Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. august 2009 i sag 08.2009

A (advokat Tom Uldall Hansen, Holstebro)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Martin Juul Christensen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget arbejdsretskonsulent Katrine Bocianski, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig chef Kim F. Jensen, HK.

Mellem klageren, elev A, født den 31. august 1986, og indklagede, B, nu under konkurs, blev den 6. juni 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som handelsassistent med uddannelsesperiode fra den 1. august 2007 til den 31. juli 2009.

Klageren har ved klageskrift modtaget den 26. januar 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 85.970 kr. til klageren med tillæg af procesrente af 51.335 kr. fra den 26. januar 2009 og af 85.970 kr. fra den 4. juni 2009. Kravet er sammensat af 3 måneders løn, 37.635 kr. som erstatning for manglende opsigelsesvarsel, betaling for kørsel, 700 kr., godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, 10.000 kr. og 37.635 kr. svarende til 3 måneders løn som godtgørelse for den usaglige ophævelse. Klageren har endvidere påstået sig tilkendt sagsomkostninger.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 22. juni 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Klageren har bl.a. oplyst, at indklagede vistnok ikke var omfattet af nogen overenskomstaftale. Kørselsudgifterne vedrører klippekort til brug for transport til skolen, som arbejdsgiveren havde lovet at godtgøre.

Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af uddannelsesaftalen, at der i pkt. 8 vedrørende overenskomst er anført et minustegn. Indklagede ophævede ensidigt uddannelsesaftalen den 28. oktober 2008 på grund af selskabets økonomiske problemer.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet lægger til grund, at klageren er omfattet af funktionærloven. Der er enighed om, at klageren som følge af indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen er berettiget til erstatning.

Erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen:

4 medlemmer bemærker:

Som fastslået i Tvistighedsnævnets kendelse af 27. april 2009 i sag 51.2008, har klageren som følge af ophævelsen krav på erstatning på 37.635 kr. svarende til 3 måneders løn, jf. funktionærlovens § 3, stk. 2, 3. punktum. Da denne erstatning udgør et større beløb end den erstatning, der ellers efter nævnets praksis som udgangspunkt tilkendes for uberettiget ophævelse, har klageren ikke krav på yderligere erstatning som følge af ophævelsen.

3 medlemmer bemærker:

Af de grunde, der er anført i dissensen i den nævnte kendelse, finder vi, at klageren udover minimalerstatning efter funktionærloven også har krav på erstatning på 30.000 kr. efter erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1.

Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven:

4 medlemmer bemærker:

Da det må lægges til grund, at indklagede ikke var omfattet af nogen overenskomstaftale, og da indklagede i punkt 8 havde markeret dette ved angivelse af et minustegn, finder vi ikke grundlag for at tilkende klageren nogen godtgørelse herfor.

3 medlemmer bemærker:

Indklagede skulle have oplyst om kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Vi finder derfor, at klageren har krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Betaling for kørsel:

4 medlemmer bemærker:

Efter bevisførelsen finder vi, at der er fornødent grundlag for at give klageren medhold i kravet.

3 medlemmer bemærker:

Det findes ikke alene ved klagerens forklaring godtgjort, at klageren har krav på betaling af kørselsudgifter.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der samlet tilkendes klageren 38.335 kr.

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at fravige nævnets sædvanlige praksis, hvorefter hver part bærer sine egne omkostninger.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede B, under konkurs, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 38.335 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. januar 2009.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.