Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Storvildt behøver ikke at blive flået umiddelbart efter, at det er nedlagt

Resumé

Fødevareregion Syd traf afgørelse om, at nedlagt storvildt skal flås forud for den inspektion af dyrekroppen, som veterinærmyndighederne foretager, straks efter at storvildtet er modtaget i vildthåndteringsvirksomheden, for at dyrekroppen kan forsynes med sundhedsmærke.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fandt, at sundhedsmærke kan anbringes i forbindelse med den sidste inspektion, der skal finde sted, inden vildtet forlader vildthåndteringsvirksomheden, og at vildtet derfor ikke behøver at blive flået før umiddelbart forud for denne sidste inspektion. Sekretariatet ophævede fødevareregionens afgørelse.

NN Vildthus
Den 30. oktober 2009
Sagsnr.: 429/15450
Ref.: mora
Tlf.: 33 95 14 30

Afgørelse om flåning af storvildt ophæves

I har i brev af 12. marts 2009 klaget over afgørelse af 17. februar 2009 fra Fødevareregion Syd om flåning af nedlagt storvildt hos NN Vildthus.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og ophæver afgørelsen.

I kan derfor se bort fra fødevareregionens afgørelse om, at nedlagt storvildt skal være flået forud for den inspektion af dyrekroppen, som veterinærmyndighederne foretager straks efter, at storvildtet er modtaget hos vildthåndteringsvirksomheden.

Sammendrag

Nedlagt storvildt skal inspiceres af veterinærmyndighederne straks efter, at det er modtaget hos vildthåndteringsvirksomheden. Før det forlader virksomheden, skal det inspiceres endnu en gang samt være forsynet med sundhedsmærke. Anbringelse af sundhedsmærke forudsætter, at vildtet er flået. Sundhedsmærke kan imidlertid anbringes i forbindelse med den sidste inspektion. Derfor behøver vildtet ikke at blive flået før umiddelbart forud for den sidste inspektion, men kan opbevares hos vildthåndteringsvirksomheden i ikke-flået stand i et vist tidsrum fra modtagelsen.

I kan læse mere om sekretariatets afgørelse nedenfor.

Oplysninger i sagen

Afgørelse om flåning og inspektion af storvildt straks efter nedlæggelse

Under tilsyn hos NN Vildthus den 16. januar 2009 konstaterede fødevareregionen, at virksomheden havde til hensigt først at lade nedlagt storvildt inspicere af veterinærmyndighederne op til 3 uger efter, at vildtet var nedlagt.

Med henvisning til kontrolforordningen for animalske produkter1) gjorde fødevareregionen i afgørelse af 17. februar 2009 gældende, at slagtekroppe skal underkastes inspektion straks efter slagtning, og at dette for vildt svarer til, at inspektionen skal ske straks efter, at vildtet er nedlagt.

Videre gjorde fødevareregionen gældende, at ovennævnte krav nødvendiggør, at den slagtemæssige behandling (afhudning) af vildtet ligeledes gennemføres straks, idet sundhedsmærke skal anbringes på den udvendige side af kroppen.

NN Vildthus fik lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger (partshøring - forvaltningslovens2) § 19, stk. 1) og gjorde gældende, at dyrekroppene i flere andre virksomheder først blev inspiceret op til 3 uger efter, at vildtet var nedlagt.

I klager

Den 12. marts 2009 klagede I over fødevareregionens afgørelse.

I skrev, at NN Vildthus ikke foretager slagtning af vildtet, og at området derfor ikke er reguleret af kontrolforordningen for animalske produkter, men derimod af hygiejneforordningen for animalske fødevarer3). Dog inspiceres vildtet efter flåning i henhold til kontrolforordningen for animalske produkter.

I forklarede, at NN Vildthus opbevarer storvildt, som ikke er flået, adskilt fra andre fødevarer i et separat køle-/modtagerum. I mente, at virksomheden dermed opfyldte kravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. I fortsatte, at opbevaringsperioden for ikke-flået storvildt ikke er fastsat i fødevarelovgivningen, men at opbevaring i 2-3 uger med henblik på modning og beskyttelse mod udtørring betragtes som normalt.

I tilføjede, at vildtet efter flåning inspiceres efter reglerne i kontrolforordningen for animalske produkter.

Oversendelse til sekretariatet og yderligere bemærkninger fra fødevareregionen

Den 13. marts 2009 oversendte Fødevareregion Syd jeres klage til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager for behandling.

Den 9. oktober 2009 anmodede sekretariatet fødevareregionen om at tage stilling til indholdet af jeres klage af 12. marts 2009.

Den 22. oktober 2009 skrev fødevareregionen til os, at NN Vildthus har anmodet om at blive autoriseret som vildtbehandlingsvirksomhed, ikke som vildtdepot.

Fødevareregionen anførte, at i et vildtdepot opbevares det ikke-flåede vildt blot, inden det bringes videre til en vildtbehandlingsvirksomhed.

I en vildtbehandlingsvirksomhed derimod modtages det nedlagte vildt, efter at en uddannet person har undersøgt kroppen og organerne umiddelbart efter, at dyret er blevet nedlagt.

Fødevareregionen fandt, at en vildtbehandlingsvirksomhed dermed er for vildt, hvad et slagteri er for tamdyr, uanset at vildtet allerede er nedlagt, når det overdrages til virksomheden.

Derfor skal dyrekroppene fremlægges for veterinærmyndighederne for kødkontrol efter reglerne i kontrolforordningen for animalske produkter, når de er modtaget hos vildtbehandlingsvirksomheden. For at denne kødkontrol kan foretages tilfredsstillende, skal kontrollen efter fødevareregionens vurdering foretages på den friske og afhudede dyrekrop. Vildtbehandlingsvirksomheden må alene markedsføre kød fra dyrekroppe, som veterinærmyndighederne har forsynet med sundhedsmærke.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Storvildtet behøver ikke være flået under den første inspektion

Når nedlagt storvildt indleveres til en vildthåndteringsvirksomhed, skal det straks forelægges veterinærmyndighederne til inspektion (hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IV, kapitel II, stk. 7, sammenholdt med stk. 8, litra b, samt kontrolforordningen for animalske produkter, artikel 5, stk. 1, litra b og d, med henvisning til bilag I, afsnit I, kapitel II B, pkt. 4, og kapitel II D, pkt. 1).

Vi finder imidlertid ikke støtte i regelgrundlaget for at konkludere, at vildtet nødvendigvis skal være flået, når denne inspektion finder sted.

Samtidigt er vi enige med jer i, at det er sædvanlig praksis, at storvildt kan opbevares i vildthåndteringvirksomheden i ikke-flået stand i et vist tidsrum, før det flås forud for markedsføringen. Vi finder ikke grundlag for at anfægte, at dette tidsrum kan være op til 2-3 uger, sådan som I gør gældende i jeres klage.

Storvildtet må kun flås og markedsføres, hvis det efter flåningen underkastes endnu en inspektion fra veterinærmyndighedernes side (hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IV, kapitel II, stk. 8, litra b).

Sundhedsmærke kan anbringes i forbindelse med den sidste inspektion

Kroppe af vildtlevende storvildt skal sundhedsmærkes, før kødet må markedsføres (hygiejneforordningen for animalske fødevarer, artikel 5, stk. 1, litra a, og kontrolforordningen for animalske produkter, artikel 5, stk. 2, med henvisning til bilag I, afsnit I, kapitel III, stk. 2).

Sundhedsmærket anbringes på den nøgne dyrekrop, hvilket forudsætter, at dyret forinden er flået.

I afgørelsen af 17. februar 2009 gør Fødevareregion Syd gældende, at sundhedsmærkningen skal ske i forbindelse med den første inspektion fra veterinærmyndighedernes side, som skal foretages straks efter, at vildtet er modtaget hos vildthåndteringsvirksomheden.

Efter sekretariatets opfattelse er der ikke holdepunkter i regelgrundlaget for denne konklusion, og vi finder, at sundhedsmærkningen kan ske i forbindelse med den sidste inspektion, som veterinærmyndighederne foretager, før kødet forlader vildtbehandlingsvirksomheden.

***

I kan ikke klage over sekretariatets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (med senere ændringer)

2) Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (med senere ændringer)