Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Center for Energibesparelser

I medfør af § 9, stk. 7, i lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme af besparelser i energiforbruget, som ændret ved lov nr. 1516 af 27. december 2009, fastsættes:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med Center for Energibesparelser er at fremme realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser gennem kampagner, vidensformidling, markedsintroduktion, samt udvikling og formidling af standardiserede energibesparende produkter og løsninger i overensstemmelse med § 7 i lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

Stk. 2. Centeret skal bidrage til fremme af energibesparelser inden for alle former for energi og inden for alle sektorer bortset fra transport.

§ 2. Center for Energibesparelser ledes af en uafhængig bestyrelse, som træffer afgørelse i sager som nævnt i lovens § 9, stk. 2.

Stk. 2. Centerets bestyrelse består af 1 formand og 6 medlemmer, som udpeges af klima- og energiministeren. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne udpeges i deres personlige egenskab. Bestyrelsen skal samlet have kompetencer inden for energibesparelser, energisystemer, økonomiske og tekniske forhold, markedsføring, kampagner og vidensformidling m.v.

Stk. 3. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 4 år. Klima- og energiministeren kan udpege et eller flere medlemmer for mindre end 4 år eller forlænge formandens eller et medlems funktionsperiode i en kortere periode med henblik på at sikre, at flertallet af bestyrelsens medlemmer ikke udskiftes samtidigt.

Stk. 4. I tilfælde af formandens eller et medlems udtræden af bestyrelsen i funktionsperioden kan ministeren udpege en afløser for en fuld periode eller til udløb af den oprindelige funktionsperiode.

Stk. 5. Genudpegning kan ske én gang. Hvis et medlem udpeges for et kortere tidsrum, kan den pågældende genudpeges til yderligere 2 perioder.

§ 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. I tilfælde hvor formanden ikke er til stede ved et bestyrelsesmøde, vælger bestyrelsen en mødeleder, der fungerer som stedfortræder for formanden under mødet.

Stk. 2. Der tilstræbes størst mulig enighed om beslutningerne. Hvis der ikke kan opnås enighed, træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kræves dog mindst 3 stemmer for et forslag, for at det kan besluttes. I tilfælde hvor stemmerne står lige, er formandens eller formandens stedfortræders stemme afgørende.

Stk. 3. I sager af hastende karakter kan formanden bestemme, at bestyrelsen træffer afgørelse ved skriftlig votering, herunder eventuelt elektronisk votering.

Stk. 4. Bestyrelsesformanden beslutter, om sekretariatschefen og medarbejdere fra sekretariatet efter behov kan deltage i møderne. Bestyrelsesformanden beslutter desuden, om andre aktører fra energispareområdet efter behov kan deltage i bestyrelsesmøderne. Repræsentanter fra sekretariatet samt andre aktører fra energispareområdet kan bidrage fagligt til bestyrelsens drøftelser, men har ikke stemmeret.

Formandens opgaver

§ 4. Formanden forbereder sagernes tilrettelæggelse for bestyrelsen i samarbejde med sekretariatet. Formanden tilrettelægger og leder bestyrelsens møder.

Mødehyppighed og indkaldelse

§ 5. Bestyrelsen afholder møder på formandens foranledning, så ofte formanden finder det nødvendigt. Der afholdes som udgangspunkt 4 bestyrelsesmøder om året. Der kan endvidere afholdes møde, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom til behandling af nærmere angivne sager. Den årlige mødefrekvens angives i bestyrelsens årlige beretning.

§ 6. Møderne indkaldes af formanden med mindst 2 ugers varsel. Med mødeindkaldelsen følger en dagsorden, der så vidt muligt angiver de sager, som skal behandles, samt indstilling og de nødvendige oplysninger til bestyrelsens behandling af sagerne. Eventuelt bilagsmateriale udsendes som udgangspunkt mindst en uge før mødet. Sager, der kræver en hurtig afgørelse, kan dog forelægges bestyrelsen skriftligt på selve mødet. Ethvert medlem kan kræve en sag sat på dagsordenen.

