Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 9. november 2009 i sag 24.2009

A

3F v/juridisk konsulent Ilse Werrenrath

mod

B under konkurs

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Anders Roskvist Vind Petersen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og konsulent Peter Lykke Nielsen, 3F

Mellem klageren, elev A, født den 10. juni 1987, og indklagede, B, nu under konkurs, blev i 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. maj 2007 til den 31. december 2009.

Klageren har ved sin organisation, Faglig Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 4. marts 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 3.428,35 kr. til klageren.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 22. oktober 2009.

Klageren og indklagede gav ikke møde. For klageren mødte juridisk konsulent Ilse Irene Werrenrath, 3F, der oplyste, at man efter sagens omstændigheder ikke mente, at det var nødvendigt, at klageren gav møde.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Da klageren ikke personligt har givet møde for Tvistighedsnævnet og ikke har lovligt forfald, besluttede formanden, at sagen skal bortfalde, jf. bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet §§ 12 og 14.

T h i b e s t e m m e s

Sagen bortfalder.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.