Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pc-ordning, der indebærer, at medarbejderne vederlagsfrit får stillet computer til rådighed mod løntilbageholdenhed

 

 

Bindende forhåndsbesked

 

pc-ordning

løntilbageholdenhed

 

Ligningsrådet fandt, at den beskrevne pc-ordning er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 10 og derfor ikke vil medføre beskatning, samt at ordningen ikke er i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3 om modregning. Pc-ordningen indebærer, at medarbejderne vederlagsfrit får stillet en computer til rådighed til brug i hjemmet mod at vise løntilbageholdenhed.

 

Spørgsmål

 

Kan etablering af pc-ordningen for firmaets medarbejdere, som nærmere beskrevet nedenfor, anses for ikke at udløse beskatning hos de ansatte medarbejdere i henhold til ligningslovens § 16 stk. 10 og for ikke at være i strid med kildeskattelovens § 46 stk. 3 ?

 

Svar

 

Ja, se nedennævnte sagsfremstilling og begrundelse.

 

Sagsfremstilling og begrundelse

 

Revisionsfirmaet beskæftiger et antal personer, som kan opdeles i 2 grupper:

 

Den ene gruppe er revisorer, konsulenter, sekretærer og andre administrative medarbejdere. Den anden gruppe er øvrige medarbejdere som for eksempel kantine- og rengøringspersonale, viceværter og bude.

 

Revisionsfirmaet har beskrevet pc-ordningen således:

 

Formålet med ordningen er, dels at uddanne medarbejderne i brugen af de programmer, som anvendes i firmaet, dels at give medarbejderne mulighed for at udføre en del af deres arbejde hjemme.

 

Ordningen vil blive tilbudt alle medarbejdere med undtagelse af gruppen af øvrige medarbejdere.

 

De medarbejdere, der tilslutter sig ordningen, får af firmaet udleveret en ny computer til brug i hjemmet.

 

Ejendomsretten til computeren tilkommer firmaet.

 

Der indgås en skriftlig aftale mellem medarbejderen og firmaet, hvor medarbejderen forpligtiger sig til i fritiden at uddanne sig i brugen af de programmer, der anvendes i firmaet. Aftalen indebærer endvidere, at medarbejderen får ret til at udføre arbejdsmæssige opgaver i hjemmet.

 

Medarbejderen kan vælge mellem 2 konfigurationer, 2 skærmstørrelser og 2 typer printere.

 

Pc en stilles vederlagsfrit til medarbejderens rådighed, men medarbejderen forpligter sig til at udvise løntilbageholdenhed i perioden 1. oktober 1998 til 30. september 2001, altså i en periode på 3 år, for et beløb svarende til 2/3 af værdien af konfigurationen.

 

Medarbejdernes årlige lønregulering sker med virkning fra den 1. oktober.

 

Medarbejdere, der ønsker en kraftig pc, en stor skærm, professionelt soft-ware og/eller en dyr printer, skal dog finansiere merprisen herved fuldt ud ved løntilbageholdenhed.

 

Løntilbageholdenheden indebærer, at medarbejderen ikke ved lønreguleringerne pr. 1. oktober 1998, 1. oktober 1999 og 1. oktober 2000 kan rejse krav om lønstigninger af samme størrelse som medarbejdere, der ikke er tilknyttet ordningen.

 

Medarbejderen kan ikke ved lønreguleringen pr. 1. oktober 2001 rejse krav om en minimumsstigning svarende til den udviste løntilbageholdenhed.

 

Til gengæld kan deltagelse i ordningen heller ikke medføre lønnedgang (negativ lønregulering).

 

Løntilbageholdenheden vil ikke fremgå af medarbejderens lønsedler.

 

Løntilbageholdenhed vil indebære, at indbetalinger til pensionsordninger, der beregnes som en procentdel af bruttolønnen, overtidsbetaling, der beregnes på grundlag af timelønnen samt feriegodtgørelse, der beregnes som en procentdel af lønnen, alle beregnes på et lavere grundlag end, hvis medarbejderen ikke tilslutter sig ordningen.