Bestyrelsens kompetencer og opgaver

§ 7. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold vedrørende centerets opgaver, herunder om iværksættelse af aktiviteter og anvendelse af tilskudsmidler.

§ 8. Formanden kan i overensstemmelse med retningslinjer, som er givet af bestyrelsen, bemyndiges til at træffe afgørelser på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen skal informeres om sådanne afgørelser.

Stk. 2. Sekretariatschefen kan træffe afgørelse i konkrete sager i overensstemmelse med retningslinjer fra bestyrelsen. Bestyrelsen skal informeres om sådanne afgørelser.

Stk. 3. Sekretariatschefen kan træffe beslutninger i relation til aktiviteter, som bestyrelsen har givet tilsagn om at iværksætte.

§ 9. Bestyrelsen udarbejder hvert år en handlingsplan, som forelægges for ministeren inden den 1. november. Handlingsplanen skal godkendes af klima- og energiministeren.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan i forbindelse med godkendelse af centerets handlingsplan efter stk. 1 stille vilkår om, at nærmere angivne elementer i handlingsplanen gennemføres i et andet omfang end foreslået eller udelades, eller at aktiviteter, som vurderes at være af væsentlig betydning for den fremtidige energispareindsats, inddrages i handlingsplanen.

Stk. 3. Forud for ministerens godkendelse forelægges handlingsplanen for Energisparerådet med henblik på rådets udtalelse. Udtalelsen forelægges for ministeren sammen med handlingsplanen. Bestyrelsen kan på baggrund af rådets udtalelse revidere handlingsplanen, inden handlingsplanen forelægges for ministeren, jf. stk. 1.

Stk. 4. Handlingsplanen udgør rammen for centerets arbejde. Handlingsplanen skal med baggrund i et perspektiv for indsatsen de kommende 3-5 år indeholde en beskrivelse af de indsatsområder m.v., som centeret særligt vil fokusere på i det kommende år, herunder forslag til en overordnet økonomisk ramme for centerets aktiviteter.

Stk. 5. Handlingsplanen skal indeholde et budget for det kommende års aktiviteter og eventuelle tilskudsgivning.

§ 10. Bestyrelsen udarbejder hvert år i februar en beretning om centerets virksomhed til klima- og energiministeren, som offentliggøres på centerets hjemmeside. Bestyrelsesformanden afholder i den forbindelse et årligt møde med ministeren. Beretningen skal indeholde en status for centerets samlede arbejde og anvendelse af midler i det forgangne år, herunder samarbejde med andre aktører. Beretningen skal indeholde en sammenligning i forhold til de prioriterede indsatsområder og disponering af det budget, der indgik i handlingsplanen for det aktuelle år.

Centerets daglige ledelse

§ 11. Bestyrelsen for centeret etablerer et sekretariat og ansætter sekretariatschefen. Ansættelsen af medarbejdere i sekretariatet vil blive varetaget af sekretariatschefen i samarbejde med Energistyrelsens personaleenhed. Centerets sekretariat varetager centerets daglige administration efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

Stk. 2. Sekretariatet er underlagt bestyrelsens instruktionsbeføjelser i alle sager, der vedrører centerets konkrete aktiviteter og eventuelle tilskudsgivning.

Stk. 3. Den daglige administration af centeret omfatter ikke overordnede dispositioner vedrørende centerets aktiviteter og anvendelse af centerets midler. Sådanne dispositioner kan kun foretages efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen.

Stk. 4. Retningslinjer for samarbejdet mellem centeret og Energistyrelsen aftales mellem bestyrelsesformanden og Energistyrelsen.

Stk. 5. Sekretariatet udarbejder referater fra bestyrelsesmøderne. Referaterne skal indeholde oplysninger om de forhold og hensyn, der har været bestemmende for afgørelserne. Referaterne godkendes af bestyrelsen og underskrives af formanden på bestyrelsens vegne.

Habilitet

§ 12. Bestyrelsens stillingtagen til habilitet skal fremgå af referatet for mødet.

Ikrafttræden

§ 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2010.

Klima- og Energiministeriet, den 7. august 2010

Lykke Friis

/ Ib Larsen