Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 9. november 2009 i sag 13.2009

A

3F v/forhandlingssekretær Jacob Scavenius

mod

B c/H

Dansk Byggeri v/konsulent Keld Sørensen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Jann Frei, Dansk Byggeri og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 1. marts 1988, og indklagede, B v/H, blev den 31. oktober 2004 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2005 til den 14. marts 2008.

Klageren har ved sin organisation, fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 29. januar 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 18.695,04 kr. til klageren.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 22. oktober 2009.

Parterne har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

Det påståede beløb vedrører løn for perioden 26. november 2007 til 5. januar 2008. Klageren A var forud for den 26. november sygemeldt og påbegyndte sit arbejde igen den 6. januar 2008. Arbejdsgiveren standsede lønudbetalingen i den omhandlede periode, fordi Kommune X den 3. december havde truffet afgørelse om standsning af udbetaling af sygedagpenge under henvisning til, at A uden gyldig grund havde undladt at medvirke ved kommunens opfølgning af dagpengesagen, jf. dagpengelovens § 21, stk. 1, punkt 3. Efter klage fra A stadfæstede Beskæftigelsesnævnet den 21. august 2008 kommunens afgørelse.

Klageren har til støtte for sin påstand blandt andet gjort gældende, at indklagedes tilbageholdelse af lønnen er i strid med gældende overenskomst § 6, stk. 1, om elevløn, herunder at overenskomstens § 33 om dagpengekrav i forbindelse med løn under sygdom således som § 6 er formuleret ikke omfatter elever. Det er klagerens opfattelse, at sagen således vedrører fortolkning af overenskomsten.

Indklagede har blandt andet gjort gældende, at sagen skal afgøres på grundlag af bestemmelserne i dagpengeloven, og at der ikke er tale om overenskomstfortolkning.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst og henset til parternes synspunkter finder Tvistighedsnævnets faste medlemmer, at sagen blandt andet omfatter fortolkning af den mellem parterne gældende overenskomst. Da der ikke er enighed blandt de faste medlemmer om, at Tvistighedsnævnet kan tage stilling til dette fortolkningsspørgsmål, kan Tvistighedsnævnet ikke behandle sagen, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 2. Tvistighedsnævnet afviser derfor sagen.

T h i b e s t e m m e s

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.