Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål og indhold

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Administration

Kapitel 4   Tilsagnsperiode og betingelser for tilsagn

Kapitel 5   Ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn

Kapitel 6   Beregning af tilskud

Kapitel 7   Udbetaling af tilskud

Kapitel 8   Underretningspligt

Kapitel 9   Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 10   Force majeure

Kapitel 11   Klageadgang

Kapitel 12   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder

I medfør af § 3, jf. § 2, nr. 4, litra c, § 5, § 7, stk. 4, § 11, stk. 4, og § 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Formål og indhold

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse vedrører tilskud til fastholdelse af vådområder.

Stk. 2. Formålet med ordningen er gennem fastholdelse af vådområder at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstofbelastningen som fastsat i de statslige vandplaner for de enkelte vandoplande.

§ 2. FødevareErhverv kan inden for den bevillingsmæssige ramme give tilsagn om tilskud for jordbrugs- og naturarealer, der indgår i projekter, for hvilke der i medfør af FødevareErhvervs bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter eller FødevareErhvervs bekendtgørelse om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter er afsat en ramme for ansøgninger i medfør af nærværende bekendtgørelse.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til ejere og forpagtere af de i stk. 1 anførte arealer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved et projekt forstås i denne bekendtgørelse et projekt, som omhandlet i § 2, stk. 1.

Stk. 2. Ved en jordbrugsbedrift forstås i denne bekendtgørelse en bedrift, som defineret i artikel 2, litra b, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003.

Stk. 3. Ved overdragelse af arealer forstås i denne bekendtgørelse, at det økonomiske ansvar for driften af arealerne overdrages til en anden fysisk eller juridisk person ved salg, bortforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse.

Stk. 4. Ved en erhverver forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, som overtager det økonomiske ansvar for driften af et eller flere arealer fra en anden fysisk eller juridisk person ved køb, tilforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for erhvervelse.

Stk. 5. Ved planperiode forstås i denne bekendtgørelse en planperiode for gødningsplanlægning samt gødningsregnskab i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 8. januar 2010.

Stk. 6. Ved pyntegrønt i kort omdrift, juletræer i kort omdrift, energiskov i kort omdrift og stævningsskov forstås i denne bekendtgørelse en produktion, hvor planterne fældes eller stævnes senest det 10. kalenderår efter plantning på tilsagnsarealet eller senest det 14. kalenderår efter såning på tilsagnsarealet.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 4. FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 5. FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Plantedirektoratet forestår den fysiske kontrol i henhold til bekendtgørelse om Plantedirektoratets opgaver og beføjelser, jf. dog § 25.

Stk. 3. FødevareErhverv og Plantedirektoratet kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens § 12.

Ansøgning

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indgives til FødevareErhverv på et særligt ansøgningsskema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal være vedlagt et markkort, hvorpå de ansøgte arealer er indtegnet og identificeret med samme marknumre og omfatter samme arealer, som anført i ansøgningen. Der skal anvendes et markkort, som opfylder betingelserne for det markkort, som kan anvendes til ansøgning om enkeltbetaling det pågældende år.

Stk. 3. Ansøgningen, herunder markkort, skal være modtaget i FødevareErhverv senest den 31. august i det kalenderår, hvor tilsagnsperioden begynder, jf. § 8, eller i tilfælde, hvor den 31. august er en lørdag, søndag eller mandag, den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 4. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 3 anførte ansøgningsfrist.

§ 7. Hvis et ansøgt areal overdrages, inden der er truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, kan erhververen indtræde i ansøgningen på betingelse af, at der indsendes en erklæring herom til FødevareErhverv.

Stk. 2. Erklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv.

Kapitel 4

Tilsagnsperiode og betingelser for tilsagn

Tilsagnsperiode

§ 8. Tilsagnsperioden begynder den 1. september i det kalenderår, hvor projektet senest skal være afsluttet, jf. dog stk. 2, og slutter den 31. august 20 år senere. Et tilsagnsår begynder den 1. september og udløber den 31. august det efterfølgende år.

Stk. 2. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde tillade, at tilsagnsperioden begynder den 1. september i et tidligere eller senere kalenderår.

