Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentliggørelse af resultater af tilsyn og afgørelser om påbud vedrørende energimærkning af apparater

I medfør af § 17 a og § 20, stk. 5, i lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme af besparelser i energiforbruget, som ændret ved lov nr. 308 af 30. april 2008 og lov nr. 1516 af 27. december 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj 2000:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på resultater af tilsyn og afgørelser om påbud som led i tilsynet med forhandleres og leverandørers overholdelse af reglerne om energimærkning af energiforbrugende apparater i kapitel 5 i loven om fremme af besparelser i energiforbruget og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse på videregivelse af oplysninger om resultater af tilsyn.

§ 2. Ved leverandører forstås i denne bekendtgørelse

1) producenter af energiforbrugende apparater,

2) godkendte repræsentanter for producenter af energiforbrugende apparater,

3) importører af energiforbrugende apparater og

4) dem, der fra dansk område markedsfører energiforbrugende apparater i andre EU-medlemslande.

§ 3. Ved forhandlere forstås i denne bekendtgørelse detailhandlere eller andre, der sælger, udlejer eller udstiller energiforbrugende apparater, som er bestemt for den endelige forbruger.

Offentliggørelse

Leverandører

§ 4. Energistyrelsen kan offentliggøre resultater af tilsyn med leverandørers overholdelse af reglerne om energimærkning af energiforbrugende apparater i kapitel 5 i loven om fremme af besparelser i energiforbruget og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Energistyrelsen kan ligeledes offentliggøre afgørelser om påbud til leverandører udstedt i medfør af lovens § 17, stk. 5.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 og 2 kan omfatte

1) navn og adresse på leverandøren,

2) tidspunkt og sted for tilsynet,

3) en beskrivelse af det kontrollerede apparat, som skal være tilstrækkelig til en entydig identifikation af modellen,

4) resultater af tilsynet, herunder resultater af stikprøvekontrol samt måle- og kontrolresultater for yderligere kontrol af den pågældende apparattype,

5) eventuelt meddelt påbud, herunder indhold og begrundelse, og

6) navne på fysiske og juridiske personer, som påbuddet er rettet til.

Forhandlere

§ 5. Energistyrelsen kan offentliggøre resultater af tilsyn med forhandleres overholdelse af reglerne om energimærkning af energiforbrugende apparater i kapitel 5 i loven om fremme af besparelser i energiforbruget og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan omfatte

1) navn og adresse på den forhandler, hvor tilsynet er gennemført,

2) tidspunkt for tilsynet,

3) en beskrivelse af det kontrollerede apparat, som skal være tilstrækkelig til en entydig identifikation af modellen, og

4) resultater af tilsynet.

Generelle bestemmelser

§ 6. Energistyrelsen kan offentliggøre resultater af tilsyn og afgørelser om påbud i deres helhed eller dele heraf.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske efter en høring af den pågældende leverandør eller forhandler. Et høringssvar på op til 300 karakterer medtages i offentliggørelsen.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske, uanset om afgørelser om påbud indbringes for domstolene. Offentliggørelsen omfatter i givet fald oplysning om, at en afgørelse er indbragt for en domstol.

Stk. 4. Når den pågældende leverandør eller forhandler i forhold til offentliggjorte resultater af tilsyn og afgørelser om påbud har dokumenteret, at oplysninger om apparatets energiforbrug m.v. er i overensstemmelse med regler om energimærkning af energiforbrugende apparater, vil dette blive offentliggjort.

§ 7. Offentliggørelse kan ske i elektronisk form, herunder på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk.

Stk. 2. Offentliggørelse kan tillige ske ved udsendelse af en pressemeddelelse.

Videregivelse

§ 8. Energistyrelsen kan videregive oplysninger om resultater af tilsyn til andre danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller sagkyndige institutioner, organisationer eller virksomheder, som varetager opgaver vedrørende energimærkning af apparater.

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger om resultater af tilsyn efter stk. 1 kan ske, når resultatet af tilsynet er meddelt den pågældende leverandør eller forhandler.

Stk. 3. Videregivelse kan ske, uanset om afgørelser om påbud indbringes for domstolene.

Stk. 4. Såfremt Energistyrelsen modtager oplysninger om resultater af tilsyn fra andre danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller sagkyndige institutioner, organisationer eller virksomheder, kan Energistyrelsen offentliggøre disse resultater, når resultatet af tilsynet er meddelt den pågældende forhandler eller leverandører, eller de omhandlede oplysninger allerede er offentliggjort af afsenderen.

Klageadgang

§ 9. Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for klima- og energiministeren, Energiklagenævnet eller anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2010 og har virkning for tilsyn, der gennemføres efter dette tidspunkt.

Energistyrelsen, den 30. juli 2010

Ib Larsen

/ Henrik Andersen