Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse, banderolering, lister over EU-handel og registreringsoplysninger efter lov om afgift af spiritus m.m.

 

I medfør af § 8, stk. 1, § 9, stk. 2, 5 og 6, § 9 a, stk. 5, § 18, stk. 4, § 20 a, stk. 2, og § 30 i lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, fastsættes:

Kapitel 1

Sikkerhedsstillelse

§ 1. Registrering af en virksomhed m.v. er be-tinget af, at der stilles sikkerhed på mindst 200.000 kr.

    Stk. 2. Sikkerhed kan stilles i form af selv-skyldnerkaution fra forsikringsselskaber eller pengeinstitutter, indlånsbøger med pengeinsti-tutter eller børsnoterede obligationer, som er ihændehaverpapirer. Selvskyldnerkautionsbevi-ser skal være affattet i overensstemmelse med de af de statslige told- og skattemyndigheder fast-lagte retningslinier.

    Stk. 3. Virksomheder og institutioner m.v., der ikke er registreret, og som fra andre EU-lande får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer, skal indgive anmeldelse til de statslige told- og skattemyndigheder og stille fuld sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelse og sikkerhedsstillelse skal ske, inden transporten af varerne påbegyndes i det pågældende EU-land. Sikkerheden skal stilles på de i § 1, stk. 2, anførte måder.

    Stk. 4. Den, der her til landet sælger afgiftspligtige varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, skal stille fuld sikkerhed for skyldige afgifter. Tilsvarende gælder for de i lovens § 9 a, stk. 1 og 4, nævnte repræsentanter. Ved løbende salg kan sikkerheden stilles som en fast sikkerhed, hvis størrelse fastsættes på grundlag af de seneste 12 måneders leverancer. Sikkerheden skal stilles på de i § 1, stk. 2, anførte måder.

Kapitel 2

Banderolering

§ 2. Spiritus, der udleveres i flasker m.v. til forbrug her i landet, skal inden udleveringen fra en registreret virksomhed, forsynes med en banderole.

    Stk. 2. Spiritus i flasker m.v., der tilføres andre virksomheder og institutioner m.v., skal senest ved modtagelsen her i landet forsynes med en banderole.

    Stk. 3. De i loven omhandlede repræsentanter skal sørge for banderolering af varer, for hvilke de indestår for afgiftens betaling.

    Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere bestemmelser om banderolering, herunder om banderolernes udformning.

§ 3. Bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på spiritus, der er afgiftsfritaget efter lovens § 15, stk. 1 og 4.

§ 4. Betaling for banderoler til spiritus udgør følgende beløb ekskl. moms:

1) Aflange banderoler 68 kr. 53 øre pr. 1000 stk.

2) Aflange blanke banderoler 6 kr. 85 øre pr. 100 stk.

Kapitel 3

Lister over EU-handel

§ 5. Virksomheder m.v. skal udarbejde lister over ubeskattet køb i og salg til andre EU-lande på grundlag af det i lovens § 20 a, stk. 1, nævnte dokument.

    Stk. 2. Listerne skal udarbejdes kvartalsvis og indeholde følgende oplysninger for hver enkelt leverandør/kunde:

1) landebetegnelse evt. i form af landekode

2) punktafgiftsnummer (evt. momsnummer)

3) varebetegnelse evt. i form af varekode

4) den samlede mængde i perioden.

    Stk. 3. Listerne skal opbevares i 5 år, efter at den pågældende leverance har fundet sted, og skal på begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

Kapitel 4

Registreringsoplysninger

§ 6. De statslige told- og skattemyndigheder kan til andre EU-lande udlevere oplysninger om registreringsnummer, navn og adresse m.v. for danske virksomheder.

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter lovens § 31, stk. 3. Bestemmelserne i lovens § 31, stk. 4, og § 32 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af § 1, stk. 3, § 2, stk. 1, 2 og 3, eller § 5 straffes med bøde.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 621 af 17. august 1998 om sikkerhedsstillelse, banderolering, lister over EU-handel og registreringsoplysninger efter lov om afgift af spiritus m.m.

 

 

Skatteministeriet, den 16. december 1998

Ole Stavad

/John Fuhrmann