Servitutter

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af, at projektet gennemføres.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud er betinget af, at der for samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet bliver tinglyst servitut, som omhandlet i den af de i § 2, stk. 1, anførte bekendtgørelser, som tilsagnet om tilskud til anlæg af vådområdet er givet efter.

Arealer med permanent vanddække

§ 10. Tilsagn om tilskud for et areal, der ved tilsagnsperiodens begyndelse er et permanent vanddækket areal, er betinget af, at det permanente vanddække er en konsekvens

1) af de afvandingsforhold, der er tilvejebragt under projektet, eller

2) af betingelser om afvandingsforholdene i et tilsagn om tilskud i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, og hvor tilsagnet har været gældende inden for de seneste 5 år forud for tilsagnsperioden for tilsagn om tilskud til fastholdelse.

Betingelser vedrørende forhold ved tilsagnsperiodens begyndelse og artikel 68 støtteordninger

§ 11. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af,

1) at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til udtagning af produktion som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning, aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering, anden servitut end de i § 9 omhandlede eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning,

2) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bekendtgørelse nr. 84 af 27. januar 2005 eller tidligere bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud, bekendtgørelse nr. 883 af 31. oktober 2002 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v. eller bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder,

3) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud til braklagte randzoner, til miljøbetinget tilskud eller til opretholdelse af ændret afvanding i medfør af landdistriktsloven, og

4) at der for arealet ikke med virkning for et kalenderår, hvor et tilsagnsår begynder eller udløber, ydes særlig støtte, som omhandlet i artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, til ekstensivt landbrug, til etablering af flerårige energiafgrøder eller til pleje af permanente græsarealer.

Betingelser vedrørende antal dyreenheder pr. ha.

§ 12. For jordbrugsbedrifter, hvor der i den senest afsluttede planperiode forud for tilsagnsperiodens begyndelse udbringes husdyrgødning efter § 27, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser, er tilsagn om tilskud betinget af følgende:

1) I hver af de tre første planperioder, der afsluttes inden for tilsagnsperioden, må antal dyreenheder pr. ha ikke overskride antal dyreenheder pr. ha i den senest afsluttede planperiode forud for tilsagnsperiodens begyndelse, medmindre tilsagnshaver kan dokumentere, at der netto er afsat en husdyrgødningsmængde uden for bedriften, der mindst svarer til den samlede overskridelse.

2) Tilsagnshaver skal kunne dokumentere, at de i nr. 1 anførte betingelser er overholdt, og dokumentationen skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra tilsagnsperiodens begyndelse.

Stk. 2. Antal dyreenheder pr. ha i en planperiode beregnes på grundlag af jordbrugsbedriftens samlede antal dyreenheder og samlede harmoniareal i planperioden. Antal dyreenheder og harmoniareal opgøres efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

§ 13. For jordbrugsbedrifter, der ikke er omfattet af § 12, er tilsagn om tilskud betinget af følgende:

1) I hver af de tre første planperioder, der afsluttes inden for tilsagnsperioden, må der ikke udbringes husdyrgødning efter § 27, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

2) Tilsagnshaver skal kunne dokumentere, at de i nr. 1 anførte betingelser er overholdt, og dokumentationen skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra tilsagnsperiodens begyndelse.

§ 14. Hvis en erhverver inden for de tre første tilsagnsår indtræder i et tilsagn om tilskud, jf. § 19, er de betingelser, der efter § 12 eller § 13 er gældende for den oprindelige tilsagnshavers bedrift, tillige gældende for den nye tilsagnshavers bedrift i hver af de resterende planperioder, hvor over 75 pct. af de arealer, der indgår i den nye tilsagnshavers jordbrugsbedrift, indgik i den oprindelige tilsagnshavers jordbrugsbedrift ved tilsagnsperiodens begyndelse. De resterende planperioder regnes fra og med den planperiode, inden for hvilken FødevareErhverv modtager producentskifteerklæringen.

