Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2-12, i lov om ændring af sundhedsloven

I medfør af § 2 i lov nr. 288 af 15. april 2009 om ændring af sundhedsloven bestemmes, at lovens § 1, nr. 2-12, træder i kraft den 1. september 2010.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. august 2010

Bertel Haarder

/ John Erik Pedersen