § 4 har virkning fra og med kalenderåret 1999.

Givet på Amalienborg, den 2. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn
Joachim
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Ole Stavad