Betingelser der skal være opfyldt i hele tilsagnsperioden

§ 15. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af,

1) at tilsagnshaver i hele tilsagnsperioden som ejer eller forpagter driver arealet,

2) at bestemmelserne i den for arealet gældende servitut, jf. § 9, overholdes i hele tilsagnsperioden,

3) at arealet ikke med virkning inden for tilsagnsperioden er omfattet af servitut i medfør af bekendtgørelse nr. 604 af 14. juni 2007 om tilskud til anlæg af vådområder, bekendtgørelse nr. 605 af 14. juni 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder, bekendtgørelse nr. 892 af 22. september 2005 om tilskud til anlæg af vådområder eller bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder eller af servitut i tilknytning til tilsagn om tilskud til etablering af vådområder i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 eller bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller af servitut i tilknytning til tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger til genopretning af vådområder,

4) at arealet ikke med virkning inden for tilsagnsperioden er omfattet af servitut, der er tinglyst af FødevareErhverv i forbindelse med statslig køb og videresalg af arealer, der indgår i vådområdeprojekter,

5) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er tilplantet med skov,

6) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er omfattet af en tilskudsordning til skovbrug,

7) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er pålagt fredskovspligt, bortset fra ubevoksede fredskovspligtige arealer,

8) at arealet ikke med virkning inden for tilsagnsperioden er omfattet af aftale eller servitut i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder eller Miljøministeriets bekendtgørelse om genopretning af vådområder, og

9) at tilsagnshaver hvert år i tilsagnsperioden afgiver erklæring om, at alle betingelser for tilsagnet opfyldes, og at erklæringen er modtaget i FødevareErhverv senest den 1. august eller i tilfælde, hvor den 1. august er en lørdag, søndag eller mandag, den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 2. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 1, nr. 9, anførte frist.

Plantedækket i tilsagnsperioden

§ 16. Tilsagnsarealerne skal være udlagt som græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden, dog for de af stk. 3 omfattede arealer regnet fra etableringstidspunktet.

Stk. 2. Det eksisterende plantedække skal være opretholdt ved tilsagnsperiodens begyndelse, hvis tilsagnsarealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperiodens begyndelse har været udlagt som

1) græsarealer,

2) arealer med lyngvegetation eller

3) arealer med andet plantedække, der kan opretholdes i tilsagnsperioden, og som er anvendeligt til afgræsning og slæt.

Stk. 3. Tilsagnsarealer, der ikke er omfattet af stk. 2, herunder arealer med skov forud for tilsagnsperiodens begyndelse, og hvor afvandingsforholdene ikke hindrer plantedække, skal være udlagt med græs, der er udsået med højst 25 pct. kvælstoffikserende planter. Græsarealerne skal være etableret senest den 1. maj i det første tilsagnsår.

Stk. 4. Småbiotoper til og med 0,5 ha, der var på tilsagnsarealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperiodens begyndelse, og som udgøres af beplantning eller andet plantedække end omhandlet i stk. 2, kan uanset stk. 3 opretholdes.

Stk. 5. For tilsagnsarealer, hvor afvandingsforholdene ikke hindrer plantedække, skal det i stk. 2 og 3 anførte plantedække og beplantning og plantedække, der i medfør af stk. 4 opretholdes, fastholdes i hele tilsagnsperioden, dog for de af stk. 3 omfattede arealer regnet fra etableringstidspunktet.

Stk. 6. Uanset stk. 5 gælder følgende:

1) I det i stk. 2-4 anførte plantedække og beplantning kan indgå andre plantearter end de, som indgik ved tilsagnsperiodens begyndelse eller ved plantedækkets etablering, når der er tale om plantearter, der naturligt har indfundet sig på tilsagnsarealerne samtidig med, at de øvrige betingelser for tilsagnet er opfyldt.

2) FødevareErhverv kan dispensere således, at det i stk. 2-4 anførte plantedække og beplantning kan ændres, når ændringen efter FødevareErhvervs vurdering er en fordel for miljøet, naturen og landskabet.

3) Områder uden tilstrækkeligt plantedække, der er opstået som følge af trampestier med lovlig adgang for offentligheden, eller som udgøres af dyreveksler, er tilladt.

4) FødevareErhverv kan i særlige tilfælde tillade, at plantedækket midlertidigt ikke opretholdes.

