Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af aftale om ferie (ophævelse af § 17)

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om ændring af aftale af 9. november 2005 om ferie (ferieaftalen).

Efter aftalen ophæves ferieaftalens § 17.

Ophævelsen skal ses på baggrund af den fortolkning af artikel 7 i direktiv 2003/88/EF (arbejdstidsdirektivet), som EU-domstolen nu har fastlagt, jf. dom af 20. januar 2009 i sagerne C-350/06 og C-520/06.

Efterbetaling

Tjenestemænd, der ved fratræden den 20. januar 2009 eller senere, ikke har fået udbetalt feriegodtgørelse som følge af ferieaftalens § 17, skal have efterbetaling efter nedenstående regler.

Ansatte omfattet af § 17, stk. 1, skal have efterbetalt den feriegodtgørelse, der er optjent under sygefraværet umiddelbart forud for fratrædelsestidspunktet.

Ansatte omfattet af § 17, stk. 2, skal derudover have efterbetalt bortfaldet feriegodtgørelse for optjent ferie forud for sygefraværet.

Der betales morarente efter gældende regler.

Personalestyrelsen, den 16. august 2010

Eva Hoff Sonne


Aftale om ændring af aftale om ferie

§ 1. I aftale af 9. november 2005 om ferie ophæves § 17.

§ 2. Aftalen træder i kraft den 30. juni 2010.

   
København, den 2. august 2010
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
- Det Statslige Område
Flemming Vinther
CO10, Centralorganisationen af 2010
Peter Ibsen
Akademikernes Centralorganisation
Martin Teilmann
Lærernes Centralorganisation
Anders B. Christensen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Eva Hoff Sonne

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 025-10