 

Med hensyn til løntilbageholdenhed har revisionsfirmaet oplyst, at lønregulering aftales individuelt efter forholdene mellem de enkelte medarbejdere og deres respektive afdelingsledere. Medarbejdernes tilsagn om at udvise løntilbageholdenhed for et beløb svarende til 2/3 af værdien af udstyret indebærer ikke, at løntilbageholdenheden omregnes til et bestemt månedligt beløb, som derefter fratrækkes i den lønregulering (lønstigning) som parterne forhandler sig frem til.

 

Fremgangsmåden vil være, at afdelingslederen vil modtage underretning om det udstyr som medarbejderen har valgt. Oplysningerne vil sammen med andre forhold danne grundlag for den lønregulering, som afdelingslederne i første omgang vil tilbyde medarbejderen. Selve lønreguleringen sker i afrundede beløb (100 kr.). Den endelige lønregulering beror herefter på en individuel drøftelse (forhandling) mellem den enkelte medarbejder og afdelingslederen. Erfaringsmæssigt udmunder 10% af de individuelle forhandlinger i en lønregulering, der er højere end den lønregulering, som i første omgang blev tilbudt.

 

Af udkast til aftale mellem revisionsfirmaet og medarbejderne under punktet "ordningens ophør" fremgår det, at ordningen vil ophøre den 30. september 2001, hvorefter medarbejderen har en køberet til det udleverede udstyr og software til værdien i handel og vandel på ophørstidspunktet.

 

Hvis medarbejderen ikke ønsker at udnytte sin køberet, skal udstyret som udgangspunkt afleveres til revisionsfirmaet. Hvis revisionsfirmaet til den tid imidlertid ikke kan finde anvendelse for udstyret i sin organisation, kan revisionsfirmaet kræve, at medarbejderen køber udstyret til den anførte pris. Medarbejderen er i så fald forpligtet til at købe dette.

 

Medarbejderen har således en køberet og revisionsfirmaet en salgsret til udstyret, men hverken medarbejderen eller revisionsfirmaet er forpligtet til at udnytte deres respektive rettigheder. Hvis den ene part gør sin ret gældende, er den anden part dog forpligtet til enten at sælge (firmaet) eller købe (medarbejderen) udstyret.

 

Om de skattemæssige konsekvenser har revisionsfirmaet anført følgende:

 

Det fremgår af ligningslovens § 16 stk. 10, at der ikke sker beskatning af værdien af hel eller delvis vederlagsfri benyttelse af en computer med tilbehør, der af en arbejdsgiver er stillet til rådighed til brug ved arbejdet.

 

Revisionsfirmaet har henvist til, at skatteministeren i et svar til Folketingets Skatteudvalg i forbindelse med lovforslagets behandling (lovforslag L180, spørgsmål 8) oplyste, at selv et mindre arbejdsmæssigt behov vil være tilstrækkeligt til, at den private brug bliver skattefri.

 

Revisionsfirmaet anslår, at medarbejdernes arbejdsmæssige brug af pc erne vil udgøre gennemsnitlig mindst 50%.

 

Revisionsfirmaet har endvidere henvist til, at skatteministeren i forbindelse med lovforslagets behandling har udtalt, at bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 10, ikke er til hinder for, at der ved overenskomster udvises løntilbageholdenhed mod til gengæld at få stillet en pc til rådighed.

 

Ministeren har i samme svar tilføjet, at det ikke udløser beskatning, hvis der i forbindelse med en generel lønnedgang bliver stillet en pc til rådighed, men det er en forudsætning, at der er tale om en generel lønnedgang, som ikke kan betegnes som en direkte modregning i lønnen, hvilket er i strid med bestemmelsen i kildeskattelovens § 46, stk. 3. En generel lønnedgang forudsætter bl.a., at pension, feriepenge mv. kun beregnes på grundlag af den reducerede løn.

 

Revisionsfirmaet har fremhævet, at pc erne ikke stilles til rådighed mod en lønnedgang fra medarbejdernes side. Tværtimod er medarbejderne sikret mod lønnedgang.

 

Den kommunale skatteforvaltning har udtalt, at sådan som pc-ordningen er beskrevet i aftalen mellem firmaet og medarbejderen, findes aftalen ikke at ville medføre beskatning efter ligningslovens § 16 stk. 10, samt at kildeskattelovens § 46 stk. 3 ikke finder anvendelse, idet der ikke er tale om modregning i lønnen.

 

Ligningsrådet kan tilslutte sig denne opfattelse.