Stk. 7. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2 og stk. 3.

Udarbejdelse og opbevaring af gødningsplanlægning m.m.

§ 17. Tilsagn om tilskud er betinget af,

1) at der for de planperioder, der udløber inden for tilsagnsperioden, udarbejdes gødningsplanlægning efter reglerne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og regler fastsat i henhold til denne lov, uanset om bedriften er registreret i Plantedirektoratets register over virksomheder, der er omfattet af den nævnte lovgivning, og

2) at gødningsplanlægning, der skal udarbejdes i medfør af nr. 1, samt skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetaling af tilskud sker for, opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet.

Kapitel 5

Ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn

§ 18. FødevareErhverv kan ved modtagelse af fyldestgørende dokumentation tillade, at et areal udgår af tilsagnet, hvis arealet er genstand for jordfordeling eller offentlige eller af myndighederne godkendte indgreb som led i fysisk planlægning.

Stk. 2. Arealet udgår af tilsagnet med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, hvor betingelserne for tilsagnet ikke opfyldes for hele tilsagnsåret.

§ 19. Hvis tilsagnshaver overdrager et tilsagnsareal med virkning inden tilsagnsperiodens udløb, er det en betingelse for, at tilsagnet kan opretholdes, at erhverver indtræder i tilsagnet med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, og at der rettidigt indgives producentskifteerklæring herom til FødevareErhverv. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder, jf. dog § 24, stk. 3, og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Producentskifteerklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv. Producentskifteerklæringen skal være modtaget i FødevareErhverv senest den dag, hvor den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling udløber efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet. Hvis den nævnte overdragelse finder sted mindre end 8 uger før den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling, skal producentskifteerklæringen dog være modtaget i FødevareErhverv senest 8 uger efter den nævnte overdragelse. Hvis den anførte frist for FødevareErhvervs modtagelse af producentskifteerklæringen er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber fristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 3. Ved rettidig modtagelse af producentskifteerklæringen, jf. stk. 2, registrerer FødevareErhverv erhverver som ny tilsagnshaver.

Stk. 4. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 2 anførte frist.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 20. Det årlige tilskud udgør følgende beløb:

1) 1.800 kr. pr. ha for arealer, hvor afvandingsforholdene er ændret som følge af betingelser under et tilsagn om tilskud i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

2) 3.500 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, og som inden for perioden 1. august 2009 – 31. juli 2010

a) har været udnyttet jordbrugsmæssigt i omdrift, og som i nærværende litra ikke omfatter arealer, der i mindst 5 år har været udlagt som græsarealer,

b) har været udnyttet jordbrugsmæssigt til frugt- eller bærproduktion, til planteskole på friland, til stævningsskov eller til dyrkning i kort omdrift af pyntegrønt, juletræer eller energiskov, jf. § 3, stk. 6, eller

c) har været omfattet af tilsagn om tilskud til udtagning af agerjord i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

3) For arealer, der ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, og som inden for perioden 1. august 2009 – 31. juli 2010 har været omfattet af et tilsagn om tilskud i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v., en af FødevareErhvervs bekendtgørelser om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, en af FødevareErhvervs bekendtgørelser om miljøbetinget tilskud, en af FødevareErhvervs bekendtgørelser om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer, en af FødevareErhvervs bekendtgørelser om tilskud til pleje af græs- og naturarealer eller en af FødevareErhvervs bekendtgørelser om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding,

a) 3.500 kr. pr. ha, når arealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden for de nævnte tilsagn eller i vækstsæsonen forud for den første tilsagnsperiode i en uafbrudt række af tilsagn i medfør af en af de nævnte bekendtgørelser var udtaget af produktionen under hektarstøtteordningen eller enkeltbetalingsordningen eller blev anvendt, som anført i nr. 2, litra a eller b, og

b) 1.800 kr. pr. ha, når arealerne ikke er omfattet af litra a og i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden for de nævnte tilsagn eller i vækstsæsonen forud for den første tilsagnsperiode i en uafbrudt række af tilsagn i medfør af en af de nævnte bekendtgørelser blev udnyttet jordbrugsmæssigt.

