Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. november 2009 i sag 17.2009

A

HK/Privat v/faglig sekretær Liselotte Højer

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget advokat Peter Steentoft, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Charlotte Meyer, HK.

Mellem klageren, elev A, født den 10. oktober 1971, og indklagede, blev den 27. oktober 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kontorassistent med uddannelsesperiode fra den 7. november 2005 til den 6. november 2007.

Klageren har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 6. februar 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 46.316,20 kr. til klageren med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Kravet er sammensat af manglende løn i henhold til overenskomsten mellem HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, løn for rådighed i frokostpause, feriepenge heraf og pensionsbidrag.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 5. november 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at den kollektive overenskomst er ”Kristelig Fagforening”.

Klageren har forklaret blandt andet, at de ansatte i frokostpauserne skulle være til stede i køkkenet. Der lå en telefon på bordet, og hvis der blev ringet op skulle den, hvis sag det drejede sig om, straks tage sig af det. Hun havde mange sager og blev dagligt afbrudt i sin frokostpause.

Vidnerne H og M, der har været ansat hos indklagede samtidig med A, har i deres forklaringer i det væsentlige bekræftet klagerens forklaring om forholdene i frokostpauserne.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren ikke har fået løn, herunder pension, i overensstemmelse med den for uddannelsesaftalen gældende overenskomst, og at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at klageren ikke har kunnet afholde frokostpauser uden at skulle stå til rådighed for arbejdsgiveren. Klageren har henvist til Tvistighedsnævnets kendelse af 11. november 2008 i sag 18.2007.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Det findes efter bevisførelsen godtgjort, at klageren ikke har kunnet afholde sine frokostpauser, men i pauserne har skullet stå til rådighed for arbejdsgiveren og i vidt omfang har skullet arbejde. Der gives derfor klageren medhold i denne del af kravet.

Under henvisning til Tvistighedsnævnets kendelser af 11. november 2008 i sag 18.2007 og 10. september 2009 i sag 74.2008 har klageren krav på løn på grundlag af overenskomsten mellem HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Klagerens krav vedrørende grundlønnen tages derfor til følge.

Fire medlemmer bemærker:

Herefter, og efter Tvistighedsnævnets praksis vedrørende fortolkningen af lønbegrebet i erhvervsuddannelsesloven herunder vedrørende pension, stemmer vi for at give klageren medhold i den nedlagte påstand.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder i overensstemmelse med tidligere dissenser i Tvistighedsnævnet vedrørende fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, at klageren i medfør af overenskomsten mellem HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver alene har krav på regulering af grundlønnen.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der gives klageren medhold i den nedlagte påstand.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 46.316,20 kr. med tillæg af procesrente fra 6. februar 2009.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.