Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. december 2009 i sag 29.2009

A

TIB v /faglig medarbejder Jan Nielsen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Søren Hoffmann Sørensen, Dansk Byggeri og faglig konsulent Palle Bisgaard, TIB.

Mellem klageren, elev A, født den 22. juli 1989, og C blev den 21. december 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2007 til den 26. marts 2010. Indklagede, B, der nu er under konkursbehandling, overtog på et tidspunkt virksomheden.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 6. marts 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 94.057 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af 40.000 kr. i erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen og 54.057 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven svarende til 20 ugers løn.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 10. december 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af den oprindelige uddannelsesaftale, at der ikke under pkt. 8 er oplysninger om kollektiv overenskomst. Den 6. januar 2009 skrev B til klageren og meddelte, at han var afskediget på grund af manglende ordretilgang, og at afskedigelsen skulle træde i kraft ved udgangen af arbejdsdagen den 8. januar 2009. Af ophævelsesblanketten fremgår, at aftalen er ophævet den 28. januar 2009 med virkning pr. 30. januar 2009.

Den uddannelsesaftale, som indklagede har underskrevet, efter at indklagede overtog virksomheden, er ikke fremlagt under sagen.

Forklaringer

Klageren har forklaret blandt andet, at han fra skolen modtog en såkaldt logbog om ansættelsesbetingelser. Han fik en ny uddannelsesaftale, da indklagede overtog virksomheden.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst tiltrædes det, at klageren har krav på erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen. Erstatningen fastsættes til 30.000 kr.

Fire medlemmer bemærker:

Vi finder, at indklagede, der overtog virksomheden, som følge deraf har ansvar for manglerne ved det oprindelige ansættelsesbevis. Godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven fastsættes efter sagens omstændigheder til 5.000 kr. svarende til knap 2 uger løn.

Tre medlemmer bemærker:

Henset til, at klageren ikke har fremlagt det ansættelsesbevis, som indklagede har underskrevet, finder vi ikke grundlag for at tilkende klageren en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at indklagede tilpligtes at betale klageren 35.000 kr..

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 35.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.