4) 1.800 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2 eller 3, og som har været jordbrugsmæssigt udnyttet inden for perioden 1. august 2005 – 31. juli 2010.

5) 300 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2, 3 eller 4.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud på grundlag af de i stk. 1, nr. 2-4, anførte beløb er betinget af,

1) at der foreligger fyldestgørende dokumentation for arealanvendelsen, og

2) at dyrkning af den pågældende afgrøde ikke har været i modstrid med naturbeskyttelsesloven, museumsloven, regler udstedt i medfør af de nævnte love eller afgørelser i medfør af nævnte love og regler.

§ 21. Hvis det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug for et areal overstiger det beløb, der kan medfinansieres af EU, kan tilskud til fastholdelse for arealet nedsættes således, at det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug for arealet ikke overstiger det beløb, som kan medfinansieres af EU. Ved det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug forstås alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af artikel 39 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af kapitel VI (miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd) i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget samt alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje.

Stk. 2. I opgørelsen af nedsættelse af tilskud efter stk. 1 vil de tilskud, der indgår i beregningen, være tilskud før fradrag som følge af eventuelle sanktioner efter de pågældende ordninger.

Stk. 3. Manglende overholdelse af betingelserne for tilsagn om tilskud kan medføre nedsættelse af tilskuddet, herunder i tilfælde, hvor den manglende overholdelse skyldes en ny tilsagnshavers forhold, og hvor tilskuddet for det pågældende tilsagnsår skal udbetales til en tidligere tilsagnshaver, jf. § 24, stk. 3. FødevareErhverv træffer i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom afgørelse om størrelsen af nedsættelsen.

§ 22. Indtræder en erhverver i et tilsagn om tilskud for et areal, jf. § 19, på grundlag af en producentskifteerklæring, der er modtaget i FødevareErhverv senere end 8 uger efter datoen for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, bortfalder tilskuddet for arealet for det tilsagnsår inden for hvilket, producentskifteerklæringen er modtaget. Hvis fristen på 8 uger udløber en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber fristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Kapitel 7

Udbetaling af tilskud

§ 23. FødevareErhverv udbetaler tilskuddet én gang årligt. Tilskuddet udbetales normalt i perioden fra den 1. september til den 31. januar for det foregående tilsagnsår.

Stk. 2. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto, jf. dog § 24, stk. 3.

§ 24. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud for et tilsagnsår, at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til arealer i forbindelse med kontrol på stedet, og at der for det pågældende tilsagnsår er indgivet anmodning om udbetaling af tilskud, hvor tilsagnshaver

1) har erklæret, at alle betingelser for tilsagnet opfyldes, og

2) har indberettet de oplysninger, der forlanges til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet, herunder indtegning af tilsagnsarealerne på det markkort, der det pågældende år anvendes til ansøgning om enkeltbetaling.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på et særligt skema, Fællesskemaet, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv. Anmodningen kan udfyldes og indsendes via FødevareErhvervs hjemmeside. Anmodningen, herunder markkort, skal være modtaget i FødevareErhverv i tilsagnsåret senest den dag, hvor fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber, hvorved der i denne bekendtgørelse forstås den frist, der er anført i FødevareErhvervs bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen. Forsinket indgivelse medfører nedsættelse eller bortfald af tilskuddet for det pågældende tilsagnsår i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom.

Stk. 3. Anmodning om udbetaling af tilskud for et tilsagnsareal skal indgives af den, der ved udløbet af den i stk. 2 anførte frist driver arealet som ejer eller forpagter, og som er registreret i FødevareErhverv som tilsagnshaver eller i tilfælde af producentskifte vil indtræde i tilsagnet, jf. § 19. Tilskud for arealet udbetales til den, der har indgivet anmodningen om udbetaling af tilskud.

§ 25. Reglerne i FødevareErhvervs bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og regler om god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat af FødevareErhverv i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, finder anvendelse for anmodninger om udbetaling af tilskud.

