Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 5. januar 2010 i sag 45.2009

A

Det faglige hus v/advokatfuldmægtig Martin Bondesen

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Søren Hoffmann Sørensen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Jan Nielsen, TIB

Mellem klageren, elev A, født den 27. februar 1989, og indklagede, B v/C, blev den 30. juli 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 29. juli 2007 til den 27. februar ”013”.

Klageren har ved sin organisation, Det Faglige Hus, ved klageskrift modtaget den 14. april 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 53.916,80 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af 23.916,80 kr., der udgør løn fra den 29. juli 2008 til 27. oktober 2008 og 30.000 kr. i godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 16. december 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Klageren har forklaret blandt andet, at han før sin tiltræden af T fik at vide, at han skulle starte med at afholde 14 dages ferie med løn. Senere blev det forlænget flere gange. Han sagde flere gange til hende, at han ikke havde fået løn, og hun lovede at få gjort noget ved det, men det skete ikke. Han gav også udtryk for, at det ikke kunne blive ved med at gå. Han kontaktede sin fagforening herom i starten af september 2008. Der blev aftalt møder med arbejdsgiveren i september, men han dukkede aldrig op. Den 27. oktober 2008 startede han på teknisk skole.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens lønkrav, der derfor tages til følge. Da der ikke foreligger nogen dokumentation for, at uddannelsesaftalen er ophævet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1, er der ikke grundlag for at tilkende klageren godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, hvorfor indklagede frifindes for denne del af kravet.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 23.916,80 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.