Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om folkeskolen

(Til alle kommunalbestyrelser m.fl.)

Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget L 176 – Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om folkeskolen (Afbureaukratisering af reglerne om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger m.v.).

Lovforslaget, som vedtaget ved 3. behandlingen, vedlægges som bilag.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan i øvrigt ses på Folketingets hjemmeside www.ft.dk /L 176 på følgende link: http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L176/index.htm

Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om folkeskolen (Afbureaukratisering af reglerne om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger m.v.) er en udmøntning af dele af regeringens program ”Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati på det kommunale og regionale område”. Forslagene indgår samtidig som et element i regeringens opfyldelse af flerårsaftalen fra 2008 med KL om frigørelse af ressourcer til borgernær service i kommunerne i 2009-2013.

Loven træder i kraft d. 1. juli 2010.

Formål med lovændringen:

Med lovændringen får kommunerne og regionerne, ledere og ansatte, der er tættest på borgerne, større frihed til selv at beslutte, hvordan opgaverne skal løses. En stor del af formkravene fjernes, mens ambitionen om et højt niveau i forhold til bl.a. læring, sprog og børnemiljø i dagtilbud fastholdes. De foreslåede forenklinger af reglerne på dagtilbudsområdet afspejler, at forenkling går hånd i hånd med et fortsat fokus på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af indholdet i dagtilbuddene.

På dagtilbudsområdet indebærer forenklingerne konkret, at kommuner og dagtilbud får større frihed til at tilrettelægge det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Hensigten er, at der skal være færre krav til måden, man lokalt vælger at dokumentere på, og at kommunerne skal have bedre muligheder for at prioritere ressourcerne – til gavn for både børn og medarbejdere. Målet er, at det pædagogiske personale skal have mere tid til at være sammen med børnene.

Hovedindholdet i loven er følgende:

Børnemiljøvurdering:

Det hidtidige lovkrav om udarbejdelse af en børnemiljøvurdering i alle dagtilbud afskaffes som selvstændigt lovkrav. Arbejdet med børnemiljøet skal i stedet integreres i de pædagogiske læreplaner, så børnemiljøet ikke forstås isoleret fra dagtilbuddets arbejde med børns læring, men betragtes og forstås i tæt sammenhæng med det pædagogiske arbejde.

Pædagogiske læreplaner:

Det nugældende krav om, at de pædagogiske læreplaner skal evalueres hvert år, ændres, så de pædagogiske læreplaner fremadrettet kun skal evalueres hvert andet år.

Det nugældende krav om, at kommunalbestyrelsen skal drøfte evalueringerne hvert år, ændres, så kommunalbestyrelsen fremadrettet kun skal drøfte evalueringerne hvert andet år. Det er kommunalbestyrelsen, der tilrettelægger grundlaget og rammerne for drøftelsen af evalueringerne. I processen med at kvalificere og målrette kommunalbestyrelsens drøftelse, kan dagtilbuddene og forældrene inddrages.

Sprogvurdering af tre-årige børn:

Med lovændringen samles og harmoniseres reglerne om sprogvurdering og sprogstimulering af alle børn i 3- års alderen i dagtilbudsloven. Som en konsekvens heraf ophæves reglerne om tosprogede småbørn i folkeskoleloven, da reglerne nu er en del af dagtilbudsloven. Som led i at reglerne om sprogvurdering samles i dagtilbudsloven, foretages også en sproglig harmonisering og forenkling af de begreber, der anvendes.

Reglerne om sprogvurdering ændres, så kommunalbestyrelsen fremover i forhold til børn i dagtilbud alene har pligt til at gennemføre en sprogvurdering, hvis der på baggrund af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold hos børnene, er en formodning om, at børnene kan have behov for støtte i deres sproglige udvikling.

For børn, der ikke er optaget i dagtilbud, skal der gennemføres en sprogvurdering.

Med loven har forældre pligt til at lade deres børn deltage i en eventuel sprogvurdering samt sprogstimulering.

Kommunalbestyrelsen kan fortsat vælge at prioritere at give alle forældre til 3-årige børn et tilbud om en sprogvurdering. Kommunen skal, såfremt den vælger at tilbyde alle børn en sprogvurdering, gøre det klart overfor forældrene, hvorvidt det er et tilbud, som forældrene kan afvise at modtage, eller om det vedrører en sprogvurdering, som barnet skal modtage, fordi der på baggrund af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold kan være formodning om, at barnet har behov for hjælp i sin sproglige udvikling, eller såfremt barnet ikke går i dagtilbud.

De nye regler for sprogvurdering medfører ingen ændringer i forhold til de nugældende lovkrav for sprogstimulering, og disse videreføres. Et barn, der på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogstimulering, skal således fortsat modtage sprogstimulering, der er fastsat ud fra det enkelte barns behov. Tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud, skal dog, som det også i dag er gældende, modtage 15 timers sprogstimulering om ugen.

Lovændringen indebærer, at målgruppen for det lovbestemte krav om sprogvurdering ændres. Det er dog ikke dermed hensigten, at færre børn fremover skal modtage sprogstimulering, da det antages, at antallet af børn, der fremover vil have behov for sprogstimulering, vil være det samme som efter de gældende regler i dagtilbudslovens § 11, samt folkeskolelovens § 4 a.

Dagpleje:

Med lovændringen præciseres det, at dagpleje til brug for pasning af børn, når den faste dagplejer er midlertidigt fraværende af kortere varighed pga. almindeligt sygefravær, ferie, kursusdeltagelse el. lign., kan etableres i andre lokaler end dagplejerens hjem, børnenes hjem eller børnenes hjemlige miljø.

Tilbagebetaling:

Med lovændringen indføres en bemyndigelse til, at socialministeren i samråd med skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for kommunernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb efter dagtilbudslovens § 93, stk. 1. Bestemmelsen er identisk med den tilsvarende bemyndigelsesbestemmelse i lov om social service § 165, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009, som utilsigtet ikke blev videreført til dagtilbudsloven i forbindelse med dagtilbudsområdets overgang fra serviceloven til regulering i dagtilbudsloven.

For uddybning af de enkelte elementer i de nye regler henvises til lovforslagets bemærkninger.

Socialministeriet forventer at udsende en vejledning i relation til lovændringerne i efteråret 2010.

Socialministeriet, den 9. juni 2010

Anders Lynge Madsen

/ Anne Louise Nyegaard Jepsen