Kapitel 8

Underretningspligt

§ 26. Tilsagnshaver skal i hele tilsagnsperioden på forlangende afgive erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele tilsagnsperioden forpligtet til uden ugrundet ophold, jf. dog § 19, stk. 2, skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 27. Tilsagn om tilskud for et areal bortfalder,

1) hvis tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) hvis tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens § 11, stk. 2,

3) hvis tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 26, eller

4) hvis de i § 9, § 10, § 11 og § 15 anførte betingelser for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, herunder at et tilsagnsareal overdrages, uden at erhverver indtræder i tilsagnet.

Stk. 2. FødevareErhverv kan bestemme, at tilsagn om tilskud for et areal bortfalder, hvis de i § 12, § 13, § 14, § 16 og § 17 anførte betingelser for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 3. Ved bortfald af tilsagn om tilskud, jf. stk. 1 og 2, træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud.

§ 28. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud, hvis

1) tilsagnshaver ophører endeligt med jordbrugsvirksomhed, og der for det pågældende areal er afviklet mindst 12 år af tilsagnsperioden,

2) tilsagnshaver overdrager jordbrugsbedriften, eller tilsagnshaver overdrager alle jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer, og jordbrugsbedriften i øvrigt nedbringes til 2 ha eller derunder, og

3) det sandsynliggøres, at erhververs indtræden i tilsagnet ikke er muligt.

Stk. 2. Hvis der gives tilladelse efter stk. 1, og tilsagnshaver senere igen personligt eller via et selskab eller en anden juridisk enhed påbegynder jordbrugsvirksomhed, kan FødevareErhverv kræve tilbagebetaling af et beløb svarende til det tilbagebetalingskrav, der skulle være rejst, hvis der ikke var opnået tilladelse efter stk. 1. Kravet tillægges renter, jf. § 31.

Stk. 3. Selskaber og andre juridiske enheder, der har tilsagn om tilskud, kan ikke få tilladelse efter stk. 1.

Stk. 4. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, nr. 2, og stk. 3. FødevareErhverv kan betinge en dispensation fra bestemmelsen i stk. 3 af, at samtlige deltagere i den juridiske enhed forpligter sig til at ophøre endeligt med jordbrugsvirksomhed.

§ 29. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud, hvis hele eller en del af tilsagnshavers bedrift overdrages til en organisation, der har naturforvaltning som hovedformål for at bevare miljøet, forudsat at hensigten med overdragelsen er at gennemføre en vedvarende ændring af arealanvendelsen med henblik på naturbevaring, og den samtidig efter FødevareErhvervs vurdering indebærer en betydelig miljøfordel.

§ 30. Indtræder en erhverver i et tilsagn om tilskud, jf. § 19, kan FødevareErhverv bestemme, at tilskud, der er udbetalt til en tidligere tilsagnshaver, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver i tilfælde, hvor FødevareErhverv

1) træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af den nye tilsagnshavers forhold,

2) træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af, at de arealer, der er anmeldt i producentskifteerklæringen, er større end de arealer, der kan fastslås, og det af producentskifteerklæringen fremgår, at den nye tilsagnshaver ved indtræden i tilsagnet bliver ansvarlig for størrelsen af de i producentskifteerklæringen anførte arealer, eller

3) konstaterer, at der er udbetalt for meget tilskud til en tidligere tilsagnshaver som følge af den nye tilsagnshavers forhold.

§ 31. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 10

Force majeure

§ 32. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Bortforpagters død.

3) Tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid.

4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

5) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører arealer på bedriften.

6) Ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke.

7) Tilsagnshavers besætning bliver ramt af en epizooti eller af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af den i medfør af lov om hold af dyr udstedte liste over sygdomme, der bekæmpes, fordi de er af væsentlig samfundsøkonomisk betydning.

8) Ændring af forholdene på tilsagnsarealer, hvor ændringen efter FødevareErhvervs vurdering er forårsaget af naturen og kan blive længerevarende.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 33. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 11

Klageadgang

§ 34. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være modtaget i FødevareErhverv senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. august 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for ansøgninger om dispensation m.m., der vedrører tilsagn, der ikke er givet i medfør af nærværende bekendtgørelse.

FødevareErhverv, den 26. august 2010

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde