Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1292 af 24. oktober 2007 om byggeskadeforsikring, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1072 af 11. november 2008 og bekendtgørelse nr. 162 af 2. marts 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 3, ændres »425« til: »623«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2010.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 18. august 2010

Finn Lauritzen

/ Janni Torp Kjærgaard